കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alisma gramineum Lej. DD

 
Alismataceae 17 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum

Alisma subcordatum Raf. LC

 
Alismataceae 22 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alisma subcordatum
Alisma subcordatum
Alisma subcordatum
Alisma subcordatum

Alisma triviale Pursh LC

 
Alismataceae 28 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alisma triviale
Alisma triviale
Alisma triviale
Alisma triviale

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. NT

 
Alismataceae 301 171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baldellia ranunculoides
Baldellia ranunculoides
Baldellia ranunculoides
Baldellia ranunculoides

Sagittaria graminea Michx. LC

 
Alismataceae 44 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sagittaria graminea
Sagittaria graminea
Sagittaria graminea
Sagittaria graminea

Sagittaria latifolia Willd. LC

 
Alismataceae 405 329 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sagittaria latifolia
Sagittaria latifolia
Sagittaria latifolia
Sagittaria latifolia

Sagittaria rigida Pursh LC

 
Alismataceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sagittaria rigida
Sagittaria rigida
Sagittaria rigida
Sagittaria rigida