കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Astragalus alpinus L.

 
Fabaceae 213 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus alpinus
Astragalus alpinus
Astragalus alpinus
Astragalus alpinus

Astragalus australis (L.) Lam.

 
Fabaceae 102 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus australis
Astragalus australis
Astragalus australis
Astragalus australis

Astragalus canadensis L.

 
Fabaceae 29 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus canadensis
Astragalus canadensis
Astragalus canadensis
Astragalus canadensis

Astragalus cicer L.

 
Fabaceae 161 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus cicer
Astragalus cicer
Astragalus cicer
Astragalus cicer

Astragalus crassicarpus Nutt. LC

 
Fabaceae 43 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus crassicarpus
Astragalus crassicarpus
Astragalus crassicarpus
Astragalus crassicarpus

Astragalus glycyphyllos L.

 
Fabaceae 860 588 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos

Astragalus lotiflorus Hook.

 
Fabaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus lotiflorus
Astragalus lotiflorus
Astragalus lotiflorus
Astragalus lotiflorus

Astragalus missouriensis Nutt. LC

 
Fabaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus missouriensis
Astragalus missouriensis
Astragalus missouriensis
Astragalus missouriensis

Astragalus purshii Douglas ex Hook.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Astragalus purshii

Astragalus racemosus Pursh

 
Fabaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus racemosus
Astragalus racemosus
Astragalus racemosus
Astragalus racemosus

Astragalus tenellus Pursh

 
Fabaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus tenellus
Astragalus tenellus
Astragalus tenellus
Astragalus tenellus