മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema 2 ഇനം
Abuta 1 ഇനം
Abutilon 2 ഇനം
Acaciella 1 ഇനം
Acaena 2 ഇനം
Acalypha 11 ഇനം
Acanthocereus 1 ഇനം
Acanthospermum 1 ഇനം
Achimenes 1 ഇനം
Acianthera 5 ഇനം
Aciotis 3 ഇനം
Acisanthera 1 ഇനം
Acmella 3 ഇനം
Acnistus 1 ഇനം
Acroceras 1 ഇനം
Acrocomia 1 ഇനം
Acrostichum 2 ഇനം
Adelia 1 ഇനം
Adelobotrys 1 ഇനം
Adelonema 1 ഇനം
Adiantopsis 2 ഇനം
Adiantum 11 ഇനം
Aechmea 11 ഇനം
Aegiphila 6 ഇനം
Aeschynomene 9 ഇനം
Agalinis 1 ഇനം
Agave 4 ഇനം
Ageratina 1 ഇനം
Ageratum 2 ഇനം
Agonandra 1 ഇനം
Agrimonia 1 ഇനം
Agrostis 3 ഇനം
Aiouea 1 ഇനം
Albizia 3 ഇനം
Alchornea 3 ഇനം
Alchorneopsis 1 ഇനം
Alectra 1 ഇനം
Alfaroa 1 ഇനം
Alibertia 3 ഇനം
Allionia 1 ഇനം
Allium 1 ഇനം
Allomarkgrafia 2 ഇനം
Allophylus 2 ഇനം
Allosidastrum 1 ഇനം
Alnus 1 ഇനം
Alopecurus 1 ഇനം
Alophia 1 ഇനം
Alseis 1 ഇനം
Alsophila 3 ഇനം
Alternanthera 6 ഇനം
Alvaradoa 1 ഇനം
Amalophyllon 1 ഇനം
Amanoa 1 ഇനം
Amaranthus 4 ഇനം
Ambrosia 1 ഇനം
Amicia 1 ഇനം
Ammannia 3 ഇനം
Ampelocera 1 ഇനം
Amphidasya 1 ഇനം
Amphilophium 2 ഇനം
Amphipterygium 1 ഇനം
Amphitecna 3 ഇനം
Amyris 4 ഇനം
Anacardium 1 ഇനം
Anagallis 1 ഇനം
Anathallis 1 ഇനം
Anaxagorea 3 ഇനം
Ancistrotropis 1 ഇനം
Andira 1 ഇനം
Androlepis 1 ഇനം
Andropogon 4 ഇനം
Anemia 5 ഇനം
Anemopaegma 2 ഇനം
Anetium 1 ഇനം
Angostura 1 ഇനം
Aniba 1 ഇനം
Anisantherina 1 ഇനം
Aniseia 1 ഇനം
Annona 11 ഇനം
Anoda 2 ഇനം
Anogramma 1 ഇനം
Anomospermum 1 ഇനം
Anthurium 43 ഇനം
Apeiba 2 ഇനം
Aphelandra 9 ഇനം
Apoplanesia 1 ഇനം
Aporocactus 1 ഇനം
Apteria 1 ഇനം
Arachnothryx 4 ഇനം
Aralia 1 ഇനം
Arbutus 1 ഇനം
Arceuthobium 1 ഇനം
Archibaccharis 1 ഇനം
Arctostaphylos 2 ഇനം
Ardisia 14 ഇനം
Arenaria 1 ഇനം
Argyrochosma 1 ഇനം
Aristida 2 ഇനം
Aristolochia 9 ഇനം
Arpophyllum 1 ഇനം
Artemisia 1 ഇനം
Arthrostemma 1 ഇനം
Arundinella 1 ഇനം
Asclepias 2 ഇനം
Aspasia 1 ഇനം
Aspidogyne 1 ഇനം
Aspidosperma 1 ഇനം
Asplenium 25 ഇനം
Asplundia 11 ഇനം
Asterogyne 1 ഇനം
Astraea 1 ഇനം
Astrocaryum 2 ഇനം
Astrolepis 1 ഇനം
Astronium 1 ഇനം
Ateleia 1 ഇനം
Athyrium 1 ഇനം
Attalea 2 ഇനം
Avenella 1 ഇനം
Avicennia 2 ഇനം
Axonopus 1 ഇനം
Ayapana 1 ഇനം
Ayenia 1 ഇനം
Azolla 2 ഇനം
Azorella 1 ഇനം
Baccharis 3 ഇനം
Bacopa 3 ഇനം
Bactris 8 ഇനം
Balizia 1 ഇനം
Baltimora 1 ഇനം
Banara 1 ഇനം
Banisteriopsis 2 ഇനം
Barbieria 1 ഇനം
Barbosella 1 ഇനം
Barleria 1 ഇനം
Bastardia 1 ഇനം
Batis 1 ഇനം
Bauhinia 3 ഇനം
Bdallophytum 1 ഇനം
Beaucarnea 3 ഇനം
Becquerelia 1 ഇനം
Begonia 15 ഇനം
Beilschmiedia 4 ഇനം
Bejaria 1 ഇനം
Bellucia 2 ഇനം
Beloglottis 2 ഇനം
Bertiera 2 ഇനം
Besleria 8 ഇനം
Bidens 6 ഇനം
Bignonia 3 ഇനം
Billia 1 ഇനം
Biophytum 1 ഇനം
Blakea 9 ഇനം
Blechnum 3 ഇനം
Blepharodon 1 ഇനം
Bletia 1 ഇനം
Blutaparon 1 ഇനം
Bocconia 1 ഇനം
Boehmeria 4 ഇനം
Boerhavia 1 ഇനം
Bolbitis 1 ഇനം
Bomarea 4 ഇനം
Bonellia 2 ഇനം
Bontia 1 ഇനം
Borrichia 2 ഇനം
Bothriochloa 3 ഇനം
Botrychium 2 ഇനം
Bouchea 1 ഇനം
Bourreria 5 ഇനം
Bouteloua 3 ഇനം
Bouvardia 1 ഇനം
Brassavola 2 ഇനം
Brassia 3 ഇനം
Bravaisia 1 ഇനം
Briquetia 1 ഇനം
Bromelia 2 ഇനം
Bromus 1 ഇനം
Brosimum 5 ഇനം
Browallia 2 ഇനം
Brownea 1 ഇനം
Brunellia 1 ഇനം
Buchnera 1 ഇനം
Buddleja 2 ഇനം
