കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies balsamea (L.) Mill. 616 ചിത്രങ്ങൾ
Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia latifolia Eschsch. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Abronia umbellata Lam. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 1793 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 10816 ചിത്രങ്ങൾ
Acer circinatum Pursh 221 ചിത്രങ്ങൾ
Acer ginnala Maxim. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Acer glabrum Torr. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Acer japonicum Thurb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acer macrophyllum Pursh 700 ചിത്രങ്ങൾ
Acer negundo L. 8863 ചിത്രങ്ങൾ
Acer palmatum Thunb. 7354 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pensylvanicum L. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Acer platanoides L. 9435 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L. 12515 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rubrum L. 3871 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharinum L. 4632 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharum Marshall 391 ചിത്രങ്ങൾ
Acer spicatum Lam. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea alpina L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. 734 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea filipendulina Lam. 3020 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 20933 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea pannonica Scheele 8 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ptarmica L. 1683 ചിത്രങ്ങൾ
Achlys triphylla (Sm.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acinos arvensis (Lam.) Dandy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum columbianum Nutt. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum lycoctonum L. 1883 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum napellus L. 4097 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum variegatum L. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea elata (Nutt.) Prantl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea pachypoda Elliott 531 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea racemosa L. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea rubra (Aiton) Willd. 476 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocaulon bicolor Hook. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 1949 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pedatum L. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Adoxa moschatellina L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium podagraria L. 6418 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus glabra Willd. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum L. 8961 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus pavia L. 908 ചിത്രങ്ങൾ
Aethusa cynapium L. 818 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis aspera (Douglas ex Benth.) Britton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis maritima (Raf.) Raf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis purpurea (L.) Pennell 115 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis skinneriana (Alph. Wood) Britton 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis tenuifolia (Vahl) Raf. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze 795 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache nepetoides (L.) Kuntze 40 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache scrophulariifolia (Willd.) Kuntze 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache urticifolia (Benth.) Kuntze 79 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina altissima (L.) R.M. King & H. Rob. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris aurantiaca (Hook.) Greene 41 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris glauca (Pursh) Raf. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris grandiflora (Nutt.) Greene 50 ചിത്രങ്ങൾ
Agoseris heterophylla (Nutt.) Greene 44 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia gryposepala Wallr. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia pubescens Wallr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia striata Michx. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2264 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis exarata Trin. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis gigantea Roth 69 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis humilis Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis hyemalis (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis mertensii Trin. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis microphylla Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis pallens Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis perennans (Walter) Tuck. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis variabilis Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 6630 ചിത്രങ്ങൾ
Aira caryophyllea L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Aira praecox L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga genevensis L. 850 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 13438 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 9289 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla alpina L. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla filicaulis Buser 42 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla monticola Opiz 258 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla subcrenata Buser 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris farinosa L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma gramineum Lej. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma subcordatum Raf. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Alisma triviale Pursh 28 ചിത്രങ്ങൾ
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 1257 ചിത്രങ്ങൾ
Allium acuminatum Hook. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Allium canadense L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cernuum Roth 180 ചിത്രങ്ങൾ
Allium crenulatum Wiegand 20 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Allium geyeri S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oleraceum L. 377 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 513 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 2507 ചിത്രങ്ങൾ
Allium stellatum Fraser ex Ker Gawl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tricoccum Aiton 227 ചിത്രങ്ങൾ
Allium validum S. Watson 46 ചിത്രങ്ങൾ
Allium vineale L. 1674 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 8547 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus incana (L.) Moench 1082 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus rubra Bong. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus serrulata (Aiton) Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus viridis (Chaix) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus arundinaceus Poir. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus carolinianus Walter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus magellanicus Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides Huds. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus pratensis L. 1276 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea hirsuta L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L. 1998 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 480 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum desertorum Stapf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum murale Waldst. & Kit. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus albus L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitoides S. Watson 50 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1092 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus californicus (Moq.) S. Watson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 728 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus palmeri S. Watson 82 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 4812 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 668 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia acanthicarpa Hook. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 2634 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia chamissonis (Less.) Greene 101 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya DC. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia trifida L. 568 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier arborea (Michx. f.) Fernald 10 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier canadensis (L.) Medik. 1313 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier laevis Wiegand 50 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier stolonifera Wiegand 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia robusta Heer & Regel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila arenaria (L.) Link 992 ചിത്രങ്ങൾ
Ammophila breviligulata Fernald 40 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha canescens Pursh 136 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha fruticosa L. 992 ചിത്രങ്ങൾ
Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald 225 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia menziesii (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis arvensis L. 1186 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. 576 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa azurea Mill. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis L. 2370 ചിത്രങ്ങൾ
Andromeda polifolia L. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gerardii Vitman 127 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace chamaejasme Wulfen 56 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace occidentalis Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace septentrionalis L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone blanda Schott & Kotschy 1401 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone canadensis L. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone cylindrica A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone lithophila Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone multifida Poir. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone narcissiflora L. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone parviflora Michx. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone quinquefolia L. 521 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone ranunculoides L. 1538 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone virginiana L. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica arguta Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica atropurpurea L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica lucida L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica pinnata S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica sylvestris L. 5371 ചിത്രങ്ങൾ
Anisocarpus madioides Nutt. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria alpina (L.) Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria howellii Greene 13 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria lanata (Hook.) Greene 9 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria media Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria microphylla Rydb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria monocephala DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria neglecta Greene 62 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria parlinii Fernald 13 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria parvifolia Nutt. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria umbrinella Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 2103 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis tinctoria L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum aristatum Boiss. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1036 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus caucalis M. Bieb. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 12293 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L. 4857 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 9016 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Apios americana Medik. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1076 ചിത്രങ്ങൾ
Aplectrum hyemale (Muhl. ex Willd.) Torr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum androsaemifolium L. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum cannabinum L. 531 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia canadensis L. 974 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia flavescens S. Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia formosa Fisch. ex DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia jonesii Parry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L. 14402 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis alpina L. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis hirsuta (L.) Scop. 690 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia elata (Miq.) Seem. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia hispida Vent. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia nudicaulis L. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia racemosa L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus menziesii Pursh 620 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium campylopodum Engelm. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium douglasii Engelm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 5500 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium tomentosum Mill. 839 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos columbiana Piper 20 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1055 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 700 ചിത്രങ്ങൾ
Arethusa bulbosa L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Argentina anserina (L.) Rydb. 2372 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema dracontium (L.) Schott 225 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema triphyllum (L.) Schott 1572 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida purpurea Nutt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia clematitis L. 1686 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia macrophylla Lam. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria maritima (Mill.) Willd. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica chamissonis Less. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica cordifolia Hook. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica fulgens Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica gracilis Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica lanceolata Nutt. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica latifolia Bong. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica mollis Hook. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica rydbergii Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica sororia Greene 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoglossum plantagineum Raf. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte 71 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia arbutifolia (L.) Pers. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott 1435 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia abrotanum L. 640 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 2508 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 1603 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia biennis Willd. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia campestris L. 681 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia cana Pursh 23 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia frigida Willd. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ludoviciana Nutt. 495 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia michauxiana Besser 2 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia pontica L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia stelleriana Besser 73 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia suksdorfii Piper 18 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia tilesii Ledeb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia tridentata Nutt. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 10149 ചിത്രങ്ങൾ
Aruncus dioicus (Walter) Fernald 2252 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum canadense L. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Asarum caudatum Lindl. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias exaltata L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias hirtella (Pennell) Woodson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias incarnata L. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias lanuginosa Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias ovalifolia Decne. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias purpurascens L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias quadrifolia Jacq. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias speciosa Torr. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias sullivantii Engelm. ex A. Gray 160 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias syriaca L. 2215 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias tuberosa L. 1360 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias variegata L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias verticillata L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias viridiflora Raf. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina triloba (L.) Dunal 824 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Asperugo procumbens L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula arvensis L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidotis densa (Brack.) Lellinger 59 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adulterinum Milde 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium platyneuron (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium rhizophyllum L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium ruta-muraria L. 1106 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium scolopendrium L. 3359 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 3162 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes-ramosum L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Aster alpinus L. 2022 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus alpinus L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus australis (L.) Lam. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus canadensis L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus cicer L. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus crassicarpus Nutt. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus glycyphyllos L. 864 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus lotiflorus Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus missouriensis Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus purshii Douglas ex Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus racemosus Pursh 9 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus tenellus Pursh 4 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium filix-femina (L.) Roth 2152 ചിത്രങ്ങൾ
Athysanus pusillus (Hook.) Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex argentea Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex canescens (Pursh) Nutt. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex glabriuscula Edmondston 77 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hortensis L. 456 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex laciniata L. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex littoralis L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex micrantha Ledeb. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex patula L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex prostrata Bouchér ex DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex rosea L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aureolaria flava (L.) Farw. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aureolaria virginica (L.) Pennell 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia saxatilis (L.) Desv. 1370 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1383 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sterilis L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa rotundifolia (Michx.) Wettst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota nigra L. 2546 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamorhiza deltoidea Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamorhiza sagittata (Pursh) Nutt. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia australis (L.) R. Br. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia tinctoria (L.) R. Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea orthoceras Ledeb. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 772 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris W.T. Aiton 255 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia alpina L. 591 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) A.J. Scott 10 ചിത്രങ്ങൾ
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 10920 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis thunbergii DC. 4650 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis vulgaris L. 2754 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa incana (L.) DC. 2485 ചിത്രങ്ങൾ
Berula erecta (Huds.) Coville 431 ചിത്രങ്ങൾ
Betula alleghaniensis Britton 74 ചിത്രങ്ങൾ
Betula glandulosa Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Betula lenta L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Betula nana L. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Betula occidentalis Hook. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Betula papyrifera Marshall 218 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pendula Roth 7411 ചിത്രങ്ങൾ
Betula populifolia Marshall 24 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pubescens Ehrh. 1412 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pumila L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aristosa (Michx.) Britton 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1434 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens cernua L. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens frondosa L. 1516 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1593 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens tripartita L. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens vulgata Greene 45 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum spicant (L.) Sm. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Blephilia ciliata (L.) Benth. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Blephilia hirsuta (Pursh) Benth. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria cylindrica (L.) Sw. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 431 ചിത്രങ്ങൾ
Boltonia asteroides (L.) L'Hér. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 10754 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium dissectum Spreng. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium lunaria (L.) Sw. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium simplex E. Hitchc. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium virginianum (L.) Sw. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua gracilis (Willd. ex Kunth) Lag. ex Griffiths 6 ചിത്രങ്ങൾ
Boykinia occidentalis Torr. & A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 449 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 5076 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4609 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1606 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia grandiflora (Hook.) Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Brickellia oblongifolia Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1145 ചിത്രങ്ങൾ
Briza media L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Brodiaea coronaria (Salisb.) Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus arvensis L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl 61 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus diandrus Roth 160 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus erectus Huds. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus hordeaceus L. 1521 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus inermis Leyss. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus lanceolatus Roth 49 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus latiglumis (Shear) Hitchc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus marginatus Nees ex Steud. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus pubescens Muhl. ex Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus racemosus L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus secalinus L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus sitchensis Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus squarrosus L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus sterilis L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus tectorum L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus vulgaris (Hook.) Shear 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia dioica Jacq. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 10890 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias orientalis L. 1077 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum americanum J.M. Coult. & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rotundifolium L. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Butomus umbellatus L. 879 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba caroliniana A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cacaliopsis nardosmia (A. Gray) A. Gray 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile edentula (Bigelow) Hook. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile maritima Scop. 3231 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis epigeios (L.) Roth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis sesquiflora (Trin.) Tzvelev 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis stricta (Timm) Koeler 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calamovilfa longifolia (Hook.) Scribn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula arvensis L. 2656 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 10401 ചിത്രങ്ങൾ
