മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amphirrhox

Amphirrhox

11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gloeospermum

Gloeospermum

24 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hybanthus

Hybanthus

40 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Leonia

Leonia

28 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Paypayrola

Paypayrola

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rinorea

Rinorea

108 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Viola

Viola

173 157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3