കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies balsamea (L.) Mill. LC

 
Pinaceae 790 650 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea

Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl. LC

 
Pinaceae 29 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. LC

 
Pinaceae 151 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa

Abronia latifolia Eschsch.

അബ്രോണിയ ലാറ്റിഫോളിയ
Nyctaginaceae 175 170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia latifolia
Abronia latifolia
Abronia latifolia
Abronia latifolia

Abronia umbellata Lam.

അംബ്രോനിയ അംബെല്ലാറ്റ
Nyctaginaceae 136 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia umbellata
Abronia umbellata
Abronia umbellata
Abronia umbellata

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,465 1,932 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 85 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Acer campestre L. LC

 
Aceraceae 15,346 12,183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer circinatum Pursh LC

 
Aceraceae 321 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer circinatum
Acer circinatum
Acer circinatum
Acer circinatum

Acer ginnala Maxim.

 
Aceraceae 115 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer ginnala
Acer ginnala
Acer ginnala
Acer ginnala

Acer glabrum Torr. LC

 
Aceraceae 126 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer glabrum
Acer glabrum
Acer glabrum
Acer glabrum

Acer japonicum Thurb. LC

 
Aceraceae 54 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer japonicum
Acer japonicum
Acer japonicum
Acer japonicum

Acer macrophyllum Pursh LC

 
Aceraceae 896 783 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer macrophyllum
Acer macrophyllum
Acer macrophyllum
Acer macrophyllum

Acer negundo L. LC

 
Aceraceae 13,074 9,764 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer nigrum Michx. f. LC

 
Aceraceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acer nigrum
Acer nigrum
Acer nigrum
Acer nigrum

Acer palmatum Thunb. LC

 
Aceraceae 10,053 8,481 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer palmatum
Acer palmatum
Acer palmatum
Acer palmatum

Acer pensylvanicum L. LC

 
Aceraceae 663 596 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pensylvanicum
Acer pensylvanicum
Acer pensylvanicum
Acer pensylvanicum

Acer platanoides L. LC

 
Aceraceae 13,159 10,192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus L. LC

 
Aceraceae 17,076 13,461 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Acer rubrum L. LC

 
Aceraceae 5,063 4,223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer rubrum
Acer rubrum
Acer rubrum
Acer rubrum

Acer saccharinum L. LC

 
Aceraceae 6,373 4,995 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Acer saccharinum
Acer saccharinum

Acer saccharum Marshall LC

 
Aceraceae 1,235 887 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer saccharum
Acer saccharum
Acer saccharum
Acer saccharum

Acer spicatum Lam. LC

 
Aceraceae 320 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer spicatum
Acer spicatum
Acer spicatum
Acer spicatum

Achillea alpina L.

 
Asteraceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea alpina
Achillea alpina
Achillea alpina
Achillea alpina

Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd.

 
Asteraceae 1,402 1,132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea distans
Achillea distans
Achillea distans
Achillea distans

Achillea filipendulina Lam.

 
Asteraceae 4,259 3,349 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea filipendulina
Achillea filipendulina
Achillea filipendulina
Achillea filipendulina

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 23,234 19,528 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achillea pannonica Scheele

 
Asteraceae 15 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea pannonica
Achillea pannonica
Achillea pannonica
Achillea pannonica

Achillea ptarmica L. LC

 
Asteraceae 2,384 1,851 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea ptarmica
Achillea ptarmica
Achillea ptarmica
Achillea ptarmica

Achlys triphylla (Sm.) DC.

 
Berberidaceae 45 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achlys triphylla
Achlys triphylla
Achlys triphylla
Achlys triphylla

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

 
Lamiaceae 17 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acinos arvensis
Acinos arvensis
Acinos arvensis
Acinos arvensis

Aconitum columbianum Nutt.

 
Ranunculaceae 159 138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum columbianum
Aconitum columbianum
Aconitum columbianum
Aconitum columbianum

Aconitum lycoctonum L.

 
Ranunculaceae 2,544 1,845 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum lycoctonum
Aconitum lycoctonum
Aconitum lycoctonum
Aconitum lycoctonum

Aconitum napellus L. LC

വത്സനാഭി
Ranunculaceae 5,469 4,239 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum napellus
Aconitum napellus
Aconitum napellus
Aconitum napellus

Aconitum variegatum L.

 
Ranunculaceae 414 315 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aconitum variegatum
Aconitum variegatum
Aconitum variegatum
Aconitum variegatum

Acorus calamus L. LC

 
Acoraceae 452 374 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus

Actaea elata (Nutt.) Prantl

 
Ranunculaceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea elata
Actaea elata
Actaea elata
Actaea elata

Actaea pachypoda Elliott

 
Ranunculaceae 675 570 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea pachypoda
Actaea pachypoda
Actaea pachypoda
Actaea pachypoda

Actaea racemosa L.

 
Ranunculaceae 422 323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea racemosa
Actaea racemosa
Actaea racemosa
Actaea racemosa

Actaea rubra (Aiton) Willd.

 
Ranunculaceae 599 515 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra
Actaea rubra

Adenocaulon bicolor Hook.

 
Asteraceae 123 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenocaulon bicolor
Adenocaulon bicolor
Adenocaulon bicolor
Adenocaulon bicolor

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 2,681 2,313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum pedatum L.

 
Pteridaceae 459 415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum
Adiantum pedatum

Adonis annua L.

 
Ranunculaceae 725 508 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua

Adoxa moschatellina L.

 
Adoxaceae 616 452 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina
Adoxa moschatellina

Aegopodium podagraria L.

 
Apiaceae 9,222 7,377 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria

Aesculus glabra Willd. LC

 
Hippocastanaceae 645 506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aesculus glabra
Aesculus glabra
Aesculus glabra
Aesculus glabra

Aesculus hippocastanum L. VU

 
Hippocastanaceae 13,467 10,276 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum

Aesculus pavia L. LC

 
Hippocastanaceae 1,498 1,135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aesculus pavia
Aesculus pavia
Aesculus pavia
Aesculus pavia

Aethusa cynapium L.

 
Apiaceae 1,229 842 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Loading...