മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gloeospermum

Gloeospermum

15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hybanthus

Hybanthus

30 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Leonia

Leonia

14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Paypayrola

Paypayrola

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Pombalia

Pombalia

5 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Rinorea

Rinorea

78 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Viola

Viola

167 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2