കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau

കാംപ്സിസ് റാഡികൻസ്
Bignoniaceae 874 720 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campsis radicans
Campsis radicans
Campsis radicans
Campsis radicans