കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies balsamea (L.) Mill. 769 ചിത്രങ്ങൾ
Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia latifolia Eschsch. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia umbellata Lam. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 2397 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 14347 ചിത്രങ്ങൾ
Acer circinatum Pursh 303 ചിത്രങ്ങൾ
Acer ginnala Maxim. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Acer glabrum Torr. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Acer japonicum Thurb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Acer macrophyllum Pursh 833 ചിത്രങ്ങൾ
Acer negundo L. 11917 ചിത്രങ്ങൾ
Acer nigrum Michx. f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acer palmatum Thunb. 9439 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pensylvanicum L. 642 ചിത്രങ്ങൾ
Acer platanoides L. 12205 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L. 15887 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rubrum L. 4824 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharinum L. 6134 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharum Marshall 786 ചിത്രങ്ങൾ
Acer spicatum Lam. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea alpina L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. 1311 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea filipendulina Lam. 4017 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 22993 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea pannonica Scheele 14 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ptarmica L. 2333 ചിത്രങ്ങൾ
Achlys triphylla (Sm.) DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Acinos arvensis (Lam.) Dandy 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum columbianum Nutt. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum lycoctonum L. 2436 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum napellus L. 5321 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum variegatum L. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea elata (Nutt.) Prantl 13 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea pachypoda Elliott 646 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea racemosa L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea rubra (Aiton) Willd. 593 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocaulon bicolor Hook. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 2584 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pedatum L. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L. 603 ചിത്രങ്ങൾ
Adoxa moschatellina L. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium podagraria L. 8510 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus glabra Willd. 618 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum L. 12066 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus pavia L. 1282 ചിത്രങ്ങൾ
Aethusa cynapium L. 1147 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis aspera (Douglas ex Benth.) Britton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis maritima (Raf.) Raf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis purpurea (L.) Pennell 132 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis skinneriana (Alph. Wood) Britton 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis tenuifolia (Vahl) Raf. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze 1162 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache nepetoides (L.) Kuntze 43 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache scrophulariifolia (Willd.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache urticifolia (Benth.) Kuntze 93 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina altissima (L.) R.M. King & H. Rob. 464 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris aurantiaca (Hook.) Greene 44 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris glauca (Pursh) Raf. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris grandiflora (Nutt.) Greene 51 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris heterophylla (Nutt.) Greene 45 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia gryposepala Wallr. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia pubescens Wallr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia striata Michx. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2931 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 1103 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis exarata Trin. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis gigantea Roth 117 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis humilis Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis hyemalis (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis mertensii Trin. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis microphylla Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis pallens Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis perennans (Walter) Tuck. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis scabra Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis variabilis Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 8880 ചിത്രങ്ങൾ
Aira caryophyllea L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Aira praecox L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga genevensis L. 1340 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 17116 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 12106 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla alpina L. 1154 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla filicaulis Buser 46 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla monticola Opiz 383 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subcrenata Buser 37 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris farinosa L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma gramineum Lej. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma subcordatum Raf. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma triviale Pursh 31 ചിത്രങ്ങൾ
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 1547 ചിത്രങ്ങൾ
Allium acuminatum Hook. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Allium canadense L. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cernuum Roth 202 ചിത്രങ്ങൾ
Allium crenulatum Wiegand 20 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 479 ചിത്രങ്ങൾ
Allium geyeri S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oleraceum L. 469 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 837 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 3321 ചിത്രങ്ങൾ
Allium stellatum Fraser ex Ker Gawl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tricoccum Aiton 287 ചിത്രങ്ങൾ
Allium validum S. Watson 48 ചിത്രങ്ങൾ
Allium vineale L. 2180 ചിത്രങ്ങൾ
Allotropa virgata Torr. & A. Gray ex A. Gray 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 11655 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus incana (L.) Moench 1416 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus rubra Bong. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus serrulata (Aiton) Willd. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus viridis (Chaix) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus arundinaceus Poir. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus carolinianus Walter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus magellanicus Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides Huds. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus pratensis L. 1812 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea hirsuta L. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L. 2605 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum desertorum Stapf 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum murale Waldst. & Kit. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus albus L. 350 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitoides S. Watson 58 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1584 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus californicus (Moq.) S. Watson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 701 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 937 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus palmeri S. Watson 99 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 6610 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 957 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia acanthicarpa Hook. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 3592 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia chamissonis (Less.) Greene 113 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya DC. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia trifida L. 733 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier arborea (Michx. f.) Fernald 11 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier canadensis (L.) Medik. 1649 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier laevis Wiegand 73 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier stolonifera Wiegand 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia robusta Heer & Regel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila arenaria (L.) Link 1290 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila breviligulata Fernald 45 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha canescens Pursh 175 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha fruticosa L. 1401 ചിത്രങ്ങൾ
Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald 308 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia menziesii (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis arvensis L. 1271 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. 763 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa azurea Mill. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis L. 3166 ചിത്രങ്ങൾ
Andromeda polifolia L. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gerardii Vitman 137 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace chamaejasme Wulfen 78 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace occidentalis Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace septentrionalis L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone blanda Schott & Kotschy 2268 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone canadensis L. 647 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone cylindrica A. Gray 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone lithophila Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone multifida Poir. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone narcissiflora L. 884 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone parviflora Michx. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone quinquefolia L. 656 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone ranunculoides L. 2280 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone virginiana L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1813 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica arguta Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica atropurpurea L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica lucida L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica pinnata S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica sylvestris L. 7177 ചിത്രങ്ങൾ
Anisocarpus madioides Nutt. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria alpina (L.) Gaertn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria howellii Greene 17 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria lanata (Hook.) Greene 9 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria media Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria microphylla Rydb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria monocephala DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria neglecta Greene 89 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria parlinii Fernald 15 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria parvifolia Nutt. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria umbrinella Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 2723 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 1020 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis tinctoria L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum aristatum Boiss. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1545 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus caucalis M. Bieb. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 1412 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 15403 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L. 6362 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 11920 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Apios americana Medik. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1437 ചിത്രങ്ങൾ
Aplectrum hyemale (Muhl. ex Willd.) Torr. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum androsaemifolium L. 784 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum cannabinum L. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia brevistyla Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia canadensis L. 1324 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia flavescens S. Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia formosa Fisch. ex DC. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia jonesii Parry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L. 18119 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1340 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis alpina L. 1304 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis hirsuta (L.) Scop. 892 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia elata (Miq.) Seem. 501 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia hispida Vent. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia nudicaulis L. 658 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia racemosa L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus menziesii Pursh 696 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium campylopodum Engelm. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium douglasii Engelm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 7463 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium tomentosum Mill. 1329 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos columbiana Piper 23 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1498 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Arethusa bulbosa L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 873 ചിത്രങ്ങൾ
Argentina anserina (L.) Rydb. 3310 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema dracontium (L.) Schott 268 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema triphyllum (L.) Schott 1769 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida purpurea Nutt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia clematitis L. 2136 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia macrophylla Lam. 480 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria maritima (Mill.) Willd. 1265 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica angustifolia Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica chamissonis Less. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica cordifolia Hook. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica fulgens Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica gracilis Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica lanceolata Nutt. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica latifolia Bong. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica mollis Hook. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica rydbergii Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica sororia Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoglossum plantagineum Raf. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte 79 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia arbutifolia (L.) Pers. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott 2086 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia abrotanum L. 920 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 3544 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 2318 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia biennis Willd. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia campestris L. 1090 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia cana Pursh 24 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 1463 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia frigida Willd. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ludoviciana Nutt. 750 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia michauxiana Besser 4 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia pontica L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia stelleriana Besser 118 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia suksdorfii Piper 30 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia tilesii Ledeb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia tridentata Nutt. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 13244 ചിത്രങ്ങൾ
Aruncus dioicus (Walter) Fernald 3210 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum canadense L. 498 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum caudatum Lindl. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias exaltata L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias hirtella (Pennell) Woodson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias incarnata L. 829 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias lanuginosa Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias ovalifolia Decne. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias purpurascens L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias quadrifolia Jacq. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias speciosa Torr. 541 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias sullivantii Engelm. ex A. Gray 205 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias syriaca L. 2800 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias tuberosa L. 1703 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias variegata L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias verticillata L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias viridiflora Raf. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina triloba (L.) Dunal 1022 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 2344 ചിത്രങ്ങൾ
Asperugo procumbens L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula arvensis L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidotis densa (Brack.) Lellinger 67 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adulterinum Milde 13 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium platyneuron (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium rhizophyllum L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ruta-muraria L. 1419 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium scolopendrium L. 4652 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 4302 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes-ramosum L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Aster alpinus L. 2529 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alpinus L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus australis (L.) Lam. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus canadensis L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus cicer L. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus crassicarpus Nutt. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus glycyphyllos L. 1204 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus lotiflorus Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus missouriensis Nutt. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus purshii Douglas ex Hook. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus racemosus Pursh 9 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus tenellus Pursh 1 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium filix-femina (L.) Roth 2758 ചിത്രങ്ങൾ
Athysanus pusillus (Hook.) Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex argentea Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex canescens (Pursh) Nutt. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex glabriuscula Edmondston 78 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hortensis L. 700 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex laciniata L. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex littoralis L. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex micrantha Ledeb. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex patula L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex prostrata Bouchér ex DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex rosea L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aureolaria flava (L.) Farw. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Aureolaria virginica (L.) Pennell 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia saxatilis (L.) Desv. 1855 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1854 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 3118 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sterilis L. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa rotundifolia (Michx.) Wettst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota nigra L. 3585 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamorhiza deltoidea Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamorhiza sagittata (Pursh) Nutt. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia australis (L.) R. Br. 379 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia tinctoria (L.) R. Br. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea orthoceras Ledeb. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 954 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris W.T. Aiton 422 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia alpina L. 783 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) A.J. Scott 19 ചിത്രങ്ങൾ
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 12456 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis thunbergii DC. 6497 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis vulgaris L. 3691 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa incana (L.) DC. 3414 ചിത്രങ്ങൾ
Berula erecta (Huds.) Coville 598 ചിത്രങ്ങൾ
Betula alleghaniensis Britton 136 ചിത്രങ്ങൾ
Betula glandulosa Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Betula lenta L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Betula nana L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Betula neoalaskana Sarg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Betula occidentalis Hook. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Betula papyrifera Marshall 302 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pendula Roth 9170 ചിത്രങ്ങൾ
Betula populifolia Marshall 36 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pubescens Ehrh. 2838 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pumila L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aristosa (Michx.) Britton 55 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1124 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens cernua L. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens frondosa L. 2047 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2220 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens tripartita L. 816 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens vulgata Greene 49 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum spicant (L.) Sm. 557 ചിത്രങ്ങൾ
Blephilia ciliata (L.) Benth. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Blephilia hirsuta (Pursh) Benth. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria cylindrica (L.) Sw. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 574 ചിത്രങ്ങൾ
Boltonia asteroides (L.) L'Hér. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 14238 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium dissectum Spreng. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium lunaria (L.) Sw. 382 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium simplex E. Hitchc. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium virginianum (L.) Sw. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua gracilis (Willd. ex Kunth) Lag. ex Griffiths 7 ചിത്രങ്ങൾ
Boykinia occidentalis Torr. & A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brasenia schreberi J.F. Gmel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 777 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 7132 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch 9 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 6648 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 2275 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia grandiflora (Hook.) Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia oblongifolia Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1441 ചിത്രങ്ങൾ
Briza media L. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Brodiaea coronaria (Salisb.) Engl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus arvensis L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus carinatus Hook. & Arn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl 106 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus diandrus Roth 166 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus erectus Huds. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus hordeaceus L. 1953 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus inermis Leyss. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus lanceolatus Roth 52 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus latiglumis (Shear) Hitchc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus marginatus Nees ex Steud. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus pubescens Muhl. ex Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus racemosus L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus secalinus L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus sitchensis Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus squarrosus L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus sterilis L. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus tectorum L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus vulgaris (Hook.) Shear 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia dioica Jacq. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 13604 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias orientalis L. 1561 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum americanum J.M. Coult. & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rotundifolium L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Butomus umbellatus L. 1181 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba caroliniana A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cacaliopsis nardosmia (A. Gray) A. Gray 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile edentula (Bigelow) Hook. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile maritima Scop. 4628 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis canadensis (Michx.) P. Beauv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis epigeios (L.) Roth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis sesquiflora (Trin.) Tzvelev 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis stricta (Timm) Koeler 12 ചിത്രങ്ങൾ
