മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon

Abutilon

7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anoda

Anoda

186 156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Apeiba

Apeiba

140 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ayenia

Ayenia

16 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bastardia

Bastardia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Briquetia

Briquetia

16 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Byttneria

Byttneria

36 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ceiba

Ceiba

913 552 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Chiranthodendron

Chiranthodendron

19 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Christiana

Christiana

92 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cienfuegosia

Cienfuegosia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Corchorus

Corchorus

128 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Goethalsia

Goethalsia

44 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gossypium

Gossypium

371 271 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Guazuma

Guazuma

198 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hampea

Hampea

14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Helicteres

Helicteres

53 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Heliocarpus

Heliocarpus

79 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Herissantia

Herissantia

12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Herrania

Herrania

34 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hibiscus

Hibiscus

36 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Luehea

Luehea

70 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Malachra

Malachra

94 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Malvastrum

Malvastrum

494 338 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Malvaviscus

Malvaviscus

1,214 894 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Matisia

Matisia

17 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Melochia

Melochia

311 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Mortoniodendron

Mortoniodendron

50 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Ochroma

Ochroma

128 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pachira

Pachira

1,882 1,557 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pavonia

Pavonia

252 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Pseudabutilon

Pseudabutilon

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Pseudobombax

Pseudobombax

287 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Quararibea

Quararibea

52 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Sida

Sida

1,104 675 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 13
Sidastrum

Sidastrum

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sterculia

Sterculia

145 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Talipariti

Talipariti

310 209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Theobroma

Theobroma

967 536 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Thespesia

Thespesia

686 434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Trichospermum

Trichospermum

60 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Triumfetta

Triumfetta

162 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Urena

Urena

685 424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Wercklea

Wercklea

34 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Wissadula

Wissadula

13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2