Bulbophyllum 1 ഇനം
Bulbostylis 1 ഇനം
Bunchosia 6 ഇനം
Burmeistera 1 ഇനം
Bursera 5 ഇനം
Byrsonima 3 ഇനം
Byttneria 2 ഇനം
Cabralea 1 ഇനം
Caesalpinia 1 ഇനം
Caladium 1 ഇനം
Calamagrostis 1 ഇനം
Calandrinia 2 ഇനം
Calathea 5 ഇനം
Calatola 1 ഇനം
Calceolaria 1 ഇനം
Calea 2 ഇനം
Calliandra 8 ഇനം
Callicarpa 1 ഇനം
Callichlamys 1 ഇനം
Callisia 5 ഇനം
Callitriche 2 ഇനം
Calophyllum 1 ഇനം
Calopogonium 3 ഇനം
Calycophyllum 1 ഇനം
Calyptocarpus 2 ഇനം
Calyptranthes 3 ഇനം
Calyptrocarya 1 ഇനം
Calyptrogyne 2 ഇനം
Campuloclinium 1 ഇനം
Campylocentrum 2 ഇനം
Campyloneurum 6 ഇനം
Canavalia 3 ഇനം
Canella 1 ഇനം
Canna 3 ഇനം
Cantinoa 1 ഇനം
Caperonia 1 ഇനം
Capparidastrum 3 ഇനം
Capraria 1 ഇനം
Capsicum 2 ഇനം
Carapa 2 ഇനം
Carapichea 1 ഇനം
Cardamine 1 ഇനം
Cardiospermum 2 ഇനം
Carex 7 ഇനം
Carica 1 ഇനം
Carlowrightia 1 ഇനം
Carludovica 3 ഇനം
Carminatia 1 ഇനം
Carolus 1 ഇനം
Carpotroche 1 ഇനം
Caryodendron 1 ഇനം
Cascabela 2 ഇനം
Casearia 10 ഇനം
Casimiroa 1 ഇനം
Cassia 1 ഇനം
Cassipourea 1 ഇനം
Castilla 1 ഇനം
Castilleja 4 ഇനം
Catasetum 1 ഇനം
Catopsis 3 ഇനം
Cavendishia 4 ഇനം
Cayaponia 5 ഇനം
Cecropia 3 ഇനം
Cedrela 4 ഇനം
Ceiba 2 ഇനം
Celastrus 1 ഇനം
Celtis 4 ഇനം
Cenchrus 2 ഇനം
Centella 1 ഇനം
Centradenia 3 ഇനം
Centratherum 1 ഇനം
Centropogon 5 ഇനം
Centrosema 4 ഇനം
Cephalanthus 1 ഇനം
Ceradenia 1 ഇനം
Cerastium 2 ഇനം
Ceratopteris 2 ഇനം
Cercis 1 ഇനം
Cespedesia 1 ഇനം
Cestrum 6 ഇനം
Chamaecrista 8 ഇനം
Chamaedorea 17 ഇനം
Chamissoa 2 ഇനം
Chaptalia 1 ഇനം
Chaunochiton 1 ഇനം
Cheilanthes 1 ഇനം
Chichicaste 1 ഇനം
Chimaphila 1 ഇനം
Chimarrhis 1 ഇനം
Chiococca 4 ഇനം
Chionanthus 1 ഇനം
Chione 1 ഇനം
Chiranthodendron 1 ഇനം
Chloris 7 ഇനം
Chloroleucon 1 ഇനം
Chomelia 2 ഇനം
Chondrodendron 1 ഇനം
Chorigyne 1 ഇനം
Christiana 1 ഇനം
Chromolaena 4 ഇനം
Chrysobalanus 1 ഇനം
Chrysochlamys 5 ഇനം
Chrysophyllum 5 ഇനം
Chrysothemis 2 ഇനം
Chusquea 1 ഇനം
Cienfuegosia 1 ഇനം
Cinchona 1 ഇനം
Cipura 2 ഇനം
Cirsium 2 ഇനം
Cischweinfia 1 ഇനം
Cissampelos 4 ഇനം
Cissus 6 ഇനം
Citharexylum 3 ഇനം
Citronella 1 ഇനം
Clarisia 2 ഇനം
Clavija 2 ഇനം
Claytonia 1 ഇനം
Cleidion 1 ഇനം
Cleistes 1 ഇനം
Clematis 2 ഇനം
Cleoserrata 2 ഇനം
Clethra 2 ഇനം
Clibadium 5 ഇനം
Clidemia 15 ഇനം
Clinopodium 1 ഇനം
Clitoria 2 ഇനം
Clusia 14 ഇനം
Cnestidium 1 ഇനം
Cnidoscolus 3 ഇനം
Cobaea 1 ഇനം
Coccineorchis 1 ഇനം
Coccocypselum 4 ഇനം
Coccoloba 13 ഇനം
Cochlidium 2 ഇനം
Cochliostema 1 ഇനം
Cochlospermum 1 ഇനം
Cocos 1 ഇനം
Codonanthopsis 2 ഇനം
Cojoba 7 ഇനം
Colubrina 5 ഇനം
Columnea 19 ഇനം
Combretum 3 ഇനം
Commelina 4 ഇനം
Comparettia 1 ഇനം
Compsoneura 2 ഇനം
Conceveiba 1 ഇനം
Conchocarpus 2 ഇനം
Condaminea 1 ഇനം
Condea 1 ഇനം
Connarus 1 ഇനം
Conocarpus 1 ഇനം
Conopholis 1 ഇനം
Conostegia 15 ഇനം
Convolvulus 1 ഇനം
Conyza 4 ഇനം
Corallorhiza 1 ഇനം
Corchorus 4 ഇനം
Cordia 15 ഇനം
Coriaria 1 ഇനം
Cornus 1 ഇനം
Cornutia 1 ഇനം
Corymborkis 1 ഇനം
Cosmibuena 3 ഇനം
Cosmos 2 ഇനം
Costus 14 ഇനം
Cotula 2 ഇനം
Couepia 1 ഇനം
Coulteria 1 ഇനം
Couratari 1 ഇനം
Couroupita 1 ഇനം
Coursetia 1 ഇനം
Coussapoa 3 ഇനം
Coussarea 3 ഇനം
Coutarea 1 ഇനം
Coutoubea 1 ഇനം
Cranichis 3 ഇനം
Crassula 1 ഇനം
Crescentia 2 ഇനം
