മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciotis

Aciotis

57 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acisanthera

Acisanthera

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adelobotrys

Adelobotrys

65 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arthrostemma

Arthrostemma

36 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bellucia

Bellucia

62 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Blakea

Blakea

84 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Centradenia

Centradenia

138 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Clidemia

Clidemia

366 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Conostegia

Conostegia

414 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Graffenrieda

Graffenrieda

32 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Henriettea

Henriettea

65 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Heterocentron

Heterocentron

14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Leandra

Leandra

136 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Meriania

Meriania

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Miconia

Miconia

1,272 259 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 60
Monochaetum

Monochaetum

21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Monolena

Monolena

14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mouriri

Mouriri

50 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Nepsera

Nepsera

14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ossaea

Ossaea

16 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pilocosta

Pilocosta

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Rhynchanthera

Rhynchanthera

45 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Schoenocaulon

Schoenocaulon

20 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Schwackaea

Schwackaea

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tibouchina

Tibouchina

114 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Tococa

Tococa

35 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Triolena

Triolena

30 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1