മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon

Abutilon

7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Allosidastrum

Allosidastrum

9 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Anoda

Anoda

159 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Apeiba

Apeiba

83 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ayenia

Ayenia

14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bastardia

Bastardia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Briquetia

Briquetia

17 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Byttneria

Byttneria

32 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ceiba

Ceiba

667 402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Chiranthodendron

Chiranthodendron

15 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Christiana

Christiana

20 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cienfuegosia

Cienfuegosia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Corchorus

Corchorus

80 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Goethalsia

Goethalsia

44 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gossypium

Gossypium

253 189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Guazuma

Guazuma

121 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hampea

Hampea

42 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Helicteres

Helicteres

47 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Heliocarpus

Heliocarpus

68 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Herissantia

Herissantia

8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Herrania

Herrania

31 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hibiscus

Hibiscus

25 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Kosteletzkya

Kosteletzkya

5 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Luehea

Luehea

69 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Malachra

Malachra

72 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Malvastrum

Malvastrum

350 236 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Malvaviscus

Malvaviscus

888 634 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Matisia

Matisia

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Melochia

Melochia

234 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Mortoniodendron

Mortoniodendron

43 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Ochroma

Ochroma

72 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pachira

Pachira

1,323 1,089 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pavonia

Pavonia

174 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Peltaea

Peltaea

5 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Pseudabutilon

Pseudabutilon

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Pseudobombax

Pseudobombax

194 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Quararibea

Quararibea

48 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Sida

Sida

832 504 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Sidastrum

Sidastrum

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sterculia

Sterculia

105 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Talipariti

Talipariti

196 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Theobroma

Theobroma

731 389 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Thespesia

Thespesia

541 307 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Trichospermum

Trichospermum

23 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Triumfetta

Triumfetta

108 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Urena

Urena

466 285 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Waltheria

Waltheria

9 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Wercklea

Wercklea

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Wissadula

Wissadula

18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3