Cressa 1 ഇനം
Crinum 1 ഇനം
Critonia 2 ഇനം
Crossoglossa 1 ഇനം
Crossopetalum 3 ഇനം
Crotalaria 5 ഇനം
Croton 17 ഇനം
Crudia 1 ഇനം
Cryosophila 1 ഇനം
Cryptarrhena 1 ഇനം
Cryptochloa 1 ഇനം
Ctenanthe 1 ഇനം
Ctenitis 1 ഇനം
Cuatresia 4 ഇനം
Cucurbita 3 ഇനം
Cupania 8 ഇനം
Cuphea 8 ഇനം
Cupressus 1 ഇനം
Curatella 1 ഇനം
Cuscuta 5 ഇനം
Cyathea 7 ഇനം
Cybianthus 1 ഇനം
Cyclanthera 3 ഇനം
Cyclanthus 1 ഇനം
Cyclopeltis 1 ഇനം
Cyclopogon 4 ഇനം
Cyclospermum 1 ഇനം
Cycnoches 1 ഇനം
Cymbopetalum 2 ഇനം
Cynometra 1 ഇനം
Cynophalla 1 ഇനം
Cyperus 29 ഇനം
Cypripedium 1 ഇനം
Cyrilla 1 ഇനം
Cyrtochiloides 1 ഇനം
Cyrtopodium 1 ഇനം
Cystopteris 1 ഇനം
Dahlia 2 ഇനം
Dalbergia 7 ഇനം
Dalea 1 ഇനം
Dalechampia 6 ഇനം
Danaea 2 ഇനം
Datura 2 ഇനം
Davilla 2 ഇനം
Decachaeta 1 ഇനം
Declieuxia 1 ഇനം
Delilia 1 ഇനം
Dendrobangia 1 ഇനം
Dendropanax 7 ഇനം
Dendrophthora 1 ഇനം
Dennstaedtia 2 ഇനം
Desmanthus 1 ഇനം
Desmodium 14 ഇനം
Desmoncus 1 ഇനം
Desmopsis 5 ഇനം
Dialium 1 ഇനം
Diastema 2 ഇനം
Dichaea 12 ഇനം
Dichanthelium 1 ഇനം
Dichapetalum 4 ഇനം
Dichondra 2 ഇനം
Dichorisandra 2 ഇനം
Dichromanthus 1 ഇനം
Dicliptera 4 ഇനം
Dicranopygium 2 ഇനം
Dicranostyles 1 ഇനം
Didymochlaena 1 ഇനം
Didymoglossum 6 ഇനം
Dieffenbachia 7 ഇനം
Digitaria 3 ഇനം
Dilodendron 1 ഇനം
Dimerandra 1 ഇനം
Dinema 1 ഇനം
Dioclea 2 ഇനം
Diodia 1 ഇനം
Dioon 1 ഇനം
Dioscorea 12 ഇനം
Diospyros 1 ഇനം
Diphysa 1 ഇനം
Diplazium 11 ഇനം
Diplopterys 1 ഇനം
Disciphania 2 ഇനം
Discophora 1 ഇനം
Disocactus 3 ഇനം
Distichlis 1 ഇനം
Dodonaea 1 ഇനം
Dolichandra 1 ഇനം
Doliocarpus 2 ഇനം
Domingoa 1 ഇനം
Dorstenia 3 ഇനം
Doryopteris 2 ഇനം
Draba 1 ഇനം
Dracontium 1 ഇനം
Drimys 1 ഇനം
Drosera 3 ഇനം
Dryadella 2 ഇനം
Drymaria 2 ഇനം
Drymonia 16 ഇനം
Dryopteris 2 ഇനം
Drypetes 2 ഇനം
Duranta 1 ഇനം
Dussia 2 ഇനം
Dysphania 1 ഇനം
Dyssodia 1 ഇനം
Dystovomita 1 ഇനം
Echeveria 2 ഇനം
Echinodorus 3 ഇനം
Echinopepon 1 ഇനം
Eclipta 1 ഇനം
Egletes 1 ഇനം
Ehretia 2 ഇനം
Eichhornia 5 ഇനം
Eirmocephala 1 ഇനം
Elaeagia 1 ഇനം
Elaeis 1 ഇനം
Elaeodendron 1 ഇനം
Elaphoglossum 19 ഇനം
Eleocharis 12 ഇനം
Elephantopus 1 ഇനം
Eleutheranthera 1 ഇനം
Elleanthus 5 ഇനം
Elvasia 1 ഇനം
Elytraria 1 ഇനം
Elytrostachys 1 ഇനം
Emilia 1 ഇനം
Encyclia 1 ഇനം
Entada 1 ഇനം
Enterolobium 2 ഇനം
Enterosora 1 ഇനം
Epidendrum 43 ഇനം
Epilobium 2 ഇനം
Epiphyllum 5 ഇനം
Episcia 1 ഇനം
Equisetum 3 ഇനം
Eragrostis 6 ഇനം
Erblichia 1 ഇനം
Erechtites 2 ഇനം
Erigeron 2 ഇനം
Eriocaulon 2 ഇനം
Eriosema 2 ഇനം
Erithalis 1 ഇനം
Ernodea 1 ഇനം
Eryngium 3 ഇനം
Erythrina 5 ഇനം
Erythroxylum 4 ഇനം
Eschweilera 2 ഇനം
Escobedia 1 ഇനം
Esenbeckia 2 ഇനം
Eucharis 1 ഇനം
Eugenia 25 ഇനം
Eulophia 1 ഇനം
Euphorbia 14 ഇനം
Euploca 1 ഇനം
Eustachys 1 ഇനം
Eustoma 1 ഇനം
Euterpe 1 ഇനം
Evodianthus 1 ഇനം
Evolvulus 5 ഇനം
Exostema 2 ഇനം
Exothea 1 ഇനം
Faramea 5 ഇനം
Ferdinandusa 1 ഇനം
Fevillea 1 ഇനം
Ficus 25 ഇനം
Fimbristylis 3 ഇനം
Fischeria 2 ഇനം
Flaveria 2 ഇനം
Fleischmannia 3 ഇനം
Floscopa 2 ഇനം
Forchhammeria 2 ഇനം
Forsteronia 2 ഇനം
Frangula 1 ഇനം
Fraxinus 1 ഇനം
Freziera 2 ഇനം
Fridericia 5 ഇനം
Fuchsia 2 ഇനം
Fuirena 3 ഇനം
Funastrum 1 ഇനം
Furcraea 1 ഇനം
Gaiadendron 1 ഇനം
Gaillardia 1 ഇനം
