കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

sylvie toupin
sylvie toupin 23 ഒക്ടോ. 2021

Mimulus ringens L.

Scrophulariaceae

Mimulus ringens പുഷ്പം
flower
Kelley Inden
Kelley Inden 23 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
Ivy Emblem
Ivy Emblem 21 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
ഇല

+1

leaf
Ivy Emblem
Ivy Emblem 21 ഒക്ടോ. 2021

Acer rubrum L.

ഏസർ രുബ്രം Aceraceae

Acer rubrum ഇല
leaf
sylvie toupin
sylvie toupin 23 ഒക്ടോ. 2021

Impatiens walleriana Hook. f.

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
sara sara
sara sara 28 സെപ്റ്റ. 2021

Ficus pumila

 

ഫലം
fruit
ഫലം
fruit
ഫലം
fruit
Loading...