കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alisma gramineum Lej. DD

 
Alismataceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum

Alisma subcordatum Raf. LC

 
Alismataceae 22 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alisma subcordatum
Alisma subcordatum
Alisma subcordatum
Alisma subcordatum

Alisma triviale Pursh LC

 
Alismataceae 28 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alisma triviale
Alisma triviale
Alisma triviale
Alisma triviale