കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Fagopyrum esculentum Moench

 
Polygonaceae 4,359 3,514 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum esculentum

Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.

 
Polygonaceae 112 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum
Fagopyrum tataricum
Fagopyrum tataricum
Fagopyrum tataricum