മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acroceras

Acroceras

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostis

Agrostis

11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alopecurus

Alopecurus

81 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andropogon

Andropogon

77 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aristida

Aristida

15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arundinella

Arundinella

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Avenella

Avenella

165 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Axonopus

Axonopus

22 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bothriochloa

Bothriochloa

322 163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Bouteloua

Bouteloua

107 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Bromus

Bromus

73 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Calamagrostis

Calamagrostis

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cenchrus

Cenchrus

82 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Chloris

Chloris

227 140 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Chusquea

Chusquea

6 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cryptochloa

Cryptochloa

15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dichanthelium

Dichanthelium

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Digitaria

Digitaria

79 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Distichlis

Distichlis

73 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Elytrostachys

Elytrostachys

19 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eragrostis

Eragrostis

67 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Eustachys

Eustachys

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Glyceria

Glyceria

28 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Guadua

Guadua

17 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Gynerium

Gynerium

14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Homolepis

Homolepis

11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hymenachne

Hymenachne

28 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ichnanthus

Ichnanthus

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Isachne

Isachne

23 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ischaemum

Ischaemum

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ixophorus

Ixophorus

18 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Jouvea

Jouvea

5 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Lasiacis

Lasiacis

82 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Leersia

Leersia

28 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Leptochloa

Leptochloa

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Lithachne

Lithachne

14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Microchloa

Microchloa

31 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Microstegium

Microstegium

22 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Muhlenbergia

Muhlenbergia

101 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Olyra

Olyra

48 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Oplismenus

Oplismenus

26 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Orthoclada

Orthoclada

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Oryza

Oryza

10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Panicum

Panicum

689 488 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Pariana

Pariana

5 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Paspalum

Paspalum

372 180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Pharus

Pharus

60 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Phragmites

Phragmites

3,637 2,744 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rhipidocladum

Rhipidocladum

11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sacciolepis

Sacciolepis

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Loading...