Calamovilfa longifolia (Hook.) Scribn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula arvensis L. 4163 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 12712 ചിത്രങ്ങൾ
Calla palustris L. 946 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche hermaphroditica L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche heterophylla Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche marginata Torr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche palustris L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche stagnalis Scop. 431 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche terrestris Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Callitropsis nootkatensis (D. Don) Oerst. ex D.P. Little 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calluna vulgaris (L.) Hull 6557 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus apiculatus Baker 20 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus lyallii Baker 12 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus macrocarpus Douglas 57 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogon tuberosus (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha leptosepala DC. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha palustris L. 7373 ചിത്രങ്ങൾ
Calypso bulbosa (L.) Oakes 395 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia hederacea Wall. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia sepium (L.) R. Br. 2676 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia soldanella (L.) R. Br. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia spithamaea (L.) Pursh 7 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia leichtlinii (Baker) S. Watson 63 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia quamash (Pursh) Greene 446 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia scilloides (Raf.) Cory 119 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz 131 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula aparinoides Pursh 19 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula glomerata L. 5408 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lasiocarpa Cham. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula latifolia L. 1043 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula medium L. 1955 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula persicifolia L. 6912 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculoides L. 3423 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rotundifolia L. 5749 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula trachelium L. 7248 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula uniflora L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Campanulastrum americanum (L.) Small 4 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau 1100 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 4393 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 7074 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana arborescens Lam. 1006 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine angulata Hook. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bellidifolia L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bulbosa (Schreb. ex Muhl.) Britton, Sterns & Poggenb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine concatenata (Michx.) Sw. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine diphylla (Michx.) Alph. Wood 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 4252 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 2666 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine impatiens L. 1299 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine nuttallii Greene 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine oligosperma Nutt. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine parviflora L. 1030 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine pensylvanica Muhl. ex Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine pratensis L. 11660 ചിത്രങ്ങൾ
Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardaria draba (L.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus acanthoides L. 2013 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus crispus L. 448 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus nutans L. 3380 ചിത്രങ്ങൾ
Carex acutiformis Ehrh. 1057 ചിത്രങ്ങൾ
Carex amplifolia Boott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex aquatilis Wahlenb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Carex arcta Boott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex atherodes Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex atrofusca Schkuhr 53 ചിത്രങ്ങൾ
Carex aurea Nutt. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Carex baileyi Britton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bigelowii Torr. ex Schwein. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Carex blanda Dewey 19 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bromoides Schkuhr ex Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnescens (Pers.) Poir. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Carex buxbaumii Wahlenb. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Carex canescens L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Carex capillaris L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex capitata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex careyana Torr. ex Dewey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex cephalophora Muhl. ex Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carex comosa Boott 40 ചിത്രങ്ങൾ
Carex crinita Lam. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Carex cryptolepis Mack. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex deweyana Schwein. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex diandra Schrank 74 ചിത്രങ്ങൾ
Carex disperma Dewey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex disticha Huds. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Carex divulsa Stokes 421 ചിത്രങ്ങൾ
Carex eburnea Boott 22 ചിത്രങ്ങൾ
Carex echinata Murray 217 ചിത്രങ്ങൾ
Carex emoryi Dewey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex festucacea Schkuhr ex Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex filifolia Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flacca Schreb. 1293 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flava L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Carex folliculata L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex formosa Dewey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex frankii Kunth 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carex garberi Fernald 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex glacialis Mack. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Carex gracillima Schwein. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Carex granularis Muhl. ex Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex grayi Carey 150 ചിത്രങ്ങൾ
Carex grisea Wahlenb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirsutella Mack. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirta L. 534 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirtifolia Mack. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hitchcockiana Dewey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hoodii Boott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hostiana DC. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hyalinolepis Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hystericina Muhl. ex Willd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Carex inops L.H. Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex intumescens Rudge 87 ചിത്രങ്ങൾ
Carex jamesii Schwein. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lachenalii Schkuhr 43 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lacustris Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laeviconica Dewey 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laeviculmis Meinsh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lasiocarpa Ehrh. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laxiflora Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lenticularis Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex leptopoda Mack. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex limosa L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Carex livida (Wahlenb.) Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex longii Mack. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lupuliformis Sartwell ex Dewey 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lupulina Muhl. ex Willd. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lurida Wahlenb. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Carex luzulina Olney 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lyngbyei Hornem. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex macrocephala Willd. ex Spreng. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex magellanica Lam. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Carex maritima Gunnerus 32 ചിത്രങ്ങൾ
Carex meadii Dewey 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex mertensii Prescott ex Bong. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex mesochorea Mack. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex michauxiana Boeckeler 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex microglochin Wahlenb. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Carex microptera Mack. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex muricata L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Carex muskingumensis Schwein. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nigra (L.) Reichard 351 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nigromarginata Schwein. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex normalis Mack. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carex norvegica Retz. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Carex obtusata Lilj. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex oligosperma Michx. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paleacea Schreb. ex Wahlenb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pallescens L. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Carex panicea L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pauciflora Lightf. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paysonis Clokey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pedunculata Muhl. ex Willd. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pensylvanica Lam. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Carex phaeocephala Piper 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex plantaginea Lam. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Carex platyphylla Carey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex praticola Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pseudocyperus L. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pyrenaica Wahlenb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Carex radiata (Wahlenb.) Small 29 ചിത്രങ്ങൾ
Carex rariflora (Wahlenb.) Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex raynoldsii Dewey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex retrorsa Schwein. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex rostrata Stokes 273 ചിത്രങ്ങൾ
Carex rupestris All. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sartwellii Dewey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex saxatilis L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carex scabrata Schwein. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Carex scirpoidea Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sparganioides Muhl. ex Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carex spectabilis Dewey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex spicata Huds. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sprengelii Dewey ex Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex squarrosa L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sterilis Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex stipata Muhl. ex Willd. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Carex stricta Lam. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Carex subspathacea Wormsk. ex Hornem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex swanii (Fernald) Mack. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sylvatica Huds. 770 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tenera Dewey 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tenuiflora Wahlenb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex torta Boott ex Tuck. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tribuloides Wahlenb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carex trichocarpa Muhl. ex Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tumulicola Mack. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex typhina Michx. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex utriculata Boott 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vaginata Tausch 63 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vallicola Dewey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex virescens Muhl. ex Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex viridula Michx. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vulpinoidea Michx. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Carex woodii Dewey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus caroliniana Walter 155 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus lanatus L. 1101 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 671 ചിത്രങ്ങൾ
Carum carvi L. 735 ചിത്രങ്ങൾ
Carya cordiformis (Wangenh.) K. Koch 17 ചിത്രങ്ങൾ
Carya glabra (Mill.) Sweet 1266 ചിത്രങ്ങൾ
Carya laciniosa (Michx. f.) G. Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carya ovata (Mill.) K. Koch 105 ചിത്രങ്ങൾ
Cassiope mertensiana (Bong.) G. Don 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cassiope tetragona (L.) D. Don 2 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea dentata (Marshall) Borkh. 351 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja ambigua Hook. & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja coccinea (L.) Spreng. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja cusickii Greenm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja hispida Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja levisecta Greenm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja miniata Douglas ex Hook. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja minor (A. Gray) A. Gray 36 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja occidentalis Torr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja parviflora Bong. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja rhexiifolia Rydb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja rupicola Piper ex Fernald 16 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja sessiliflora Pursh 14 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja sulphurea Rydb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja thompsonii Pennell 7 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa bignonioides Walter 11029 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa speciosa (Warder) Warder ex Engelm. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Caulophyllum thalictroides (L.) Michx. 340 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus americanus L. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus herbaceus Raf. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus sanguineus Pursh 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus velutinus Douglas ex Hook. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus orbiculatus Thunb. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus scandens L. 594 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis occidentalis L. 2328 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis tenuifolia Nutt. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald 66 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa L. 1237 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea cyanus L. 343 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diffusa Lam. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea jacea L. 11277 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea macrocephala Puschk. ex Willd. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea melitensis L. 597 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea montana L. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea nigra L. 6214 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea nigrescens Willd. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea scabiosa L. 6452 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea solstitialis L. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea stoebe L. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn 5929 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 527 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera austiniae (A. Gray) A. Heller 69 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthus occidentalis L. 974 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium alpinum L. 664 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium arvense L. 3779 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium beeringianum Cham. & Schltdl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium cerastoides (L.) Britton 91 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg. 2456 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 2688 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium nutans Raf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium regelii Ostenf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium semidecandrum L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium tomentosum L. 4475 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis canadensis L. 3898 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe major L. 1420 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis douglasii (Hook.) Hook. & Arn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach 8993 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorhinum minus (L.) Lange 117 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum procumbens (L.) Crantz 14 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum temulum L. 3863 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench 111 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaelirium luteum (L.) A. Gray 37 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaerhodos erecta (L.) Bunge 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce maculata (L.) Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce nutans (Lag.) Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce serpens (Kunth) Small 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chamerion angustifolium (L.) Holub 218 ചിത്രങ്ങൾ
Chamerion latifolium (L.) Holub 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes feei T. Moore 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chelidonium majus L. 18470 ചിത്രങ്ങൾ
Chelone glabra L. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 12118 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium berlandieri Moq. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium bonus-henricus L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium capitatum (L.) Asch. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium Sm. 586 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium glaucum L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium murale L. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium polyspermum L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium pratericola Rydb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium rubrum L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium standleyanum Aellen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium urbicum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium vulvaria L. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Chimaphila maculata (L.) Pursh 650 ചിത്രങ്ങൾ
Chondrilla juncea L. 1490 ചിത്രങ്ങൾ
Chorispora tenella (Pall.) DC. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum arcticum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium alternifolium L. 1130 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium americanum Schwein. ex Hook. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothamnus viscidiflorus (Hook.) Nutt. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 671 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 17416 ചിത്രങ്ങൾ
Cicuta bulbifera L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cicuta douglasii (DC.) J.M. Coult. & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cicuta maculata L. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Cicuta virosa L. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Cinna arundinacea L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea alpina L. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea lutetiana L. 4417 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium arvense (L.) Scop. 11903 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium brevistylum Cronquist 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium discolor (Muhl. ex Willd.) Spreng. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium edule Nutt. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium flodmanii (Rydb.) Arthur 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium foliosum (Hook.) DC. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium hookerianum Nutt. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium muticum Michx. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium palustre (L.) Scop. 2979 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium scariosum Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium undulatum (Nutt.) Spreng. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 16023 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanthe umbellata (Torr.) Hershkovitz 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscoides (Muhl.) Torr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cladrastis kentukea (Dum. Cours.) Rudd 26 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia pulchella Pursh 40 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia rhomboidea Douglas ex Hook. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia caroliniana Michx. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia lanceolata Pall. ex Pursh 21 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia megarhiza (A. Gray) Parry ex S. Watson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia parviflora Douglas ex Hook. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 2156 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia rubra (Howell) Tidestr. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia sibirica L. 713 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia virginica L. 960 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis integrifolia L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis ligusticifolia Nutt. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis occidentalis (Hornem.) DC. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis orientalis L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis recta L. 531 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. 425 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis terniflora DC. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis viorna L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis virginiana L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L. 14818 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis viticella L. 3980 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome serrulata Pursh 26 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra alnifolia L. 639 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium glabellum (Michx.) Kuntze 14 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium vulgare L. 5889 ചിത്രങ്ങൾ
Clintonia borealis (Aiton) Raf. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Clintonia uniflora (Menzies ex Schult. & Schult. f.) Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cnicus benedictus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia groenlandica L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia grandiflora Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia parviflora Lindl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia verna Nutt. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsonia canadensis L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia grandiflora Douglas ex Lindl. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia heterophylla Douglas ex Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia linearis Nutt. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea arborescens L. 2469 ചിത്രങ്ങൾ
Comandra umbellata (L.) Nutt. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Comarum palustre L. 793 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina communis L. 1383 ചിത്രങ്ങൾ
Comptonia peregrina (L.) J.M. Coult. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 6058 ചിത്രങ്ങൾ
Conoclinium coelestinum (L.) DC. 863 ചിത്രങ്ങൾ
Conopholis americana (L.) Wallr. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia orientalis (L.) Dumort. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida ajacis (L.) Schur 477 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida regalis Gray 223 ചിത്രങ്ങൾ
Convallaria majalis L. 5189 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 13203 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza canadensis (L.) Cronquist 3308 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza ramosissima Cronquist 21 ചിത്രങ്ങൾ
