മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema adenophora (Ducke) Barneby & J.W. Grimes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema barbouriana (Standl.) Barneby & J.W. Grimes 31 ചിത്രങ്ങൾ
Abies guatemalensis Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abuta panamensis (Standl.) Krukoff & Barneby 24 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon percaudatum Hochr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acaciella villosa (Sw.) Britton & Rose 40 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena cylindristachya Ruiz & Pav. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena elongata L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha alopecuroidea Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha apodanthes Standl. & L.O. Williams 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha arvensis Poepp. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha costaricensis (Kuntze) Knobl. ex Pax & K. Hoffm. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha diversifolia Jacq. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha leptopoda Müll. Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha macrostachya Jacq. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha mortoniana Lundell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha polystachya Jacq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha radinostachya Donn. Sm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha schiedeana Schltdl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha villosa Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck 1527 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes longiflora DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera aberrans (Luer) Pupulin & Bogarín 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera decipiens (Ames & C. Schweinf.) Pridgeon & M.W. Chase 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera pantasmi (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase 20 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera verecunda (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis indecora (Bonpl.) Triana 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) Triana 56 ചിത്രങ്ങൾ
Acisanthera quadrata Pers. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella papposa (Hemsl.) R.K. Jansen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella radicans (Jacq.) R.K. Jansen 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adelia triloba (Müll. Arg.) Hemsl. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana 61 ചിത്രങ്ങൾ
Adelonema wendlandii (Schott) S.Y. Wong & Croat 15 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocalymma inundatum Mart. ex DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantopsis radiata (L.) Fée 7 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 2511 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum latifolium Lam. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum Sw. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum obliquum Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum petiolatum Desv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum poiretii Wikstr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum polyphyllum Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C. Presl 203 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum seemannii Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tenerum Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea angustifolia Poepp. & Endl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea bracteata (Sw.) Griseb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea lueddemanniana (K. Koch) Brongn. ex Mez 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea magdalenae (André) André ex Baker 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea mariae-reginae H. Wendl. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea mexicana Baker 40 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea pubescens Baker 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea tillandsioides (Mart. ex Schult. & Schult. f.) Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea tonduzii Mez & Pittier 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila anomala Pittier 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila costaricensis Moldenke 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila deppeana Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila falcata Donn. Sm. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila mollis Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila odontophylla Donn. Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila panamensis Moldenke 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila quararibeana Rueda 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene brasiliana (Poir.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene ciliata Vogel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene compacta Rose 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene elegans Schltdl. & Cham. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene fascicularis Schltdl. & Cham. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene filosa Mart. ex Benth. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene histrix Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene rudis Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene scabra G. Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva Sw. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis maritima (Raf.) Raf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 6179 ചിത്രങ്ങൾ
Agave angustifolia Haw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agave chiapensis Jacobi 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agave fourcroydes Lem. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Agave ghiesbreghtii Lem. ex Jacobi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agave seemanniana Jacobi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave wercklei F.A.C. Weber ex Wercklé 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King & H. Rob. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 2271 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia gryposepala Wallr. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis perennans (Walter) Tuck. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis scabra Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis tolucensis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis virescens Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aiouea costaricensis (Mez) Kosterm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia adinocephala (Donn. Sm.) Britton & Rose ex Record 18 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia carbonaria Britton 51 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea costaricensis Pax & K. Hoffm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea glandulosa Poepp. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea latifolia Sw. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll. Arg. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alectra aspera (Cham. & Schltdl.) L.O. Williams 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alfaroa costaricensis Standl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia atlantica (Dwyer) Delprete & C.H. Perss. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia patinoi (Cuatrec.) Delprete & C.H. Perss. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Allionia choisyi Standl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Allium glandulosum Link & Otto 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allomarkgrafia brenesiana Woodson 27 ചിത്രങ്ങൾ
