മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Isidro Calero Ocón
Isidro Calero Ocón 15 ജൂലൈ. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Dennis Steinke
Dennis Steinke 28 നവം. 2022

Malvaviscus arboreus Cav.

മൊട്ടുചെമ്പരത്തി Malvaceae

Malvaviscus arboreus പുഷ്പം
flower
Dennis Steinke
Dennis Steinke 28 നവം. 2022

Rivina humilis L.

രക്തനെല്ലി Petiveriaceae

Rivina humilis ഫലം
fruit
Dennis Steinke
Dennis Steinke 28 നവം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
പുഷ്പം
flower
Laura Martinez
Laura Martinez 28 നവം. 2022

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

സുബ്രഹ്മണ്യകിരീടം Bignoniaceae

Tecoma stans പുഷ്പം
flower
Loading...