Coptis trifolia (L.) Salisb. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Corallorhiza maculata (Raf.) Raf. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Corallorhiza mertensiana Bong. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Corallorhiza striata Lindl. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet 1874 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1867 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis rosea Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 2399 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tripteris L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis verticillata L. 1379 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 2348 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum americanum (Nutt.) Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum pallasii Steven 82 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus alternifolia L. f. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus canadensis L. 1092 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus drummondii C.A. Mey. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus florida L. 4812 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus racemosa Lam. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus rugosa Lam. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sericea L. 5175 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus suecica L. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus unalaschkensis Ledeb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coronopus didymus (L.) Sm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola litoralis L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis aurea Willd. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis flavula (Raf.) DC. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis scouleri Hook. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis sempervirens (L.) Pers. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis solida (L.) Clairv. 3669 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus americana Walter 17 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus avellana L. 17124 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus cornuta Marshall 520 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 10191 ചിത്രങ്ങൾ
Cotinus coggygria Scop. 9681 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster acutifolius Turcz. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster horizontalis Decne. 4458 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster simonsii Baker 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula coronopifolia L. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus brainerdii Sarg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus calpodendron (Ehrh.) Medik. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus canadensis Sarg. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus chrysocarpa Ashe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus coccinioides Ashe 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus crus-galli L. 346 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus douglasii Lindl. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus holmesiana Ashe 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus intricata Lange 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus laevigata (Poir.) DC. 8166 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus macrosperma Ashe 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus mollis Scheele 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq. 22826 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus pedicellata Sarg. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus persimilis Sarg. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus phaenopyrum (L. f.) Medik. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus punctata Jacq. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus succulenta Schrad. ex Link 11 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis biennis L. 2864 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis capillaris (L.) Wallr. 7175 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis intermedia A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis modocensis Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis occidentalis Nutt. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pulchra L. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis tectorum L. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis vesicaria L. 2139 ചിത്രങ്ങൾ
Crocidium multicaule Hook. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus vernus (L.) Hill 4669 ചിത്രങ്ങൾ
Croton capitatus Michx. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis schoenoides (L.) Lam. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptantha minima Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptogramma acrostichoides R. Br. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia canadensis (L.) DC. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1853 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2929 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 4192 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea viscosissima Jacq. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta approximata Bab. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta cephalanthi Engelm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta compacta Juss. ex Choisy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epilinum Weihe 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epithymum (L.) L. 838 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta indecora Choisy 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta pentagona Engelm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta polygonorum Engelm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta salina Engelm. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cydonia oblonga Mill. 6804 ചിത്രങ്ങൾ
Cymopterus acaulis (Pursh) Raf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum laeve (Michx.) Pers. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum louiseae Kartesz & Gandhi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum rossicum (Kleopow) Borhidi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1816 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum officinale L. 2219 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum virginianum L. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus cristatus L. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus echinatus L. 449 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus bipartitus Torr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus eragrostis Lam. 1788 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 591 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavescens L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus fuscus L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus lupulinus (Spreng.) Marcks 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus squarrosus L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus strigosus L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium acaule Aiton 718 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium candidum Muhl. ex Willd. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium montanum Douglas ex Lindl. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium parviflorum Salisb. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium passerinum Richardson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium reginae Walter 166 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris bulbifera (L.) Bernh. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 703 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex Desv. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris protrusa (Weath.) Blasdell 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris tenuis (Michx.) Desv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 9572 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 7335 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea purpurea Vent. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea villosa (Nutt.) Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dalibarda repens L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia californica Bol. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia compressa Austin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia decumbens (L.) DC. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia intermedia Vasey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia unispicata (Thurb.) Munro ex Macoun 20 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L. 2922 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne mezereum L. 3182 ചിത്രങ്ങൾ
Darlingtonia californica Torr. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 4312 ചിത്രങ്ങൾ
Datura inoxia Mill. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 11445 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 21108 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus pusillus Michx. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Decodon verticillatus (L.) Elliott 43 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium bicolor Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium carolinianum Walter 131 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium depauperatum Nutt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium elatum L. 3156 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium glareosum Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium menziesii DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium nuttallianum Pritz. ex Walp. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia punctilobula (Michx.) T. Moore 166 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia acrostichoides (Sw.) M. Kato 40 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia elongata (Hook.) Munro 3 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia pinnata (Walter) Britton 144 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 506 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium canadense (L.) DC. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium canescens (L.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium glutinosum (Muhl. ex Willd.) Alph. Wood 31 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium illinoense A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium nudiflorum (L.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium paniculatum (L.) DC. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus arenarius L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus armeria L. 1735 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus barbatus L. 8322 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 1354 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus deltoides L. 2915 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus gratianopolitanus Vill. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus plumarius L. 923 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus sylvestris Wulfen 127 ചിത്രങ്ങൾ
Diapensia lapponica L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra canadensis (Goldie) Walp. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra cucullaria (L.) Bernh. 528 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra formosa (Haw.) Walp. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra uniflora Kellogg 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A. Clark 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium clandestinum (L.) Gould 67 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium oligosanthes (Schult.) Gould 18 ചിത്രങ്ങൾ
Diervilla lonicera Mill. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis grandiflora Mill. 1640 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lanata Ehrh. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lutea L. 2218 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis purpurea L. 17631 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1513 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea villosa L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium pycnocarpon (Spreng.) Broun 3 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 5316 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis muralis (L.) DC. 594 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 4568 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus fullonum L. 11018 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus laciniatus L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Dirca palustris L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Distichlis spicata (L.) Greene 78 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecatheon hendersonii A. Gray 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecatheon jeffreyi Van Houtte 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecatheon meadia L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecatheon pulchellum (Raf.) Merr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Doellingeria umbellata (Mill.) Nees 302 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum pardalianches L. 1672 ചിത്രങ്ങൾ
Downingia elegans (Douglas ex Lindl.) Torr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Draba crassifolia Graham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Draba fladnizensis Wulfen 11 ചിത്രങ്ങൾ
Draba glabella Pursh 7 ചിത്രങ്ങൾ
Draba incana L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Draba nemorosa L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Draba verna L. 1506 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum parviflorum Nutt. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum thymiflorum L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera anglica Huds. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera filiformis Raf. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera intermedia Hayne 348 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera linearis Goldie 13 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera rotundifolia L. 1161 ചിത്രങ്ങൾ
Dryas drummondii Richardson ex Hook. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Dryas integrifolia Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dryas octopetala L. 1869 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris arguta (Kaulf.) Watt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 148 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris clintoniana (D.C. Eaton) Dowell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris cristata (L.) A. Gray 88 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 4709 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris intermedia (Muhl. ex Willd.) A. Gray 275 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris marginalis (L.) A. Gray 208 ചിത്രങ്ങൾ
Duchesnea indica (Andrews) Teschem. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Dulichium arundinaceum (L.) Britton 32 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 718 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 77 ചിത്രങ്ങൾ
Dyssodia papposa (Vent.) Hitchc. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea angustifolia DC. 947 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. 446 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea purpurea (L.) Moench 4701 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa frumentacea Link 13 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa walteri (Pursh) A. Heller 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray 164 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops exaltatus Schrad. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops sphaerocephalus L. 2162 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L. 5188 ചിത്രങ്ങൾ
Echium vulgare L. 24689 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 956 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1285 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus angustifolia L. 3474 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus umbellata Thunb. 1626 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine hydropiper L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine rubella Rydb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine triandra Schkuhr 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis compressa Sull. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis erythropoda Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis macrostachya Britton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis obtusa (Willd.) Schult. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Ellisia nyctelea (L.) L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Elodea canadensis Michx. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus canadensis L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus elymoides (Raf.) Swezey 15 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus glaucus Buckley 13 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus hystrix L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus repens (L.) Gould 57 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus riparius Wiegand 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus sibiricus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners 8 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus villosus Muhl. ex Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus virginicus L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Empetrum nigrum L. 807 ചിത്രങ്ങൾ
Enemion biternatum Raf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epifagus virginiana (L.) W.P.C. Barton 95 ചിത്രങ്ങൾ
Epigaea repens L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium anagallidifolium Lam. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 3426 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium clavatum Trel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium coloratum Biehler 32 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium glaberrimum Barbey 13 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium halleanum Hausskn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L. 9902 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hornemannii Rchb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium lactiflorum Hausskn. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium leptophyllum Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium luteum Pursh 21 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium minutum Lindl. ex Lehm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium mirabile Trel. ex Piper 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium montanum L. 2050 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium oregonense Hausskn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium palustre L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium parviflorum Schreb. 2267 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis gigantea Douglas ex Hook. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis helleborine (L.) Crantz 4541 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum arvense L. 4328 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum fluviatile L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum hyemale L. 1881 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum laevigatum A. Braun 53 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum palustre L. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum pratense Ehrh. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum scirpoides Michx. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum sylvaticum L. 1518 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum telmateia Ehrh. 4364 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum variegatum Schleich. ex F. Weber & D. Mohr 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Vign. ex Janchen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis hypnoides (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 188 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis spectabilis (Pursh) Steud. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 2996 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 920 ചിത്രങ്ങൾ
Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erigenia bulbosa (Michx.) Nutt. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron acris L. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Pers. 4420 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron aureus Greene 10 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron caespitosus Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron compositus Pursh 31 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron divergens Torr. & A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron glabellus Nutt. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron grandiflorus Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron humilis Graham 6 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron linearis (Hook.) Piper 26 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron lonchophyllus Hook. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron peregrinus (Banks ex Pursh) Greene 33 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron philadelphicus L. 1911 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron poliospermus A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron pulchellus Michx. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron pumilus Nutt. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron speciosus (Lindl.) DC. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron strigosus Muhl. ex Willd. 1178 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron uniflorus L. 346 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon aquaticum (Hill) Druce 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum cernuum Nutt. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum flavum Nutt. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum heracleoides Nutt. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum ovalifolium Nutt. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum pyrolifolium Hook. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum strictum Benth. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum umbellatum Torr. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum angustifolium Honck. 1719 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum scheuchzeri Hoppe 726 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum vaginatum L. 606 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum virginicum L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum viridicarinatum (Engelm.) Fernald 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophyllum lanatum (Pursh) Forbes 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eritrichium nanum (Vill.) Schrad. ex Gaudin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton 212 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium aquaticum L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium campestre L. 4064 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium maritimum L. 3011 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium planum L. 1296 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum asperum (Nutt.) DC. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiranthoides L. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiri (L.) Crantz 4041 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum repandum L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium albidum Nutt. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium americanum Ker Gawl. 1066 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium grandiflorum Pursh 118 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium montanum S. Watson 47 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium oregonum Applegate 95 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium revolutum Sm. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham. 10545 ചിത്രങ്ങൾ
Escobaria vivipara (Nutt.) Buxbaum 70 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold 2005 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus atropurpureus Jacq. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus europaeus L. 14830 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Maz. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus occidentalis Nutt. ex Torr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium altissimum L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L. 15062 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium perfoliatum L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium serotinum Michx. 631 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia corollata L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyparissias L. 11453 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia davidii Subils 15 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia epithymoides L. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia esula L. 787 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia exigua L. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia L. 6601 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lathyris L. 6182 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lucida Waldst. & Kit. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia marginata Pursh 1029 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia myrsinites L. 1524 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 4916 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia platyphyllos L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia frigida Pugsley 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia conspicua (Lindl.) G.L. Nesom 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia divaricata (L.) G.L. Nesom 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia macrophylla (L.) Cass. 1110 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia schreberi (Nees) Nees 18 ചിത്രങ്ങൾ
Euthamia graminifolia (L.) Nutt. 472 ചിത്രങ്ങൾ
Euthamia gymnospermoides Greene 12 ചിത്രങ്ങൾ
Euthamia occidentalis Nutt. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eutrochium fistulosum (Barratt) E.E. Lamont 250 ചിത്രങ്ങൾ
Eutrochium maculatum (L.) E.E. Lamont 437 ചിത്രങ്ങൾ
Eutrochium purpureum (L.) E.E. Lamont 94 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 4376 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus grandifolia Ehrh. 1790 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L. 20968 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca brevipila Tracey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca filiformis Pourr. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca idahoensis Elmer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca occidentalis Hook. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rubra L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca viridula Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca viviparoidea Krajina ex Pavlick 5 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pyramidata L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Filago vulgaris Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula rubra (Hill) B.L. Rob. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 8911 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula vulgaris Moench 2237 ചിത്രങ്ങൾ