Galactia 3 ഇനം
Galeottia 1 ഇനം
Galinsoga 2 ഇനം
Galipea 1 ഇനം
Galium 2 ഇനം
Galphimia 1 ഇനം
Gamochaeta 4 ഇനം
Garcia 1 ഇനം
Garcinia 2 ഇനം
Gasteranthus 1 ഇനം
Gaultheria 1 ഇനം
Genipa 1 ഇനം
Gentiana 2 ഇനം
Geonoma 6 ഇനം
Geophila 3 ഇനം
Geum 1 ഇനം
Gibasis 1 ഇനം
Glandularia 1 ഇനം
Gleichenella 1 ഇനം
Gliricidia 1 ഇനം
Gloeospermum 1 ഇനം
Glossoloma 1 ഇനം
Gloxinia 2 ഇനം
Glyceria 1 ഇനം
Gnaphalium 1 ഇനം
Gnetum 1 ഇനം
Godmania 1 ഇനം
Goeppertia 13 ഇനം
Goethalsia 1 ഇനം
Gomphrena 2 ഇനം
Gonolobus 2 ഇനം
Gonzalagunia 4 ഇനം
Gordonia 1 ഇനം
Gossypium 1 ഇനം
Gouania 4 ഇനം
Govenia 2 ഇനം
Graffenrieda 1 ഇനം
Grias 1 ഇനം
Gronovia 1 ഇനം
Guadua 3 ഇനം
Guaiacum 1 ഇനം
Guapira 2 ഇനം
Guarea 12 ഇനം
Guatteria 7 ഇനം
Guazuma 1 ഇനം
Guettarda 5 ഇനം
Guilandina 1 ഇനം
Gunnera 1 ഇനം
Gurania 4 ഇനം
Gustavia 1 ഇനം
Guzmania 5 ഇനം
Gymnanthes 1 ഇനം
Gynerium 1 ഇനം
Gyrocarpus 1 ഇനം
Habenaria 6 ഇനം
Haematoxylum 2 ഇനം
Hagenbachia 1 ഇനം
Halodule 1 ഇനം
Halophila 1 ഇനം
Hamelia 4 ഇനം
Hampea 1 ഇനം
Hanburia 1 ഇനം
Handroanthus 4 ഇനം
Hasseltia 2 ഇനം
Hasseltiopsis 1 ഇനം
Hauya 1 ഇനം
Hebeclinium 1 ഇനം
Hechtia 2 ഇനം
Hecistopteris 1 ഇനം
Hedyosmum 3 ഇനം
Heimia 1 ഇനം
Heisteria 5 ഇനം
Heliconia 24 ഇനം
Helicostylis 1 ഇനം
Helicteres 2 ഇനം
Heliocarpus 2 ഇനം
Heliomeris 1 ഇനം
Heliotropium 6 ഇനം
Helosis 1 ഇനം
Hemionitis 2 ഇനം
Henriettea 4 ഇനം
Herissantia 1 ഇനം
Hernandia 2 ഇനം
Herpetacanthus 1 ഇനം
Herrania 1 ഇനം
Heteranthera 3 ഇനം
Heterocentron 2 ഇനം
Heterocondylus 1 ഇനം
Heteropsis 1 ഇനം
Heteropterys 5 ഇനം
Heterosperma 1 ഇനം
Heterotheca 1 ഇനം
Hexasepalum 1 ഇനം
Hibiscus 3 ഇനം
Hieracium 1 ഇനം
Hieronyma 2 ഇനം
Hillia 3 ഇനം
Himatanthus 1 ഇനം
Hippocratea 1 ഇനം
Hippomane 1 ഇനം
Hippotis 1 ഇനം
Hiraea 3 ഇനം
Hirtella 4 ഇനം
Hoffmannia 9 ഇനം
Homolepis 1 ഇനം
Hunnemannia 1 ഇനം
Huntleya 2 ഇനം
Hura 1 ഇനം
Hybanthus 4 ഇനം
Hydrangea 2 ഇനം
Hydrocotyle 6 ഇനം
Hydrolea 1 ഇനം
Hygrophila 1 ഇനം
Hymenachne 1 ഇനം
Hymenaea 1 ഇനം
Hymenandra 5 ഇനം
Hymenocallis 1 ഇനം
Hymenolobium 1 ഇനം
Hymenophyllum 5 ഇനം
Hyospathe 1 ഇനം
Hyperbaena 1 ഇനം
Hypericum 2 ഇനം
Hypolepis 2 ഇനം
Hypoxis 1 ഇനം
Hyptis 10 ഇനം
Ichnanthus 1 ഇനം
Ilex 5 ഇനം
Indigofera 2 ഇനം
Inga 30 ഇനം
Ionopsis 2 ഇനം
Ipomoea 28 ഇനം
Iresine 1 ഇനം
Iriartea 1 ഇനം
Isachne 2 ഇനം
Ischaemum 1 ഇനം
Ischnosiphon 2 ഇനം
Isertia 1 ഇനം
Isocarpha 1 ഇനം
Isochilus 2 ഇനം
Ixophorus 1 ഇനം
Ixora 1 ഇനം
Jacaranda 2 ഇനം
Jacaratia 2 ഇനം
Jacquemontia 6 ഇനം
Jacquiniella 3 ഇനം
Jaegeria 1 ഇനം
Jaltomata 1 ഇനം
Jatropha 5 ഇനം
Jouvea 1 ഇനം
Juanulloa 1 ഇനം
Jubelina 1 ഇനം
Juncus 5 ഇനം
Justicia 16 ഇനം
Kallstroemia 2 ഇനം
Karwinskia 2 ഇനം
Kefersteinia 2 ഇനം
Klaprothia 1 ഇനം
Koanophyllon 4 ഇനം
Kohleria 4 ഇനം
Kosteletzkya 1 ഇനം
Krameria 1 ഇനം
Krugiodendron 1 ഇനം
Lachemilla 2 ഇനം
Lachnanthes 1 ഇനം
Lacistema 1 ഇനം
Lacmellea 2 ഇനം
Lactuca 1 ഇനം
Lacunaria 1 ഇനം
Laetia 2 ഇനം
Lafoensia 1 ഇനം
Lagascea 1 ഇനം
Laguncularia 1 ഇനം
Lamourouxia 1 ഇനം
Lantana 7 ഇനം
Laportea 1 ഇനം
Lasiacis 9 ഇനം
Lasianthus 1 ഇനം
Lastreopsis 1 ഇനം
Leandra 6 ഇനം
Lecointea 1 ഇനം
Lecythis 2 ഇനം
Leersia 2 ഇനം
Lellingeria 1 ഇനം
Lemna 2 ഇനം
