മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gaiadendron

Gaiadendron

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Oryctanthus

Oryctanthus

31 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Passovia

Passovia

12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Psittacanthus

Psittacanthus

20 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Struthanthus

Struthanthus

55 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6