Allomarkgrafia plumeriiflora Woodson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus psilospermus Radlk. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus racemosus Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus acuminata Kunth 43 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Alophia silvestris (Loes.) Goldblatt 24 ചിത്രങ്ങൾ
Alseis costaricensis C.M. Taylor 22 ചിത്രങ്ങൾ
Alsobia punctata (Lindl.) Hanst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila erinacea (H. Karst.) D.S. Conant 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila firma (Baker) D.S. Conant 30 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 1407 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 103 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera costaricensis Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera laguroides (Standl.) Standl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera lanceolata (Benth.) Schinz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera tenella Colla 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alvaradoa amorphoides Liebm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Amaioua glomerulata (Lam. ex Poir.) Delprete & C.H. Perss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaioua pedicellata Dwyer 16 ചിത്രങ്ങൾ
Amalophyllon laceratum (C.V. Morton) Boggan 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amanoa guianensis Aubl. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 921 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 944 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 907 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia cumanensis Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia hispida Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amicia zygomeris DC. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia coccinea Rottb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia robusta Heer & Regel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocera macrocarpa Forero & A.H. Gentry 32 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth 25 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium pannosum (DC.) Bureau & K. Schum. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amphirrhox longifolia (A. St.-Hil.) Spreng. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Amphitecna isthmica (A.H. Gentry) A.H. Gentry 15 ചിത്രങ്ങൾ
Amphitecna kennedyae (A.H. Gentry) A.H. Gentry 15 ചിത്രങ്ങൾ
Amphitecna latifolia (Mill.) A.H. Gentry 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris balsamifera L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris elemifera L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris pinnata Kunth 61 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris sylvatica Jacq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium excelsum (Bertero & Balb. ex Kunth) Skeels 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis pumila Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anathallis lewisiae (Ames) Solano & Soto Arenas 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea crassipetala Hemsl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea dolichocarpa Sprague & Sandwith 154 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea phaeocarpa Mart. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ancistrotropis peduncularis (Fawc. & Rendle) A. Delgado 10 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Androlepis skinneri Brongn. ex Houllet 22 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon bicornis L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gyrans Ashe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon leucostachyus Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia adiantifolia (L.) Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia hirsuta (L.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia mexicana Klotzsch 38 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia pastinacaria Moritz ex Prantl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia phyllitidis (L.) Sw. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopaegma chrysoleucum (Kunth) Sandwith 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopaegma orbiculatum (Jacq.) DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Anetium citrifolium (L.) Splitg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Angostura granulosa (Kallunki) Kallunki 58 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba venezuelana Mez 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantherina hispidula (Mart.) Pennell 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Annona amazonica R.E. Fr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Annona holosericea Saff. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Annona mucosa Jacq. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Annona papilionella (Diels) H. Rainer 25 ചിത്രങ്ങൾ
Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal 34 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Annona spraguei Saff. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda acerifolia Cav. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda cristata (L.) Schltdl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Anogramma leptophylla (L.) Link 199 ചിത്രങ്ങൾ
Anomospermum reticulatum (Mart.) Eichler 34 ചിത്രങ്ങൾ
Anthodiscus chocoensis Prance 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium acutangulum Engl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium acutifolium Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium alatipedunculatum Croat & R.A. Baker 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium amnicola Dressler 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium angustispadix Croat & R.A. Baker 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium austin-smithii Croat & R.A. Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium bakeri Hook. f. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium berriozabalense Matuda 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium bradeanum Croat & Grayum 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium clarinervium Matuda 277 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium clavigerum Poepp. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium clidemioides Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium consobrinum Schott 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium cubense Engl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium cuspidatum Mast. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium dressleri Croat 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium durandii Engl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium eximium Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium fendleri Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium flexile Schott 31 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium formosum Schott 23 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium friedrichsthalii Schott 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium gracile (Rudge) Schott 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hacumense Engl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hoffmannii Schott 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium interruptum Sodiro 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium lancifolium Schott 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium llanense Croat 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium michelii Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium microspadix Schott 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium obtusilobum Schott 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium obtusum (Engl.) Grayum 43 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium ochranthum K. Koch 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium oerstedianum Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium papillilaminum Croat 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium pittieri Engl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium propinquum Sodiro 23 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium ramonense Engl. ex K. Krause 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium ravenii Croat & R.A. Baker 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium salvinii Hemsl. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scandens (Aubl.) Engl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum Schott 908 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium schlechtendalii Kunth 65 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium spathiphyllum N.E. Br. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium subsignatum Schott 28 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium testaceum Croat & R.A. Baker 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium trisectum Sodiro 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium upalaense Croat & R.A. Baker 32 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba tibourbou Aubl. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra aurantiaca Lindl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra dolichantha Donn. Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra golfodulcensis McDade 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra lingua-bovis Leonard 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra scabra (Vahl) Sm. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra sinclairiana Nees 79 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra storkii Leonard 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra tonduzii Leonard 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra tridentata Hemsl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Apodanthes caseariae Poit. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aporocactus flagelliformis (L.) Lem. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx aspera (Standl.) Borhidi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx bertieroides (Standl.) Borhidi 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx brenesii (Standl.) Borhidi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx buddleioides (Benth.) Planch. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx chaconii (Lorence) Borhidi 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx costaricensis (Standl.) Borhidi 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia humilis Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus xalapensis Kunth 121 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium campylopodum Engelm. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Archibaccharis schiedeana (Benth.) J.D. Jacks. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos pungens Kunth 104 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1471 ചിത്രങ്ങൾ
Arcytophyllum muticum (Wedd.) Standl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia auriculata Donn. Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia brenesii Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia compressa Kunth 39 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia conoidea Lundell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia dunlapiana P.H. Allen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia fimbrillifera Lundell 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia furfuracea Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia guianensis (Aubl.) Mez 48 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia liesneri Lundell 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia nigropunctata Oerst. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia opegrapha Oerst. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia pellucida Oerst. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia revoluta Kunth 57 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia wedelii Lundell 51 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma incana (C. Presl) Windham 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida jorullensis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida ternipes Cav. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia anguicida Jacq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia arborea Linden 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia cordiflora Mutis ex Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia elegans Mast. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora Sw. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia leuconeura Linden 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia maxima Jacq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pilosa Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia trilobata L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Arpophyllum giganteum Hartw. ex Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ludoviciana Nutt. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don 30 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias angustifolia Schweigg. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1966 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias woodsoniana Standl. & Steyerm. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Aspasia epidendroides Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidogyne stictophylla (Schltr.) Garay 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll. Arg. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma excelsum Benth. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma rigidum Rusby 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium auritum Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium blepharophorum Bertol. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium castaneum Schltdl. & Cham. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium dissectum Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium feei Kunze ex Fée 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium formosum Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium harpeodes Kunze 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium holophlebium Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hostmannii Hieron. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium juglandifolium Lam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium lividum Mett. ex Kuhn 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium macilentum Kunze ex Klotzsch 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium maxonii Lellinger 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pteropus Kaulf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pumilum Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium resiliens Kunze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium riparium Liebm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium salicifolium L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serra Langsd. & Fisch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serratum L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium sessilifolium Desv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium theciferum (Kunth) Mett. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia alata Harling 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia euryspatha Harling 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia ferruginea Grayum & Hammel 13 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia isabellina Harling 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia longitepala Harling 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia microphylla (Oerst.) Harling 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia multistaminata Harling 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia sleeperae Grayum & Hammel 14 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia stenophylla (Standl.) Harling 19 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia uncinata Harling 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia utilis (Oerst.) Harling 22 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia vagans Harling 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asterogyne martiana (H. Wendl.) H. Wendl. ex Hemsl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Astraea lobata (L.) Klotzsch 34 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum alatum H.F. Loomis 23 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum confertum H. Wendl. & Burret 8 ചിത്രങ്ങൾ
Astrolepis sinuata (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham 11 ചിത്രങ്ങൾ
Astronium graveolens Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ateleia herbert-smithii Pittier 42 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium filix-femina (L.) Roth 2743 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea cohune Mart. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea rostrata Oerst. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Augusta rivalis (Benth.) J.H. Kirkbr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aulonemia viscosa (Hitchc.) McClure 2 ചിത്രങ്ങൾ
Avenella flexuosa (L.) Drejer 226 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia bicolor Standl. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia germinans (L.) L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Axinaea costaricensis Cogn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana amygdalina (Lam.) R.M. King & H. Rob. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ayenia micrantha Standl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella biloba (Schltdl.) Wedd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pedunculata (Mill.) Cabrera 10 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis trinervis Pers. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa repens (Sw.) Wettst. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa salzmannii (Benth.) Wettst. ex Edwall 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris caudata H. Wendl. ex Burret 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris coloradonis L.H. Bailey 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris glandulosa Oerst. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gracilior Burret 21 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris guineensis (L.) H.E. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris herrerana Cascante 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris hondurensis Standl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris longiseta H. Wendl. ex Burret 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris major Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Balizia elegans (Ducke) Barneby & J.W. Grimes 71 ചിത്രങ്ങൾ
Baltimora recta L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Banara guianensis Aubl. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Banisteriopsis elegans (Triana & Planch.) Sandwith 21 ചിത്രങ്ങൾ
Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Barbieria pinnata (Pers.) Baill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Barbosella dolichorhiza Schltr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Barkeria spectabilis Bateman ex Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria oenotheroides Dum. Cours. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bastardia viscosa (L.) Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Batis maritima L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia cookii Rose 28 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia divaricata L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia pauletia Pers. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bdallophytum americanum (R. Br.) Eichler ex Solms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea goldmanii Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea guatemalensis Rose 17 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea pliabilis (Baker) Rose 6 ചിത്രങ്ങൾ
Becquerelia cymosa Brongn. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia cardiocarpa Liebm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia convallariodora C. DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia estrellensis C. DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia glabra Aubl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia guaduensis Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirsuta Aubl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia imperialis Lem. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia involucrata Liebm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia multinervia Liebm. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia parviflora Poepp. & Endl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia plebeja Liebm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia quaternata L.B. Sm. & B.G. Schub. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia semiovata Liebm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia sericoneura Liebm. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia strigillosa A. Dietr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia urophylla Hook. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia alloiophylla (Rusby) Kosterm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia brenesii C.K. Allen 4 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch & H. Karst. ex Meisn.) Sach. Nishida 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bejaria aestuans Mutis ex L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia grossularioides (L.) Triana 65 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia mespiloides (Miq.) J.F. Macbr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia pentamera Naudin 15 ചിത്രങ്ങൾ
Beloglottis hameri Garay 3 ചിത്രങ്ങൾ
Beloglottis subpandurata (Ames & C. Schweinf.) Garay 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bertiera bracteosa (Donn. Sm.) B. Ståhl & L. Andersson 26 ചിത്രങ്ങൾ
Bertiera guianensis Aubl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria columneoides Hanst. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria flavovirens Nees & Mart. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria hirsuta (Oerst.) Hanst. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria laxiflora Benth. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria notabilis C.V. Morton 14 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria pauciflora Rusby 3 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria robusta Donn. Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria solanoides Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aurea (Aiton) Sherff 684 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2136 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens reptans (L.) G. Don 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens riparia Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens triplinervia Kunth 62 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia aequinoctialis L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia binata Thunb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia corymbosa (Vent.) L.G. Lohmann 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia diversifolia Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia hyacinthina (Standl.) L.G. Lohmann 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia neoheterophylla L.G. Lohmann 1 ചിത്രങ്ങൾ
Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jørg. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum dendroides (Kunth) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea dimorphophylla (Almeda) Penneys & Almeda 3 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea gracilis Hemsl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea guatemalensis Donn. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea henripittieri Penneys & Almeda 12 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea litoralis L.O. Williams 13 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea maurofernandeziana (Cogn.) Penneys & Almeda 74 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea scarlatina Almeda 23 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea tuberculata Donn. Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea watsonii (Cogn.) Penneys & Almeda 9 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea wilsoniorum Almeda 9 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum gracile Kaulf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum occidentale L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum polypodioides Raddi 20 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharodon mucronatum (Schltdl.) Decne. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bletia purpurea (Lam.) DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare (L.) Mears 56 ചിത്രങ്ങൾ
Bocconia frutescens L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria aspera Wedd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria caudata Sw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria cylindrica (L.) Sw. 406 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria ulmifolia Wedd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Bolbitis portoricensis (Spreng.) Hennipman 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea costaricensis Kraenzl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea edulis (Tussac) Herb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea hirsuta (Kunth) Herb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea obovata Herb. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Bonellia macrocarpa (Cav.) B. Ståhl & Källersjö 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bonellia nervosa (C. Presl) B. Ståhl & Källersjö 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bontia daphnoides L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Borrichia arborescens (L.) DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Borrichia frutescens (L.) DC. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 374 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa laguroides (DC.) Herter 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium schaffneri Underw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium virginianum (L.) Sw. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Bouchea prismatica (L.) Kuntze 28 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria costaricensis (Standl.) A.H. Gentry 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria huanita (Lex.) Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria quirosii Standl. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria succulenta Jacq. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua aristidoides (Kunth) Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua disticha (Kunth) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Brasenia schreberi J.F. Gmel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brassavola acaulis Lindl. & Paxton 42 ചിത്രങ്ങൾ
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Brassia caudata (L.) Lindl. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Brassia gireoudiana Rchb. f. & Warsz. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Brassia verrucosa Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Briquetia spicata (Kunth) Fryxell 16 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia pinguin L. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia plumieri (E. Morren) L.B. Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus carinatus Hook. & Arn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl 97 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum alicastrum Sw. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum costaricanum Liebm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum guianense (Aubl.) Huber 80 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg 34 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum rubescens Taub. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum utile (Kunth) Oken 14 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia speciosa Hook. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea rosa-de-monte P.J. Bergius 50 ചിത്രങ്ങൾ
Brunellia comocladifolia Bonpl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brunellia costaricensis Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buchnera pusilla Kunth 29 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja americana L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja cordata Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja nitida Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum pachyrachis (A. Rich.) Griseb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia argentea (Jacq.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia dwyeri Cuatrec. & Croat 26 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia macrophylla Rose ex Donn. Sm. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia nitida (Jacq.) DC. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia polystachia (Andrews) DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Burmeistera cyclostigmata Donn. Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera glabra (Jacq.) Triana & Planch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera grandifolia (Schltdl.) Engl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera simaruba (L.) Sarg. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima arthropoda A. Juss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 161 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima verbascifolia (L.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Byttneria catalpifolia Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 2255 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium lindenii (André) Madison 43 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis viridiflavescens (Poir.) Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calandrinia acaulis Kunth 48 ചിത്രങ്ങൾ
Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea crotalifera S. Watson 17 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea guzmanioides L.B. Sm. & Idrobo 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea lasiostachya Donn. Sm. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea lutea (Aubl.) Schult. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea similis H. Kenn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Calatola costaricensis Standl. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria mexicana Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria tripartita Ruiz & Pav. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Calea prunifolia Kunth 43 ചിത്രങ്ങൾ
Calea urticifolia (Mill.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra bijuga Rose 26 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra brenesii Standl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus Meisn. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra magdalenae (Bertero ex DC.) Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra tergemina (L.) Benth. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra trinervia Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa acuminata Kunth 69 ചിത്രങ്ങൾ
Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia fragrans (Lindl.) Woodson 1283 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia gentlei Matuda 83 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia monandra (Sw.) Schult. & Schult. f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia repens (Jacq.) L. 2210 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia warszewicziana (Kunth & C.D. Bouché) D.R. Hunt 4 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche heterophylla Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche terrestris Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum brasiliense Cambess. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium galactioides (Kunth) Benth. ex Hemsl. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptocarpus vialis Less. 386 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptocarpus wendlandii Sch. Bip. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptranthes chytraculia (L.) Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptranthes hylobates Standl. ex Amshoff 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptranthes pallens Griseb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptrogyne ghiesbreghtiana (Linden & H. Wendl.) H. Wendl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptrogyne trichostachys Burret 30 ചിത്രങ്ങൾ
Campuloclinium macrocephalum (Less.) DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Campylocentrum fasciola (Lindl.) Cogn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe 40 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée 42 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum aphanophlebium (Kunze) T. Moore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum brevifolium (Lodd. ex Link) Link 8 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum fasciale (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Presl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl 23 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum sphenodes (Kunze ex Klotzsch) Fée 10 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum xalapense Fée 18 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia oxyphylla Standl. & L.O. Williams 22 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Canella winterana (L.) Gaertn. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 9131 ചിത്രങ്ങൾ
Canna tuerckheimii Kraenzl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore 6 ചിത്രങ്ങൾ
Caperonia palustris (L.) A. St.-Hil. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Capparidastrum discolor (Donn. Sm.) Cornejo & Iltis 18 ചിത്രങ്ങൾ
Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis 12 ചിത്രങ്ങൾ
Capparidastrum mollicellum (Standl.) Cornejo & Iltis 15 ചിത്രങ്ങൾ
Capparidastrum pachaca (Kunth) Hutch. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 9189 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum baccatum L. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa guianensis Aubl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa nicaraguensis C. DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bonariensis Pers. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 822 ചിത്രങ്ങൾ
Carex jamesonii Boott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laxiflora Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex longii Mack. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lurida Wahlenb. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Carex planostachys Kunze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex polystachya Sw. ex Wahlenb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carex polysticha Boeckeler 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 3541 ചിത്രങ്ങൾ
Cariniana pyriformis Miers 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carlowrightia arizonica A. Gray 25 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica drudei Mast. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica palmata Ruiz & Pav. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica rotundifolia H. Wendl. ex Hook. f. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica sulcata Hammel 28 ചിത്രങ്ങൾ
Carminatia tenuiflora DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carpotroche platyptera Pittier 33 ചിത്രങ്ങൾ
Caryocar costaricense Donn. Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Caryodendron angustifolium Standl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela gaumeri (Hemsl.) Lippold 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela ovata (Cav.) Lippold 4 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia aculeata Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia arborea (Rich.) Urb. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia arguta Kunth 57 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia commersoniana Cambess. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia coronata Standl. & L.O. Williams 29 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia corymbosa Kunth 59 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia guianensis (Aubl.) Urb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia hirsuta Sw. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia praecox Griseb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia standleyana Sleumer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia sylvestris Sw. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia tacanensis Lundell 31 ചിത്രങ്ങൾ
Casimiroa sapota Oerst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L. f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cassipourea elliptica (Sw.) Poir. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Castilla elastica Sessé ex Cerv. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja arvensis Schltdl. & Cham. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja irasuensis Oerst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja talamancensis N.H. Holmgren 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja tenuiflora Benth. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum integerrimum Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum maculatum Kunth 93 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis berteroniana (Schult. & Schult. f.) Mez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis juncifolia Mez & Wercklé 3 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez 71 ചിത്രങ്ങൾ
Cavendishia aberrans Luteyn 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cavendishia atroviolacea Luteyn 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cavendishia complectens Hemsl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cavendishia endresii Hemsl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cavendishia quereme (Kunth) Benth. & Hook. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia bidentata (Hampshire) P. Duchen & S.S. Renner 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia buraeavii Cogn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia granatensis Cogn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia prunifera (Poepp. & Endl.) P. Duchen & S.S. Renner 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia racemosa (Mill.) Cogn. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus caeruleus Lag. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia insignis Liebm. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia obtusifolia Bertol. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela fissilis Vell. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela salvadorensis Standl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela tonduzii C. DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 884 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis caudata Planch. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis schippii Standl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis trinervia Lam. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus polystachios (L.) Morrone 27 ചിത്രങ്ങൾ
Centella erecta (L. f.) Fernald 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centradenia floribunda Planch. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Centradenia inaequilateralis (Schltdl. & Cham.) G. Don 196 ചിത്രങ്ങൾ
