കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1,812 1,411 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Alcea rosea L.

 
Malvaceae 9,492 7,891 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alcea rosea
Alcea rosea
Alcea rosea
Alcea rosea

Althaea hirsuta L.

 
Malvaceae 119 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Althaea hirsuta
Althaea hirsuta
Althaea hirsuta
Althaea hirsuta

Althaea officinalis L.

അൽതീ ഒഫിഷിനാലിസ്
Malvaceae 2,028 1,471 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis

Hibiscus laevis All.

 
Malvaceae 55 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus laevis
Hibiscus laevis
Hibiscus laevis
Hibiscus laevis

Hibiscus moscheutos L. LC

ഹൈബിസ്കസ് മോസ്ക്യൂോടോസ്
Malvaceae 1,297 1,127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus moscheutos
Hibiscus moscheutos
Hibiscus moscheutos
Hibiscus moscheutos

Hibiscus trionum L.

 
Malvaceae 641 483 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum

Iliamna rivularis (Douglas ex Hook.) Greene

 
Malvaceae 11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Iliamna rivularis
Iliamna rivularis
Iliamna rivularis
Iliamna rivularis

Lavatera thuringiaca L.

 
Malvaceae 45 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lavatera thuringiaca
Lavatera thuringiaca
Lavatera thuringiaca
Lavatera thuringiaca

Malva alcea L.

 
Malvaceae 7,767 6,133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea

Malva moschata L.

 
Malvaceae 3,164 2,264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata

Malva neglecta Wallr.

Common Mallow
Malvaceae 2,653 2,069 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malva parviflora L.

 
Malvaceae 1,349 1,106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora

Malva pusilla Sm.

 
Malvaceae 651 554 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva pusilla
Malva pusilla
Malva pusilla
Malva pusilla

Malva sylvestris L.

 
Malvaceae 19,588 16,163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris

Malva verticillata L.

 
Malvaceae 88 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata

Sida hermaphrodita (L.) Rusby

 
Malvaceae 21 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida hermaphrodita
Sida hermaphrodita
Sida hermaphrodita
Sida hermaphrodita

Sida spinosa L.

 
Malvaceae 123 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sida spinosa
Sida spinosa
Sida spinosa
Sida spinosa

Sidalcea hendersonii S. Watson LC

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Sidalcea hendersonii

Sphaeralcea coccinea (Nutt.) Rydb.

 
Malvaceae 96 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sphaeralcea coccinea
Sphaeralcea coccinea
Sphaeralcea coccinea
Sphaeralcea coccinea