Lennea 1 ഇനം
Leochilus 1 ഇനം
Leonia 1 ഇനം
Lepanthes 7 ഇനം
Lepidagathis 1 ഇനം
Lepidaploa 3 ഇനം
Leptochloa 1 ഇനം
Leptolobium 1 ഇനം
Leretia 1 ഇനം
Leucaena 2 ഇനം
Leucocarpus 1 ഇനം
Liabum 1 ഇനം
Licania 3 ഇനം
Limnobium 1 ഇനം
Limnocharis 2 ഇനം
Lindackeria 1 ഇനം
Lindernia 3 ഇനം
Lindsaea 2 ഇനം
Linum 1 ഇനം
Lippia 5 ഇനം
Liquidambar 1 ഇനം
Lisianthius 2 ഇനം
Lithachne 1 ഇനം
Lithospermum 1 ഇനം
Lobelia 4 ഇനം
Lockhartia 3 ഇനം
Lomariopsis 3 ഇനം
Lonchitis 1 ഇനം
Lonchocarpus 14 ഇനം
Lonicera 1 ഇനം
Lopezia 1 ഇനം
Lophanthera 1 ഇനം
Lophosoria 1 ഇനം
Louteridium 1 ഇനം
Loxogramme 1 ഇനം
Lozania 2 ഇനം
Ludovia 2 ഇനം
Ludwigia 16 ഇനം
Luehea 3 ഇനം
Luffa 1 ഇനം
Lunania 1 ഇനം
Lundia 2 ഇനം
Lupinus 1 ഇനം
Luzula 2 ഇനം
Lycaste 3 ഇനം
Lycianthes 8 ഇനം
Lycopodium 1 ഇനം
Lygodium 2 ഇനം
Lysiloma 2 ഇനം
Lythrum 1 ഇനം
Mabea 3 ഇനം
Machaerium 7 ഇനം
Macleania 1 ഇനം
Maclura 1 ഇനം
Macroclinium 1 ഇനം
Macrohasseltia 1 ഇനം
Macrolobium 1 ഇനം
Macropharynx 1 ഇനം
Macroptilium 3 ഇനം
Macroscepis 1 ഇനം
Magnolia 2 ഇനം
Maianthemum 1 ഇനം
Malachra 4 ഇനം
Malaxis 4 ഇനം
Malpighia 3 ഇനം
Malvastrum 2 ഇനം
Malvaviscus 4 ഇനം
Mammea 1 ഇനം
Mammillaria 1 ഇനം
Mandevilla 4 ഇനം
Manekia 1 ഇനം
Manettia 3 ഇനം
Manicaria 1 ഇനം
Manihot 2 ഇനം
Manilkara 3 ഇനം
Mansoa 1 ഇനം
Mapania 1 ഇനം
Maquira 1 ഇനം
Maranta 1 ഇനം
Maranthes 1 ഇനം
Marcgravia 6 ഇനം
Marcgraviastrum 1 ഇനം
Margaritaria 1 ഇനം
Marila 2 ഇനം
Maripa 1 ഇനം
Marsdenia 3 ഇനം
Marsypianthes 1 ഇനം
Martinella 1 ഇനം
Martynia 1 ഇനം
Mascagnia 2 ഇനം
Masdevallia 2 ഇനം
Matayba 2 ഇനം
Matisia 1 ഇനം
Matricaria 1 ഇനം
Matudaea 1 ഇനം
Mauria 1 ഇനം
Maxillaria 9 ഇനം
Mayaca 1 ഇനം
Maytenus 1 ഇനം
Mecardonia 1 ഇനം
Megalastrum 2 ഇനം
Melampodium 4 ഇനം
Melanthera 1 ഇനം
Meliosma 6 ഇനം
Melocactus 1 ഇനം
Melochia 7 ഇനം
Melothria 2 ഇനം
Melpomene 2 ഇനം
Mendoncia 4 ഇനം
Mentzelia 1 ഇനം
Meriania 1 ഇനം
Merinthopodium 1 ഇനം
Merremia 6 ഇനം
Mesechites 1 ഇനം
Mesosphaerum 2 ഇനം
Metastelma 1 ഇനം
Metaxya 1 ഇനം
Mezobromelia 1 ഇനം
Mickelia 2 ഇനം
Miconia 60 ഇനം
Microchilus 2 ഇനം
Microchloa 1 ഇനം
Microgramma 5 ഇനം
Micropholis 2 ഇനം
Micropleura 1 ഇനം
Microstegium 1 ഇനം
Microtea 1 ഇനം
Mikania 8 ഇനം
Milla 1 ഇനം
Milleria 1 ഇനം
Miltoniopsis 1 ഇനം
Mimosa 13 ഇനം
Minquartia 1 ഇനം
Mirabilis 2 ഇനം
Mitchella 1 ഇനം
Mitracarpus 1 ഇനം
Mitreola 1 ഇനം
Mollinedia 2 ഇനം
Mollugo 1 ഇനം
Monochaetum 3 ഇനം
Monolena 1 ഇനം
Monopyle 2 ഇനം
Monotropa 2 ഇനം
Monstera 18 ഇനം
Montanoa 3 ഇനം
Montrichardia 1 ഇനം
Moranopteris 1 ഇനം
Morinda 1 ഇനം
Mortoniodendron 4 ഇനം
Morus 1 ഇനം
Mosquitoxylum 1 ഇനം
Mouriri 3 ഇനം
Moutabea 1 ഇനം
Mucuna 6 ഇനം
Muehlenbeckia 1 ഇനം
Muhlenbergia 2 ഇനം
Muntingia 1 ഇനം
Myrcia 4 ഇനം
Myrcianthes 1 ഇനം
Myrciaria 2 ഇനം
Myrica 1 ഇനം
Myriocarpa 2 ഇനം
Myriophyllum 1 ഇനം
Myrmecophila 1 ഇനം
Myrospermum 1 ഇനം
Myroxylon 1 ഇനം
Myrrhidendron 1 ഇനം
Myrsine 2 ഇനം
Najas 1 ഇനം
Napeanthus 1 ഇനം
Naucleopsis 2 ഇനം
Nautilocalyx 1 ഇനം
Nectandra 12 ഇനം
Neea 8 ഇനം
Nelumbo 1 ഇനം
Neomarica 2 ഇനം
Neomirandea 3 ഇനം
Neonicholsonia 1 ഇനം
Nephrolepis 7 ഇനം
Nepsera 1 ഇനം
Neptunia 2 ഇനം
Neurolaena 1 ഇനം
Nicotiana 1 ഇനം