Floerkea proserpinacoides Willd. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 8748 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia viridissima Lindl. 1555 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria chiloensis (L.) Mill. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 9724 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria virginiana Duchesne 117 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula alnus Mill. 868 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula purshiana (DC.) A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Frasera caroliniensis Walter 42 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus americana L. 3298 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 18250 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus latifolia Benth. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus nigra Marshall 19 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus pennsylvanica Marshall 137 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus profunda (Bush) Bush 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus quadrangulata Michx. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria affinis (Schult.) Sealy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria camschatcensis (L.) Ker Gawl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria pudica (Pursh) Spreng. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Froelichia gracilis (Hook.) Moq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena pumila (Torr.) Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bastardii Boreau 857 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria officinalis L. 5857 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia aristata Pursh 1984 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2662 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus nivalis L. 4094 ചിത്രങ്ങൾ
Galearis spectabilis (L.) Raf. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Galega officinalis L. 1782 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis bifida Boenn. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis ladanum L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis speciosa Mill. 905 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis tetrahit L. 7064 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2684 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aparine L. 9542 ചിത്രങ്ങൾ
Galium asprellum Michx. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Galium boreale L. 707 ചിത്രങ്ങൾ
Galium circaezans Michx. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Galium glaucum L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Galium labradoricum (Wiegand) Wiegand 1 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mexicanum Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mollugo L. 8058 ചിത്രങ്ങൾ
Galium obtusum Bigelow 7 ചിത്രങ്ങൾ
Galium odoratum (L.) Scop. 5251 ചിത്രങ്ങൾ
Galium palustre L. 1120 ചിത്രങ്ങൾ
Galium parisiense L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Galium pilosum Aiton 7 ചിത്രങ്ങൾ
Galium saxatile L. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Galium sylvaticum L. 710 ചിത്രങ്ങൾ
Galium tricornutum Dandy 177 ചിത്രങ്ങൾ
Galium trifidum L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Galium triflorum Michx. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verum L. 7693 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera 16 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria hispidula (L.) Muhl. ex Bigelow 53 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria humifusa (Graham) Rydb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria procumbens L. 960 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria shallon Pursh 691 ചിത്രങ്ങൾ
Gaylussacia baccata (Wangenh.) K. Koch 15 ചിത്രങ്ങൾ
Gayophytum humile Juss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Genista tinctoria L. 1703 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana affinis Griseb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana algida Pall. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana andrewsii Griseb. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana calycosa Griseb. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana clausa Raf. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana douglasiana Bong. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana fremontii Torr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana glauca Pall. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana linearis Froel. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana nivalis L. 1838 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana prostrata Haenke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana sceptrum Griseb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianella amarella (L.) Börner 122 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianella quinquefolia (L.) Small 16 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianopsis crinita (Froel.) Ma 55 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianopsis virgata (Raf.) Holub 14 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium bicknellii Britton 25 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium carolinianum L. 762 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium columbinum L. 824 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium dissectum L. 3884 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium erianthum DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium maculatum L. 1027 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium molle L. 7270 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium oreganum Howell 10 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pratense L. 6061 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pusillum L. 5023 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium richardsonii Fisch. & Trautv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 18260 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sanguineum L. 6543 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sylvaticum L. 6567 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium viscosissimum Fisch. & C.A. Mey. ex C.A. Mey. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Geum aleppicum Jacq. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Geum canadense Jacq. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Geum laciniatum Murray 253 ചിത്രങ്ങൾ
Geum macrophyllum Willd. 907 ചിത്രങ്ങൾ
Geum rivale L. 2488 ചിത്രങ്ങൾ
Geum rossii (R. Br.) Ser. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Geum triflorum Pursh 46 ചിത്രങ്ങൾ
Geum urbanum L. 11825 ചിത്രങ്ങൾ
Geum virginianum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia capitata Sims 325 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia sinuata Douglas ex Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Gillenia trifoliata (L.) Moench 47 ചിത്രങ്ങൾ
Githopsis specularioides Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium flavum Crantz 3805 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis segetum (L.) Fourr. 3871 ചിത്രങ്ങൾ
Glechoma hederacea L. 18873 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia triacanthos L. 7955 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria canadensis (Michx.) Trin. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria leptostachya Buckley 4 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria obtusa (Muhl.) Trin. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria septentrionalis Hitchc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria striata (Lam.) Hitchc. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 1889 ചിത്രങ്ങൾ
Glycyrrhiza lepidota Pursh 58 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium palustre Nutt. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium uliginosum L. 827 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera oblongifolia Raf. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera pubescens (Willd.) R. Br. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera tesselata Lodd. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola aurea Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola neglecta Torr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia hirsutula Hook. & Arn. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal 212 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Gutierrezia sarothrae (Pursh) Britton & Rusby 37 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium disjunctum (Rupr.) Ching 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 533 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 201 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch 162 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila elegans M. Bieb. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila muralis L. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila paniculata L. 840 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila repens L. 989 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila scorzonerifolia Ser. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia floribunda (Lehm.) I.M. Johnst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia virginiana (L.) I.M. Johnst. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Halimodendron halodendron (Pall.) Voss 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis virginiana L. 2164 ചിത്രങ്ങൾ
Harrimanella hypnoides (L.) Coville 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hedeoma hispida Pursh 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hedeoma pulegioides (L.) Pers. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 21307 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum alpinum L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum boreale Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum occidentale Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum sulphurescens Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium autumnale L. 970 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium flexuosum Raf. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 13616 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus decapetalus L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus divaricatus L. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus giganteus L. 558 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus grosseserratus M. Martens 36 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus hirsutus Raf. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus maximiliani Schrad. 381 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus mollis Lam. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus nuttallii Torr. & A. Gray 12 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus pauciflorus Nutt. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus petiolaris Nutt. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus strumosus L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 6293 ചിത്രങ്ങൾ
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet 1357 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 576 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis fulva (L.) L. 7726 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis lilioasphodelus L. 3771 ചിത്രങ്ങൾ
Hemitomes congestum A. Gray 30 ചിത്രങ്ങൾ
Hemizonella minima (A. Gray) A. Gray 22 ചിത്രങ്ങൾ
Hepatica nobilis Schreb. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier 1914 ചിത്രങ്ങൾ
Heracleum maximum W. Bartram 50 ചിത്രങ്ങൾ
Heracleum sphondylium L. 16712 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria glabra L. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperis matronalis L. 5337 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperochiron pumilus (Douglas ex Griseb.) Porter 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera dubia (Jacq.) MacMill. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotheca villosa (Pursh) Shinners 125 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera americana L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera chlorantha Piper 2 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera cylindrica Douglas ex Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera micrantha Douglas ex Lindl. 424 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera parvifolia Nutt. ex Torr. & A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera richardsonii R. Br. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus laevis All. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus moscheutos L. 1794 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L. 809 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium albiflorum Hook. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium aurantiacum L. 408 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium caespitosum Dumort. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium murorum L. 2578 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium paniculatum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium pilosella L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium piloselloides Vill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium sabaudum L. 501 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium scabrum Michx. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium scouleri Hook. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium tridentatum Fr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium triste Willd. ex Spreng. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium umbellatum L. 1498 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium venosum L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Hippophae rhamnoides L. 2353 ചിത്രങ്ങൾ
Hippuris vulgaris L. 346 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus lanatus L. 4254 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus mollis L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. 548 ചിത്രങ്ങൾ
Holosteum umbellatum L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Honckenya peploides (L.) Ehrh. 953 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum brachyantherum Nevski 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum jubatum L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum marinum Huds. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum murinum L. 5051 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum pusillum Nutt. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 7675 ചിത്രങ്ങൾ
Hornungia procumbens (L.) Hayek 79 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta plantaginea (Lam.) Asch. 7138 ചിത്രങ്ങൾ
Hottonia inflata Elliott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Houstonia caerulea L. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Houstonia longifolia Gaertn. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Hudsonia ericoides L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hudsonia tomentosa Nutt. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus japonicus Siebold & Zucc. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus lupulus L. 7261 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. 4119 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. 7343 ചിത്രങ്ങൾ
Hybanthus concolor (T.F. Forst.) Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea arborescens L. 3967 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea paniculata Siebold 4618 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrastis canadensis L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocharis morsus-ranae L. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle americana L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle umbellata L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrophyllum appendiculatum Michx. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrophyllum canadense L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrophyllum capitatum Douglas ex Benth. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrophyllum fendleri (A. Gray) A. Heller 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrophyllum tenuipes A. Heller 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrophyllum virginianum L. 598 ചിത്രങ്ങൾ
Hylotelephium telephioides (Michx.) H. Ohba 86 ചിത്രങ്ങൾ
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba 1193 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenopappus filifolius Hook. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenoxys richardsonii (Hook.) Cockerell 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus albus L. 1362 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus niger L. 962 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum androsaemum L. 4989 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum ascyron L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum canadense L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum ellipticum Hook. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum gentianoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum kalmianum L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum maculatum Crantz 2268 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum mutilum L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum perforatum L. 14846 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum prolificum L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum pulchrum L. 529 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum punctatum Lam. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum scouleri Hook. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum sphaerocarpum Michx. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris glabra L. 1274 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris radicata L. 7984 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoxis hirsuta (L.) Coville 245 ചിത്രങ്ങൾ
Hyssopus officinalis L. 1627 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis amara L. 1247 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis umbellata L. 1092 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex aquifolium L. 12092 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex glabra (L.) A. Gray 109 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex mucronata (L.) Powell, Savolainen & Andrews 45 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex verticillata (L.) A. Gray 927 ചിത്രങ്ങൾ
Iliamna rivularis (Douglas ex Hook.) Greene 13 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens aurella Rydb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens capensis Meerb. 1741 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens glandulifera Royle 10956 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens noli-tangere L. 1952 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens pallida Nutt. 720 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens parviflora DC. 4816 ചിത്രങ്ങൾ
Inula britannica L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Inula helenium L. 1949 ചിത്രങ്ങൾ
Ionactis linariifolius (L.) Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ionactis stenomeres (A. Gray) Greene 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederacea Jacq. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea lacunosa L. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pandurata (L.) G. Mey. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 6254 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 526 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomopsis aggregata (Pursh) V.E. Grant 62 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomopsis rubra (L.) Wherry 110 ചിത്രങ്ങൾ
Iris brevicaulis Raf. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Iris ensata Thunb. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Iris foetidissima L. 2740 ചിത്രങ്ങൾ
Iris germanica L. 5618 ചിത്രങ്ങൾ
Iris lacustris Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Iris missouriensis Nutt. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pallida Lam. 1316 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pseudacorus L. 7061 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pumila L. 798 ചിത്രങ്ങൾ
Iris setosa Pall. ex Link 28 ചിത്രങ്ങൾ
Iris sibirica L. 1543 ചിത്രങ്ങൾ
Iris versicolor L. 684 ചിത്രങ്ങൾ
Iris virginica L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Isatis tinctoria L. 2386 ചിത്രങ്ങൾ
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Isotria medeoloides (Pursh) Raf. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Iva axillaris Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Iva frutescens L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Jaumea carnosa (Less.) A. Gray 21 ചിത്രങ്ങൾ
Jeffersonia diphylla (L.) Pers. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans cinerea L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans nigra L. 5778 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L. 14121 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus alpinoarticulatus Chaix 96 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus arcticus Willd. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus articulatus L. 513 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus biglumis L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bolanderi Engelm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus brachycarpus Engelm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bulbosus L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus castaneus Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus compressus Jacq. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus covillei Piper 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus dudleyi Wiegand 5 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 2533 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus ensifolius Wikstr. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus filiformis L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus gerardii Loisel. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus inflexus L. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus interior Wiegand 3 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus lesueurii Bol. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus marginatus Rostk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus mertensianus Bong. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus nodosus L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus parryi Engelm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus stygius L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus tenuis Willd. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus torreyi Coville 19 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus trifidus L. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus triglumis L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus communis L. 6436 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus horizontalis Moench 1333 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus sabina L. 850 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus scopulorum Sarg. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus virginiana L. 3627 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia americana (L.) Vahl 157 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia angustifolia L. 338 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia microphylla (Hook.) A. Heller 10 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia polifolia Wangenh. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Kerria japonica (L.) DC. 5580 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia elatine (L.) Dumort. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia spuria (L.) Dumort. 579 ചിത്രങ്ങൾ
Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori 10 ചിത്രങ്ങൾ
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Koenigia islandica L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Krigia biflora (Walter) S.F. Blake 29 ചിത്രങ്ങൾ
Krigia virginica (L.) Willd. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 568 ചിത്രങ്ങൾ
Laburnum anagyroides Medik. 4593 ചിത്രങ്ങൾ
Lachnanthes caroliana (Lam.) Dandy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca biennis (Moench) Fernald 97 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca canadensis L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca floridana (L.) Gaertn. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca hirsuta Muhl. ex Nutt. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca saligna L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 2770 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca serriola L. 9840 ചിത്രങ്ങൾ
Lagotis minor (Willd.) Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lagurus ovatus L. 2540 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium album L. 5621 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium amplexicaule L. 3802 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium maculatum L. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium purpureum L. 13126 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea canadensis (L.) Weddell 132 ചിത്രങ്ങൾ
Lappula occidentalis (S. Watson) Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Lapsana communis L. 10066 ചിത്രങ്ങൾ
Larix decidua Mill. 4679 ചിത്രങ്ങൾ
Larix laricina (Du Roi) K. Koch 58 ചിത്രങ്ങൾ
Larix lyallii Parl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Larix occidentalis Nutt. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Lasthenia glaberrima DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus japonicus Willd. 453 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus latifolius L. 7913 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus nevadensis S. Watson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus ochroleucus Hook. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus odoratus L. 2468 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus palustris L. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus pratensis L. 3325 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sphaericus Retz. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sylvestris L. 1716 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tuberosus L. 1516 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus venosus Muhl. ex Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lavatera thuringiaca L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Lechea minor L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lechea mucronata Raf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ledum glandulosum Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ledum groenlandicum Oeder 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ledum palustre L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia oryzoides (L.) Sw. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia virginica Willd. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna minor L. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna perpusilla Torr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna trisulca L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna turionifera Landolt 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 427 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon autumnalis L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon hispidus L. 2506 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus cardiaca L. 2380 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus sibiricus L. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium heterophyllum Benth. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium latifolium L. 550 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium perfoliatum L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium ruderale L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 1156 ചിത്രങ്ങൾ