Calla palustris L. 681 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche hermaphroditica L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche heterophylla Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche marginata Torr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche palustris L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche stagnalis Scop. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche terrestris Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calluna vulgaris (L.) Hull 4818 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus apiculatus Baker 16 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus lyallii Baker 13 ചിത്രങ്ങൾ
Calochortus macrocarpus Douglas 53 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogon tuberosus (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha leptosepala DC. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha palustris L. 5438 ചിത്രങ്ങൾ
Calypso bulbosa (L.) Oakes 369 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia hederacea Wall. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia sepium (L.) R. Br. 1977 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia soldanella (L.) R. Br. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Calystegia spithamaea (L.) Pursh 7 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia leichtlinii (Baker) S. Watson 58 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia quamash (Pursh) Greene 332 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia scilloides (Raf.) Cory 109 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz 86 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula aparinoides Pursh 18 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula glomerata L. 4274 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lasiocarpa Cham. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula latifolia L. 790 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula medium L. 1531 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula persicifolia L. 5352 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculoides L. 2582 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rotundifolia L. 4823 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula trachelium L. 5438 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula uniflora L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Campanulastrum americanum (L.) Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau 874 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 3582 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 5451 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana arborescens Lam. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine angulata Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bellidifolia L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bulbosa (Schreb. ex Muhl.) Britton, Sterns & Poggenb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine concatenata (Michx.) Sw. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine diphylla (Michx.) Alph. Wood 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 3044 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 1480 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine impatiens L. 1088 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine nuttallii Greene 33 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine oligosperma Nutt. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine parviflora L. 686 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine pratensis L. 8771 ചിത്രങ്ങൾ
Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardaria draba (L.) Desv. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus acanthoides L. 1353 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus crispus L. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus nutans L. 2628 ചിത്രങ്ങൾ
Carex acutiformis Ehrh. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Carex amplifolia Boott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex aquatilis Wahlenb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Carex arcta Boott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex atherodes Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex atrofusca Schkuhr 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex aurea Nutt. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carex baileyi Britton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex bigelowii Torr. ex Schwein. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carex blanda Dewey 14 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnescens (Pers.) Poir. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Carex buxbaumii Wahlenb. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Carex canescens L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Carex capillaris L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex capitata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex careyana Torr. ex Dewey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex cephalophora Muhl. ex Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carex comosa Boott 36 ചിത്രങ്ങൾ
Carex crinita Lam. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Carex cryptolepis Mack. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex deweyana Schwein. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex diandra Schrank 60 ചിത്രങ്ങൾ
Carex disperma Dewey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex disticha Huds. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Carex divulsa Stokes 334 ചിത്രങ്ങൾ
Carex eburnea Boott 19 ചിത്രങ്ങൾ
Carex echinata Murray 169 ചിത്രങ്ങൾ
Carex emoryi Dewey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex festucacea Schkuhr ex Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex filifolia Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flacca Schreb. 827 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flava L. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Carex folliculata L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex formosa Dewey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex frankii Kunth 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carex garberi Fernald 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex glacialis Mack. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Carex gracillima Schwein. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carex granularis Muhl. ex Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex grayi Carey 109 ചിത്രങ്ങൾ
Carex grisea Wahlenb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirsutella Mack. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirta L. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirtifolia Mack. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hitchcockiana Dewey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hoodii Boott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hostiana DC. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hyalinolepis Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hystericina Muhl. ex Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Carex inops L.H. Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex intumescens Rudge 66 ചിത്രങ്ങൾ
Carex jamesii Schwein. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lachenalii Schkuhr 41 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lacustris Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laeviconica Dewey 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laeviculmis Meinsh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lasiocarpa Ehrh. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laxiflora Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lenticularis Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex leptopoda Mack. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex limosa L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Carex livida (Wahlenb.) Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex longii Mack. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lupuliformis Sartwell ex Dewey 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lupulina Muhl. ex Willd. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lurida Wahlenb. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Carex luzulina Olney 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lyngbyei Hornem. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex macrocephala Willd. ex Spreng. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex magellanica Lam. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Carex maritima Gunnerus 32 ചിത്രങ്ങൾ
Carex meadii Dewey 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex mertensii Prescott ex Bong. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex mesochorea Mack. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex michauxiana Boeckeler 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex microglochin Wahlenb. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Carex microptera Mack. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex muricata L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Carex muskingumensis Schwein. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nigra (L.) Reichard 268 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nigromarginata Schwein. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex normalis Mack. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Carex norvegica Retz. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Carex obtusata Lilj. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex oligosperma Michx. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paleacea Schreb. ex Wahlenb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pallescens L. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Carex panicea L. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pauciflora Lightf. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paysonis Clokey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pedunculata Muhl. ex Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pensylvanica Lam. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Carex phaeocephala Piper 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex plantaginea Lam. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Carex platyphylla Carey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex praticola Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pseudocyperus L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pyrenaica Wahlenb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Carex radiata (Wahlenb.) Small 26 ചിത്രങ്ങൾ
Carex rariflora (Wahlenb.) Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex raynoldsii Dewey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex retrorsa Schwein. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex rostrata Stokes 221 ചിത്രങ്ങൾ
Carex rupestris All. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sartwellii Dewey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex saxatilis L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carex scabrata Schwein. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex scirpoidea Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sparganioides Muhl. ex Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carex spectabilis Dewey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex spicata Huds. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sprengelii Dewey ex Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex squarrosa L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sterilis Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex stipata Muhl. ex Willd. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Carex stricta Lam. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Carex subspathacea Wormsk. ex Hornem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex swanii (Fernald) Mack. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex sylvatica Huds. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tenera Dewey 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tenuiflora Wahlenb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex torta Boott ex Tuck. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tribuloides Wahlenb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carex trichocarpa Muhl. ex Willd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Carex tumulicola Mack. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex typhina Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex utriculata Boott 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vaginata Tausch 62 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vallicola Dewey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carex virescens Muhl. ex Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex viridula Michx. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Carex vulpinoidea Michx. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Carex woodii Dewey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus caroliniana Walter 101 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus lanatus L. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Carum carvi L. 486 ചിത്രങ്ങൾ
Carya cordiformis (Wangenh.) K. Koch 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carya glabra (Mill.) Sweet 876 ചിത്രങ്ങൾ
Carya laciniosa (Michx. f.) G. Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carya ovata (Mill.) K. Koch 62 ചിത്രങ്ങൾ
Cassiope mertensiana (Bong.) G. Don 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cassiope tetragona (L.) D. Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea dentata (Marshall) Borkh. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja ambigua Hook. & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja coccinea (L.) Spreng. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja cusickii Greenm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja hispida Benth. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja levisecta Greenm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja miniata Douglas ex Hook. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja minor (A. Gray) A. Gray 36 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja occidentalis Torr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja parviflora Bong. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja rhexiifolia Rydb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja rupicola Piper ex Fernald 12 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja sessiliflora Pursh 14 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja sulphurea Rydb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja thompsonii Pennell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa bignonioides Walter 7994 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa speciosa (Warder) Warder ex Engelm. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Caulophyllum thalictroides (L.) Michx. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus americanus L. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus herbaceus Raf. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus sanguineus Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus velutinus Douglas ex Hook. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus orbiculatus Thunb. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus scandens L. 376 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis occidentalis L. 1599 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis tenuifolia Nutt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald 56 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa L. 984 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea cyanus L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diffusa Lam. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea jacea L. 8673 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea macrocephala Puschk. ex Willd. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea melitensis L. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea montana L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea nigra L. 4856 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea nigrescens Willd. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea scabiosa L. 4949 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea solstitialis L. 850 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea stoebe L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn 4630 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 422 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthera austiniae (A. Gray) A. Heller 69 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthus occidentalis L. 785 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium alpinum L. 465 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium arvense L. 2991 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium cerastoides (L.) Britton 80 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg. 1704 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 1973 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium nutans Raf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium semidecandrum L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium tomentosum L. 3359 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis canadensis L. 2665 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe major L. 994 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis douglasii (Hook.) Hook. & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach 7668 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorhinum minus (L.) Lange 98 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum procumbens (L.) Crantz 14 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum temulum L. 2670 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench 93 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaelirium luteum (L.) A. Gray 37 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaerhodos erecta (L.) Bunge 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce maculata (L.) Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce nutans (Lag.) Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce serpens (Kunth) Small 33 ചിത്രങ്ങൾ
Chamerion angustifolium (L.) Holub 185 ചിത്രങ്ങൾ
Chamerion latifolium (L.) Holub 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes feei T. Moore 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chelidonium majus L. 14596 ചിത്രങ്ങൾ
Chelone glabra L. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 9595 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium berlandieri Moq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium bonus-henricus L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium capitatum (L.) Asch. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium Sm. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium glaucum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium murale L. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium polyspermum L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium pratericola Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium rubrum L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium standleyanum Aellen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium urbicum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium vulvaria L. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Chimaphila maculata (L.) Pursh 530 ചിത്രങ്ങൾ
Chondrilla juncea L. 1047 ചിത്രങ്ങൾ
Chorispora tenella (Pall.) DC. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum arcticum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium alternifolium L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysosplenium americanum Schwein. ex Hook. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothamnus viscidiflorus (Hook.) Nutt. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 15777 ചിത്രങ്ങൾ
Cicuta bulbifera L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cicuta maculata L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Cicuta virosa L. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Cinna arundinacea L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea alpina L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea lutetiana L. 3341 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium arvense (L.) Scop. 9348 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium brevistylum Cronquist 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium discolor (Muhl. ex Willd.) Spreng. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium edule Nutt. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium flodmanii (Rydb.) Arthur 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium foliosum (Hook.) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium hookerianum Nutt. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium muticum Michx. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium palustre (L.) Scop. 2417 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium scariosum Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium undulatum (Nutt.) Spreng. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 13045 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanthe umbellata (Torr.) Hershkovitz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscoides (Muhl.) Torr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cladrastis kentukea (Dum. Cours.) Rudd 9 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson & J.F. Macbr. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia pulchella Pursh 32 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia rhomboidea Douglas ex Hook. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia caroliniana Michx. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia lanceolata Pall. ex Pursh 16 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia megarhiza (A. Gray) Parry ex S. Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia parviflora Douglas ex Hook. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 1683 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia rubra (Howell) Tidestr. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia sibirica L. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia virginica L. 795 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis integrifolia L. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis ligusticifolia Nutt. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis occidentalis (Hornem.) DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis orientalis L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis recta L. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis terniflora DC. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis viorna L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis virginiana L. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L. 11507 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis viticella L. 2948 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome serrulata Pursh 10 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra alnifolia L. 473 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium glabellum (Michx.) Kuntze 14 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium vulgare L. 4676 ചിത്രങ്ങൾ
Clintonia borealis (Aiton) Raf. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Clintonia uniflora (Menzies ex Schult. & Schult. f.) Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cnicus benedictus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlearia groenlandica L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia grandiflora Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia parviflora Lindl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsia verna Nutt. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Collinsonia canadensis L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia grandiflora Douglas ex Lindl. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia heterophylla Douglas ex Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Collomia linearis Nutt. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea arborescens L. 1845 ചിത്രങ്ങൾ
Comandra umbellata (L.) Nutt. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Comarum palustre L. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina communis L. 1116 ചിത്രങ്ങൾ
Comptonia peregrina (L.) J.M. Coult. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 4824 ചിത്രങ്ങൾ
Conoclinium coelestinum (L.) DC. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Conopholis americana (L.) Wallr. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia orientalis (L.) Dumort. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida ajacis (L.) Schur 417 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida regalis Gray 183 ചിത്രങ്ങൾ
Convallaria majalis L. 3996 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 10135 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza canadensis (L.) Cronquist 2133 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza ramosissima Cronquist 16 ചിത്രങ്ങൾ
Coptis trifolia (L.) Salisb. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Corallorhiza maculata (Raf.) Raf. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Corallorhiza mertensiana Bong. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Corallorhiza striata Lindl. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet 1379 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1369 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 1868 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tripteris L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis verticillata L. 1035 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1725 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum americanum (Nutt.) Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum pallasii Steven 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus alternifolia L. f. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus canadensis L. 939 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus drummondii C.A. Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus florida L. 3640 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus racemosa Lam. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus rugosa Lam. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sericea L. 3692 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus suecica L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus unalaschkensis Ledeb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coronopus didymus (L.) Sm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola litoralis L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis aurea Willd. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis flavula (Raf.) DC. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis scouleri Hook. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis sempervirens (L.) Pers. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis solida (L.) Clairv. 2443 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus americana Walter 6 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus avellana L. 12298 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus cornuta Marshall 408 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 7770 ചിത്രങ്ങൾ