Nidema 1 ഇനം
Niphidium 2 ഇനം
Norantea 1 ഇനം
Nothoscordum 1 ഇനം
Notopleura 11 ഇനം
Nymphaea 5 ഇനം
Nymphoides 1 ഇനം
Nyssa 2 ഇനം
Ochroma 1 ഇനം
Ocimum 2 ഇനം
Ocotea 24 ഇനം
Octomeria 2 ഇനം
Odontadenia 2 ഇനം
Odontocarya 1 ഇനം
Odontonema 2 ഇനം
Odontosoria 1 ഇനം
Oenothera 4 ഇനം
Oleandra 2 ഇനം
Olfersia 1 ഇനം
Olyra 1 ഇനം
Omphalea 1 ഇനം
Oncidium 6 ഇനം
Operculina 3 ഇനം
Ophioglossum 4 ഇനം
Oplismenus 1 ഇനം
Opuntia 7 ഇനം
Oreomunnea 1 ഇനം
Oreomyrrhis 1 ഇനം
Oreopanax 5 ഇനം
Ormosia 9 ഇനം
Ornithocephalus 1 ഇനം
Orthilia 1 ഇനം
Orthoclada 1 ഇനം
Oryctanthus 3 ഇനം
Oryza 1 ഇനം
Osmunda 2 ഇനം
Ossaea 2 ഇനം
Ostrya 1 ഇനം
Otoba 1 ഇനം
Otopappus 1 ഇനം
Ouratea 3 ഇനം
Oxalis 5 ഇനം
Oxyrhynchus 1 ഇനം
Oyedaea 1 ഇനം
Pachira 2 ഇനം
Pachyrhizus 2 ഇനം
Pacourina 1 ഇനം
Paepalanthus 1 ഇനം
Palicourea 13 ഇനം
Palmorchis 3 ഇനം
Panicum 11 ഇനം
Panopsis 1 ഇനം
Parathesis 3 ഇനം
Pariana 1 ഇനം
Parinari 2 ഇനം
Parkia 1 ഇനം
Parkinsonia 1 ഇനം
Parmentiera 3 ഇനം
Parthenium 1 ഇനം
Paspalum 17 ഇനം
Passiflora 34 ഇനം
Passovia 1 ഇനം
Paullinia 16 ഇനം
Pausandra 1 ഇനം
Pavonia 9 ഇനം
Paypayrola 1 ഇനം
Pecluma 3 ഇനം
Pectis 3 ഇനം
Pelexia 1 ഇനം
Pellaea 3 ഇനം
Pelliciera 1 ഇനം
Peltaea 1 ഇനം
Peltostigma 1 ഇനം
Penstemon 2 ഇനം
Pentacalia 1 ഇനം
Pentaclethra 1 ഇനം
Pentagonia 2 ഇനം
Peperomia 39 ഇനം
Pera 1 ഇനം
Pereskia 3 ഇനം
Peritassa 1 ഇനം
Perityle 1 ഇനം
Pernettya 1 ഇനം
Perrottetia 2 ഇനം
Persea 3 ഇനം
Persicaria 2 ഇനം
Perymenium 1 ഇനം
Pescatoria 2 ഇനം
Petiveria 1 ഇനം
Petrea 1 ഇനം
Phacelia 1 ഇനം
Pharus 4 ഇനം
Phaseolus 3 ഇനം
Phenax 2 ഇനം
Philodendron 39 ഇനം
Phlebodium 2 ഇനം
Phlegmariurus 1 ഇനം
Pholidostachys 1 ഇനം
Phoradendron 7 ഇനം
Phragmipedium 1 ഇനം
Phragmites 1 ഇനം
Phyla 1 ഇനം
Phyllanthus 5 ഇനം
Physalis 4 ഇനം
Physostemon 1 ഇനം
Phytolacca 4 ഇനം
Picramnia 3 ഇനം
Picrasma 1 ഇനം
Pilea 12 ഇനം
Pilocarpus 1 ഇനം
Pilocosta 1 ഇനം
Pimenta 2 ഇനം
Pinaropappus 1 ഇനം
Pinguicula 1 ഇനം
Pinus 5 ഇനം
Pinzona 1 ഇനം
Piper 68 ഇനം
Piptadenia 1 ഇനം
Piptocarpha 1 ഇനം
Piriqueta 1 ഇനം
Piscidia 2 ഇനം
Pisonia 3 ഇനം
Pistacia 1 ഇനം
Pistia 1 ഇനം
Pitcairnia 5 ഇനം
Pithecellobium 5 ഇനം
Pityopsis 1 ഇനം
Pityrogramma 2 ഇനം
Plantago 2 ഇനം
Platanus 1 ഇനം
Platymiscium 3 ഇനം
Platystele 4 ഇനം
Platythelys 1 ഇനം
Pleiostachya 2 ഇനം
Pleopeltis 8 ഇനം
Pleuranthodendron 1 ഇനം
Pleuropetalum 2 ഇനം
Pleurothallis 10 ഇനം
Plinia 1 ഇനം
Plocosperma 1 ഇനം
Pluchea 3 ഇനം
Plukenetia 1 ഇനം
Plumeria 3 ഇനം
Podandrogyne 1 ഇനം
Podostemum 1 ഇനം
Pogonopus 1 ഇനം
Poikilacanthus 1 ഇനം
Poincianella 1 ഇനം
Polanisia 1 ഇനം
Polyanthina 1 ഇനം
Polybotrya 4 ഇനം
Polyclathra 1 ഇനം
Polygala 7 ഇനം
Polygonum 1 ഇനം
Polyphlebium 2 ഇനം
Polypodium 1 ഇനം
Polypremum 1 ഇനം
Polystemma 1 ഇനം
Polystichum 2 ഇനം
Polytaenium 2 ഇനം
Pombalia 1 ഇനം
Pontederia 1 ഇനം
Ponthieva 1 ഇനം
Populus 1 ഇനം
Poraqueiba 1 ഇനം
Porophyllum 2 ഇനം
Portulaca 5 ഇനം
Posoqueria 5 ഇനം
Potalia 1 ഇനം
Potamogeton 2 ഇനം
Pourouma 3 ഇനം
Pouteria 17 ഇനം
Pouzolzia 1 ഇനം
Pradosia 1 ഇനം
Preslianthus 1 ഇനം
Prestoea 2 ഇനം
Prestonia 4 ഇനം
Prioria 1 ഇനം
Priva 1 ഇനം
Prockia 1 ഇനം
Proserpinaca 2 ഇനം
Prosopis 2 ഇനം