Leptarrhena pyrolifolia (D. Don) R. Br. ex Ser. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa fusca (L.) Kunth 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza bicolor Turcz. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza capitata Michx. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G. Don 46 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza hirta (L.) Hornem. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza thunbergii (DC.) Nakai 75 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza violacea (L.) Pers. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza virginica (L.) Britton 60 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev 90 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare Lam. 8738 ചിത്രങ്ങൾ
Leucojum aestivum L. 1196 ചിത്രങ്ങൾ
Leucospora multifida (Michx.) Nutt. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia columbiana (Howell ex A. Gray) B.L. Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia pygmaea (A. Gray) B.L. Rob. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia rediviva Pursh 147 ചിത്രങ്ങൾ
Leymus arenarius (L.) Hochst. 701 ചിത്രങ്ങൾ
Leymus cinereus (Scribn. & Merr.) A. Löve 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leymus innovatus (Beal) Pilg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leymus mollis (Trin.) Pilg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Leymus triticoides (Buckley) Pilg. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris aspera Michx. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris cylindracea Michx. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris ligulistylis (A. Nelson) K. Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris punctata Hook. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris spicata (L.) Willd. 1409 ചിത്രങ്ങൾ
Ligusticum scoticum L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum ovalifolium Hassk. 2568 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum vulgare L. 14843 ചിത്രങ്ങൾ
Lilaeopsis occidentalis J.M. Coult. & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium bulbiferum L. 7757 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium canadense L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium columbianum Leichtlin 194 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium lancifolium Thunb. 1131 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium martagon L. 5811 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium michiganense Farw. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium philadelphicum L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium carolinianum (Walter) Britton 49 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium vulgare Mill. 1930 ചിത്രങ്ങൾ
Limosella aquatica L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria dalmatica (L.) Mill. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria maroccana Hook. f. 482 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria purpurea (L.) Mill. 2303 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria repens (L.) Mill. 2706 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria vulgaris Mill. 13364 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera benzoin (L.) Blume 639 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia dubia (L.) Pennell 183 ചിത്രങ്ങൾ
Linnaea borealis L. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Linum austriacum L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Linum bienne Mill. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Linum catharticum L. 501 ചിത്രങ്ങൾ
Linum lewisii Pursh 155 ചിത്രങ്ങൾ
Linum medium (Planch.) Britton 18 ചിത്രങ്ങൾ
Linum perenne L. 1807 ചിത്രങ്ങൾ
Linum rigidum Pursh 11 ചിത്രങ്ങൾ
Linum sulcatum Riddell 4 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3869 ചിത്രങ്ങൾ
Linum virginianum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis liliifolia (L.) Rich. ex Ker Gawl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis loeselii (L.) Rich. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Liriodendron tulipifera L. 7366 ചിത്രങ്ങൾ
Listera auriculata Wiegand 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithophragma glabrum Nutt. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Lithophragma parviflorum (Hook.) Nutt. ex Torr. & A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithophragma tenellum Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum canescens (Michx.) Lehm. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum incisum Lehm. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum latifolium Michx. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum officinale L. 1062 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum ruderale Douglas ex Lehm. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Littorella uniflora (L.) Asch. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia cardinalis L. 1513 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia dortmanna L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia inflata L. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia kalmii L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia siphilitica L. 838 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia spicata Lam. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 10046 ചിത്രങ്ങൾ
Logfia minima (Sm.) Dumort. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 2274 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium remotum Schrank 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium rigidum Gaudin 116 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium temulentum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium brandegeei (J.M. Coult. & Rose) J.F. Macbr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium cous (S. Watson) J.M. Coult. & Rose 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium dissectum (Nutt.) Mathias & Constance 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium foeniculaceum (Nutt.) J.M. Coult. & Rose 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium grayi (J.M. Coult. & Rose) J.M. Coult. & Rose 22 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium martindalei (J.M. Coult. & Rose) J.M. Coult. & Rose 38 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium nudicaule (Pursh) J.M. Coult. & Rose 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium sandbergii (J.M. Coult. & Rose) J.M. Coult. & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium triternatum (Pursh) J.M. Coult. & Rose 120 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium utriculatum (Nutt. ex Torr. & A. Gray) J.M. Coult. & Rose 122 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatogonium rotatum (L.) Fr. ex Fernald 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera caerulea L. 1008 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera canadensis W. Bartram ex Marshall 60 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera caprifolium L. 1631 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera ciliosa (Pursh) Poir. ex DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera dioica L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera etrusca Santi 3485 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera hirsuta Eaton 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera involucrata (Richardson) Banks ex Spreng. 603 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 7502 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera maackii (Rupr.) Herder 812 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera morrowii A. Gray 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera periclymenum L. 5365 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera reticulata Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera sempervirens L. 979 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera tatarica L. 3177 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera utahensis S. Watson 31 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera villosa (Michx.) Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera xylosteum L. 7619 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus corniculatus L. 16672 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus pedunculatus Cav. 1956 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia alternifolia L. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia palustris (L.) Elliott 221 ചിത്രങ്ങൾ
Luetkea pectinata (Pursh) Kuntze 45 ചിത്രങ്ങൾ
Luina hypoleuca Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lunaria annua L. 13859 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L. 2225 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus arboreus Sims 514 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus argenteus Pursh 68 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus bicolor Lindl. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus densiflorus Benth. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus lepidus Douglas ex Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus nootkatensis Donn ex Sims 57 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus oreganus A. Heller 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus perennis L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus polyphyllus Lindl. 6644 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus pusillus Pursh 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus sericeus Pursh 34 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus sulphureus Douglas ex Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula acuminata Raf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula campestris (L.) DC. 1180 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula glabrata (Hoppe ex Rostk.) Desv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott 309 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula parviflora (Ehrh.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula spicata (L.) DC. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Lychnis chalcedonica L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Lychnis coronaria (L.) Desr. 4226 ചിത്രങ്ങൾ
Lychnis flos-cuculi L. 4545 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium barbarum L. 1938 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium chinense Mill. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus asper Greene 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus europaeus L. 4175 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus uniflorus Michx. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus virginicus L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lysichiton americanus Hultén & H. St. John 81 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia ciliata L. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia clethroides Duby 635 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia hybrida Michx. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia lanceolata Walter 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia nummularia L. 2790 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia punctata L. 6359 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia quadriflora Sims 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia quadrifolia L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia thyrsiflora L. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia vulgaris L. 6382 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum alatum Pursh 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum salicaria L. 18848 ചിത്രങ്ങൾ
Machaeranthera canescens (Pursh) A. Gray 50 ചിത്രങ്ങൾ
Machaeranthera tanacetifolia (Kunth) Nees 99 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Madia exigua (Sm.) A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Madia glomerata Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Madia sativa Molina 67 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia acuminata (L.) L. 542 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia nervosa (Pursh) Nutt. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia repens (Lindl.) G. Don 16 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum canadense Desf. 791 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum dilatatum (Alph. Wood) A. Nelson & J.F. Macbr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum racemosum (L.) Link 1137 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum stellatum (L.) Link 416 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum trifolium (L.) Sloboda 18 ചിത്രങ്ങൾ
Malaxis monophyllos (L.) Sw. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Malaxis unifolia Michx. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Malus baccata (L.) Borkh. 1167 ചിത്രങ്ങൾ
Malus coronaria (L.) Mill. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Malus prunifolia (Willd.) Borkh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Malus pumila Mill. 3017 ചിത്രങ്ങൾ
Malva alcea L. 9592 ചിത്രങ്ങൾ
Malva moschata L. 3964 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 3761 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1757 ചിത്രങ്ങൾ
Malva pusilla Sm. 842 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L. 22892 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Marah oreganus (Torr. ex S. Watson) Howell 7 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium vulgare L. 3396 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea quadrifolia L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria discoidea DC. 2618 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria recutita L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro 192 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola longipetala (Vent.) DC. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Meconella oregana Nutt. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Medeola virginiana L. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arabica (L.) Huds. 2279 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago laciniata (L.) Mill. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 5164 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1788 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 12931 ചിത്രങ്ങൾ
Melampyrum lineare Desr. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Melica altissima L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Melica geyeri Munro ex Bol. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melica harfordii Bol. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Melica subulata (Griseb.) Scribn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus altissimus Thuill. 340 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus indicus (L.) All. 1819 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Lam. 2581 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L. 9876 ചിത്രങ്ങൾ
Menispermum canadense L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha aquatica L. 5728 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha arvensis L. 2078 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1991 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 6962 ചിത്രങ്ങൾ
Mentzelia decapetala (Pursh ex Sims) Urb. & Gilg ex Gilg 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mentzelia dispersa S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mentzelia laevicaulis (Hook.) Torr. & A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Menyanthes trifoliata L. 1309 ചിത്രങ്ങൾ
Menziesia ferruginea Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis annua L. 5363 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia lanceolata (Pursh) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia longiflora Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia maritima (L.) Gray 260 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia paniculata (Aiton) G. Don 47 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia virginica (L.) Pers. ex Link 629 ചിത്രങ്ങൾ
Microseris bigelovii (A. Gray) Sch. Bip. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Microseris borealis (Bong.) Sch. Bip. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Microseris nutans (Hook.) Sch. Bip. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Microsteris gracilis (Hook.) Greene 15 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania scandens (L.) Willd. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Milium effusum L. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus alatus Aiton 91 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus floribundus Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus glabratus Kunth 20 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus guttatus DC. 707 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus lewisii Pursh 24 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus ringens L. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus tilingii Regel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia macrocarpa (Pursh) Ostenf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia michauxii (Fenzl) Farw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia obtusiloba (Rydb.) House 16 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis albida (Walter) Heimerl 37 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis linearis (Pursh) Heimerl 13 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis nyctaginea (Michx.) MacMill. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus sinensis Andersson 2242 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates orontium (L.) Raf. 1232 ചിത്രങ്ങൾ
Mitchella repens L. 733 ചിത്രങ്ങൾ
Mitella breweri A. Gray 40 ചിത്രങ്ങൾ
Mitella caulescens Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mitella diphylla L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Mitella nuda L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Mitella ovalis Greene 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mitella pentandra Hook. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Mitella trifida Graham 7 ചിത്രങ്ങൾ
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl 36 ചിത്രങ്ങൾ
Moehringia macrophylla (Hook.) Fenzl 21 ചിത്രങ്ങൾ
Molinia caerulea (L.) Moench 686 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo verticillata L. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Moluccella laevis L. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda didyma L. 2299 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda fistulosa L. 1630 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda media Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda punctata L. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Monardella odoratissima Benth. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Moneses uniflora (L.) A. Gray 9 ചിത്രങ്ങൾ
Monotropa hypopitys L. 685 ചിത്രങ്ങൾ
Monotropa uniflora L. 894 ചിത്രങ്ങൾ
Montia chamissoi (Ledeb. ex Spreng.) Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Montia fontana L. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Montia howellii S. Watson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Montia linearis (Douglas ex Hook.) Greene 13 ചിത്രങ്ങൾ
Montia parvifolia (Moc. ex DC.) Greene 15 ചിത്രങ്ങൾ
Morella pensylvanica (Mirb.) Kartesz 19 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L. 9136 ചിത്രങ്ങൾ
Morus rubra L. 1341 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia frondosa (Poir.) Fernald 7 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia glomerata (Willd.) Trin. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia mexicana (L.) Trin. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia schreberi J.F. Gmel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker 1309 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari botryoides (L.) Mill. 2963 ചിത്രങ്ങൾ
Mycelis muralis (L.) Dumort. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis arvensis (L.) Hill 1806 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis discolor Pers. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis laxa Lehm. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis macrosperma Engelm. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis scorpioides L. 4414 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis sylvatica Ehrh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis verna Nutt. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Myosoton aquaticum (L.) Moench 1082 ചിത്രങ്ങൾ
Myosurus minimus L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica gale L. 468 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum alterniflorum DC. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum heterophyllum Michx. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum quitense Kunth 10 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum sibiricum Kom. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum spicatum L. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum verticillatum L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Myrrhis odorata (L.) Scop. 920 ചിത്രങ്ങൾ
Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus 12 ചിത്രങ്ങൾ
Najas marina L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Najas minor All. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus poeticus L. 1974 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus pseudonarcissus L. 7802 ചിത്രങ്ങൾ
Nardus stricta L. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale W.T. Aiton 52 ചിത്രങ്ങൾ
Navarretia divaricata (Torr. ex A. Gray) Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Navarretia intertexta (Benth.) Hook. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Navarretia leucocephala Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Navarretia squarrosa (Eschsch.) Hook. & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo lutea Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nemophila breviflora A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nemophila parviflora Douglas ex Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nemophila pedunculata Douglas ex Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Neobeckia aquatica (Eaton) Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta cataria L. 2623 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrophyllidium crista-galli (Menzies ex Hook.) Gilg 10 ചിത്രങ്ങൾ
Neslia paniculata (L.) Desv. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Scop. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana alata Link & Otto 819 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana longiflora Cav. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana rustica L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 2020 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L. 10081 ചിത്രങ്ങൾ
Nonea vesicaria (L.) Rchb. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Nothocalais cuspidata (Pursh) Greene 11 ചിത്രങ്ങൾ
Nothocalais troximoides (A. Gray) Greene 12 ചിത്രങ്ങൾ
Nothochelone nemorosa (Douglas ex Lindl.) Straw 32 ചിത്രങ്ങൾ
Nuphar lutea (L.) Sm. 1250 ചിത്രങ്ങൾ
Nuttallanthus canadensis (L.) D.A. Sutton 8 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea alba L. 2797 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea mexicana Zucc. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea odorata Aiton 341 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea tetragona Georgi 41 ചിത്രങ്ങൾ
Nyssa sylvatica Marshall 643 ചിത്രങ്ങൾ
Oclemena acuminata (Michx.) Greene 262 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. 1327 ചിത്രങ്ങൾ
Oemleria cerasiformis (Torr. & A. Gray ex Hook. & Arn.) Landon 106 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe sarmentosa C. Presl ex DC. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera biennis L. 11211 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera caespitosa Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera flava (A. Nelson) Garrett 32 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera fruticosa L. 1104 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera glazioviana Micheli 5953 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera grandiflora L'Hér. ex Aiton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera laciniata Hill 387 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera nuttallii Sweet 2 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera pallida Lindl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera parviflora L. 340 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera perennis L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera pilosella Raf. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera villosa Thunb. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Olsynium douglasii (A. Dietr.) E.P. Bicknell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalodes linifolia (L.) Moench 101 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalodes verna Moench 1032 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis viciifolia Scop. 5929 ചിത്രങ്ങൾ
Onoclea sensibilis L. 1274 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis arvensis L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum acanthium L. 3739 ചിത്രങ്ങൾ
Onosmodium bejariense DC. ex A. DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum pusillum Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oplopanax horridus (Sm.) Miq. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia fragilis (Nutt.) Haw. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia humifusa (Raf.) Raf. 833 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia polyacantha Haw. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum heracleoticum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum vulgare L. 15618 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum nutans L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum umbellatum L. 7389 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche californica Cham. & Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche fasciculata Nutt. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche ludoviciana Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche pinorum Geyer ex Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche uniflora L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Orthilia secunda (L.) House 337 ചിത്രങ്ങൾ
Orthocarpus bracteosus Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Orthocarpus imbricatus Torr. ex S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Orthocarpus luteus Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Orthocarpus tenuifolius (Pursh) Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Osmorhiza berteroi DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Osmorhiza claytonii (Michx.) C.B. Clarke 22 ചിത്രങ്ങൾ
Osmorhiza depauperata Phil. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Osmorhiza longistylis (Torr.) DC. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Osmorhiza occidentalis (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Torr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Osmorhiza purpurea (J.M. Coult. & Rose) Suksd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda cinnamomea L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda claytoniana L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda regalis L. 1791 ചിത്രങ്ങൾ
Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch 141 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 7461 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis dillenii Jacq. 1878 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis montana Raf. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis oregana Nutt. 326 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis stricta L. 1023 ചിത്രങ്ങൾ
Oxypolis occidentalis J.M. Coult. & Rose 12 ചിത്രങ്ങൾ
Oxypolis rigidior (L.) Raf. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Oxyria digyna (L.) Hill 311 ചിത്രങ്ങൾ
Oxytropis campestris (L.) DC. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Oxytropis deflexa (Pall.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Oxytropis lambertii Pursh 41 ചിത്രങ്ങൾ
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc. 1062 ചിത്രങ്ങൾ
Packera aurea (L.) A. Löve & D. Löve 29 ചിത്രങ്ങൾ
Packera glabella (Poir.) C. Jeffrey 97 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia lactiflora Pall. 1513 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia officinalis L. 10114 ചിത്രങ്ങൾ
Panax quinquefolius L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Panax trifolius L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum capillare L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 839 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum virgatum L. 687 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver argemone L. 1007 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver dubium L. 2364 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver nudicaule L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver orientale L. 3056 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver radicatum Rottb. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L. 10568 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L. 7839 ചിത്രങ്ങൾ
Parentucellia viscosa (L.) Caruel 678 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria pensylvanica Muhl. ex Willd. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Parnassia fimbriata K.D. Koenig 37 ചിത്രങ്ങൾ
Parnassia glauca Raf. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Parnassia palustris L. 3318 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia fastigiata (Raf.) Fernald 3 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia sessiliflora Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 10121 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 2958 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum setaceum Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pastinaca sativa L. 4787 ചിത്രങ്ങൾ
Paxistima myrsinites (Pursh) Raf. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis bracteosa Benth. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis canadensis L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis contorta Benth. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis flammea L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis furbishiae S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis groenlandica Retz. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis lanceolata Michx. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis lapponica L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis ornithorhyncha Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis palustris L. 377 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis racemosa Douglas ex Benth. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis sudetica Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis sylvatica L. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis verticillata L. 733 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea atropurpurea (L.) Link 45 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea glabella Mett. ex Kuhn 10 ചിത്രങ്ങൾ
Peltandra virginica (L.) Schott 119 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon albertinus Greene 12 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon albidus Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon confertus Douglas ex Lindl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon davidsonii Greene 85 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon digitalis Nutt. ex Sims 736 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon eriantherus Pursh 7 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon fruticosus (Pursh) Greene 40 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon gracilis Nutt. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon hirsutus (L.) Willd. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon lyallii (A. Gray) A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon nitidus Douglas ex Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon pallidus Small 16 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon procerus Douglas ex Graham 59 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon pruinosus Douglas ex Lindl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon richardsonii Douglas ex Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon serrulatus Menzies ex Sm. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Pentagramma triangularis (Kaulf.) Yatsk., Windham & E. Wollenw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Penthorum sedoides L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Perideridia gairdneri (Hook. & Arn.) Mathias 2 ചിത്രങ്ങൾ
Perilla frutescens (L.) Britton 1735 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites frigidus (L.) Fr. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia saxifraga (L.) Link 1289 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill 190 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia campanularia A. Gray 209 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia hastata Douglas ex Lehm. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia leptosepala Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia linearis (Pursh) Holz. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia purshii Buckley 106 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia ramosissima Douglas ex Lehm. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia sericea (Graham) A. Gray 33 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia tanacetifolia Benth. 11969 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia thermalis Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris arundinacea L. 2132 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Phedimus aizoon (L.) 't Hart 655 ചിത്രങ്ങൾ
Phedimus hybridus (L.) 't Hart 35 ചിത്രങ്ങൾ
Phedimus spurius (M. Bieb.) 't Hart 73 ചിത്രങ്ങൾ
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt 547 ചിത്രങ്ങൾ
Phellodendron amurense Rupr. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus coronarius L. 15073 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus inodorus L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus lewisii Pursh 202 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus pubescens Loisel. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum alpinum L. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum pratense L. 1925 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox caespitosa Nutt. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox diffusa Benth. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox divaricata L. 719 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox drummondii Hook. 844 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox hoodii Richardson 64 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox longifolia Nutt. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox maculata L. 1030 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox paniculata L. 4533 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox pilosa L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox speciosa Pursh 76 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox stolonifera Sims 35 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox subulata L. 3370 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 4914 ചിത്രങ്ങൾ
Phryma leptostachya L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla lanceolata (Michx.) Greene 102 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodoce caerulea (L.) Bab. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodoce empetriformis (Sm.) D. Don 79 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodoce glanduliflora (Hook.) Coville 19 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllospadix scouleri Hook. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis alkekengi L. 3462 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis heterophylla Nees 77 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis longifolia Nutt. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 2544 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis philadelphica Lam. 463 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis pubescens L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus capitatus (Pursh) Kuntze 328 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus malvaceus (Greene) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 1435 ചിത്രങ്ങൾ
Physostegia virginiana (L.) Benth. 1448 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L. 15190 ചിത്രങ്ങൾ
Picea abies (L.) Karst. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Picea engelmannii Parry ex Engelm. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Picea glauca (Moench) Voss 1258 ചിത്രങ്ങൾ
Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Picea pungens Engelm. 4118 ചിത്രങ്ങൾ
Picea rubens Sarg. 1307 ചിത്രങ്ങൾ
Picea sitchensis (Bong.) Carrière 551 ചിത്രങ്ങൾ
Picris echioides L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Picris hieracioides L. 3466 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea fontana (Lunell) Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea pumila (L.) A. Gray 388 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella saxifraga L. 1049 ചിത്രങ്ങൾ
Pinellia ternata (Thunb.) Makino ex Breitenbach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pinguicula villosa L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pinguicula vulgaris L. 907 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus albicaulis Engelm. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus banksiana Lamb. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus contorta Douglas ex Loudon 445 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus flexilis James 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus mugo Turra 2946 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus nigra Arnold 2225 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus ponderosa Lawson & C. Lawson 54 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus resinosa Aiton 1035 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus rigida Mill. 320 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus strobus L. 3427 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus sylvestris L. 7998 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus virginiana Mill. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 3759 ചിത്രങ്ങൾ
Plagiobothrys figuratus (Piper) I.M. Johnst. ex M. Peck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Plagiobothrys tenellus (Nutt. ex Hook.) A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago arenaria Waldst. & Kit. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago aristata Michx. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago cordata Lam. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago coronopus L. 1859 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago elongata Pursh 15 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago eriopoda Torr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 11911 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 8019 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago maritima L. 640 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago media L. 3392 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago patagonica Jacq. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago rugelii Decne. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago virginica L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera aquilonis Sheviak 14 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera blephariglottis (Willd.) Lindl. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera ciliaris (L.) Lindl. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera clavellata (Michx.) Luer 43 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera dilatata (Pursh) Lindl. ex Beck 3 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera flava (L.) Lindl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera grandiflora (Bigelow) Lindl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera hookeri (Torr. ex A. Gray) Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera lacera (Michx.) G. Don 36 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera leucophaea (Nutt.) Lindl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera obtusata (Banks ex Pursh) Lindl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera orbiculata (Pursh) Lindl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera psycodes (L.) Lindl. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera stricta Lindl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus occidentalis L. 6334 ചിത്രങ്ങൾ
Plectritis congesta (Lindl.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pleuricospora fimbriolata A. Gray 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea odorata (L.) Cass. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Poa alpina L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 2011 ചിത്രങ്ങൾ
Poa arida Vasey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poa autumnalis Muhl. ex Elliott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Poa bolanderi Vasey 10 ചിത്രങ്ങൾ
Poa chaixii Vill. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Poa compressa L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Poa confinis Vasey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poa cusickii Vasey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Poa fendleriana (Steud.) Vasey 10 ചിത്രങ്ങൾ
Poa glauca Vahl 39 ചിത്രങ്ങൾ
Poa infirma Kunth 40 ചിത്രങ്ങൾ
Poa laxa Haenke 14 ചിത്രങ്ങൾ
Poa laxiflora Buckley 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poa leptocoma Trin. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Poa macrantha Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Poa marcida Hitchc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Poa nemoralis L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Poa nervosa (Hook.) Vasey 3 ചിത്രങ്ങൾ
Poa palustris L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Poa pratensis L. 2098 ചിത്രങ്ങൾ
Poa secunda J. Presl 9 ചിത്രങ്ങൾ
Poa stenantha Trin. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Poa trivialis L. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Podophyllum peltatum L. 1497 ചിത്രങ്ങൾ
Podostemum ceratophyllum Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonia ophioglossoides (L.) Ker Gawl. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Polanisia dodecandra (L.) DC. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium caeruleum L. 936 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium elegans Greene 17 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium micranthum Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium occidentale Greene 103 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium pulcherrimum Hook. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium reptans L. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium vanbruntiae Britton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium viscosum Nutt. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 812 ചിത്രങ്ങൾ
Polycnemum arvense L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala alba Nutt. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala cruciata L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paucifolia Willd. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala polygama Walter 19 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala sanguinea L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala senega L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala verticillata L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum biflorum (Walter) Elliott 449 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum pubescens (Willd.) Pursh 106 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum arenastrum Jord. ex Boreau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum aviculare L. 4061 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum bellardii All. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum bistorta L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum cilinode Michx. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum convolvulus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum douglasii Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum hydropiperoides Michx. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum lapathifolium L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum minimum S. Watson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum orientale L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum pensylvanicum L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum persicaria L. 531 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum punctatum Elliott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum raii Bab. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum tenue Michx. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum virginianum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum viviparum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polymnia canadensis L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium amorphum Suksd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium glycyrrhiza D.C. Eaton 12 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium hesperium Maxon 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium scouleri Hook. & Grev. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium virginianum L. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 607 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum acrostichoides (Michx.) Schott 441 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum andersonii Hopkins 2 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum californicum (D.C. Eaton) Diels 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum imbricans (D.C. Eaton) D.H. Wagner 44 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum lemmonii Underw. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum lonchitis (L.) Roth 476 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum munitum (Kaulf.) C. Presl 765 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum scopulinum (D.C. Eaton) Maxon 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pontederia cordata L. 1040 ചിത്രങ്ങൾ
Populus alba L. 9622 ചിത്രങ്ങൾ
Populus angustifolia James 1 ചിത്രങ്ങൾ
Populus balsamifera L. 856 ചിത്രങ്ങൾ
Populus deltoides W. Bartram ex Marshall 175 ചിത്രങ്ങൾ
Populus grandidentata Michx. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Populus heterophylla L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Populus nigra L. 12017 ചിത്രങ്ങൾ
Populus tremuloides Michx. 1062 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 6689 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 9867 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton amplifolius Tuck. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton crispus L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton epihydrus Raf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton foliosus Raf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton friesii Rupr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton gramineus L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton natans L. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton nodosus Poir. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton perfoliatus L. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton praelongus Wulfen 21 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton pusillus L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla argentea L. 1617 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla biennis Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla canadensis L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla concinna Richardson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla drummondii Lehm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla erecta (L.) Raeusch. 801 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla gracilis Douglas ex Hook. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla hippiana Lehm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla inclinata Vill. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla intermedia L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla neumanniana Rchb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla nivea L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla norvegica L. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla pensylvanica L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla plattensis Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla recta L. 2411 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla reptans L. 8296 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla simplex Michx. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla sterilis (L.) Garcke 956 ചിത്രങ്ങൾ
Prenanthes alba L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Primula cuneifolia Ledeb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Primula laurentiana Fernald 28 ചിത്രങ്ങൾ
Primula mistassinica Michx. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Primula nutans Georgi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Primula veris L. 9550 ചിത്രങ്ങൾ
Proboscidea louisianica (Mill.) Thell. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Prosartes hookeri Torr. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Prosartes lanuginosa (Michx.) D. Don 19 ചിത്രങ്ങൾ
Prosartes smithii (Hook.) Utech, Shinwari & Kawano 47 ചിത്രങ്ങൾ
Prosartes trachycarpa S. Watson 31 ചിത്രങ്ങൾ
Proserpinaca palustris L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Proserpinaca pectinata Lam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella vulgaris L. 15068 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus americana Marshall 11 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus avium (L.) L. 16835 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasifera Ehrh. 16789 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasus L. 4242 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus domestica L. 12921 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus glandulosa Thunb. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus laurocerasus L. 14476 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus mahaleb L. 4600 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus padus L. 9444 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus pensylvanica L. f. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 7426 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus serotina Ehrh. 6202 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus spinosa L. 25019 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus susquehanae hort. ex Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus tomentosa Thunb. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus virginiana L. 1069 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudognaphalium obtusifolium (L.) Hilliard & B.L. Burtt 32 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudognaphalium stramineum (Kunth) Anderb. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 3168 ചിത്രങ്ങൾ
Psilocarphus brevissimus Nutt. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Psilocarphus elatior (A. Gray) A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Psilocarphus tenellus Nutt. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ptelea trifoliata L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 5218 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospora andromedea Nutt. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Pteryxia terebinthina (Hook.) J.M. Coult. & Rose 13 ചിത്രങ്ങൾ
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Puccinellia maritima (Huds.) Parl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Pulmonaria officinalis L. 2559 ചിത്രങ്ങൾ
Pulmonaria saccharata Mill. 1629 ചിത്രങ്ങൾ
Pulsatilla occidentalis (S. Watson) Freyn 1 ചിത്രങ്ങൾ
