കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aristolochia clematitis L.

 
Aristolochiaceae 1,675 1,209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis

Aristolochia macrophylla Lam.

 
Aristolochiaceae 338 271 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia macrophylla
Aristolochia macrophylla
Aristolochia macrophylla
Aristolochia macrophylla

Asarum canadense L.

 
Aristolochiaceae 439 423 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asarum canadense
Asarum canadense
Asarum canadense
Asarum canadense

Asarum caudatum Lindl.

 
Aristolochiaceae 126 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asarum caudatum
Asarum caudatum
Asarum caudatum
Asarum caudatum