Prosthechea 8 ഇനം
Protium 7 ഇനം
Prunus 2 ഇനം
Psammisia 1 ഇനം
Pseudabutilon 1 ഇനം
Pseudelephantopus 2 ഇനം
Pseudobombax 2 ഇനം
Pseudognaphalium 2 ഇനം
Pseudogynoxys 2 ഇനം
Pseudolmedia 2 ഇനം
Pseudorhipsalis 1 ഇനം
Pseudosamanea 1 ഇനം
Psidium 3 ഇനം
Psiguria 2 ഇനം
Psilotum 1 ഇനം
Psittacanthus 2 ഇനം
Psychopsis 1 ഇനം
Psychotria 44 ഇനം
Pteridium 2 ഇനം
Pteris 8 ഇനം
Pterocarpus 3 ഇനം
Pterocaulon 1 ഇനം
Puya 2 ഇനം
Quadrella 3 ഇനം
Qualea 1 ഇനം
Quararibea 2 ഇനം
Quassia 1 ഇനം
Quercus 8 ഇനം
Quiina 1 ഇനം
Racinaea 1 ഇനം
Radiovittaria 1 ഇനം
Randia 10 ഇനം
Ranunculus 4 ഇനം
Raphia 1 ഇനം
Raritebe 1 ഇനം
Rauvolfia 4 ഇനം
Ravenia 1 ഇനം
Razisea 4 ഇനം
Rehdera 1 ഇനം
Reinhardtia 3 ഇനം
Renealmia 6 ഇനം
Reseda 3 ഇനം
Restrepia 1 ഇനം
Rhipidocladum 1 ഇനം
Rhipsalis 2 ഇനം
Rhizophora 2 ഇനം
Rhodospatha 2 ഇനം
Rhodostemonodaphne 1 ഇനം
Rhynchanthera 2 ഇനം
Rhyncholaelia 2 ഇനം
Rhynchosia 5 ഇനം
Rhynchospora 14 ഇനം
Rhynchostele 2 ഇനം
Ribes 1 ഇനം
Richardia 2 ഇനം
Richeria 1 ഇനം
Rinorea 2 ഇനം
Rivina 1 ഇനം
Robinia 1 ഇനം
Rochefortia 1 ഇനം
Rodriguezia 2 ഇനം
Rogiera 1 ഇനം
Ronabea 2 ഇനം
Roseodendron 1 ഇനം
Rotala 1 ഇനം
Roupala 2 ഇനം
Rourea 4 ഇനം
Rubus 1 ഇനം
Rudgea 3 ഇനം
Ruellia 12 ഇനം
Ruprechtia 1 ഇനം
Ruptiliocarpon 1 ഇനം
Russelia 2 ഇനം
Rustia 1 ഇനം
Ruyschia 1 ഇനം
Ryania 1 ഇനം
Sabal 1 ഇനം
Sabicea 2 ഇനം
Sacciolepis 1 ഇനം
Saccoloma 1 ഇനം
Sacoglottis 1 ഇനം
Sacoila 1 ഇനം
Sagittaria 4 ഇനം
Salacia 2 ഇനം
Salix 2 ഇനം
Salpichlaena 1 ഇനം
Salvia 17 ഇനം
Salvinia 2 ഇനം
Samanea 1 ഇനം
Samolus 1 ഇനം
Sanchezia 1 ഇനം
Sanicula 1 ഇനം
Sanvitalia 1 ഇനം
Sapindus 1 ഇനം
Sapium 3 ഇനം
Sapranthus 2 ഇനം
Sarcaulus 1 ഇനം
Sarcoglottis 2 ഇനം
Sarcopera 1 ഇനം
Satyria 3 ഇനം
Saurauia 3 ഇനം
Sauvagesia 1 ഇനം
Scaevola 1 ഇനം
Scaphosepalum 1 ഇനം
Scaphyglottis 14 ഇനം
Schaefferia 1 ഇനം
Schefflera 4 ഇനം
Schistocarpha 1 ഇനം
Schizaea 1 ഇനം
Schizolobium 1 ഇനം
Schkuhria 1 ഇനം
Schlegelia 3 ഇനം
Schnella 1 ഇനം
Schoenocaulon 1 ഇനം
Schoepfia 3 ഇനം
Schultesia 1 ഇനം
Schwackaea 1 ഇനം
Schwartzia 1 ഇനം
Scleria 6 ഇനം
Sclerocarpus 1 ഇനം
Scoparia 1 ഇനം
Scutellaria 6 ഇനം
Sebastiania 1 ഇനം
Sechium 2 ഇനം
Securidaca 2 ഇനം
Sedum 1 ഇനം
Selaginella 17 ഇനം
Selenicereus 4 ഇനം
Semialarium 1 ഇനം
Senegalia 2 ഇനം
Senna 15 ഇനം
Serjania 10 ഇനം
Serpocaulon 7 ഇനം
Sesbania 1 ഇനം
Sesuvium 1 ഇനം
Setaria 5 ഇനം
Sicydium 2 ഇനം
Sida 15 ഇനം
Sidastrum 1 ഇനം
Sideroxylon 6 ഇനം
Simaba 1 ഇനം
Simarouba 2 ഇനം
Simira 1 ഇനം
Sinclairia 1 ഇനം
Sinningia 1 ഇനം
Siparuna 6 ഇനം
Sisyrinchium 1 ഇനം
Sloanea 8 ഇനം
Smallanthus 1 ഇനം
Smilax 6 ഇനം
Sobralia 9 ഇനം
Socratea 1 ഇനം
Solanum 45 ഇനം
Solenophora 1 ഇനം
Solidago 2 ഇനം
Sommera 1 ഇനം
Sorghastrum 1 ഇനം
Sorocea 3 ഇനം
Souroubea 3 ഇനം
Spachea 1 ഇനം
Spananthe 1 ഇനം
Sparattanthelium 1 ഇനം
Spathiphyllum 9 ഇനം
Spathoglottis 1 ഇനം
Specklinia 13 ഇനം
Spermacoce 9 ഇനം
Sphaeradenia 1 ഇനം
Sphagneticola 1 ഇനം
Sphyrospermum 1 ഇനം
Spigelia 5 ഇനം
Spiracantha 1 ഇനം
Spirodela 1 ഇനം
Spondias 3 ഇനം
Sporobolus 4 ഇനം
Stachys 1 ഇനം
Stachytarpheta 5 ഇനം
Stegnosperma 1 ഇനം
Steinchisma 1 ഇനം
Stelis 15 ഇനം
Stellaria 1 ഇനം
Stemodia 2 ഇനം