Purshia tridentata (Pursh) DC. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnanthemum incanum (L.) Michx. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnanthemum tenuifolium Schrad. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnanthemum verticillatum (Michx.) Pers. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnanthemum virginianum (L.) T. Dur. & B.D. Jacks. ex B.L. Rob. & Fernald 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pyracantha coccinea M. Roem. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrola americana Sweet 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrola asarifolia Michx. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrola chlorantha Sw. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrola elliptica Nutt. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrola minor L. 450 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrola picta Sm. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrocoma carthamoides Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrocoma lanceolata (Hook.) Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrocoma uniflora (Hook.) Greene 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus communis L. 8019 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus alba L. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus bicolor Willd. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus garryana Douglas ex Hook. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus ilicifolia Wangenh. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus macrocarpa Michx. 848 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus muehlenbergii Engelm. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus palustris Münchh. 2557 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus robur L. 14243 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus rubra L. 9246 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus shumardii Buckley 22 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus velutina Lam. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Radiola linoides Roth 120 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus abortivus L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus acris L. 9613 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus alismifolius Geyer ex Benth. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus aquatilis L. 446 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus bulbosus L. 3623 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus californicus Benth. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus cymbalaria Pursh 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus eschscholtzii Schltdl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus fascicularis Muhl. ex Bigelow 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus ficaria L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus flabellaris Raf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus flammula L. 1297 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus glaberrimus Hook. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus gmelinii DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus hederaceus L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus hispidus Michx. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus hyperboreus Rottb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus inamoenus Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus macounii Britton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus occidentalis Nutt. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus orthorhynchus Hook. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus parviflorus L. 468 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus pensylvanicus L. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus pygmaeus Wahlenb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus recurvatus Poir. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus repens L. 12849 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sardous Crantz 496 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sceleratus L. 1093 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus trichophyllus Chaix 365 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus uncinatus D. Don ex G. Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus raphanistrum L. 8276 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 1654 ചിത്രങ്ങൾ
Rapistrum rugosum (L.) All. 1827 ചിത്രങ്ങൾ
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Ratibida pinnata (Vent.) Barnhart 243 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda alba L. 1422 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda lutea L. 4526 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda luteola L. 2344 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda odorata L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus cathartica L. 3865 ചിത്രങ്ങൾ
Rheum rhabarbarum L. 450 ചിത്രങ്ങൾ
Rhexia virginica L. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinanthus minor L. 2076 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodiola integrifolia Raf. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodiola rosea L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron albiflorum Hook. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron canadense (L.) Torr. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron lapponicum (L.) Wahlenb. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron macrophyllum D. Don ex G. Don 35 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron maximum L. 4928 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus aromatica Aiton 497 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus copallinum L. 712 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus glabra L. 1195 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus trilobata Nutt. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus typhina L. 8009 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora alba (L.) Vahl 146 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora capitellata (Michx.) Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes acerifolium Howell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes americanum Mill. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes aureum Pursh 1060 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes cereum Douglas 127 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes cynosbati L. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes divaricatum Douglas 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes glandulosum Grauer 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes hirtellum Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes hudsonianum Richardson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes inerme Rydb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes lacustre (Pers.) Poir. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes laxiflorum Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes lobbii A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes missouriense Nutt. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes montigenum McClatchie 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes nigrum L. 1920 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes rubrum L. 4179 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes sanguineum Pursh 4135 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes triste Pall. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes uva-crispa L. 2327 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes viscosissimum Pursh 21 ചിത്രങ്ങൾ
Robinia hispida L. 808 ചിത്രങ്ങൾ
Robinia pseudoacacia L. 17755 ചിത്രങ്ങൾ
Robinia viscosa Vent. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Romanzoffia tracyi Jeps. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa amphibia (L.) Besser 1030 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa austriaca (Crantz) Besser 94 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa curvipes Greene 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa palustris (L.) Besser 702 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa sylvestris (L.) Besser 1560 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa acicularis Lindl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa arkansana Porter 53 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa blanda Aiton 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa canina L. 18983 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa carolina L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa centifolia L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa cinnamomea L. 1368 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa gallica L. 8243 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa gymnocarpa Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa micrantha Borrer ex Sm. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa multiflora Thunb. 3414 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa nutkana C. Presl 14 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa palustris Marshall 20 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rubiginosa L. 2622 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rugosa Thunb. 6622 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa setigera Michx. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa spinosissima L. 2896 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa tomentosa Sm. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa virginiana Mill. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa woodsii Lindl. 542 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa xanthina Lindl. 376 ചിത്രങ്ങൾ
Rotala ramosior (L.) Koehne 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus allegheniensis Porter 61 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus arcticus L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus armeniacus Focke 603 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus caesius L. 5804 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus canadensis L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus chamaemorus L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus elegantulus Blanch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus flagellaris Willd. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus hispidus L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus idaeus L. 5836 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus illecebrosus Focke 35 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus laciniatus Willd. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus leucodermis Douglas ex Torr. & A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus nivalis Douglas ex Hook. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus occidentalis L. 2056 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus odoratus L. 1174 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus parviflorus Nutt. 419 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pedatus Sm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pensilvanicus Poir. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pubescens Raf. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus setosus Bigelow 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus spectabilis Pursh 812 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus ursinus Cham. & Schltdl. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Rudbeckia fulgida Aiton 5431 ചിത്രങ്ങൾ
Rudbeckia grandiflora (D. Don) J.F. Gmel. ex DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rudbeckia hirta L. 3227 ചിത്രങ്ങൾ
Rudbeckia laciniata L. 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Rudbeckia triloba L. 710 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 4989 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosella L. 3859 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex alpinus L. 1061 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex altissimus Alph. Wood 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex aquaticus L. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex confertus Willd. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex conglomeratus Murray 1235 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 8735 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex dentatus L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex longifolius DC. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex maritimus L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex obtusifolius L. 10905 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex patientia L. 1534 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex paucifolius Nutt. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex salicifolius Weinm. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex sanguineus L. 968 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex venosus Pursh 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex verticillatus L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta graveolens L. 2546 ചിത്രങ്ങൾ
Sabatia angularis (L.) Pursh 144 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina apetala Ard. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina japonica (Sw.) Ohwi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina maxima A. Gray 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina nodosa (L.) Fenzl 105 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina procumbens L. 778 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria graminea Michx. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria latifolia Willd. 500 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria rigida Pursh 7 ചിത്രങ്ങൾ
Salicornia depressa Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salicornia rubra A. Nelson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Salix alba L. 8168 ചിത്രങ്ങൾ
Salix amygdaloides Andersson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Salix arctica Pall. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Salix atrocinerea Brot. 2203 ചിത്രങ്ങൾ
Salix barrattiana Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salix bebbiana Sarg. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Salix boothii Dorn 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix brachycarpa Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix caprea L. 9910 ചിത്രങ്ങൾ
Salix cascadensis Cockerell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix cinerea L. 4604 ചിത്രങ്ങൾ
Salix commutata Bebb 10 ചിത്രങ്ങൾ
Salix daphnoides Vill. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Salix discolor Muhl. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Salix drummondiana Barratt ex Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salix eriocephala Michx. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Salix exigua Nutt. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Salix fragilis L. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Salix geyeriana Andersson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Salix glauca L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Salix hastata L. 846 ചിത്രങ്ങൾ
Salix herbacea L. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Salix hookeriana Barratt ex Hook. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Salix humilis Marshall 9 ചിത്രങ്ങൾ
Salix lemmonii Bebb 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salix lucida Muhl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Salix lutea Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salix melanopsis Nutt. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salix myricoides Muhl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix myrsinifolia Salisb. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Salix nigra Marshall 39 ചിത്രങ്ങൾ
Salix nivalis Hook. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Salix pentandra L. 709 ചിത്രങ്ങൾ
Salix petrophila Rydb. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Salix planifolia Pursh 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salix polaris Wahlenb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Salix prolixa Andersson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Salix purpurea L. 2225 ചിത്രങ്ങൾ
Salix pyrifolia Andersson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salix reticulata L. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Salix scouleriana Barratt ex Hook. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Salix sericea Marshall 11 ചിത്രങ്ങൾ
Salix sitchensis Sanson ex Bong. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Salix triandra L. 903 ചിത്രങ്ങൾ
Salix uva-ursi Pursh 8 ചിത്രങ്ങൾ
Salix vestita Pursh 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix viminalis L. 1105 ചിത്രങ്ങൾ
Salpichroa origanifolia (Lam.) Thell. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola kali L. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola tragus L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia officinalis L. 8866 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia pratensis L. 12060 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia reflexa Hornem. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia sclarea L. 2518 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia verticillata L. 1199 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus ebulus L. 6908 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus nigra L. 23902 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus racemosa L. 6282 ചിത്രങ്ങൾ
Samolus valerandi L. 692 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguinaria canadensis L. 1229 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba canadensis L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba minor Scop. 552 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba officinalis L. 2396 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula arctopoides Hook. & Arn. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula bipinnatifida Douglas ex Hook. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula canadensis L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula crassicaulis Poepp. ex DC. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula graveolens Poepp. ex DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula marilandica L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula trifoliata E.P. Bicknell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Saponaria officinalis L. 11888 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcobatus vermiculatus (Hook.) Torr. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Sarracenia purpurea L. 993 ചിത്രങ്ങൾ
Sassafras albidum (Nutt.) Nees 1076 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja hortensis L. 775 ചിത്രങ്ങൾ
Saururus cernuus L. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Saussurea americana D.C. Eaton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga adscendens L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga aizoides L. 1626 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga bronchialis L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga cernua L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga ferruginea Graham 3 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga hirculus L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga mertensiana Bong. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga oppositifolia L. 738 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga paniculata Mill. 1972 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga rivularis L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga stellaris L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga tolmiei Torr. & A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga tricuspidata Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga tridactylites L. 771 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga virginiensis Michx. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix pecten-veneris L. 1889 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 419 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus giganteus (L.) Holub 90 ചിത്രങ്ങൾ
Scheuchzeria palustris L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Schizachyrium scoparium (Michx.) Nash 20 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectiella purshiana (Fernald) Lye 2 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla 55 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus atrovirens Willd. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus cyperinus (L.) Kunth 91 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus expansus Fernald 3 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus hattorianus Makino 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus microcarpus J. Presl & C. Presl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus pendulus Muhl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Scleranthus annuus L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Scleranthus perennis L. 405 ചിത്രങ്ങൾ
Scopolia carniolica Jacq. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia lanceolata Pursh 9 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia marilandica L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia nodosa L. 2669 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria angustifolia Pursh 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria galericulata L. 921 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria lateriflora L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria nervosa Pursh 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria parvula Michx. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Secale cereale L. 2797 ചിത്രങ്ങൾ
Securigera varia (L.) Lassen 1173 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum acre L. 5759 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum album L. 7971 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum divergens S. Watson 16 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum hispanicum L. 802 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum lanceolatum Torr. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum oreganum Nutt. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum reflexum L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum sarmentosum Bunge 509 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum sexangulare L. 1357 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum spathulifolium Hook. 1141 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum stenopetalum Pursh 18 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum ternatum Michx. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum villosum L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Sempervivum tectorum L. 9964 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio eremophilus Richardson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio hydrophilus Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio integerrimus Nutt. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio jacobaea L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio lugens Richardson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio pseudoarnica Less. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio squalidus L. 2087 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio sylvaticus L. 973 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio triangularis Hook. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio viscosus L. 576 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 7343 ചിത്രങ്ങൾ
Senna hebecarpa (Fernald) Irwin & Barneby 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania herbacea (Mill.) McVaugh 83 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria faberi Herrm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P. Beauv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1915 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Shepherdia argentea (Pursh) Nutt. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Shepherdia canadensis (L.) Nutt. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Sherardia arvensis L. 2642 ചിത്രങ്ങൾ
Sibbaldia procumbens L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Sibbaldiopsis tridentata (Aiton) Rydb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sicyos angulatus L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Sida hermaphrodita (L.) Rusby 37 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Sidalcea hendersonii S. Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Silene acaulis (L.) Jacq. 2016 ചിത്രങ്ങൾ
Silene antirrhina L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Silene armeria L. 648 ചിത്രങ്ങൾ
Silene conoidea L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Silene dichotoma Ehrh. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Silene douglasii Hook. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 1202 ചിത്രങ്ങൾ
Silene latifolia Poir. 15791 ചിത്രങ്ങൾ
Silene noctiflora L. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Silene pendula L. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Silene scouleri Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet 5 ചിത്രങ്ങൾ
Silene uralensis (Rupr.) Bocquet 13 ചിത്രങ്ങൾ
Silene virginica L. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Silene vulgaris (Moench) Garcke 11184 ചിത്രങ്ങൾ
Silphium integrifolium Michx. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Silphium laciniatum L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Silphium perfoliatum L. 902 ചിത്രങ്ങൾ
Silphium terebinthinaceum Jacq. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Silybum marianum (L.) Gaertn. 6492 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis alba L. 4154 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis arvensis L. 8828 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium altissimum L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium loeselii L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 4286 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium orientale L. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium albidum Raf. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium angustifolium Mill. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium idahoense E.P. Bicknell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium montanum Greene 126 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium mucronatum Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sium suave Walter 58 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax ecirrhata (Engelm. ex Kunth) S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax herbacea L. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax lasioneura Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax rotundifolia L. 616 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax tamnoides L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 4494 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum carolinense L. 1136 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum dulcamara L. 10715 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 5864 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L. 10388 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum physalifolium Rusby 152 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum ptycanthum Dunal 6 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rostratum Dunal 452 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum sisymbriifolium Lam. 747 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum triflorum Nutt. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 6874 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago altissima L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago arguta Aiton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago bicolor L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago caesia L. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L. 11345 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago flexicaulis L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago gigantea Aiton 3890 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago hispida Muhl. ex Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago juncea Aiton 172 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago latissimifolia Mill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago missouriensis Nutt. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago multiradiata Aiton 18 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago nemoralis Aiton 110 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago patula Muhl. ex Willd. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago puberula Nutt. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago rugosa Mill. 473 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago sempervirens L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago simplex Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago speciosa Nutt. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago squarrosa Nutt. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago uliginosa Nutt. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago ulmifolia Muhl. ex Willd. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Soliva sessilis Ruiz & Pav. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus arvensis L. 3053 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 10075 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 9451 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus palustris L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun 128 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus americana Marshall 107 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus aucuparia L. 14562 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus decora (Sarg.) C.K. Schneid. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus hybrida L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus scopulina Greene 29 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghastrum nutans (L.) Nash 136 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1629 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 2137 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium americanum Nutt. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium androcladum (Engelm.) Morong 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium angustifolium Michx. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium emersum Rehmann 150 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium eurycarpum Engelm. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium natans L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina alterniflora Loisel. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina gracilis Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina patens (Aiton) Muhl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina pectinata Bosc ex Link 52 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula arvensis L. 930 ചിത്രങ്ങൾ
