മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum

Acrostichum

86 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adiantopsis

Adiantopsis

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adiantum

Adiantum

2,111 1,749 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Anetium

Anetium

11 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Anogramma

Anogramma

159 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Argyrochosma

Argyrochosma

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Astrolepis

Astrolepis

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ceratopteris

Ceratopteris

19 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cheilanthes

Cheilanthes

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Doryopteris

Doryopteris

17 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hecistopteris

Hecistopteris

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Hemionitis

Hemionitis

11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pellaea

Pellaea

85 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Pityrogramma

Pityrogramma

90 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Polytaenium

Polytaenium

12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pteris

Pteris

90 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Radiovittaria

Radiovittaria

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Vittaria

Vittaria

18 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2