Cotinus coggygria Scop. 7252 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster acutifolius Turcz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster horizontalis Decne. 3290 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster simonsii Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula coronopifolia L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus brainerdii Sarg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus calpodendron (Ehrh.) Medik. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus canadensis Sarg. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus chrysocarpa Ashe 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus coccinioides Ashe 12 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus crus-galli L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus douglasii Lindl. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus holmesiana Ashe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus intricata Lange 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus laevigata (Poir.) DC. 5207 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus macrosperma Ashe 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus mollis Scheele 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq. 19637 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus pedicellata Sarg. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus persimilis Sarg. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus phaenopyrum (L. f.) Medik. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus punctata Jacq. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus succulenta Schrad. ex Link 11 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis biennis L. 2173 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis capillaris (L.) Wallr. 5961 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis intermedia A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis modocensis Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis occidentalis Nutt. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pulchra L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis tectorum L. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis vesicaria L. 1467 ചിത്രങ്ങൾ
Crocidium multicaule Hook. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus vernus (L.) Hill 3014 ചിത്രങ്ങൾ
Croton capitatus Michx. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis schoenoides (L.) Lam. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptantha minima Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptogramma acrostichoides R. Br. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia canadensis (L.) DC. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1224 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2231 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3572 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea viscosissima Jacq. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta approximata Bab. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta cephalanthi Engelm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta compacta Juss. ex Choisy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epilinum Weihe 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epithymum (L.) L. 653 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta indecora Choisy 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta pentagona Engelm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta polygonorum Engelm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta salina Engelm. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cydonia oblonga Mill. 4901 ചിത്രങ്ങൾ
Cymopterus acaulis (Pursh) Raf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum laeve (Michx.) Pers. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum louiseae Kartesz & Gandhi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum rossicum (Kleopow) Borhidi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1250 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum officinale L. 1663 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum virginianum L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus cristatus L. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus echinatus L. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus bipartitus Torr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus eragrostis Lam. 1311 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 464 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavescens L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus fuscus L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus lupulinus (Spreng.) Marcks 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus squarrosus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus strigosus L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium acaule Aiton 626 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium candidum Muhl. ex Willd. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium montanum Douglas ex Lindl. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium parviflorum Salisb. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium passerinum Richardson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium reginae Walter 138 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris bulbifera (L.) Bernh. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex Desv. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris protrusa (Weath.) Blasdell 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris tenuis (Michx.) Desv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 7396 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 5360 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea purpurea Vent. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea villosa (Nutt.) Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dalibarda repens L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia californica Bol. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia compressa Austin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia decumbens (L.) DC. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia intermedia Vasey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Danthonia unispicata (Thurb.) Munro ex Macoun 20 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L. 2050 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne mezereum L. 2182 ചിത്രങ്ങൾ
Darlingtonia californica Torr. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 2939 ചിത്രങ്ങൾ
Datura inoxia Mill. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8499 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 18068 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus pusillus Michx. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Decodon verticillatus (L.) Elliott 37 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium bicolor Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium carolinianum Walter 120 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium depauperatum Nutt. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium elatum L. 2205 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium glareosum Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium menziesii DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium nuttallianum Pritz. ex Walp. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia punctilobula (Michx.) T. Moore 137 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia acrostichoides (Sw.) M. Kato 25 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia elongata (Hook.) Munro 3 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia pinnata (Walter) Britton 130 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 397 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium canadense (L.) DC. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium canescens (L.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium glutinosum (Muhl. ex Willd.) Alph. Wood 20 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium illinoense A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium paniculatum (L.) DC. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus arenarius L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus armeria L. 1493 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus barbatus L. 6345 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 826 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus deltoides L. 2202 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus gratianopolitanus Vill. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus plumarius L. 631 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus sylvestris Wulfen 125 ചിത്രങ്ങൾ
Diapensia lapponica L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra canadensis (Goldie) Walp. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra cucullaria (L.) Bernh. 490 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra formosa (Haw.) Walp. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra uniflora Kellogg 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A. Clark 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium clandestinum (L.) Gould 29 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium oligosanthes (Schult.) Gould 13 ചിത്രങ്ങൾ
Diervilla lonicera Mill. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis grandiflora Mill. 1188 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lanata Ehrh. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lutea L. 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis purpurea L. 14445 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1038 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea villosa L. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 3427 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis muralis (L.) DC. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 3273 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus fullonum L. 8830 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus laciniatus L. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Dirca palustris L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Distichlis spicata (L.) Greene 82 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecatheon hendersonii A. Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecatheon meadia L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecatheon pulchellum (Raf.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Doellingeria umbellata (Mill.) Nees 238 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum pardalianches L. 1334 ചിത്രങ്ങൾ
Downingia elegans (Douglas ex Lindl.) Torr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Draba crassifolia Graham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Draba fladnizensis Wulfen 11 ചിത്രങ്ങൾ
Draba glabella Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Draba incana L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Draba nemorosa L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Draba verna L. 1030 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum parviflorum Nutt. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum thymiflorum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera anglica Huds. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera filiformis Raf. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera intermedia Hayne 313 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera linearis Goldie 14 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera rotundifolia L. 920 ചിത്രങ്ങൾ
Dryas drummondii Richardson ex Hook. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Dryas integrifolia Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dryas octopetala L. 1338 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris arguta (Kaulf.) Watt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 68 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris clintoniana (D.C. Eaton) Dowell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris cristata (L.) A. Gray 70 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 3355 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris intermedia (Muhl. ex Willd.) A. Gray 224 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris marginalis (L.) A. Gray 179 ചിത്രങ്ങൾ
Duchesnea indica (Andrews) Teschem. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Dulichium arundinaceum (L.) Britton 30 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 411 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 72 ചിത്രങ്ങൾ
Dyssodia papposa (Vent.) Hitchc. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea angustifolia DC. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea purpurea (L.) Moench 3545 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa frumentacea Link 9 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa walteri (Pursh) A. Heller 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray 113 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops exaltatus Schrad. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops sphaerocephalus L. 1625 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L. 4132 ചിത്രങ്ങൾ
Echium vulgare L. 19121 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1001 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus angustifolia L. 2497 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus umbellata Thunb. 1103 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine hydropiper L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine rubella Rydb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine triandra Schkuhr 31 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis compressa Sull. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis erythropoda Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis macrostachya Britton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis obtusa (Willd.) Schult. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer 38 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Ellisia nyctelea (L.) L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Elodea canadensis Michx. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus canadensis L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus elymoides (Raf.) Swezey 14 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus glaucus Buckley 8 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus hystrix L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus repens (L.) Gould 49 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus riparius Wiegand 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus sibiricus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners 8 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus villosus Muhl. ex Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus virginicus L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Empetrum nigrum L. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Epifagus virginiana (L.) W.P.C. Barton 83 ചിത്രങ്ങൾ
Epigaea repens L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium anagallidifolium Lam. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 2945 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium clavatum Trel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium coloratum Biehler 19 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium glaberrimum Barbey 13 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium halleanum Hausskn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L. 7786 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hornemannii Rchb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium lactiflorum Hausskn. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium leptophyllum Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium luteum Pursh 20 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium minutum Lindl. ex Lehm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium mirabile Trel. ex Piper 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium montanum L. 1429 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium oregonense Hausskn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium palustre L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium parviflorum Schreb. 1325 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis gigantea Douglas ex Hook. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis helleborine (L.) Crantz 3549 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum arvense L. 3064 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum fluviatile L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum hyemale L. 1444 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum laevigatum A. Braun 50 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum palustre L. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum pratense Ehrh. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum scirpoides Michx. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum sylvaticum L. 1057 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum telmateia Ehrh. 3338 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum variegatum Schleich. ex F. Weber & D. Mohr 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Vign. ex Janchen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 124 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis spectabilis (Pursh) Steud. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 1536 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erigenia bulbosa (Michx.) Nutt. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron acris L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Pers. 3225 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron aureus Greene 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron caespitosus Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron compositus Pursh 30 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron divergens Torr. & A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron filifolius (Hook.) Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron glabellus Nutt. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron grandiflorus Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron humilis Graham 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron linearis (Hook.) Piper 17 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron lonchophyllus Hook. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron peregrinus (Banks ex Pursh) Greene 23 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron philadelphicus L. 1514 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron poliospermus A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron pulchellus Michx. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron pumilus Nutt. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron speciosus (Lindl.) DC. 379 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron strigosus Muhl. ex Willd. 759 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron uniflorus L. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon aquaticum (Hill) Druce 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum cernuum Nutt. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum flavum Nutt. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum heracleoides Nutt. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum ovalifolium Nutt. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum pyrolifolium Hook. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum strictum Benth. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum umbellatum Torr. 364 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum angustifolium Honck. 1146 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum scheuchzeri Hoppe 556 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum vaginatum L. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum virginicum L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum viridicarinatum (Engelm.) Fernald 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophyllum lanatum (Pursh) Forbes 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eritrichium nanum (Vill.) Schrad. ex Gaudin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton 139 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium aquaticum L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium campestre L. 3172 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium maritimum L. 2299 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium planum L. 908 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum asperum (Nutt.) DC. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiranthoides L. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiri (L.) Crantz 2808 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum repandum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium albidum Nutt. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium americanum Ker Gawl. 910 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium grandiflorum Pursh 104 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium montanum S. Watson 39 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium oregonum Applegate 77 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium revolutum Sm. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham. 8607 ചിത്രങ്ങൾ
Escobaria vivipara (Nutt.) Buxbaum 66 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold 1405 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus atropurpureus Jacq. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus europaeus L. 11714 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Maz. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus occidentalis Nutt. ex Torr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium altissimum L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L. 11842 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium perfoliatum L. 561 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium serotinum Michx. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia corollata L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyparissias L. 8938 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia davidii Subils 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia epithymoides L. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia esula L. 542 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia exigua L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia L. 4617 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lathyris L. 4610 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lucida Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia marginata Pursh 712 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia myrsinites L. 938 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 3461 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia platyphyllos L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia frigida Pugsley 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia conspicua (Lindl.) G.L. Nesom 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia divaricata (L.) G.L. Nesom 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia macrophylla (L.) Cass. 843 ചിത്രങ്ങൾ
Eurybia schreberi (Nees) Nees 14 ചിത്രങ്ങൾ
Euthamia graminifolia (L.) Nutt. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Euthamia gymnospermoides Greene 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euthamia occidentalis Nutt. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eutrochium fistulosum (Barratt) E.E. Lamont 193 ചിത്രങ്ങൾ
Eutrochium maculatum (L.) E.E. Lamont 314 ചിത്രങ്ങൾ
Eutrochium purpureum (L.) E.E. Lamont 61 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 3149 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus grandifolia Ehrh. 1457 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L. 15595 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca brevipila Tracey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca filiformis Pourr. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca idahoensis Elmer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca occidentalis Hook. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rubra L. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca viridula Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca viviparoidea Krajina ex Pavlick 5 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pyramidata L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Filago vulgaris Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula rubra (Hill) B.L. Rob. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 6693 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula vulgaris Moench 1720 ചിത്രങ്ങൾ
Floerkea proserpinacoides Willd. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 6913 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia viridissima Lindl. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria chiloensis (L.) Mill. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8622 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria virginiana Duchesne 85 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula alnus Mill. 749 ചിത്രങ്ങൾ
