മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Becquerelia

Becquerelia

40 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bulbostylis

Bulbostylis

7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calyptrocarya

Calyptrocarya

10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Carex

Carex

95 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Cyperus

Cyperus

798 509 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 29
Eleocharis

Eleocharis

154 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Fimbristylis

Fimbristylis

70 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Fuirena

Fuirena

14 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Mapania

Mapania

35 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rhynchospora

Rhynchospora

163 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Scleria

Scleria

65 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6