മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bursera

Bursera

284 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Protium

Protium

241 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Tetragastris

Tetragastris

162 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Trattinnickia

Trattinnickia

11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1