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl 21 ചിത്രങ്ങൾ
Spergularia salina J. Presl & C. Presl 30 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeralcea coccinea (Nutt.) Rydb. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaerophysa salsula (Pall.) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenopholis intermedia (Rydb.) Rydb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenopholis obtusata (Michx.) Scribn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Spinacia oleracea L. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea alba Du Roi 1342 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea chamaedryfolia L. 754 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea corymbosa Raf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea douglasii Hook. 2626 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea japonica L. f. 748 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea prunifolia Siebold & Zucc. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea salicifolia L. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea splendens Baumann ex K. Koch 7 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea thunbergii Siebold ex Blume 744 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea tomentosa L. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes cernua (L.) Rich. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes diluvialis Sheviak 5 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes lacera (Raf.) Raf. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes lucida (H.H. Eaton) Ames 12 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes magnicamporum Sheviak 25 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes ochroleuca (Rydb.) Rydb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes ovalis Lindl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes romanzoffiana Cham. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus airoides (Torr.) Torr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus cryptandrus (Torr.) A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus heterolepis (A. Gray) A. Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus neglectus Nash 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys annua (L.) L. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys arvensis (L.) L. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys byzantina K. Koch 445 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys chamissonis Benth. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys germanica L. 885 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys mexicana Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys officinalis (L.) Trevis. 1204 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys palustris L. 3789 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys pilosa Nutt. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys sylvatica L. 7469 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys tenuifolia Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Staphylea trifolia L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria alsine Grimm 153 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria americana (Porter ex B.L. Rob.) Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria borealis Bigelow 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria crassifolia Ehrh. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria graminea L. 3037 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria holostea L. 9286 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria longifolia Muhl. ex Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria longipes Goldie 15 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 9196 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria nitens Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria obtusa Engelm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria palustris (Murray) Retz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotus armerioides Nutt. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Streptopus amplexifolius (L.) DC. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Streptopus lanceolatus (Aiton) Reveal 74 ചിത്രങ്ങൾ
Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye & Rigg 10 ചിത്രങ്ങൾ
Strophostyles helvola (L.) Elliott 16 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia filiformis (Pers.) Börner 4 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia pectinata (L.) Börner 75 ചിത്രങ്ങൾ
Stylophorum diphyllum (Michx.) Nutt. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda maritima (L.) Dumort. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Subularia aquatica L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Succisa pratensis Moench 3229 ചിത്രങ്ങൾ
Suksdorfia ranunculifolia (Hook.) Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Suksdorfia violacea A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Swertia perennis L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake 389 ചിത്രങ്ങൾ
Symphoricarpos occidentalis Hook. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Symphoricarpos orbiculatus Moench 2374 ചിത്രങ്ങൾ
Symphoricarpos oreophilus A. Gray 11 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum cordifolium (L.) G.L. Nesom 326 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum ericoides (L.) G.L. Nesom 477 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum laeve (L.) A. Löve & D. Löve 26 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L. Nesom 558 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L. Nesom 226 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum ontarionis (Wiegand) G.L. Nesom 5 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum oolentangiense (Riddell) G.L. Nesom 111 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L. Nesom 65 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum racemosum (Elliott) G.L. Nesom 3 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum sericeum (Vent.) G.L. Nesom 2 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum shortii (Lindl.) G.L. Nesom 5 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum subspicatum (Nees) G.L. Nesom 12 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L. 14429 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocarpus foetidus (L.) Salisb. ex W.P.C. Barton 257 ചിത്രങ്ങൾ
Syringa vulgaris L. 15475 ചിത്രങ്ങൾ
Taenidia integerrima (L.) Drude 35 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes erecta L. 6819 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes minuta L. 620 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum balsamita L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum bipinnatum (L.) Sch. Bip. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. 541 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 13102 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum carneocoloratum A. Nelson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum officinale F.H. Wigg. 3801 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum palustre (Lyons) Symons 120 ചിത്രങ്ങൾ
Taxus brevifolia Nutt. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Taxus canadensis Marshall 454 ചിത്രങ്ങൾ
Tellima grandiflora (Pursh) Douglas ex Lindl. 861 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia virginiana (L.) Pers. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Tetradymia canescens DC. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Tetraneuris acaulis (Pursh) Greene 12 ചിത്രങ്ങൾ
Tetraneuris herbacea Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium botrys L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium canadense L. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium scorodonia L. 5529 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum alpinum L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum aquilegifolium L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum dasycarpum Fisch. & Avé-Lall. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum dioicum L. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum occidentale A. Gray 30 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum pubescens Pursh 333 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum revolutum DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum thalictroides (L.) Eames & B. Boivin 254 ചിത്രങ്ങൾ
Thaspium barbinode (Michx.) Nutt. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Thaspium trifoliatum (L.) A. Gray 21 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypodium laciniatum (Hook.) Endl. ex Walp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris noveboracensis (L.) Nieuwl. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris palustris Schott 231 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris quelpaertensis (Christ) Ching 17 ചിത്രങ്ങൾ
Thermopsis gracilis Howell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thladiantha dubia Bunge 82 ചിത്രങ്ങൾ
Thlaspi arvense L. 1912 ചിത്രങ്ങൾ
Thuja occidentalis L. 5356 ചിത്രങ്ങൾ
Thuja plicata Donn ex D. Don 273 ചിത്രങ്ങൾ
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus praecox Opiz 1062 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus pulegioides L. 1235 ചിത്രങ്ങൾ
Thysanocarpus curvipes Hook. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Tiarella cordifolia L. 628 ചിത്രങ്ങൾ
Tiarella trifoliata L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia americana L. 2809 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia cordata Mill. 8797 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia platyphyllos Scop. 10201 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia tomentosa Moench 2206 ചിത്രങ്ങൾ
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Tolmiea menziesii (Pursh) Torr. & A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis arvensis (Huds.) Link 3439 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis japonica (Houtt.) DC. 897 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis nodosa (L.) Gaertn. 518 ചിത്രങ്ങൾ
Torreyochloa pallida (Torr.) Church 10 ചിത്രങ്ങൾ
Townsendia exscapa (Richardson) Porter 11 ചിത്രങ്ങൾ
Townsendia hookeri Beaman 8 ചിത്രങ്ങൾ
Townsendia parryi D.C. Eaton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene 1245 ചിത്രങ്ങൾ
Toxicodendron radicans (L.) Kuntze 3707 ചിത്രങ്ങൾ
Toxicodendron rydbergii (Small ex Rydb.) Greene 83 ചിത്രങ്ങൾ
Toxicodendron vernix (L.) Kuntze 64 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia occidentalis (Britton) Smyth 70 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia ohiensis Raf. 590 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia virginiana L. 3614 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon dubius Scop. 4025 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon porrifolius L. 3653 ചിത്രങ്ങൾ
Trapa natans L. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Trautvetteria caroliniensis (Walter) Vail 22 ചിത്രങ്ങൾ
Triadenum fraseri (Spach) Gleason 24 ചിത്രങ്ങൾ
Triadenum virginicum (L.) Raf. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Triantha glutinosa (Michx.) Baker 38 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus terrestris L. 1600 ചിത്രങ്ങൾ
Trichophorum alpinum (L.) Pers. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Trichostema brachiatum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Trichostema dichotomum L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Trichostema oblongum Benth. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tridens flavus (L.) Hitchc. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Trientalis borealis Raf. 418 ചിത്രങ്ങൾ
Trientalis europaea L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium arvense L. 2491 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium aureum Pollich 546 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium campestre Schreb. 2820 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium depauperatum Desv. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium dubium Sibth. 2142 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium fragiferum L. 711 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium hybridum L. 939 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium incarnatum L. 4584 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium medium L. 1313 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium microcephalum Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium oliganthum Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium ornithopodioides L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium pannonicum Jacq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium pratense L. 14428 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium reflexum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 9928 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium resupinatum L. 938 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium subterraneum L. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium willdenovii Spreng. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium wormskioldii Lehm. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Triglochin maritima L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Triglochin palustris L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella caerulea (L.) Ser. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Trillium cernuum L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Trillium erectum L. 820 ചിത്രങ്ങൾ
Trillium flexipes Raf. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Trillium grandiflorum (Michx.) Salisb. 739 ചിത്രങ്ങൾ
Trillium luteum (Muhl.) Harbison 12 ചിത്രങ്ങൾ
Trillium ovatum Pursh 433 ചിത്രങ്ങൾ
Trillium undulatum Willd. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Triosteum angustifolium L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Triosteum aurantiacum E.P. Bicknell 4 ചിത്രങ്ങൾ
Triosteum perfoliatum L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Triphora trianthophora (Sw.) Rydb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Triphysaria pusilla (Benth.) T.I. Chuang & Heckard 2 ചിത്രങ്ങൾ
Triplasis purpurea (Walter) Chapm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Triteleia grandiflora Lindl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Triteleia hyacinthina (Lindl.) Greene 74 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 20256 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum durum Desf. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum turgidum L. 1141 ചിത്രങ്ങൾ
Trollius europeus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Trollius laxus Salisb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Tsuga canadensis (L.) Carrière 857 ചിത്രങ്ങൾ
Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 846 ചിത്രങ്ങൾ
Tsuga mertensiana (Bong.) Carrière 50 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa sylvestris L. 2565 ചിത്രങ്ങൾ
Tussilago farfara L. 8910 ചിത്രങ്ങൾ
Typha angustifolia L. 711 ചിത്രങ്ങൾ
Typha latifolia L. 2693 ചിത്രങ്ങൾ
Ulex europaeus L. 5897 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus americana L. 3067 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus glabra Huds. 4628 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus parvifolia Jacq. 619 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus pumila L. 1731 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus rubra Muhl. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus thomasii Sarg. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica dioica L. 11342 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica urens L. 2790 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia geminiscapa Benj. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia intermedia Hayne 66 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia minor L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia purpurea Walter 12 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia radiata Small 13 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia subulata L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Uvularia grandiflora Sm. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Uvularia perfoliata L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Uvularia sessilifolia L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert 1066 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium angustifolium Aiton 456 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium cespitosum Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium corymbosum L. 1542 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium deliciosum Piper 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium macrocarpon Aiton 249 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium membranaceum Douglas ex Torr. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium myrtilloides Michx. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium myrtillus L. 3891 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium ovalifolium Sm. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium ovatum Pursh 294 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium oxycoccos L. 338 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium pallidum Aiton 99 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium parvifolium Sm. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium scoparium Leiberg ex Coville 20 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium stamineum L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium uliginosum L. 1007 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium vitis-idaea L. 1920 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana dioica L. 2126 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana officinalis L. 5986 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana sitchensis Bong. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella locusta (L.) Lat. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella umbilicata (Sull.) Alph. Wood 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria americana Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ventenata dubia (Leers) Coss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Veratrum viride Aiton 492 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum blattaria L. 2522 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum lychnitis L. 2372 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum nigrum L. 6884 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum phlomoides L. 1356 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum thapsus L. 14824 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum virgatum Stokes 991 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena bonariensis L. 6347 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena hastata L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena simplex Lehm. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena stricta Vent. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena urticifolia L. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Kearney 412 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia fasciculata Michx. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia gigantea (Walter) Trel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica agrestis L. 587 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica americana Schwein. ex Benth. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica anagallis-aquatica L. 1120 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica arvensis L. 2131 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica austriaca L. 1725 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica beccabunga L. 1791 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica chamaedrys L. 13086 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica cusickii A. Gray 18 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica filiformis Sm. 1659 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica hederifolia L. 2300 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica officinalis L. 2378 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica peregrina L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica persica Poir. 11680 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica polita Fr. 962 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica scutellata L. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica serpyllifolia L. 2394 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica spicata L. 2727 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica verna L. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica wormskjoldii Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Veronicastrum virginicum (L.) Farw. 763 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum acerifolium L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum edule (Michx.) Raf. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum lantana L. 10299 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum lantanoides Michx. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum lentago L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum nudum L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum opulus L. 16158 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum recognitum Fernald 43 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia americana Muhl. ex Willd. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia caroliniana Walter 42 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia cracca L. 4772 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hirsuta (L.) Gray 1289 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia lathyroides L. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia nigricans Hook. & Arn. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sativa L. 9543 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sepium L. 4343 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia villosa Roth 6739 ചിത്രങ്ങൾ
Vinca major L. 11828 ചിത്രങ്ങൾ
Vinca minor L. 11028 ചിത്രങ്ങൾ
Viola adunca Sm. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Viola arvensis Murray 3410 ചിത്രങ്ങൾ
Viola bicolor Pursh 179 ചിത്രങ്ങൾ
Viola biflora L. 754 ചിത്രങ്ങൾ
Viola blanda Willd. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Viola canadensis L. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Viola cucullata Aiton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Viola glabella Nutt. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Viola labradorica Schrank 138 ചിത്രങ്ങൾ
Viola lanceolata L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Viola macloskeyi Lloyd 7 ചിത്രങ്ങൾ
Viola odorata L. 12331 ചിത്രങ്ങൾ
Viola orbiculata Geyer ex Holz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Viola palustris L. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Viola pedata L. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Viola pedatifida G. Don 15 ചിത്രങ്ങൾ
Viola pubescens Aiton 511 ചിത്രങ്ങൾ
Viola purpurea Kellogg 111 ചിത്രങ്ങൾ
Viola renifolia A. Gray 6 ചിത്രങ്ങൾ
Viola rostrata Pursh 76 ചിത്രങ്ങൾ
Viola rotundifolia Michx. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Viola sagittata Aiton 74 ചിത്രങ്ങൾ
Viola selkirkii Pursh ex Goldie 7 ചിത്രങ്ങൾ
Viola sempervirens Greene 113 ചിത്രങ്ങൾ
Viola sororia Willd. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Viola striata Aiton 209 ചിത്രങ്ങൾ
Viola tricolor L. 6328 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis aestivalis Michx. 937 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis labrusca L. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis riparia Michx. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vulpina L. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia bromoides (L.) Gray 132 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia microstachys (Nutt.) Munro 17 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia octoflora (Walter) Rydb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Waldsteinia fragarioides (Michx.) Tratt. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Woodsia alpina (Bolton) Gray 60 ചിത്രങ്ങൾ
Woodsia ilvensis (L.) R. Br. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Woodsia oregana D.C. Eaton 14 ചിത്രങ്ങൾ
Woodsia scopulina D.C. Eaton 9 ചിത്രങ്ങൾ
Woodwardia areolata (L.) T. Moore 82 ചിത്രങ്ങൾ
Woodwardia fimbriata Sm. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Woodwardia virginica (L.) Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L. 718 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 3951 ചിത്രങ്ങൾ
Xerophyllum tenax (Pursh) Nutt. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris difformis Chapm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris montana Ries 3 ചിത്രങ്ങൾ
Yabea microcarpa (Hook. & Arn.) Koso-Pol. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca flaccida Haw. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca glauca Nutt. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Zannichellia palustris L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum americanum Mill. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 23342 ചിത്രങ്ങൾ
Zigadenus venenosus S. Watson 21 ചിത്രങ്ങൾ
Zizania aquatica L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Zizia aptera (A. Gray) Fernald 120 ചിത്രങ്ങൾ
Zizia aurea (L.) W.D.J. Koch 18 ചിത്രങ്ങൾ
Zostera marina L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia japonica Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