മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bursera

Bursera

437 211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Protium

Protium

261 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Tetragastris

Tetragastris

158 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Trattinnickia

Trattinnickia

32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2