മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allomarkgrafia

Allomarkgrafia

18 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Asclepias

Asclepias

1,546 1,234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aspidosperma

Aspidosperma

21 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Blepharodon

Blepharodon

28 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cascabela

Cascabela

37 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Fischeria

Fischeria

16 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Forsteronia

Forsteronia

19 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Funastrum

Funastrum

43 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gonolobus

Gonolobus

26 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Himatanthus

Himatanthus

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Lacmellea

Lacmellea

75 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Macropharynx

Macropharynx

14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Macroscepis

Macroscepis

14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mandevilla

Mandevilla

83 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Marsdenia

Marsdenia

25 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Mesechites

Mesechites

41 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Metastelma

Metastelma

18 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Odontadenia

Odontadenia

30 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Plumeria

Plumeria

4,275 3,439 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Polystemma

Polystemma

20 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Prestonia

Prestonia

71 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Rauvolfia

Rauvolfia

155 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Tabernaemontana

Tabernaemontana

168 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Tassadia

Tassadia

22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Thevetia

Thevetia

207 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2