കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Justicia americana (L.) Vahl LC

 
Acanthaceae 142 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Justicia americana
Justicia americana
Justicia americana
Justicia americana