Frasera caroliniensis Walter 41 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus americana L. 2320 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 14232 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus latifolia Benth. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus nigra Marshall 7 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus pennsylvanica Marshall 76 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus profunda (Bush) Bush 10 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus quadrangulata Michx. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria affinis (Schult.) Sealy 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria camschatcensis (L.) Ker Gawl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria pudica (Pursh) Spreng. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Froelichia gracilis (Hook.) Moq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena pumila (Torr.) Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bastardii Boreau 737 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria officinalis L. 4639 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia aristata Pursh 1478 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2139 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus nivalis L. 2251 ചിത്രങ്ങൾ
Galearis spectabilis (L.) Raf. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Galega officinalis L. 1326 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis bifida Boenn. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis ladanum L. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis speciosa Mill. 659 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis tetrahit L. 5765 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2157 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aparine L. 7441 ചിത്രങ്ങൾ
Galium asprellum Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Galium boreale L. 528 ചിത്രങ്ങൾ
Galium circaezans Michx. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Galium glaucum L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Galium labradoricum (Wiegand) Wiegand 1 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mexicanum Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mollugo L. 6276 ചിത്രങ്ങൾ
Galium obtusum Bigelow 5 ചിത്രങ്ങൾ
Galium odoratum (L.) Scop. 3985 ചിത്രങ്ങൾ
Galium palustre L. 761 ചിത്രങ്ങൾ
Galium parisiense L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Galium pilosum Aiton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Galium saxatile L. 750 ചിത്രങ്ങൾ
Galium sylvaticum L. 498 ചിത്രങ്ങൾ
Galium tricornutum Dandy 128 ചിത്രങ്ങൾ
Galium trifidum L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Galium triflorum Michx. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verum L. 5654 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria hispidula (L.) Muhl. ex Bigelow 51 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria humifusa (Graham) Rydb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria procumbens L. 692 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria shallon Pursh 549 ചിത്രങ്ങൾ
Gaylussacia baccata (Wangenh.) K. Koch 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gayophytum humile Juss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Genista tinctoria L. 1321 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana affinis Griseb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana algida Pall. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana andrewsii Griseb. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana calycosa Griseb. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana clausa Raf. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana douglasiana Bong. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana fremontii Torr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana glauca Pall. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana linearis Froel. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana nivalis L. 1486 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana prostrata Haenke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana sceptrum Griseb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianella amarella (L.) Börner 111 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianella quinquefolia (L.) Small 15 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianopsis crinita (Froel.) Ma 52 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gentianopsis virgata (Raf.) Holub 13 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium bicknellii Britton 17 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium carolinianum L. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium columbinum L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium dissectum L. 3262 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium erianthum DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium maculatum L. 871 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium molle L. 6191 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium oreganum Howell 8 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pratense L. 4597 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pusillum L. 3743 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium richardsonii Fisch. & Trautv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 15458 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sanguineum L. 5112 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sylvaticum L. 5145 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium viscosissimum Fisch. & C.A. Mey. ex C.A. Mey. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Geum aleppicum Jacq. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Geum canadense Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Geum laciniatum Murray 124 ചിത്രങ്ങൾ
Geum macrophyllum Willd. 458 ചിത്രങ്ങൾ
Geum rivale L. 1801 ചിത്രങ്ങൾ
Geum rossii (R. Br.) Ser. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Geum triflorum Pursh 30 ചിത്രങ്ങൾ
Geum urbanum L. 9457 ചിത്രങ്ങൾ
Geum virginianum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia capitata Sims 263 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia sinuata Douglas ex Benth. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gillenia trifoliata (L.) Moench 5 ചിത്രങ്ങൾ
Githopsis specularioides Nutt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium flavum Crantz 2807 ചിത്രങ്ങൾ
Glaux maritima L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis segetum (L.) Fourr. 3042 ചിത്രങ്ങൾ
Glechoma hederacea L. 14651 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia triacanthos L. 5805 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria canadensis (Michx.) Trin. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria leptostachya Buckley 4 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria obtusa (Muhl.) Trin. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria septentrionalis Hitchc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria striata (Lam.) Hitchc. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 849 ചിത്രങ്ങൾ
Glycyrrhiza lepidota Pursh 53 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium palustre Nutt. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium uliginosum L. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera oblongifolia Raf. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera pubescens (Willd.) R. Br. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera tesselata Lodd. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola aurea Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola neglecta Torr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia hirsutula Hook. & Arn. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal 143 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Gutierrezia sarothrae (Pursh) Britton & Rusby 31 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium disjunctum (Rupr.) Ching 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 449 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 150 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch 78 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila elegans M. Bieb. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila muralis L. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila paniculata L. 497 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila repens L. 683 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila scorzonerifolia Ser. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia floribunda (Lehm.) I.M. Johnst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelia virginiana (L.) I.M. Johnst. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Halimodendron halodendron (Pall.) Voss 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis virginiana L. 1562 ചിത്രങ്ങൾ
Harrimanella hypnoides (L.) Coville 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hedeoma hispida Pursh 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hedeoma pulegioides (L.) Pers. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 17557 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum alpinum L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum boreale Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum occidentale Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum sulphurescens Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium autumnale L. 645 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium flexuosum Raf. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7660 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus decapetalus L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus divaricatus L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus giganteus L. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus grosseserratus M. Martens 27 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus hirsutus Raf. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus maximiliani Schrad. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus mollis Lam. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus nuttallii Torr. & A. Gray 12 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus pauciflorus Nutt. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus petiolaris Nutt. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus strumosus L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 4888 ചിത്രങ്ങൾ
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet 873 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis fulva (L.) L. 6539 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis lilioasphodelus L. 2442 ചിത്രങ്ങൾ
Hemitomes congestum A. Gray 29 ചിത്രങ്ങൾ
Hemizonella minima (A. Gray) A. Gray 22 ചിത്രങ്ങൾ
Hepatica nobilis Schreb. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier 1361 ചിത്രങ്ങൾ
Heracleum maximum W. Bartram 26 ചിത്രങ്ങൾ
Heracleum sphondylium L. 13366 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria glabra L. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperis matronalis L. 3992 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperochiron pumilus (Douglas ex Griseb.) Porter 10 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera dubia (Jacq.) MacMill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotheca villosa (Pursh) Shinners 105 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera americana L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera cylindrica Douglas ex Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera micrantha Douglas ex Lindl. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera parvifolia Nutt. ex Torr. & A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera richardsonii R. Br. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus laevis All. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus moscheutos L. 1301 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium albiflorum Hook. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium aurantiacum L. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium caespitosum Dumort. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium murorum L. 2044 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium paniculatum L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium pilosella L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium piloselloides Vill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium sabaudum L. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium scabrum Michx. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium scouleri Hook. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium tridentatum Fr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium triste Willd. ex Spreng. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium umbellatum L. 1319 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium venosum L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Hippophae rhamnoides L. 1464 ചിത്രങ്ങൾ
Hippuris vulgaris L. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus lanatus L. 3100 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus mollis L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Holosteum umbellatum L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Honckenya peploides (L.) Ehrh. 685 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum brachyantherum Nevski 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum jubatum L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum marinum Huds. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum murinum L. 3911 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum pusillum Nutt. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 1849 ചിത്രങ്ങൾ
Hornungia procumbens (L.) Hayek 77 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta plantaginea (Lam.) Asch. 5205 ചിത്രങ്ങൾ
Hottonia inflata Elliott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Houstonia caerulea L. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Houstonia longifolia Gaertn. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Hudsonia ericoides L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hudsonia tomentosa Nutt. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus japonicus Siebold & Zucc. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus lupulus L. 5192 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. 2809 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. 5715 ചിത്രങ്ങൾ
Hybanthus concolor (T.F. Forst.) Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea arborescens L. 2605 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea paniculata Siebold 3223 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrastis canadensis L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocharis morsus-ranae L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle americana L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle umbellata L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrophyllum appendiculatum Michx. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrophyllum canadense L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrophyllum capitatum Douglas ex Benth. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrophyllum fendleri (A. Gray) A. Heller 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrophyllum virginianum L. 501 ചിത്രങ്ങൾ
Hylotelephium telephioides (Michx.) H. Ohba 70 ചിത്രങ്ങൾ
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba 602 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenopappus filifolius Hook. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenoxys richardsonii (Hook.) Cockerell 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus albus L. 1001 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus niger L. 741 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum androsaemum L. 3651 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum ascyron L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum canadense L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum ellipticum Hook. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum gentianoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum kalmianum L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum maculatum Crantz 1139 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum mutilum L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum perforatum L. 13938 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum prolificum L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum pulchrum L. 386 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum punctatum Lam. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum scouleri Hook. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum sphaerocarpum Michx. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris glabra L. 714 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris radicata L. 6404 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoxis hirsuta (L.) Coville 209 ചിത്രങ്ങൾ
Hyssopus officinalis L. 1190 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis amara L. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis umbellata L. 808 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex aquifolium L. 8838 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex glabra (L.) A. Gray 59 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex mucronata (L.) Powell, Savolainen & Andrews 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex verticillata (L.) A. Gray 680 ചിത്രങ്ങൾ
Iliamna rivularis (Douglas ex Hook.) Greene 11 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens aurella Rydb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens capensis Meerb. 1429 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens glandulifera Royle 8699 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens noli-tangere L. 1747 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens pallida Nutt. 498 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens parviflora DC. 3623 ചിത്രങ്ങൾ
Inula britannica L. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Inula helenium L. 1443 ചിത്രങ്ങൾ
Ionactis linariifolius (L.) Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ionactis stenomeres (A. Gray) Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederacea Jacq. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea lacunosa L. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pandurata (L.) G. Mey. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 4795 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomopsis aggregata (Pursh) V.E. Grant 32 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomopsis rubra (L.) Wherry 93 ചിത്രങ്ങൾ
Iris brevicaulis Raf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Iris ensata Thunb. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Iris foetidissima L. 1875 ചിത്രങ്ങൾ
Iris germanica L. 4354 ചിത്രങ്ങൾ
Iris lacustris Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Iris missouriensis Nutt. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pallida Lam. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pseudacorus L. 5404 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pumila L. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Iris setosa Pall. ex Link 18 ചിത്രങ്ങൾ
Iris sibirica L. 1079 ചിത്രങ്ങൾ
Iris versicolor L. 541 ചിത്രങ്ങൾ
Iris virginica L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Isatis tinctoria L. 1774 ചിത്രങ്ങൾ
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Isotria medeoloides (Pursh) Raf. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Iva axillaris Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Iva frutescens L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Jaumea carnosa (Less.) A. Gray 19 ചിത്രങ്ങൾ
Jeffersonia diphylla (L.) Pers. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans cinerea L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans nigra L. 4486 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L. 10011 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus alpinoarticulatus Chaix 60 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus arcticus Willd. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus articulatus L. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus biglumis L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bolanderi Engelm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus brachycarpus Engelm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus brachycephalus (Engelm.) Buchenau 1 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bulbosus L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus castaneus Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus compressus Jacq. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus covillei Piper 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus dudleyi Wiegand 5 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 1853 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus ensifolius Wikstr. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus filiformis L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus gerardii Loisel. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus inflexus L. 350 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus interior Wiegand 3 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus lesueurii Bol. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus marginatus Rostk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus mertensianus Bong. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus nodosus L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus parryi Engelm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus stygius L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus tenuis Willd. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus torreyi Coville 17 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus trifidus L. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus triglumis L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus communis L. 4574 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus horizontalis Moench 860 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus sabina L. 564 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus scopulorum Sarg. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus virginiana L. 2926 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia americana (L.) Vahl 142 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia angustifolia L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia microphylla (Hook.) A. Heller 10 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia polifolia Wangenh. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Kerria japonica (L.) DC. 4314 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia elatine (L.) Dumort. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia spuria (L.) Dumort. 446 ചിത്രങ്ങൾ
Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori 11 ചിത്രങ്ങൾ
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Krigia biflora (Walter) S.F. Blake 23 ചിത്രങ്ങൾ
Krigia virginica (L.) Willd. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 336 ചിത്രങ്ങൾ
Laburnum anagyroides Medik. 3356 ചിത്രങ്ങൾ
Lachnanthes caroliana (Lam.) Dandy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca biennis (Moench) Fernald 82 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca canadensis L. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca floridana (L.) Gaertn. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca hirsuta Muhl. ex Nutt. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca saligna L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 1939 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca serriola L. 7961 ചിത്രങ്ങൾ
Lagurus ovatus L. 2049 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium album L. 4406 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium amplexicaule L. 2701 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium maculatum L. 349 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium purpureum L. 10861 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea canadensis (L.) Weddell 81 ചിത്രങ്ങൾ
Lappula occidentalis (S. Watson) Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Lapsana communis L. 7960 ചിത്രങ്ങൾ
Larix decidua Mill. 3370 ചിത്രങ്ങൾ
Larix laricina (Du Roi) K. Koch 49 ചിത്രങ്ങൾ
Larix lyallii Parl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Larix occidentalis Nutt. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Lasthenia glaberrima DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus japonicus Willd. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus latifolius L. 6116 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus nevadensis S. Watson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus ochroleucus Hook. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus odoratus L. 1867 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus palustris L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus pratensis L. 2491 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sphaericus Retz. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sylvestris L. 1315 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tuberosus L. 1128 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus venosus Muhl. ex Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lavatera thuringiaca L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Lechea minor L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lechea mucronata Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ledum glandulosum Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ledum groenlandicum Oeder 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ledum palustre L. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia oryzoides (L.) Sw. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia virginica Willd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna minor L. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna trisulca L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna turionifera Landolt 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon hispidus L. 1868 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus cardiaca L. 1811 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus sibiricus L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium heterophyllum Benth. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium latifolium L. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium perfoliatum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium ruderale L. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 877 ചിത്രങ്ങൾ
