മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema

Abarema

57 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acaciella

Acaciella

40 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeschynomene

Aeschynomene

236 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Albizia

Albizia

69 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Amicia

Amicia

70 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ancistrotropis

Ancistrotropis

10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andira

Andira

45 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ateleia

Ateleia

46 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Balizia

Balizia

71 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Barbieria

Barbieria

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bauhinia

Bauhinia

42 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Brownea

Brownea

40 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Caesalpinia

Caesalpinia

2,011 1,538 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calliandra

Calliandra

271 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Calopogonium

Calopogonium

164 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Canavalia

Canavalia

414 226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cassia

Cassia

14 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Centrosema

Centrosema

672 447 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Cercis

Cercis

3,621 2,948 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chamaecrista

Chamaecrista

312 140 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Chloroleucon

Chloroleucon

24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clitoria

Clitoria

47 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Cojoba

Cojoba

126 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Cologania

Cologania

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Copaifera

Copaifera

21 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Coursetia

Coursetia

45 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Crotalaria

Crotalaria

336 148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Crudia

Crudia

10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cynometra

Cynometra

37 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dalbergia

Dalbergia

161 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Dalea

Dalea

14 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Desmanthus

Desmanthus

160 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Desmodium

Desmodium

567 283 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Dialium

Dialium

52 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dioclea

Dioclea

71 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Diphysa

Diphysa

32 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dussia

Dussia

28 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Entada

Entada

80 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Enterolobium

Enterolobium

132 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Erythrina

Erythrina

185 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Galactia

Galactia

57 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Gliricidia

Gliricidia

89 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Guilandina

Guilandina

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Haematoxylum

Haematoxylum

104 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hymenaea

Hymenaea

209 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hymenolobium

Hymenolobium

10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Indigofera

Indigofera

86 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Inga

Inga

1,372 468 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 36
Lecointea

Lecointea

60 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lennea

Lennea

30 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...