കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster

 
Poaceae 114 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Urochloa maxima
Urochloa maxima
Urochloa maxima
Urochloa maxima

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen

 
Poaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Urochloa mutica
Urochloa mutica
Urochloa mutica
Urochloa mutica

Urochloa reptans (L.) Stapf

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Urochloa reptans
Urochloa reptans
Urochloa reptans
Urochloa reptans