കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau

 
Bignoniaceae 1,101 900 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campsis radicans
Campsis radicans
Campsis radicans
Campsis radicans

Catalpa bignonioides Walter DD

 
Bignoniaceae 11,035 8,369 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides

Catalpa speciosa (Warder) Warder ex Engelm. LC

 
Bignoniaceae 181 138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catalpa speciosa
Catalpa speciosa
Catalpa speciosa
Catalpa speciosa