കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Catalpa bignonioides Walter DD

 
Bignoniaceae 7,815 5,943 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides

Catalpa speciosa (Warder) Warder ex Engelm. LC

 
Bignoniaceae 112 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catalpa speciosa
Catalpa speciosa
Catalpa speciosa
Catalpa speciosa