മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aphelandra

Aphelandra

236 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Avicennia

Avicennia

271 140 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Barleria

Barleria

55 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bravaisia

Bravaisia

28 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Carlowrightia

Carlowrightia

25 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dicliptera

Dicliptera

20 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Elytraria

Elytraria

33 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Herpetacanthus

Herpetacanthus

14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hygrophila

Hygrophila

25 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Justicia

Justicia

531 306 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 16
Lepidagathis

Lepidagathis

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Louteridium

Louteridium

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mendoncia

Mendoncia

85 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Odontonema

Odontonema

525 380 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Poikilacanthus

Poikilacanthus

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Razisea

Razisea

19 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Ruellia

Ruellia

330 232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Sanchezia

Sanchezia

9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Stenandrium

Stenandrium

6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tetramerium

Tetramerium

33 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Trichanthera

Trichanthera

6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1