മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum

Acrostichum

116 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adiantopsis

Adiantopsis

14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adiantum

Adiantum

2,838 2,295 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Anetium

Anetium

11 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Anogramma

Anogramma

193 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Argyrochosma

Argyrochosma

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Astrolepis

Astrolepis

11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ceratopteris

Ceratopteris

24 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cheilanthes

Cheilanthes

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Doryopteris

Doryopteris

25 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hecistopteris

Hecistopteris

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Hemionitis

Hemionitis

15 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Mildella

Mildella

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pellaea

Pellaea

94 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Pityrogramma

Pityrogramma

116 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Polytaenium

Polytaenium

12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pteris

Pteris

100 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Radiovittaria

Radiovittaria

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Vittaria

Vittaria

26 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2