മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adenocalymma

Adenocalymma

12 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Amphilophium

Amphilophium

34 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Amphitecna

Amphitecna

34 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Anemopaegma

Anemopaegma

59 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bignonia

Bignonia

31 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Callichlamys

Callichlamys

34 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Crescentia

Crescentia

1,072 638 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dolichandra

Dolichandra

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Fridericia

Fridericia

70 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Godmania

Godmania

6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Handroanthus

Handroanthus

352 222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Jacaranda

Jacaranda

31 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Lundia

Lundia

56 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Mansoa

Mansoa

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Martinella

Martinella

20 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Parmentiera

Parmentiera

99 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Roseodendron

Roseodendron

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Stizophyllum

Stizophyllum

15 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Tabebuia

Tabebuia

176 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Tanaecium

Tanaecium

33 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tecoma

Tecoma

3,679 2,802 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Xylophragma

Xylophragma

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1