കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vittaria graminifolia Kaulf.

 
Pteridaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia

Vittaria lineata (L.) Sm.

 
Pteridaceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata