മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema adenophora (Ducke) Barneby & J.W. Grimes LC

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema adenophora
Abarema adenophora

Abarema barbouriana (Standl.) Barneby & J.W. Grimes LC

 
Fabaceae 31 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema barbouriana
Abarema barbouriana
Abarema barbouriana
Abarema barbouriana

Abies guatemalensis Rehder EN

 
Pinaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abies guatemalensis

Abuta panamensis (Standl.) Krukoff & Barneby

 
Menispermaceae 24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abuta panamensis
Abuta panamensis
Abuta panamensis
Abuta panamensis

Abutilon percaudatum Hochr.

 
Malvaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Abutilon percaudatum
Abutilon percaudatum
Abutilon percaudatum
Abutilon percaudatum

Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urb.

 
Malvaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon trisulcatum
Abutilon trisulcatum
Abutilon trisulcatum

Acaciella villosa (Sw.) Britton & Rose LC

 
Fabaceae 40 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaciella villosa
Acaciella villosa
Acaciella villosa
Acaciella villosa

Acaena cylindristachya Ruiz & Pav.

 
Rosaceae 27 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena cylindristachya
Acaena cylindristachya
Acaena cylindristachya
Acaena cylindristachya

Acaena elongata L.

 
Rosaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena elongata
Acaena elongata
Acaena elongata

Acalypha alopecuroidea Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha alopecuroidea
Acalypha alopecuroidea
Acalypha alopecuroidea
Acalypha alopecuroidea

Acalypha arvensis Poepp.

 
Euphorbiaceae 38 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha arvensis
Acalypha arvensis
Acalypha arvensis
Acalypha arvensis

Acalypha diversifolia Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 40 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia

Acalypha leptopoda Müll. Arg.

 
Euphorbiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha leptopoda
Acalypha leptopoda
Acalypha leptopoda
Acalypha leptopoda

Acalypha macrostachya Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 102 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha macrostachya
Acalypha macrostachya
Acalypha macrostachya
Acalypha macrostachya

Acalypha mortoniana Lundell

 
Euphorbiaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha mortoniana
Acalypha mortoniana
Acalypha mortoniana
Acalypha mortoniana

Acalypha polystachya Jacq.

 
Euphorbiaceae 21 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha polystachya
Acalypha polystachya
Acalypha polystachya
Acalypha polystachya

Acalypha radinostachya Donn. Sm.

 
Euphorbiaceae 18 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha radinostachya
Acalypha radinostachya
Acalypha radinostachya
Acalypha radinostachya

Acalypha schiedeana Schltdl. LC

 
Euphorbiaceae 12 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha schiedeana
Acalypha schiedeana
Acalypha schiedeana
Acalypha schiedeana

Acalypha villosa Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha villosa
Acalypha villosa
Acalypha villosa
Acalypha villosa

Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck LC

 
Cactaceae 1,538 1,452 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 92 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Achimenes longiflora DC.

 
Gesneriaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora

Acianthera aberrans (Luer) Pupulin & Bogarín

 
Orchidaceae 16 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthera aberrans
Acianthera aberrans
Acianthera aberrans
Acianthera aberrans

Acianthera pantasmi (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase

 
Orchidaceae 20 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthera pantasmi
Acianthera pantasmi
Acianthera pantasmi
Acianthera pantasmi

Acianthera verecunda (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase

 
Orchidaceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthera verecunda
Acianthera verecunda
Acianthera verecunda
Acianthera verecunda

Aciotis indecora (Bonpl.) Triana

 
Melanthiaceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciotis indecora
Aciotis indecora
Aciotis indecora
Aciotis indecora

Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana

 
Melanthiaceae 16 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciotis purpurascens
Aciotis purpurascens
Aciotis purpurascens
Aciotis purpurascens

Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) Triana

 
Melanthiaceae 56 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciotis rubricaulis
Aciotis rubricaulis
Aciotis rubricaulis
Aciotis rubricaulis

Acisanthera quadrata Pers.

 
Melanthiaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata

Acmella papposa (Hemsl.) R.K. Jansen

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Acmella papposa
Acmella papposa
Acmella papposa

Acmella radicans (Jacq.) R.K. Jansen

 
Asteraceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella radicans
Acmella radicans
Acmella radicans
Acmella radicans

Acmella uliginosa (Sw.) Cass. LC

അക്മെല്ല യുലിഗിനോസ
Asteraceae 42 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa

Acnistus arborescens (L.) Schltdl. LC

 
Solanaceae 118 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acnistus arborescens
Acnistus arborescens
Acnistus arborescens
Acnistus arborescens

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy LC

 
Poaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. LC

 
Arecaceae 19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrocomia aculeata
Acrocomia aculeata
Acrocomia aculeata
Acrocomia aculeata

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae 116 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Adelia triloba (Müll. Arg.) Hemsl. LC

 
Euphorbiaceae 46 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adelia triloba
Adelia triloba
Adelia triloba
Adelia triloba

Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana

 
Melanthiaceae 61 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens

Adelonema wendlandii (Schott) S.Y. Wong & Croat

 
Araceae 15 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adelonema wendlandii
Adelonema wendlandii
Adelonema wendlandii
Adelonema wendlandii

Adenocalymma inundatum Mart. ex DC.

 
Bignoniaceae 12 1 നിരീക്ഷണം
Adenocalymma inundatum
Adenocalymma inundatum
Adenocalymma inundatum
Adenocalymma inundatum

Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée

 
Pteridaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantopsis chlorophylla
Adiantopsis chlorophylla
Adiantopsis chlorophylla
Adiantopsis chlorophylla

Adiantopsis radiata (L.) Fée

 
Pteridaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 2,514 2,167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Pteridaceae 23 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 49 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Loading...