Leptarrhena pyrolifolia (D. Don) R. Br. ex Ser. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa fusca (L.) Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza bicolor Turcz. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza capitata Michx. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G. Don 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza hirta (L.) Hornem. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza thunbergii (DC.) Nakai 54 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza violacea (L.) Pers. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza virginica (L.) Britton 42 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev 74 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare Lam. 7198 ചിത്രങ്ങൾ
Leucojum aestivum L. 777 ചിത്രങ്ങൾ
Leucospora multifida (Michx.) Nutt. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia columbiana (Howell ex A. Gray) B.L. Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia pygmaea (A. Gray) B.L. Rob. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia rediviva Pursh 140 ചിത്രങ്ങൾ
Leymus arenarius (L.) Hochst. 462 ചിത്രങ്ങൾ
Leymus cinereus (Scribn. & Merr.) A. Löve 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leymus innovatus (Beal) Pilg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leymus mollis (Trin.) Pilg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Leymus triticoides (Buckley) Pilg. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris aspera Michx. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris cylindracea Michx. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris ligulistylis (A. Nelson) K. Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris punctata Hook. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris spicata (L.) Willd. 1044 ചിത്രങ്ങൾ
Ligusticum scoticum L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum ovalifolium Hassk. 1395 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum vulgare L. 11316 ചിത്രങ്ങൾ
Lilaeopsis occidentalis J.M. Coult. & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium bulbiferum L. 5760 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium canadense L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium columbianum Leichtlin 171 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium lancifolium Thunb. 777 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium martagon L. 4441 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium michiganense Farw. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium philadelphicum L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium carolinianum (Walter) Britton 40 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium vulgare Mill. 1375 ചിത്രങ്ങൾ
Limosella aquatica L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria dalmatica (L.) Mill. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria maroccana Hook. f. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria purpurea (L.) Mill. 1653 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria repens (L.) Mill. 2155 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria vulgaris Mill. 10302 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera benzoin (L.) Blume 495 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia dubia (L.) Pennell 159 ചിത്രങ്ങൾ
Linnaea borealis L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Linum austriacum L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Linum bienne Mill. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Linum catharticum L. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Linum lewisii Pursh 151 ചിത്രങ്ങൾ
Linum medium (Planch.) Britton 14 ചിത്രങ്ങൾ
Linum perenne L. 1307 ചിത്രങ്ങൾ
Linum rigidum Pursh 11 ചിത്രങ്ങൾ
Linum sulcatum Riddell 4 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3337 ചിത്രങ്ങൾ
Linum virginianum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis liliifolia (L.) Rich. ex Ker Gawl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis loeselii (L.) Rich. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Liriodendron tulipifera L. 5727 ചിത്രങ്ങൾ
Listera auriculata Wiegand 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithophragma glabrum Nutt. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Lithophragma tenellum Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum canescens (Michx.) Lehm. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum incisum Lehm. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum latifolium Michx. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum officinale L. 793 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum ruderale Douglas ex Lehm. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Littorella uniflora (L.) Asch. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia cardinalis L. 1184 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia dortmanna L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia inflata L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia kalmii L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia siphilitica L. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia spicata Lam. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 7253 ചിത്രങ്ങൾ
Logfia minima (Sm.) Dumort. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 1698 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium remotum Schrank 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium rigidum Gaudin 73 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium temulentum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium brandegeei (J.M. Coult. & Rose) J.F. Macbr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium cous (S. Watson) J.M. Coult. & Rose 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium foeniculaceum (Nutt.) J.M. Coult. & Rose 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium grayi (J.M. Coult. & Rose) J.M. Coult. & Rose 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium martindalei (J.M. Coult. & Rose) J.M. Coult. & Rose 37 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium nudicaule (Pursh) J.M. Coult. & Rose 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium sandbergii (J.M. Coult. & Rose) J.M. Coult. & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium triternatum (Pursh) J.M. Coult. & Rose 114 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatium utriculatum (Nutt. ex Torr. & A. Gray) J.M. Coult. & Rose 113 ചിത്രങ്ങൾ
Lomatogonium rotatum (L.) Fr. ex Fernald 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera caerulea L. 655 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera canadensis W. Bartram ex Marshall 39 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera caprifolium L. 1295 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera ciliosa (Pursh) Poir. ex DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera dioica L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera etrusca Santi 2815 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera hirsuta Eaton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera involucrata (Richardson) Banks ex Spreng. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 5764 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera maackii (Rupr.) Herder 509 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera morrowii A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera periclymenum L. 4004 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera reticulata Raf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera sempervirens L. 739 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera tatarica L. 2171 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera utahensis S. Watson 30 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera villosa (Michx.) Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera xylosteum L. 5708 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus corniculatus L. 14129 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus pedunculatus Cav. 1090 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia alternifolia L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia palustris (L.) Elliott 189 ചിത്രങ്ങൾ
Luetkea pectinata (Pursh) Kuntze 42 ചിത്രങ്ങൾ
Luina hypoleuca Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lunaria annua L. 10324 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L. 1608 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus arboreus Sims 457 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus argenteus Pursh 50 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus bicolor Lindl. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus densiflorus Benth. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus lepidus Douglas ex Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus nootkatensis Donn ex Sims 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus oreganus A. Heller 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus perennis L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus polyphyllus Lindl. 5163 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus pusillus Pursh 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus sericeus Pursh 31 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula acuminata Raf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula campestris (L.) DC. 832 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula glabrata (Hoppe ex Rostk.) Desv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott 200 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula parviflora (Ehrh.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula spicata (L.) DC. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Lychnis chalcedonica L. 374 ചിത്രങ്ങൾ
Lychnis coronaria (L.) Desr. 3356 ചിത്രങ്ങൾ
Lychnis flos-cuculi L. 3586 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium barbarum L. 1329 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium chinense Mill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus americanus Muhl. ex W.P.C. Barton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus asper Greene 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus europaeus L. 3114 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus uniflorus Michx. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus virginicus L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lysichiton americanus Hultén & H. St. John 55 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia ciliata L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia clethroides Duby 431 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia hybrida Michx. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia lanceolata Walter 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia nummularia L. 1936 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia punctata L. 5148 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia quadriflora Sims 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia quadrifolia L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia thyrsiflora L. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia vulgaris L. 4596 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum alatum Pursh 29 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum salicaria L. 14762 ചിത്രങ്ങൾ
Machaeranthera canescens (Pursh) A. Gray 28 ചിത്രങ്ങൾ
Machaeranthera tanacetifolia (Kunth) Nees 89 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Madia exigua (Sm.) A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Madia glomerata Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Madia sativa Molina 57 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia acuminata (L.) L. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia nervosa (Pursh) Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia repens (Lindl.) G. Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum canadense Desf. 670 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum dilatatum (Alph. Wood) A. Nelson & J.F. Macbr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum racemosum (L.) Link 915 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum stellatum (L.) Link 351 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum trifolium (L.) Sloboda 16 ചിത്രങ്ങൾ
Malaxis monophyllos (L.) Sw. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Malaxis unifolia Michx. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Malus baccata (L.) Borkh. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Malus coronaria (L.) Mill. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Malus pumila Mill. 2187 ചിത്രങ്ങൾ
Malva alcea L. 7751 ചിത്രങ്ങൾ
Malva moschata L. 3127 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 2468 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1118 ചിത്രങ്ങൾ
Malva pusilla Sm. 635 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L. 18836 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Marah oreganus (Torr. ex S. Watson) Howell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium vulgare L. 2631 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea quadrifolia L. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria discoidea DC. 2043 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria recutita L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro 152 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola longipetala (Vent.) DC. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Meconella oregana Nutt. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Medeola virginiana L. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arabica (L.) Huds. 1759 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago laciniata (L.) Mill. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 3932 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1275 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 9056 ചിത്രങ്ങൾ
Melampyrum lineare Desr. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Melica altissima L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Melica geyeri Munro ex Bol. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melica harfordii Bol. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Melica subulata (Griseb.) Scribn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus altissimus Thuill. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus indicus (L.) All. 1494 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Lam. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L. 7706 ചിത്രങ്ങൾ
Menispermum canadense L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha aquatica L. 4321 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha arvensis L. 1553 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1592 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 5373 ചിത്രങ്ങൾ
Mentzelia decapetala (Pursh ex Sims) Urb. & Gilg ex Gilg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Mentzelia dispersa S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Menyanthes trifoliata L. 986 ചിത്രങ്ങൾ
Menziesia ferruginea Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis annua L. 3509 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia lanceolata (Pursh) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia longiflora Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia maritima (L.) Gray 208 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia paniculata (Aiton) G. Don 33 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia virginica (L.) Pers. ex Link 530 ചിത്രങ്ങൾ
Microseris bigelovii (A. Gray) Sch. Bip. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Microseris borealis (Bong.) Sch. Bip. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Microseris nutans (Hook.) Sch. Bip. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Microsteris gracilis (Hook.) Greene 15 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania scandens (L.) Willd. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Milium effusum L. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus alatus Aiton 78 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus floribundus Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus glabratus Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus guttatus DC. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus lewisii Pursh 13 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus ringens L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Mimulus tilingii Regel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia biflora (L.) Schinz & Thell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia michauxii (Fenzl) Farw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia obtusiloba (Rydb.) House 13 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis albida (Walter) Heimerl 26 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis linearis (Pursh) Heimerl 13 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis nyctaginea (Michx.) MacMill. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus sinensis Andersson 1396 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates orontium (L.) Raf. 903 ചിത്രങ്ങൾ
Mitchella repens L. 629 ചിത്രങ്ങൾ
Mitella breweri A. Gray 39 ചിത്രങ്ങൾ
Mitella caulescens Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mitella diphylla L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Mitella nuda L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Mitella ovalis Greene 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mitella pentandra Hook. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Mitella trifida Graham 7 ചിത്രങ്ങൾ
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl 30 ചിത്രങ്ങൾ
Moehringia macrophylla (Hook.) Fenzl 19 ചിത്രങ്ങൾ
Molinia caerulea (L.) Moench 488 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo verticillata L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Moluccella laevis L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda didyma L. 1678 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda fistulosa L. 1239 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda media Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda punctata L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Monardella odoratissima Benth. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Moneses uniflora (L.) A. Gray 6 ചിത്രങ്ങൾ
Monotropa hypopitys L. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Monotropa uniflora L. 799 ചിത്രങ്ങൾ
Montia chamissoi (Ledeb. ex Spreng.) Greene 4 ചിത്രങ്ങൾ
Montia fontana L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Montia howellii S. Watson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Montia linearis (Douglas ex Hook.) Greene 11 ചിത്രങ്ങൾ
Montia parvifolia (Moc. ex DC.) Greene 15 ചിത്രങ്ങൾ
Morella pensylvanica (Mirb.) Kartesz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L. 7304 ചിത്രങ്ങൾ
Morus rubra L. 823 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia frondosa (Poir.) Fernald 3 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia glomerata (Willd.) Trin. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia mexicana (L.) Trin. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia schreberi J.F. Gmel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker 596 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari botryoides (L.) Mill. 1523 ചിത്രങ്ങൾ
Mycelis muralis (L.) Dumort. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis arvensis (L.) Hill 1341 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis discolor Pers. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis laxa Lehm. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis macrosperma Engelm. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis scorpioides L. 3436 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. 529 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis verna Nutt. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Myosoton aquaticum (L.) Moench 768 ചിത്രങ്ങൾ
Myosurus minimus L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica gale L. 350 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum alterniflorum DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum heterophyllum Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum quitense Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum spicatum L. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum verticillatum L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Myrrhis odorata (L.) Scop. 668 ചിത്രങ്ങൾ
Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus 10 ചിത്രങ്ങൾ
Najas marina L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Najas minor All. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus poeticus L. 1478 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus pseudonarcissus L. 5612 ചിത്രങ്ങൾ
Nardus stricta L. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale W.T. Aiton 32 ചിത്രങ്ങൾ
Navarretia divaricata (Torr. ex A. Gray) Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Navarretia intertexta (Benth.) Hook. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Navarretia leucocephala Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Navarretia squarrosa (Eschsch.) Hook. & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo lutea Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Nemophila breviflora A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nemophila parviflora Douglas ex Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nemophila pedunculata Douglas ex Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Neobeckia aquatica (Eaton) Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta cataria L. 2035 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrophyllidium crista-galli (Menzies ex Hook.) Gilg 8 ചിത്രങ്ങൾ
Neslia paniculata (L.) Desv. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Scop. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana alata Link & Otto 546 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana longiflora Cav. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana rustica L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1391 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L. 8135 ചിത്രങ്ങൾ
Nonea vesicaria (L.) Rchb. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Nothocalais cuspidata (Pursh) Greene 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nothocalais troximoides (A. Gray) Greene 12 ചിത്രങ്ങൾ
Nothochelone nemorosa (Douglas ex Lindl.) Straw 22 ചിത്രങ്ങൾ
Nuphar lutea (L.) Sm. 902 ചിത്രങ്ങൾ
Nuttallanthus canadensis (L.) D.A. Sutton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea alba L. 2149 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea mexicana Zucc. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea odorata Aiton 297 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea tetragona Georgi 31 ചിത്രങ്ങൾ
Nyssa sylvatica Marshall 449 ചിത്രങ്ങൾ
Oclemena acuminata (Michx.) Greene 233 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. 967 ചിത്രങ്ങൾ
Oemleria cerasiformis (Torr. & A. Gray ex Hook. & Arn.) Landon 60 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe sarmentosa C. Presl ex DC. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera biennis L. 8654 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera caespitosa Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera flava (A. Nelson) Garrett 30 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera fruticosa L. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera glazioviana Micheli 4556 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera laciniata Hill 297 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera nuttallii Sweet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera pallida Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera parviflora L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera perennis L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera pilosella Raf. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera villosa Thunb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Olsynium douglasii (A. Dietr.) E.P. Bicknell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalodes linifolia (L.) Moench 89 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalodes verna Moench 676 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis viciifolia Scop. 4842 ചിത്രങ്ങൾ
Onoclea sensibilis L. 1093 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis arvensis L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum acanthium L. 2897 ചിത്രങ്ങൾ
Onosmodium bejariense DC. ex A. DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum pusillum Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oplopanax horridus (Sm.) Miq. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia fragilis (Nutt.) Haw. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia humifusa (Raf.) Raf. 655 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia polyacantha Haw. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum heracleoticum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum vulgare L. 12692 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum nutans L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum umbellatum L. 6430 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche californica Cham. & Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche fasciculata Nutt. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche ludoviciana Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche pinorum Geyer ex Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche uniflora L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Orthilia secunda (L.) House 249 ചിത്രങ്ങൾ
Orthocarpus bracteosus Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Orthocarpus imbricatus Torr. ex S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Orthocarpus luteus Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Orthocarpus tenuifolius (Pursh) Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Osmorhiza claytonii (Michx.) C.B. Clarke 23 ചിത്രങ്ങൾ
Osmorhiza depauperata Phil. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Osmorhiza longistylis (Torr.) DC. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Osmorhiza occidentalis (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Torr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Osmorhiza purpurea (J.M. Coult. & Rose) Suksd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda cinnamomea L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda claytoniana L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda regalis L. 1379 ചിത്രങ്ങൾ
Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch 77 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5860 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis dillenii Jacq. 1274 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis montana Raf. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis oregana Nutt. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis stricta L. 829 ചിത്രങ്ങൾ
