കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. LC

 
Betulaceae 8,645 6,421 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa

Alnus incana (L.) Moench LC

 
Betulaceae 1,114 759 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus incana
Alnus incana
Alnus incana
Alnus incana

Alnus rubra Bong. LC

 
Betulaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus rubra
Alnus rubra
Alnus rubra
Alnus rubra

Alnus serrulata (Aiton) Willd. LC

 
Betulaceae 21 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus serrulata
Alnus serrulata
Alnus serrulata
Alnus serrulata

Alnus viridis (Chaix) DC.

 
Betulaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Alnus viridis
Alnus viridis
Alnus viridis