Stenandrium 1 ഇനം
Stenanona 1 ഇനം
Stenocereus 3 ഇനം
Stenogrammitis 1 ഇനം
Stenorrhynchos 1 ഇനം
Stenospermation 3 ഇനം
Stenotaphrum 1 ഇനം
Stephanopodium 1 ഇനം
Stephostachys 1 ഇനം
Sterculia 3 ഇനം
Stevia 2 ഇനം
Sticherus 3 ഇനം
Stigmaphyllon 4 ഇനം
Stigmatopteris 3 ഇനം
Stizophyllum 1 ഇനം
Streptochaeta 2 ഇനം
Stromanthe 3 ഇനം
Struchium 1 ഇനം
Strumpfia 1 ഇനം
Struthanthus 6 ഇനം
Strychnos 4 ഇനം
Stryphnodendron 1 ഇനം
Stylosanthes 4 ഇനം
Styrax 1 ഇനം
Suriana 1 ഇനം
Swartzia 3 ഇനം
Swietenia 1 ഇനം
Symbolanthus 1 ഇനം
Symphonia 1 ഇനം
Symplocos 2 ഇനം
Synechanthus 2 ഇനം
Synedrella 1 ഇനം
Syngonium 12 ഇനം
Tabebuia 1 ഇനം
Tabernaemontana 8 ഇനം
Tachigali 1 ഇനം
Tagetes 4 ഇനം
Talinum 2 ഇനം
Talipariti 1 ഇനം
Talisia 2 ഇനം
Tanaecium 1 ഇനം
Tapirira 2 ഇനം
Tapura 1 ഇനം
Tarenaya 2 ഇനം
Tassadia 1 ഇനം
Taxodium 1 ഇനം
Tecoma 1 ഇനം
Tectaria 10 ഇനം
Telipogon 1 ഇനം
Tephrosia 2 ഇനം
Teramnus 2 ഇനം
Terminalia 3 ഇനം
Ternstroemia 1 ഇനം
Terpsichore 2 ഇനം
Tessaria 1 ഇനം
Tetracera 3 ഇനം
Tetragastris 1 ഇനം
Tetramerium 1 ഇനം
Tetrapterys 5 ഇനം
Tetrorchidium 3 ഇനം
Teucrium 2 ഇനം
Thalia 1 ഇനം
Thelypteris 20 ഇനം
Theobroma 5 ഇനം
Thespesia 1 ഇനം
Thevetia 2 ഇനം
Thrinax 1 ഇനം
Tibouchina 3 ഇനം
Ticodendron 1 ഇനം
Tillandsia 31 ഇനം
Tinantia 1 ഇനം
Tipuana 1 ഇനം
Tithonia 3 ഇനം
Tococa 2 ഇനം
Tocoyena 1 ഇനം
Tonina 1 ഇനം
Tontelea 1 ഇനം
Tournefortia 7 ഇനം
Tovaria 1 ഇനം
Tovomita 3 ഇനം
Toxicodendron 2 ഇനം
Toxosiphon 1 ഇനം
Trachypogon 1 ഇനം
Tradescantia 5 ഇനം
Trattinnickia 1 ഇനം
Trema 1 ഇനം
Trianthema 1 ഇനം
Trichanthera 1 ഇനം
Trichilia 11 ഇനം
Trichocentrum 2 ഇനം
Trichomanes 6 ഇനം
Trichopilia 3 ഇനം
Trichosalpinx 3 ഇനം
Trichospermum 1 ഇനം
Trichospira 1 ഇനം
Trichostigma 2 ഇനം
Tridax 1 ഇനം
Trifolium 1 ഇനം
Trigonia 1 ഇനം
Trigonidium 2 ഇനം
Triolena 1 ഇനം
Triplaris 2 ഇനം
Triplasis 1 ഇനം
Tripogandra 1 ഇനം
Tripsacum 1 ഇനം
Trisetella 1 ഇനം
Tristicha 1 ഇനം
Triumfetta 4 ഇനം
Trixis 1 ഇനം
Trizeuxis 1 ഇനം
Tropaeolum 1 ഇനം
Trophis 3 ഇനം
Turbina 1 ഇനം
Turnera 4 ഇനം
Typha 2 ഇനം
Ulmus 1 ഇനം
Uncaria 1 ഇനം
Uniola 2 ഇനം
Unonopsis 2 ഇനം
Urena 1 ഇനം
Urera 6 ഇനം
Urochloa 2 ഇനം
Urospatha 1 ഇനം
Urtica 1 ഇനം
Urvillea 1 ഇനം
Utricularia 10 ഇനം
Vaccinium 5 ഇനം
Vachellia 4 ഇനം
Valeriana 1 ഇനം
Vallisneria 1 ഇനം
Vandenboschia 2 ഇനം
Vanilla 6 ഇനം
Vantanea 1 ഇനം
Varronia 6 ഇനം
Vatairea 1 ഇനം
Verbena 2 ഇനം
Verbesina 2 ഇനം
Vernonanthura 1 ഇനം
Vigna 7 ഇനം
Viguiera 1 ഇനം
Viola 2 ഇനം
Virola 4 ഇനം
Vismia 3 ഇനം
Vitex 1 ഇനം
Vitis 1 ഇനം
Vittaria 2 ഇനം
Vochysia 2 ഇനം
Volkameria 1 ഇനം
Vouarana 1 ഇനം
Voyria 2 ഇനം
Voyriella 1 ഇനം
Vriesea 1 ഇനം
Waltheria 1 ഇനം
Warrea 1 ഇനം
Warszewiczia 1 ഇനം
Weberocereus 1 ഇനം
Wedelia 2 ഇനം
Weinmannia 3 ഇനം
Welfia 1 ഇനം
Werauhia 5 ഇനം
Wercklea 1 ഇനം
Werneria 1 ഇനം
Wigandia 1 ഇനം
Wissadula 3 ഇനം
Witheringia 5 ഇനം
Xanthosoma 2 ഇനം
Ximenia 1 ഇനം
Xiphidium 1 ഇനം
Xylobium 1 ഇനം
Xylopia 4 ഇനം
Xylosma 4 ഇനം
Xyris 2 ഇനം
Yucca 2 ഇനം
Zamia 1 ഇനം
Zanthoxylum 8 ഇനം
Zapoteca 4 ഇനം
Zea 1 ഇനം
Zephyranthes 1 ഇനം
Zexmenia 1 ഇനം
Zinnia 2 ഇനം
Zinowiewia 1 ഇനം
Zornia 1 ഇനം
Zuelania 1 ഇനം
Zygia 3 ഇനം