മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema

Abarema

33 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Abies

Abies

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Abuta

Abuta

24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acaciella

Acaciella

40 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acaena

Acaena

30 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acalypha

Acalypha

272 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Acanthocereus

Acanthocereus

1,518 1,438 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthospermum

Acanthospermum

88 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achimenes

Achimenes

9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acianthera

Acianthera

64 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Aciotis

Aciotis

79 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acisanthera

Acisanthera

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acmella

Acmella

38 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acnistus

Acnistus

115 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acroceras

Acroceras

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrocomia

Acrocomia

18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

115 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adelia

Adelia

46 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adelobotrys

Adelobotrys

61 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adelonema

Adelonema

15 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenocalymma

Adenocalymma

12 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Adiantopsis

Adiantopsis

13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adiantum

Adiantum

2,824 2,281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Aechmea

Aechmea

300 141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Aegiphila

Aegiphila

172 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Aeschynomene

Aeschynomene

240 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Agalinis

Agalinis

6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agave

Agave

6,279 5,605 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Ageratina

Ageratina

15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

2,636 2,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agrimonia

Agrimonia

179 140 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostis

Agrostis

12 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aiouea

Aiouea

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Albizia

Albizia

74 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alchornea

Alchornea

90 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Alchorneopsis

Alchorneopsis

29 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alectra

Alectra

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Alfaroa

Alfaroa

35 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alibertia

Alibertia

85 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Allionia

Allionia

7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allium

Allium

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allomarkgrafia

Allomarkgrafia

34 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Allophylus

Allophylus

69 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alnus

Alnus

40 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alopecurus

Alopecurus

83 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alophia

Alophia

24 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alseis

Alseis

22 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alsophila

Alsophila

44 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alternanthera

Alternanthera

1,526 1,281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Loading...