മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Callisia

Callisia

2,639 2,404 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Cochliostema

Cochliostema

72 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Commelina

Commelina

1,299 1,019 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Dichorisandra

Dichorisandra

43 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Floscopa

Floscopa

11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Gibasis

Gibasis

126 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tinantia

Tinantia

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Tradescantia

Tradescantia

3,223 2,967 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Tripogandra

Tripogandra

36 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1