മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aralia

Aralia

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dendropanax

Dendropanax

119 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Hydrocotyle

Hydrocotyle

437 351 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Oreopanax

Oreopanax

68 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Schefflera

Schefflera

66 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4