കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Paxistima myrsinites (Pursh) Raf.

 
Celastraceae 29 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paxistima myrsinites
Paxistima myrsinites
Paxistima myrsinites
Paxistima myrsinites