കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Zephyranthes atamasco (L.) Herb.

 
Amaryllidaceae 34 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zephyranthes atamasco
Zephyranthes atamasco
Zephyranthes atamasco
Zephyranthes atamasco

Zephyranthes candida (Lindl.) Herb.

സെഫ്രാൻതസ് കാന്റിഡ
Amaryllidaceae 635 561 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zephyranthes candida
Zephyranthes candida
Zephyranthes candida
Zephyranthes candida

Zephyranthes carinata Herb.

 
Amaryllidaceae 132 109 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zephyranthes carinata
Zephyranthes carinata
Zephyranthes carinata
Zephyranthes carinata

Zephyranthes citrina Baker

 
Amaryllidaceae 88 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina

Zephyranthes rosea Lindl.

 
Amaryllidaceae 726 675 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zephyranthes rosea
Zephyranthes rosea
Zephyranthes rosea
Zephyranthes rosea