Oxypolis occidentalis J.M. Coult. & Rose 12 ചിത്രങ്ങൾ
Oxypolis rigidior (L.) Raf. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Oxyria digyna (L.) Hill 208 ചിത്രങ്ങൾ
Oxytropis campestris (L.) DC. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Oxytropis deflexa (Pall.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Oxytropis lambertii Pursh 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc. 673 ചിത്രങ്ങൾ
Packera aurea (L.) A. Löve & D. Löve 6 ചിത്രങ്ങൾ
Packera glabella (Poir.) C. Jeffrey 16 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia lactiflora Pall. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia officinalis L. 9478 ചിത്രങ്ങൾ
Panax quinquefolius L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Panax trifolius L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum capillare L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum virgatum L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver argemone L. 681 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver dubium L. 1446 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver nudicaule L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver orientale L. 2159 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver radicatum Rottb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L. 9671 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L. 6041 ചിത്രങ്ങൾ
Parentucellia viscosa (L.) Caruel 546 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria pensylvanica Muhl. ex Willd. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Parnassia fimbriata K.D. Koenig 37 ചിത്രങ്ങൾ
Parnassia glauca Raf. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Parnassia palustris L. 2520 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia fastigiata (Raf.) Fernald 3 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia sessiliflora Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 8377 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 2078 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum setaceum Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pastinaca sativa L. 3615 ചിത്രങ്ങൾ
Paxistima myrsinites (Pursh) Raf. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis bracteosa Benth. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis canadensis L. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis contorta Benth. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis furbishiae S. Watson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis groenlandica Retz. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis lanceolata Michx. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis lapponica L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis ornithorhyncha Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis palustris L. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis racemosa Douglas ex Benth. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis sudetica Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis sylvatica L. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Pedicularis verticillata L. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea atropurpurea (L.) Link 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea glabella Mett. ex Kuhn 10 ചിത്രങ്ങൾ
Peltandra virginica (L.) Schott 93 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon albertinus Greene 7 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon albidus Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon confertus Douglas ex Lindl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon davidsonii Greene 73 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon digitalis Nutt. ex Sims 494 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon eriantherus Pursh 7 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon fruticosus (Pursh) Greene 29 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon gracilis Nutt. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon hirsutus (L.) Willd. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon nitidus Douglas ex Benth. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon procerus Douglas ex Graham 53 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon pruinosus Douglas ex Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon richardsonii Douglas ex Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon serrulatus Menzies ex Sm. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Penthorum sedoides L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Perideridia gairdneri (Hook. & Arn.) Mathias 2 ചിത്രങ്ങൾ
Perilla frutescens (L.) Britton 1142 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites frigidus (L.) Fr. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia saxifraga (L.) Link 950 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill 114 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia campanularia A. Gray 168 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia hastata Douglas ex Lehm. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia leptosepala Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia linearis (Pursh) Holz. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia purshii Buckley 97 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia ramosissima Douglas ex Lehm. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia sericea (Graham) A. Gray 25 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia tanacetifolia Benth. 9332 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia thermalis Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris arundinacea L. 1595 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Phedimus aizoon (L.) 't Hart 442 ചിത്രങ്ങൾ
Phedimus hybridus (L.) 't Hart 15 ചിത്രങ്ങൾ
Phedimus spurius (M. Bieb.) 't Hart 9 ചിത്രങ്ങൾ
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt 487 ചിത്രങ്ങൾ
Phellodendron amurense Rupr. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus coronarius L. 11386 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus inodorus L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus lewisii Pursh 141 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus pubescens Loisel. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum alpinum L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum pratense L. 1384 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox caespitosa Nutt. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox diffusa Benth. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox divaricata L. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox drummondii Hook. 563 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox hoodii Richardson 55 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox longifolia Nutt. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox maculata L. 724 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox paniculata L. 3258 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox pilosa L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox speciosa Pursh 71 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox stolonifera Sims 21 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox subulata L. 2381 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 3323 ചിത്രങ്ങൾ
Phryma leptostachya L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla lanceolata (Michx.) Greene 85 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodoce caerulea (L.) Bab. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodoce empetriformis (Sm.) D. Don 74 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodoce glanduliflora (Hook.) Coville 16 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllospadix scouleri Hook. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis alkekengi L. 2822 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis heterophylla Nees 43 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis longifolia Nutt. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 1802 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis philadelphica Lam. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis pubescens L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus capitatus (Pursh) Kuntze 221 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus malvaceus (Greene) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 864 ചിത്രങ്ങൾ
Physostegia virginiana (L.) Benth. 1003 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L. 12724 ചിത്രങ്ങൾ
Picea abies (L.) Karst. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Picea engelmannii Parry ex Engelm. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Picea glauca (Moench) Voss 773 ചിത്രങ്ങൾ
Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Picea pungens Engelm. 2929 ചിത്രങ്ങൾ
Picea rubens Sarg. 935 ചിത്രങ്ങൾ
Picea sitchensis (Bong.) Carrière 351 ചിത്രങ്ങൾ
Picris echioides L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Picris hieracioides L. 2484 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea fontana (Lunell) Rydb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea pumila (L.) A. Gray 290 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella saxifraga L. 655 ചിത്രങ്ങൾ
Pinellia ternata (Thunb.) Makino ex Breitenbach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pinguicula vulgaris L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus albicaulis Engelm. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus banksiana Lamb. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus contorta Douglas ex Loudon 428 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus mugo Turra 1838 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus nigra Arnold 1251 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus ponderosa Lawson & C. Lawson 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus resinosa Aiton 857 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus rigida Mill. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus strobus L. 2837 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus sylvestris L. 5951 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus virginiana Mill. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 2114 ചിത്രങ്ങൾ
Plagiobothrys figuratus (Piper) I.M. Johnst. ex M. Peck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Plagiobothrys tenellus (Nutt. ex Hook.) A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago arenaria Waldst. & Kit. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago aristata Michx. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago cordata Lam. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago coronopus L. 1248 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago elongata Pursh 13 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago eriopoda Torr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 10290 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6181 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago maritima L. 472 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago media L. 2548 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago patagonica Jacq. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago rugelii Decne. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago virginica L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera aquilonis Sheviak 14 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera blephariglottis (Willd.) Lindl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera ciliaris (L.) Lindl. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera clavellata (Michx.) Luer 43 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera dilatata (Pursh) Lindl. ex Beck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera flava (L.) Lindl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera grandiflora (Bigelow) Lindl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera lacera (Michx.) G. Don 32 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera leucophaea (Nutt.) Lindl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera obtusata (Banks ex Pursh) Lindl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera orbiculata (Pursh) Lindl. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera psycodes (L.) Lindl. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Platanthera stricta Lindl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus occidentalis L. 4840 ചിത്രങ്ങൾ
Plectritis congesta (Lindl.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pleuricospora fimbriolata A. Gray 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea odorata (L.) Cass. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Poa alpina L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1450 ചിത്രങ്ങൾ
Poa arida Vasey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poa autumnalis Muhl. ex Elliott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Poa bolanderi Vasey 10 ചിത്രങ്ങൾ
Poa chaixii Vill. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Poa compressa L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Poa confinis Vasey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poa cusickii Vasey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Poa fendleriana (Steud.) Vasey 10 ചിത്രങ്ങൾ
Poa glauca Vahl 39 ചിത്രങ്ങൾ
Poa infirma Kunth 34 ചിത്രങ്ങൾ
Poa laxa Haenke 14 ചിത്രങ്ങൾ
Poa laxiflora Buckley 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poa leptocoma Trin. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Poa macrantha Vasey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Poa marcida Hitchc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Poa nemoralis L. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Poa nervosa (Hook.) Vasey 3 ചിത്രങ്ങൾ
Poa palustris L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Poa pratensis L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Poa secunda J. Presl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Poa stenantha Trin. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Poa trivialis L. 627 ചിത്രങ്ങൾ
Podophyllum peltatum L. 1278 ചിത്രങ്ങൾ
Podostemum ceratophyllum Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonia ophioglossoides (L.) Ker Gawl. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Polanisia dodecandra (L.) DC. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium caeruleum L. 658 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium elegans Greene 17 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium micranthum Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium occidentale Greene 98 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium pulcherrimum Hook. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium reptans L. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium vanbruntiae Britton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium viscosum Nutt. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 601 ചിത്രങ്ങൾ
Polycnemum arvense L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala alba Nutt. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala cruciata L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paucifolia Willd. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala polygama Walter 15 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala sanguinea L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala senega L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala verticillata L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum biflorum (Walter) Elliott 344 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum pubescens (Willd.) Pursh 75 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum arenastrum Jord. ex Boreau 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum aviculare L. 3116 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum bellardii All. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum bistorta L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum cilinode Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum convolvulus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum douglasii Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum hydropiper L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum hydropiperoides Michx. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum lapathifolium L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum minimum S. Watson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum pensylvanicum L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum persicaria L. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum raii Bab. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum tenue Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum virginianum L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum viviparum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polymnia canadensis L. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium amorphum Suksd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium glycyrrhiza D.C. Eaton 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium hesperium Maxon 6 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium scouleri Hook. & Grev. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium virginianum L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum acrostichoides (Michx.) Schott 338 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum andersonii Hopkins 2 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum californicum (D.C. Eaton) Diels 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum imbricans (D.C. Eaton) D.H. Wagner 41 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum lemmonii Underw. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum lonchitis (L.) Roth 369 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum munitum (Kaulf.) C. Presl 719 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum scopulinum (D.C. Eaton) Maxon 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pontederia cordata L. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Populus alba L. 7104 ചിത്രങ്ങൾ
Populus angustifolia James 1 ചിത്രങ്ങൾ
Populus balsamifera L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Populus deltoides W. Bartram ex Marshall 104 ചിത്രങ്ങൾ
Populus grandidentata Michx. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Populus heterophylla L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Populus nigra L. 9103 ചിത്രങ്ങൾ
Populus tremuloides Michx. 807 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 5393 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7079 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton amplifolius Tuck. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton crispus L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton epihydrus Raf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton foliosus Raf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton friesii Rupr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton gramineus L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton natans L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton nodosus Poir. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton perfoliatus L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton praelongus Wulfen 20 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton pusillus L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla argentea L. 1068 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla biennis Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla canadensis L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla concinna Richardson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla drummondii Lehm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla erecta (L.) Raeusch. 575 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla gracilis Douglas ex Hook. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla hippiana Lehm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla inclinata Vill. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla intermedia L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla neumanniana Rchb. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla nivea L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla norvegica L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla pensylvanica L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla plattensis Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla recta L. 1925 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla reptans L. 6338 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla simplex Michx. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla sterilis (L.) Garcke 768 ചിത്രങ്ങൾ
Prenanthes alba L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Primula cuneifolia Ledeb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Primula laurentiana Fernald 28 ചിത്രങ്ങൾ
Primula mistassinica Michx. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Primula nutans Georgi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Primula veris L. 7402 ചിത്രങ്ങൾ
Proboscidea louisianica (Mill.) Thell. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Prosartes hookeri Torr. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Prosartes lanuginosa (Michx.) D. Don 18 ചിത്രങ്ങൾ
Prosartes smithii (Hook.) Utech, Shinwari & Kawano 39 ചിത്രങ്ങൾ
Prosartes trachycarpa S. Watson 26 ചിത്രങ്ങൾ
Proserpinaca palustris L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Proserpinaca pectinata Lam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella vulgaris L. 11938 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus americana Marshall 2 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus avium (L.) L. 12628 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasifera Ehrh. 11869 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasus L. 2012 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus domestica L. 9578 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus glandulosa Thunb. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus laurocerasus L. 10454 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus mahaleb L. 3404 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus padus L. 6807 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus pensylvanica L. f. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 4990 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus serotina Ehrh. 4733 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus spinosa L. 18542 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus susquehanae hort. ex Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus tomentosa Thunb. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus virginiana L. 623 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudognaphalium obtusifolium (L.) Hilliard & B.L. Burtt 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudognaphalium stramineum (Kunth) Anderb. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 2318 ചിത്രങ്ങൾ
Psilocarphus brevissimus Nutt. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Psilocarphus elatior (A. Gray) A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Psilocarphus tenellus Nutt. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ptelea trifoliata L. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4222 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospora andromedea Nutt. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Pteryxia terebinthina (Hook.) J.M. Coult. & Rose 13 ചിത്രങ്ങൾ
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Puccinellia maritima (Huds.) Parl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Pulmonaria officinalis L. 1661 ചിത്രങ്ങൾ
Pulmonaria saccharata Mill. 1268 ചിത്രങ്ങൾ
Pulsatilla occidentalis (S. Watson) Freyn 1 ചിത്രങ്ങൾ
Purshia tridentata (Pursh) DC. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnanthemum incanum (L.) Michx. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnanthemum tenuifolium Schrad. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnanthemum verticillatum (Michx.) Pers. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnanthemum virginianum (L.) T. Dur. & B.D. Jacks. ex B.L. Rob. & Fernald 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pyracantha coccinea M. Roem. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrola americana Sweet 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrola asarifolia Michx. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrola chlorantha Sw. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrola elliptica Nutt. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrola minor L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrola picta Sm. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrocoma carthamoides Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrocoma lanceolata (Hook.) Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrocoma uniflora (Hook.) Greene 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus communis L. 5641 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus alba L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus bicolor Willd. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus garryana Douglas ex Hook. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus ilicifolia Wangenh. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus macrocarpa Michx. 629 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus muehlenbergii Engelm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus palustris Münchh. 1571 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus robur L. 10882 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus rubra L. 6810 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus shumardii Buckley 9 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus velutina Lam. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Radiola linoides Roth 117 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus abortivus L. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus acris L. 7238 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus alismifolius Geyer ex Benth. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus aquatilis L. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus bulbosus L. 2605 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus californicus Benth. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus cymbalaria Pursh 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus eschscholtzii Schltdl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus fascicularis Muhl. ex Bigelow 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus ficaria L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus flabellaris Raf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus flammula L. 972 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus glaberrimus Hook. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus gmelinii DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus hederaceus L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus hispidus Michx. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus hyperboreus Rottb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus inamoenus Greene 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus macounii Britton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus nivalis L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus occidentalis Nutt. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus orthorhynchus Hook. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus parviflorus L. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus pensylvanicus L. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus pygmaeus Wahlenb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus recurvatus Poir. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus repens L. 10391 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sardous Crantz 385 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sceleratus L. 825 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus trichophyllus Chaix 303 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus uncinatus D. Don ex G. Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus raphanistrum L. 5850 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 977 ചിത്രങ്ങൾ
Rapistrum rugosum (L.) All. 1197 ചിത്രങ്ങൾ
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Ratibida pinnata (Vent.) Barnhart 177 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda alba L. 1017 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda lutea L. 3439 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda luteola L. 1791 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda odorata L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus cathartica L. 2962 ചിത്രങ്ങൾ
Rheum rhabarbarum L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Rhexia virginica L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinanthus minor L. 1702 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodiola integrifolia Raf. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodiola rosea L. 364 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron albiflorum Hook. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron canadense (L.) Torr. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron lapponicum (L.) Wahlenb. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron macrophyllum D. Don ex G. Don 16 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron maximum L. 3501 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus aromatica Aiton 400 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus copallinum L. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus glabra L. 971 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus trilobata Nutt. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus typhina L. 5962 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora alba (L.) Vahl 111 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora capitellata (Michx.) Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes acerifolium Howell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes americanum Mill. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes aureum Pursh 719 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes cereum Douglas 108 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes cynosbati L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes divaricatum Douglas 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes glandulosum Grauer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes hirtellum Michx. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes hudsonianum Richardson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes inerme Rydb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes lacustre (Pers.) Poir. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes laxiflorum Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes lobbii A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes missouriense Nutt. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes montigenum McClatchie 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes nigrum L. 1351 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes rubrum L. 3157 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes sanguineum Pursh 3000 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes triste Pall. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes uva-crispa L. 1737 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes viscosissimum Pursh 21 ചിത്രങ്ങൾ
Robinia hispida L. 525 ചിത്രങ്ങൾ
Robinia pseudoacacia L. 13923 ചിത്രങ്ങൾ
Robinia viscosa Vent. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Romanzoffia tracyi Jeps. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa amphibia (L.) Besser 821 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa austriaca (Crantz) Besser 63 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa curvipes Greene 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa palustris (L.) Besser 475 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa sylvestris (L.) Besser 1037 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa acicularis Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa arkansana Porter 30 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa blanda Aiton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa canina L. 15872 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa carolina L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa centifolia L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa cinnamomea L. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa gallica L. 5327 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa gymnocarpa Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa micrantha Borrer ex Sm. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa multiflora Thunb. 2162 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa nutkana C. Presl 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa palustris Marshall 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rubiginosa L. 1496 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rugosa Thunb. 4806 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa setigera Michx. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa spinosissima L. 2153 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa tomentosa Sm. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa virginiana Mill. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa woodsii Lindl. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa xanthina Lindl. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Rotala ramosior (L.) Koehne 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus arcticus L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus armeniacus Focke 404 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus caesius L. 4923 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus canadensis L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus chamaemorus L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus elegantulus Blanch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus flagellaris Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus hispidus L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus idaeus L. 5154 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus illecebrosus Focke 21 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus laciniatus Willd. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus leucodermis Douglas ex Torr. & A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus nivalis Douglas ex Hook. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus occidentalis L. 1241 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus odoratus L. 992 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus parviflorus Nutt. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pedatus Sm. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pensilvanicus Poir. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pubescens Raf. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus setosus Bigelow 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus spectabilis Pursh 600 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus ursinus Cham. & Schltdl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rudbeckia fulgida Aiton 3888 ചിത്രങ്ങൾ
Rudbeckia grandiflora (D. Don) J.F. Gmel. ex DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rudbeckia hirta L. 2558 ചിത്രങ്ങൾ
Rudbeckia laciniata L. 1256 ചിത്രങ്ങൾ
Rudbeckia triloba L. 478 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 3679 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosella L. 3022 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex alpinus L. 707 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex altissimus Alph. Wood 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex aquaticus L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex confertus Willd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex conglomeratus Murray 698 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 6957 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex dentatus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex longifolius DC. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex maritimus L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex obtusifolius L. 8270 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex patientia L. 975 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex paucifolius Nutt. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex salicifolius Weinm. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex sanguineus L. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex venosus Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex verticillatus L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta graveolens L. 1856 ചിത്രങ്ങൾ
Sabatia angularis (L.) Pursh 124 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina apetala Ard. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina nodosa (L.) Fenzl 85 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina procumbens L. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria graminea Michx. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria latifolia Willd. 400 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria rigida Pursh 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salicornia depressa Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salicornia rubra A. Nelson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Salix alba L. 6057 ചിത്രങ്ങൾ
Salix amygdaloides Andersson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Salix arctica Pall. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Salix atrocinerea Brot. 1380 ചിത്രങ്ങൾ
Salix bebbiana Sarg. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Salix boothii Dorn 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix brachycarpa Nutt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix caprea L. 6960 ചിത്രങ്ങൾ
Salix cascadensis Cockerell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix cinerea L. 3185 ചിത്രങ്ങൾ
Salix commutata Bebb 10 ചിത്രങ്ങൾ
Salix daphnoides Vill. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Salix discolor Muhl. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Salix drummondiana Barratt ex Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salix eriocephala Michx. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Salix exigua Nutt. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Salix fragilis L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Salix geyeriana Andersson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Salix glauca L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Salix hastata L. 594 ചിത്രങ്ങൾ
Salix herbacea L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Salix hookeriana Barratt ex Hook. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Salix humilis Marshall 7 ചിത്രങ്ങൾ
Salix lemmonii Bebb 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salix lucida Muhl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salix lutea Nutt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salix melanopsis Nutt. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salix myricoides Muhl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix myrsinifolia Salisb. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Salix nigra Marshall 13 ചിത്രങ്ങൾ
Salix nivalis Hook. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Salix pentandra L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Salix petrophila Rydb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Salix planifolia Pursh 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salix polaris Wahlenb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Salix prolixa Andersson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Salix purpurea L. 1495 ചിത്രങ്ങൾ
Salix reticulata L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Salix rotundifolia Trautv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix scouleriana Barratt ex Hook. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Salix sericea Marshall 11 ചിത്രങ്ങൾ
Salix sitchensis Sanson ex Bong. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Salix triandra L. 556 ചിത്രങ്ങൾ
Salix uva-ursi Pursh 8 ചിത്രങ്ങൾ
Salix vestita Pursh 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salix viminalis L. 702 ചിത്രങ്ങൾ
Salpichroa origanifolia (Lam.) Thell. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola kali L. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola tragus L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia officinalis L. 6789 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia pratensis L. 9698 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia reflexa Hornem. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia sclarea L. 1809 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia verticillata L. 819 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus ebulus L. 5087 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus nigra L. 19688 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus racemosa L. 4019 ചിത്രങ്ങൾ
Samolus valerandi L. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguinaria canadensis L. 1034 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba canadensis L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba minor Scop. 478 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba officinalis L. 1895 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula arctopoides Hook. & Arn. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula bipinnatifida Douglas ex Hook. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula canadensis L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula crassicaulis Poepp. ex DC. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula graveolens Poepp. ex DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula marilandica L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula trifoliata E.P. Bicknell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Saponaria officinalis L. 9258 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcobatus vermiculatus (Hook.) Torr. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Sarracenia purpurea L. 896 ചിത്രങ്ങൾ
Sassafras albidum (Nutt.) Nees 884 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja hortensis L. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Saururus cernuus L. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Saussurea americana D.C. Eaton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga adscendens L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga aizoides L. 1252 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga bronchialis L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga cernua L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga hirculus L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga mertensiana Bong. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga nivalis L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga oppositifolia L. 599 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga paniculata Mill. 1568 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga rivularis L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga stellaris L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga tolmiei Torr. & A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga tricuspidata Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga tridactylites L. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix pecten-veneris L. 1328 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus giganteus (L.) Holub 52 ചിത്രങ്ങൾ
Scheuchzeria palustris L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Schizachyrium scoparium (Michx.) Nash 11 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectiella purshiana (Fernald) Lye 2 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla 46 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus atrovirens Willd. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus cyperinus (L.) Kunth 72 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus expansus Fernald 3 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus hattorianus Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus microcarpus J. Presl & C. Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpus pendulus Muhl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Scleranthus annuus L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Scleranthus perennis L. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Scopolia carniolica Jacq. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia lanceolata Pursh 9 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia marilandica L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia nodosa L. 1873 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria angustifolia Pursh 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria galericulata L. 678 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria lateriflora L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria nervosa Pursh 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria parvula Michx. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Secale cereale L. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Securigera varia (L.) Lassen 913 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum acre L. 4548 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum album L. 6384 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum divergens S. Watson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum hispanicum L. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum lanceolatum Torr. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum oreganum Nutt. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum reflexum L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum sarmentosum Bunge 345 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum sexangulare L. 907 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum spathulifolium Hook. 886 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum stenopetalum Pursh 21 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum ternatum Michx. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum villosum L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Sempervivum tectorum L. 8030 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio hydrophilus Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio integerrimus Nutt. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio jacobaea L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio lugens Richardson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio pseudoarnica Less. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio squalidus L. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio sylvaticus L. 586 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio triangularis Hook. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio viscosus L. 446 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 5586 ചിത്രങ്ങൾ
Senna hebecarpa (Fernald) Irwin & Barneby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania herbacea (Mill.) McVaugh 42 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria faberi Herrm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1368 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Shepherdia argentea (Pursh) Nutt. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Shepherdia canadensis (L.) Nutt. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Sherardia arvensis L. 2086 ചിത്രങ്ങൾ
Sibbaldia procumbens L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Sibbaldiopsis tridentata (Aiton) Rydb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sicyos angulatus L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Sida hermaphrodita (L.) Rusby 23 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Sidalcea hendersonii S. Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sidalcea oregana (Nutt. ex Torr. & A. Gray) A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Silene acaulis (L.) Jacq. 1818 ചിത്രങ്ങൾ
Silene antirrhina L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Silene armeria L. 507 ചിത്രങ്ങൾ
Silene conoidea L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Silene dichotoma Ehrh. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Silene douglasii Hook. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 990 ചിത്രങ്ങൾ
Silene latifolia Poir. 12594 ചിത്രങ്ങൾ
Silene noctiflora L. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Silene pendula L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Silene scouleri Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet 6 ചിത്രങ്ങൾ
Silene uralensis (Rupr.) Bocquet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Silene virginica L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Silene vulgaris (Moench) Garcke 8867 ചിത്രങ്ങൾ
Silphium integrifolium Michx. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Silphium laciniatum L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Silphium perfoliatum L. 664 ചിത്രങ്ങൾ
Silphium terebinthinaceum Jacq. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Silybum marianum (L.) Gaertn. 4982 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis alba L. 2474 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis arvensis L. 7021 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium altissimum L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium loeselii L. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 3428 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium orientale L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium albidum Raf. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium angustifolium Mill. 529 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium idahoense E.P. Bicknell 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium montanum Greene 102 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium mucronatum Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sium suave Walter 49 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax herbacea L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax lasioneura Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax rotundifolia L. 458 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax tamnoides L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 3373 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum carolinense L. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum dulcamara L. 8304 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum interius Rydb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 4863 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L. 7166 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum physalifolium Rusby 120 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum ptycanthum Dunal 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rostratum Dunal 389 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum sisymbriifolium Lam. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum triflorum Nutt. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 3640 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago altissima L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago arguta Aiton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago bicolor L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago caesia L. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L. 8914 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago flexicaulis L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago gigantea Aiton 2617 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago hispida Muhl. ex Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago juncea Aiton 82 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago latissimifolia Mill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago missouriensis Nutt. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago multiradiata Aiton 15 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago nemoralis Aiton 81 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago patula Muhl. ex Willd. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago puberula Nutt. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago rugosa Mill. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago sempervirens L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago simplex Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago speciosa Nutt. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago squarrosa Nutt. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago uliginosa Nutt. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago ulmifolia Muhl. ex Willd. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Soliva sessilis Ruiz & Pav. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus arvensis L. 2067 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 7928 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 6960 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus palustris L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun 76 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus americana Marshall 72 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus aucuparia L. 10313 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus decora (Sarg.) C.K. Schneid. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus hybrida L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus scopulina Greene 22 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghastrum nutans (L.) Nash 114 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1179 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 1513 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium americanum Nutt. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium androcladum (Engelm.) Morong 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium angustifolium Michx. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium emersum Rehmann 111 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium eurycarpum Engelm. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Sparganium natans L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina alterniflora Loisel. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina gracilis Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina patens (Aiton) Muhl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina pectinata Bosc ex Link 46 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula arvensis L. 676 ചിത്രങ്ങൾ
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl 14 ചിത്രങ്ങൾ
Spergularia salina J. Presl & C. Presl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeralcea coccinea (Nutt.) Rydb. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaerophysa salsula (Pall.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenopholis intermedia (Rydb.) Rydb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenopholis obtusata (Michx.) Scribn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Spinacia oleracea L. 583 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea alba Du Roi 1054 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea chamaedryfolia L. 502 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea douglasii Hook. 2056 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea japonica L. f. 490 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea prunifolia Siebold & Zucc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea salicifolia L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea splendens Baumann ex K. Koch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea thunbergii Siebold ex Blume 440 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraea tomentosa L. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes cernua (L.) Rich. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes diluvialis Sheviak 5 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes lacera (Raf.) Raf. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes lucida (H.H. Eaton) Ames 13 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes magnicamporum Sheviak 24 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes ochroleuca (Rydb.) Rydb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes ovalis Lindl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes romanzoffiana Cham. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus airoides (Torr.) Torr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus heterolepis (A. Gray) A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus neglectus Nash 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys annua (L.) L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys arvensis (L.) L. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys byzantina K. Koch 346 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys chamissonis Benth. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys germanica L. 690 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys mexicana Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys officinalis (L.) Trevis. 913 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys palustris L. 2827 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys pilosa Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys sylvatica L. 5678 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys tenuifolia Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Staphylea trifolia L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria alsine Grimm 101 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria americana (Porter ex B.L. Rob.) Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria borealis Bigelow 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria crassifolia Ehrh. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria graminea L. 2292 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria holostea L. 7564 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria longifolia Muhl. ex Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria longipes Goldie 15 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 6568 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria nitens Nutt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria obtusa Engelm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria palustris (Murray) Retz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotus armerioides Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Streptopus amplexifolius (L.) DC. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Streptopus lanceolatus (Aiton) Reveal 63 ചിത്രങ്ങൾ
Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye & Rigg 10 ചിത്രങ്ങൾ
Strophostyles helvola (L.) Elliott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia filiformis (Pers.) Börner 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia pectinata (L.) Börner 57 ചിത്രങ്ങൾ
Stylophorum diphyllum (Michx.) Nutt. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda maritima (L.) Dumort. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Subularia aquatica L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Succisa pratensis Moench 2426 ചിത്രങ്ങൾ
Suksdorfia ranunculifolia (Hook.) Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Suksdorfia violacea A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Swertia perennis L. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake 273 ചിത്രങ്ങൾ
Symphoricarpos occidentalis Hook. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Symphoricarpos orbiculatus Moench 1732 ചിത്രങ്ങൾ
Symphoricarpos oreophilus A. Gray 6 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum cordifolium (L.) G.L. Nesom 179 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum ericoides (L.) G.L. Nesom 270 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum laeve (L.) A. Löve & D. Löve 10 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L. Nesom 362 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L. Nesom 120 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum ontarionis (Wiegand) G.L. Nesom 2 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum oolentangiense (Riddell) G.L. Nesom 55 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L. Nesom 10 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum racemosum (Elliott) G.L. Nesom 1 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum sericeum (Vent.) G.L. Nesom 2 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum subspicatum (Nees) G.L. Nesom 9 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L. 11488 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocarpus foetidus (L.) Salisb. ex W.P.C. Barton 171 ചിത്രങ്ങൾ
Syringa vulgaris L. 11928 ചിത്രങ്ങൾ
Taenidia integerrima (L.) Drude 31 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes erecta L. 5329 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes minuta L. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum balsamita L. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum bipinnatum (L.) Sch. Bip. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 10083 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum carneocoloratum A. Nelson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum officinale F.H. Wigg. 3078 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum palustre (Lyons) Symons 76 ചിത്രങ്ങൾ
Taxus brevifolia Nutt. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Taxus canadensis Marshall 157 ചിത്രങ്ങൾ
Tellima grandiflora (Pursh) Douglas ex Lindl. 668 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia virginiana (L.) Pers. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Tetradymia canescens DC. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Tetraneuris acaulis (Pursh) Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tetraneuris herbacea Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium botrys L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium canadense L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium scorodonia L. 4292 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum alpinum L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum dioicum L. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum occidentale A. Gray 20 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum pubescens Pursh 249 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum revolutum DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Thalictrum thalictroides (L.) Eames & B. Boivin 185 ചിത്രങ്ങൾ
Thaspium barbinode (Michx.) Nutt. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Thaspium trifoliatum (L.) A. Gray 17 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris noveboracensis (L.) Nieuwl. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris palustris Schott 174 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris quelpaertensis (Christ) Ching 17 ചിത്രങ്ങൾ
Thermopsis gracilis Howell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thladiantha dubia Bunge 67 ചിത്രങ്ങൾ
Thlaspi arvense L. 1409 ചിത്രങ്ങൾ
Thuja occidentalis L. 4153 ചിത്രങ്ങൾ
Thuja plicata Donn ex D. Don 190 ചിത്രങ്ങൾ
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus praecox Opiz 708 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus pulegioides L. 849 ചിത്രങ്ങൾ
Thysanocarpus curvipes Hook. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Tiarella cordifolia L. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Tiarella trifoliata L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia americana L. 1950 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia cordata Mill. 6339 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia platyphyllos Scop. 8124 ചിത്രങ്ങൾ
Tilia tomentosa Moench 1322 ചിത്രങ്ങൾ
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Tolmiea menziesii (Pursh) Torr. & A. Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis arvensis (Huds.) Link 2726 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis japonica (Houtt.) DC. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis nodosa (L.) Gaertn. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Torreyochloa pallida (Torr.) Church 10 ചിത്രങ്ങൾ
Townsendia exscapa (Richardson) Porter 11 ചിത്രങ്ങൾ
Townsendia hookeri Beaman 8 ചിത്രങ്ങൾ
Townsendia parryi D.C. Eaton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene 1215 ചിത്രങ്ങൾ
Toxicodendron radicans (L.) Kuntze 3098 ചിത്രങ്ങൾ
Toxicodendron rydbergii (Small ex Rydb.) Greene 58 ചിത്രങ്ങൾ
Toxicodendron vernix (L.) Kuntze 62 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia occidentalis (Britton) Smyth 55 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia ohiensis Raf. 469 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia virginiana L. 2693 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon dubius Scop. 2769 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon porrifolius L. 2924 ചിത്രങ്ങൾ
Trapa natans L. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Trautvetteria caroliniensis (Walter) Vail 15 ചിത്രങ്ങൾ
Triadenum fraseri (Spach) Gleason 18 ചിത്രങ്ങൾ
Triadenum virginicum (L.) Raf. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Triantha glutinosa (Michx.) Baker 34 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus terrestris L. 1127 ചിത്രങ്ങൾ
Trichophorum alpinum (L.) Pers. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Trichostema brachiatum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Trichostema dichotomum L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Trichostema oblongum Benth. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tridens flavus (L.) Hitchc. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Trientalis borealis Raf. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Trientalis europaea L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium arvense L. 1985 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium aureum Pollich 461 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium campestre Schreb. 2283 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium depauperatum Desv. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium dubium Sibth. 1633 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium fragiferum L. 505 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium hybridum L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium incarnatum L. 3537 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium medium L. 764 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium microcephalum Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium oliganthum Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium ornithopodioides L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium pannonicum Jacq. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium pratense L. 11475 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium reflexum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 7944 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium resupinatum L. 719 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium subterraneum L. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium willdenovii Spreng. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium wormskioldii Lehm. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Triglochin maritima L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Triglochin palustris L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella caerulea (L.) Ser. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Trillium cernuum L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Trillium erectum L. 739 ചിത്രങ്ങൾ
Trillium flexipes Raf. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Trillium grandiflorum (Michx.) Salisb. 660 ചിത്രങ്ങൾ
Trillium luteum (Muhl.) Harbison 8 ചിത്രങ്ങൾ
Trillium ovatum Pursh 400 ചിത്രങ്ങൾ
Trillium undulatum Willd. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Triosteum angustifolium L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Triosteum aurantiacum E.P. Bicknell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Triosteum perfoliatum L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Triphora trianthophora (Sw.) Rydb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Triphysaria pusilla (Benth.) T.I. Chuang & Heckard 1 ചിത്രങ്ങൾ
Triplasis purpurea (Walter) Chapm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Triteleia grandiflora Lindl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Triteleia hyacinthina (Lindl.) Greene 65 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 2055 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum durum Desf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum turgidum L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Trollius europeus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Trollius laxus Salisb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Tsuga canadensis (L.) Carrière 434 ചിത്രങ്ങൾ
Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 704 ചിത്രങ്ങൾ
Tsuga mertensiana (Bong.) Carrière 34 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa sylvestris L. 1888 ചിത്രങ്ങൾ
Tussilago farfara L. 6516 ചിത്രങ്ങൾ
Typha angustifolia L. 446 ചിത്രങ്ങൾ
Typha latifolia L. 1993 ചിത്രങ്ങൾ
Ulex europaeus L. 4605 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus americana L. 2264 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus glabra Huds. 2221 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus parvifolia Jacq. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus pumila L. 1140 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus rubra Muhl. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus thomasii Sarg. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica dioica L. 9075 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica urens L. 1845 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia geminiscapa Benj. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia intermedia Hayne 65 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia minor L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia purpurea Walter 10 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia radiata Small 13 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia subulata L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Uvularia grandiflora Sm. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Uvularia perfoliata L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Uvularia sessilifolia L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert 817 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium angustifolium Aiton 363 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium cespitosum Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium corymbosum L. 1014 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium deliciosum Piper 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium macrocarpon Aiton 190 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium membranaceum Douglas ex Torr. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium myrtilloides Michx. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium myrtillus L. 2789 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium ovalifolium Sm. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium ovatum Pursh 263 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium oxycoccos L. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium pallidum Aiton 70 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium parvifolium Sm. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium scoparium Leiberg ex Coville 18 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium stamineum L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium uliginosum L. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccinium vitis-idaea L. 1316 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana dioica L. 1469 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana officinalis L. 4238 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana sitchensis Bong. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella locusta (L.) Lat. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella umbilicata (Sull.) Alph. Wood 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria americana Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ventenata dubia (Leers) Coss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Veratrum viride Aiton 396 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum blattaria L. 2003 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum lychnitis L. 1951 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum nigrum L. 5343 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum phlomoides L. 802 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum thapsus L. 12679 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum virgatum Stokes 723 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena bonariensis L. 4810 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena hastata L. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena simplex Lehm. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena stricta Vent. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena urticifolia L. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Kearney 294 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia fasciculata Michx. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica agrestis L. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica americana Schwein. ex Benth. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica anagallis-aquatica L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica arvensis L. 1633 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica austriaca L. 1328 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica beccabunga L. 1223 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica chamaedrys L. 9587 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica cusickii A. Gray 16 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica filiformis Sm. 2188 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica hederifolia L. 3262 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica officinalis L. 1826 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica peregrina L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica persica Poir. 6713 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica polita Fr. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica scutellata L. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica serpyllifolia L. 1784 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica spicata L. 2046 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica verna L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica wormskjoldii Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Veronicastrum virginicum (L.) Farw. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum acerifolium L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum edule (Michx.) Raf. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum lantana L. 8126 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum lantanoides Michx. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum lentago L. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum nudum L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum opulus L. 13291 ചിത്രങ്ങൾ
Viburnum recognitum Fernald 36 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia americana Muhl. ex Willd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia caroliniana Walter 32 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia cracca L. 3286 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hirsuta (L.) Gray 997 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia lathyroides L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia nigricans Hook. & Arn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sativa L. 8135 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sepium L. 3026 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia villosa Roth 5962 ചിത്രങ്ങൾ
Vinca major L. 9239 ചിത്രങ്ങൾ
Vinca minor L. 8370 ചിത്രങ്ങൾ
Viola adunca Sm. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Viola arvensis Murray 2745 ചിത്രങ്ങൾ
Viola bicolor Pursh 143 ചിത്രങ്ങൾ
Viola biflora L. 549 ചിത്രങ്ങൾ
Viola blanda Willd. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Viola canadensis L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Viola cucullata Aiton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Viola glabella Nutt. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Viola labradorica Schrank 106 ചിത്രങ്ങൾ
Viola lanceolata L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Viola macloskeyi Lloyd 4 ചിത്രങ്ങൾ
Viola odorata L. 9501 ചിത്രങ്ങൾ
Viola orbiculata Geyer ex Holz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Viola palustris L. 450 ചിത്രങ്ങൾ
Viola pedata L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Viola pedatifida G. Don 13 ചിത്രങ്ങൾ
Viola pubescens Aiton 383 ചിത്രങ്ങൾ
Viola purpurea Kellogg 110 ചിത്രങ്ങൾ
Viola renifolia A. Gray 6 ചിത്രങ്ങൾ
Viola rostrata Pursh 69 ചിത്രങ്ങൾ
Viola rotundifolia Michx. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Viola sagittata Aiton 58 ചിത്രങ്ങൾ
Viola selkirkii Pursh ex Goldie 4 ചിത്രങ്ങൾ
Viola sempervirens Greene 106 ചിത്രങ്ങൾ
Viola sororia Willd. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Viola striata Aiton 168 ചിത്രങ്ങൾ
Viola tricolor L. 4997 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis aestivalis Michx. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis labrusca L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis riparia Michx. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vulpina L. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia bromoides (L.) Gray 113 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia microstachys (Nutt.) Munro 16 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia octoflora (Walter) Rydb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Waldsteinia fragarioides (Michx.) Tratt. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Woodsia alpina (Bolton) Gray 58 ചിത്രങ്ങൾ
Woodsia ilvensis (L.) R. Br. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Woodsia oregana D.C. Eaton 14 ചിത്രങ്ങൾ
Woodsia scopulina D.C. Eaton 9 ചിത്രങ്ങൾ
Woodwardia areolata (L.) T. Moore 66 ചിത്രങ്ങൾ
Woodwardia fimbriata Sm. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Woodwardia virginica (L.) Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 2753 ചിത്രങ്ങൾ
Xerophyllum tenax (Pursh) Nutt. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris difformis Chapm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris montana Ries 2 ചിത്രങ്ങൾ
Yabea microcarpa (Hook. & Arn.) Koso-Pol. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca flaccida Haw. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca glauca Nutt. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Zannichellia palustris L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum americanum Mill. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 1573 ചിത്രങ്ങൾ
Zigadenus venenosus S. Watson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Zizania aquatica L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Zizia aptera (A. Gray) Fernald 78 ചിത്രങ്ങൾ
Zizia aurea (L.) W.D.J. Koch 9 ചിത്രങ്ങൾ
Zostera marina L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia japonica Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