കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eriogonum cernuum Nutt.

 
Polygonaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eriogonum cernuum
Eriogonum cernuum
Eriogonum cernuum
Eriogonum cernuum

Eriogonum flavum Nutt.

 
Polygonaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eriogonum flavum
Eriogonum flavum
Eriogonum flavum
Eriogonum flavum

Eriogonum heracleoides Nutt.

 
Polygonaceae 78 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eriogonum heracleoides
Eriogonum heracleoides
Eriogonum heracleoides
Eriogonum heracleoides

Eriogonum ovalifolium Nutt.

 
Polygonaceae 136 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eriogonum ovalifolium
Eriogonum ovalifolium
Eriogonum ovalifolium
Eriogonum ovalifolium

Eriogonum pyrolifolium Hook.

 
Polygonaceae 46 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eriogonum pyrolifolium
Eriogonum pyrolifolium
Eriogonum pyrolifolium
Eriogonum pyrolifolium

Eriogonum strictum Benth.

 
Polygonaceae 39 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eriogonum strictum
Eriogonum strictum
Eriogonum strictum
Eriogonum strictum

Eriogonum umbellatum Torr.

 
Polygonaceae 385 368 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eriogonum umbellatum
Eriogonum umbellatum
Eriogonum umbellatum
Eriogonum umbellatum

Fagopyrum esculentum Moench

 
Polygonaceae 4,376 3,526 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum esculentum

Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.

 
Polygonaceae 112 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum
Fagopyrum tataricum
Fagopyrum tataricum
Fagopyrum tataricum

Koenigia islandica L. LC

 
Polygonaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Koenigia islandica
Koenigia islandica
Koenigia islandica
Koenigia islandica

Oxyria digyna (L.) Hill

 
Polygonaceae 311 203 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oxyria digyna
Oxyria digyna
Oxyria digyna
Oxyria digyna

Polygonum arenastrum Jord. ex Boreau

 
Polygonaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum arenastrum
Polygonum arenastrum
Polygonum arenastrum
Polygonum arenastrum

Polygonum aviculare L.

 
Polygonaceae 4,066 3,127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare

Polygonum bellardii All.

 
Polygonaceae 19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum bellardii
Polygonum bellardii
Polygonum bellardii
Polygonum bellardii

Polygonum bistorta L.

 
Polygonaceae 14 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum bistorta
Polygonum bistorta
Polygonum bistorta
Polygonum bistorta

Polygonum cilinode Michx.

 
Polygonaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum cilinode
Polygonum cilinode
Polygonum cilinode

Polygonum convolvulus L.

 
Polygonaceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus

Polygonum douglasii Greene

 
Polygonaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum douglasii
Polygonum douglasii
Polygonum douglasii
Polygonum douglasii

Polygonum hydropiperoides Michx.

 
Polygonaceae 13 1 നിരീക്ഷണം
Polygonum hydropiperoides
Polygonum hydropiperoides
Polygonum hydropiperoides
Polygonum hydropiperoides

Polygonum lapathifolium L.

 
Polygonaceae 122 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum lapathifolium
Polygonum lapathifolium
Polygonum lapathifolium
Polygonum lapathifolium

Polygonum minimum S. Watson

 
Polygonaceae 15 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum minimum
Polygonum minimum
Polygonum minimum
Polygonum minimum

Polygonum orientale L.

 
Polygonaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Polygonum orientale

Polygonum pensylvanicum L.

 
Polygonaceae 16 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum pensylvanicum
Polygonum pensylvanicum
Polygonum pensylvanicum
Polygonum pensylvanicum

Polygonum persicaria L.

 
Polygonaceae 537 375 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum persicaria
Polygonum persicaria
Polygonum persicaria
Polygonum persicaria

Polygonum punctatum Elliott LC

 
Polygonaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum punctatum
Polygonum punctatum
Polygonum punctatum
Polygonum punctatum

Polygonum raii Bab.

 
Polygonaceae 72 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum raii
Polygonum raii
Polygonum raii
Polygonum raii

Polygonum tenue Michx.

 
Polygonaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum tenue
Polygonum tenue
Polygonum tenue

Polygonum virginianum L.

 
Polygonaceae 90 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum virginianum
Polygonum virginianum
Polygonum virginianum
Polygonum virginianum

Polygonum viviparum L.

 
Polygonaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Polygonum viviparum

Rheum rhabarbarum L.

റുബാർബ്
Polygonaceae 452 380 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum

Rumex acetosa L.

 
Polygonaceae 5,025 3,911 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex acetosa
Rumex acetosa
Rumex acetosa
Rumex acetosa

Rumex acetosella L.

 
Polygonaceae 3,865 3,011 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella

Rumex alpinus L.

 
Polygonaceae 1,062 769 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex alpinus
Rumex alpinus
Rumex alpinus
Rumex alpinus

Rumex altissimus Alph. Wood

 
Polygonaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex altissimus
Rumex altissimus
Rumex altissimus
Rumex altissimus

Rumex aquaticus L.

 
Polygonaceae 189 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex aquaticus
Rumex aquaticus
Rumex aquaticus
Rumex aquaticus

Rumex confertus Willd.

 
Polygonaceae 33 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex confertus
Rumex confertus
Rumex confertus
Rumex confertus

Rumex conglomeratus Murray

 
Polygonaceae 1,236 841 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus

Rumex crispus L.

 
Polygonaceae 8,747 6,543 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus

Rumex dentatus L.

 
Polygonaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex dentatus
Rumex dentatus
Rumex dentatus
Rumex dentatus

Rumex longifolius DC.

 
Polygonaceae 457 331 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex longifolius
Rumex longifolius
Rumex longifolius
Rumex longifolius

Rumex maritimus L.

 
Polygonaceae 70 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex maritimus
Rumex maritimus
Rumex maritimus
Rumex maritimus

Rumex obtusifolius L.

 
Polygonaceae 10,939 8,871 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius

Rumex patientia L.

 
Polygonaceae 1,560 1,234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex patientia
Rumex patientia
Rumex patientia
Rumex patientia

Rumex paucifolius Nutt.

 
Polygonaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex paucifolius
Rumex paucifolius
Rumex paucifolius
Rumex paucifolius

Rumex salicifolius Weinm.

 
Polygonaceae 27 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex salicifolius
Rumex salicifolius
Rumex salicifolius
Rumex salicifolius

Rumex sanguineus L.

 
Polygonaceae 979 790 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex sanguineus
Rumex sanguineus
Rumex sanguineus
Rumex sanguineus

Rumex venosus Pursh

 
Polygonaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex venosus
Rumex venosus
Rumex venosus
Rumex venosus

Rumex verticillatus L.

 
Polygonaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex verticillatus
Rumex verticillatus
Rumex verticillatus
Rumex verticillatus