മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alibertia

Alibertia

89 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alseis

Alseis

22 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amaioua

Amaioua

18 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arachnothryx

Arachnothryx

106 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Arcytophyllum

Arcytophyllum

12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Augusta

Augusta

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Bertiera

Bertiera

45 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bouvardia

Bouvardia

167 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calycophyllum

Calycophyllum

53 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Carapichea

Carapichea

14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cephalanthus

Cephalanthus

974 857 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chimarrhis

Chimarrhis

59 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chiococca

Chiococca

166 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Chione

Chione

72 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chomelia

Chomelia

47 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cinchona

Cinchona

23 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Coccocypselum

Coccocypselum

106 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Condaminea

Condaminea

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cordiera

Cordiera

21 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cosmibuena

Cosmibuena

37 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Coussarea

Coussarea

57 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Coutarea

Coutarea

17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Diodia

Diodia

311 261 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Duroia

Duroia

7 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Elaeagia

Elaeagia

11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Erithalis

Erithalis

32 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ernodea

Ernodea

49 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Exostema

Exostema

81 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Faramea

Faramea

101 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Ferdinandusa

Ferdinandusa

25 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Galium

Galium

38 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Genipa

Genipa

178 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Geophila

Geophila

60 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Gonzalagunia

Gonzalagunia

45 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Guettarda

Guettarda

163 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Hamelia

Hamelia

866 610 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Hillia

Hillia

18 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Hippotis

Hippotis

19 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hoffmannia

Hoffmannia

132 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Isertia

Isertia

30 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ixora

Ixora

32 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lasianthus

Lasianthus

15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Manettia

Manettia

41 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Mitchella

Mitchella

733 665 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mitracarpus

Mitracarpus

240 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Morinda

Morinda

26 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Notopleura

Notopleura

181 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Palicourea

Palicourea

394 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Pentagonia

Pentagonia

39 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Pittoniotis

Pittoniotis

39 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Loading...