മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Zumbado Manuel
Zumbado Manuel 26 നവം. 2021

aristolochia anguicida

 

പുഷ്പം
flower
പുഷ്പം
flower
ഇല

+1

leaf
Alvaro Marcelo Campos Flores
Alvaro Marcelo Campos Flores 26 നവം. 2021

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

സുബാബുൽ Fabaceae

Leucaena leucocephala ഫലം
fruit
Leucaena leucocephala ഇല
leaf
Alvaro Marcelo Campos Flores
Alvaro Marcelo Campos Flores 26 നവം. 2021

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

സുബ്രഹ്മണ്യകിരീടം Bignoniaceae

Tecoma stans ഇല
leaf
Tecoma stans പുഷ്പം
flower
Tecoma stans പുറംതൊലി
bark
pedro pancieri
pedro pancieri 25 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഫലം
fruit
Micheline Formigoni
Micheline Formigoni 25 നവം. 2021

Malpighia glabra L.

വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചെറി Malpighiaceae

Malpighia glabra പുഷ്പം
flower
Dane J
Dane J 25 നവം. 2021

Sechium edule (Jacq.) Sw.

 

ഫലം
fruit
ഫലം
fruit
gonzales hilary
gonzales hilary 25 നവം. 2021

Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose

 

ഇല
leaf
Loading...