മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Blechnum

Blechnum

79 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Salpichlaena

Salpichlaena

11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1