കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies balsamea (L.) Mill. LC

 
Pinaceae 616 523 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea

Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl. LC

 
Pinaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. LC

 
Pinaceae 121 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa

Abronia latifolia Eschsch.

അബ്രോണിയ ലാറ്റിഫോളിയ
Nyctaginaceae 169 166 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia latifolia
Abronia latifolia
Abronia latifolia
Abronia latifolia

Abronia umbellata Lam.

അംബ്രോനിയ അംബെല്ലാറ്റ
Nyctaginaceae 125 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia umbellata
Abronia umbellata
Abronia umbellata
Abronia umbellata

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1,793 1,396 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 87 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Acer campestre L. LC

 
Aceraceae 10,815 8,654 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer circinatum Pursh LC

 
Aceraceae 221 206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer circinatum
Acer circinatum
Acer circinatum
Acer circinatum

Acer ginnala Maxim.

 
Aceraceae 34 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer ginnala
Acer ginnala
Acer ginnala
Acer ginnala

Acer glabrum Torr. LC

 
Aceraceae 102 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer glabrum
Acer glabrum
Acer glabrum
Acer glabrum

Acer japonicum Thurb. LC

 
Aceraceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer japonicum
Acer japonicum
Acer japonicum
Acer japonicum

Acer macrophyllum Pursh LC

 
Aceraceae 700 656 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer macrophyllum
Acer macrophyllum
Acer macrophyllum
Acer macrophyllum

Acer negundo L. LC

 
Aceraceae 8,859 6,692 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer palmatum Thunb. LC

 
Aceraceae 7,352 6,269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer palmatum
Acer palmatum
Acer palmatum
Acer palmatum

Acer pensylvanicum L. LC

 
Aceraceae 570 520 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pensylvanicum
Acer pensylvanicum
Acer pensylvanicum
Acer pensylvanicum

Acer platanoides L. LC

 
Aceraceae 9,432 7,368 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus L. LC

 
Aceraceae 12,514 10,067 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Acer rubrum L. LC

ഏസർ രുബ്രം
Aceraceae 3,869 3,304 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer rubrum
Acer rubrum
Acer rubrum
Acer rubrum

Acer saccharinum L. LC

 
Aceraceae 4,632 3,669 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Acer saccharinum

Acer saccharum Marshall LC

 
Aceraceae 391 277 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer saccharum
Acer saccharum
Acer saccharum
Acer saccharum

Acer spicatum Lam. LC

 
Aceraceae 227 212 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer spicatum
Acer spicatum
Acer spicatum
Acer spicatum

Achillea alpina L.

 
Asteraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea alpina
Achillea alpina
Achillea alpina

Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd.

 
Asteraceae 734 579 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea distans
Achillea distans
Achillea distans
Achillea distans

Achillea filipendulina Lam.

 
Asteraceae 3,020 2,379 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea filipendulina
Achillea filipendulina
Achillea filipendulina
Achillea filipendulina

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 20,931 17,763 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achillea pannonica Scheele

 
Asteraceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea pannonica
Achillea pannonica
Achillea pannonica
Achillea pannonica

Achillea ptarmica L. LC

 
Asteraceae 1,683 1,301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea ptarmica
Achillea ptarmica
Achillea ptarmica
Achillea ptarmica

Achlys triphylla (Sm.) DC.

 
Berberidaceae 23 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achlys triphylla
Achlys triphylla
Achlys triphylla
Achlys triphylla

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

 
Lamiaceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acinos arvensis
Acinos arvensis
Acinos arvensis
Acinos arvensis

Aconitum columbianum Nutt.

 
Ranunculaceae 138 124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum columbianum
Aconitum columbianum
Aconitum columbianum
Aconitum columbianum

Aconitum lycoctonum L.

 
Ranunculaceae 1,883 1,340 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum lycoctonum
Aconitum lycoctonum
Aconitum lycoctonum
Aconitum lycoctonum

Aconitum napellus L. LC

വത്സനാഭി
Ranunculaceae 4,097 3,173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum napellus
Aconitum napellus
Aconitum napellus
Aconitum napellus

Aconitum variegatum L.

 
Ranunculaceae 234 190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum variegatum
Aconitum variegatum
Aconitum variegatum
Aconitum variegatum

Acorus calamus L. LC

വയമ്പ്‌
Acoraceae 282 242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus

Actaea elata (Nutt.) Prantl

 
Ranunculaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea elata
Actaea elata
Actaea elata
Actaea elata

Actaea pachypoda Elliott

 
Ranunculaceae 531 467 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea pachypoda
Actaea pachypoda
Actaea pachypoda
Actaea pachypoda

Actaea racemosa L.

 
Ranunculaceae 280 220 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea racemosa
Actaea racemosa
Actaea racemosa
Actaea racemosa

Actaea rubra (Aiton) Willd.

 
Ranunculaceae 476 420 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra

Adenocaulon bicolor Hook.

 
Asteraceae 92 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenocaulon bicolor
Adenocaulon bicolor
Adenocaulon bicolor
Adenocaulon bicolor

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 1,948 1,711 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum pedatum L.

 
Pteridaceae 362 345 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum

Adonis annua L.

 
Ranunculaceae 499 334 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua

Adoxa moschatellina L.

 
Adoxaceae 348 264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina

Aegopodium podagraria L.

 
Apiaceae 6,417 5,123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria

Aesculus glabra Willd. LC

 
Hippocastanaceae 443 352 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aesculus glabra
Aesculus glabra
Aesculus glabra
Aesculus glabra

Aesculus hippocastanum L. VU

 
Hippocastanaceae 8,961 6,972 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum

Aesculus pavia L. LC

 
Hippocastanaceae 907 691 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aesculus pavia
Aesculus pavia
Aesculus pavia
Aesculus pavia

Aethusa cynapium L.

 
Apiaceae 818 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Loading...