മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Marcgravia

Marcgravia

167 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Marcgraviastrum

Marcgraviastrum

10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Norantea

Norantea

38 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ruyschia

Ruyschia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Sarcopera

Sarcopera

76 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Schwartzia

Schwartzia

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Souroubea

Souroubea

68 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3