മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allomarkgrafia

Allomarkgrafia

34 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Asclepias

Asclepias

1,941 1,537 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aspidosperma

Aspidosperma

44 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Blepharodon

Blepharodon

20 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cascabela

Cascabela

42 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Echites

Echites

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Fischeria

Fischeria

16 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Forsteronia

Forsteronia

12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Funastrum

Funastrum

45 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gonolobus

Gonolobus

27 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Himatanthus

Himatanthus

16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lacmellea

Lacmellea

91 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Macropharynx

Macropharynx

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Macroscepis

Macroscepis

7 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Mandevilla

Mandevilla

79 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Marsdenia

Marsdenia

19 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Matelea

Matelea

11 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Mesechites

Mesechites

24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Metastelma

Metastelma

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mortoniella

Mortoniella

27 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Odontadenia

Odontadenia

36 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Peltastes

Peltastes

10 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Plumeria

Plumeria

5,442 4,427 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Polystemma

Polystemma

10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Prestonia

Prestonia

64 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Rauvolfia

Rauvolfia

184 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Tabernaemontana

Tabernaemontana

206 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Tassadia

Tassadia

47 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Thevetia

Thevetia

245 210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2