മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amyris

Amyris

38 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Angostura

Angostura

54 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Casimiroa

Casimiroa

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Conchocarpus

Conchocarpus

72 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Esenbeckia

Esenbeckia

34 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Galipea

Galipea

48 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Peltostigma

Peltostigma

11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pilocarpus

Pilocarpus

25 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ravenia

Ravenia

33 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Toxosiphon

Toxosiphon

31 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Zanthoxylum

Zanthoxylum

189 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8