Centradenia paradoxa (Kraenzl.) Almeda 9 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon congestus Gleason 5 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon cornutus (L.) Druce 32 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon costaricae (Vatke) McVaugh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon granulosus C. Presl 17 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon solanifolius Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema macrocarpum Benth. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema sagittatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegee 16 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthus occidentalis L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Ceradenia jungermannioides (Klotzsch) L.E. Bishop 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium nutans Raf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium vulcanicum Schltdl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis canadensis L. 3797 ചിത്രങ്ങൾ
Cespedesia spathulata (Ruiz & Pav.) Planch. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum Lindl. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum diurnum L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum dumetorum Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum fragile Francey 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum glanduliferum Kerber ex Francey 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum microcalyx Francey 109 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 1387 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum racemosum Ruiz & Pav. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum reflexum Sendtn. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip 24 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista diphylla (L.) Greene 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene 43 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista glandulosa (L.) Greene 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 163 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene 29 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea binderi Hodel 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea brachyclada H. Wendl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea cataractarum Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea costaricana Oerst. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea crucensis Hodel 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea dammeriana Burret 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea deckeriana (Klotzsch) Hemsl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea elatior Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea lucidifrons L.H. Bailey 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea macrospadix Oerst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea oblongata Mart. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea plumosa Hodel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea pygmaea H. Wendl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea stenocarpa Standl. & Steyerm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea tepejilote Liebm. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea zamorae Hodel 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chamissoa acuminata Mart. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth 27 ചിത്രങ്ങൾ
Chaptalia nutans (L.) Pol. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes eatonii Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cheiloclinium hippocrateoides (Peyr.) A.C. Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chichicaste grandis (Standl.) Weigend 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chimaphila maculata (L.) Pursh 634 ചിത്രങ്ങൾ
Chimarrhis parviflora Standl. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca alba (L.) Hitchc. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca belizensis Lundell 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca pachyphylla Wernham 15 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca semipilosa Standl. & Steyerm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Chione venosa (Sw.) Urb. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Chiranthodendron pentadactylon Larreat. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris ciliata Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris cucullata Bisch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris pycnothrix Trin. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris radiata (L.) Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris rufescens Lag. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose 24 ചിത്രങ്ങൾ
Chomelia spinosa Jacq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Chomelia tenuiflora Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Chondrodendron tomentosum Ruiz & Pav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chorigyne pendula (Hammel) R. Erikss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Christiana africana DC. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena glaberrima (DC.) R.M. King & H. Rob. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena ivifolia (L.) R.M. King & H. Rob. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysochlamys allenii (Maguire) Hammel 18 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysochlamys glauca (Oerst. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysochlamys nicaraguensis (Oerst. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysochlamys silvicola (Hammel) Hammel 17 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysochlamys skutchii Hammel 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum argenteum Jacq. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum brenesii Cronquist 42 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum colombianum (Aubrév.) T.D. Penn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum hirsutum Cronquist 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum lucentifolium Cronquist 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum prieurii A. DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum venezuelanense (Pierre) T.D. Penn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothemis friedrichsthaliana (Hanst.) H.E. Moore 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne. 597 ചിത്രങ്ങൾ
Chusquea virgata Hack. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cienfuegosia yucatanensis Millsp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cinchona pubescens Vahl 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cipura campanulata Ravenna 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cipura paludosa Aubl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium horridulum Michx. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium mexicanum DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cischweinfia dasyandra (Rchb. f.) Dressler & N.H. Williams 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos andromorpha DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos grandifolia Triana & Planch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos tropaeolifolia DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus alata Jacq. 340 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus biformifolia Standl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus brevipes C.V. Morton & Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus erosa Rich. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus microcarpa Vahl 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis 37 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum caudatum L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum cooperi Standl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum donnell-smithii Greenm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum mocinnoi D. Don 8 ചിത്രങ്ങൾ
Citronella costaricensis (Donn. Sm.) R.A. Howard 10 ചിത്രങ്ങൾ
Clarisia biflora Ruiz & Pav. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Clavija biborrana Oerst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clavija costaricana Pittier 81 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 2062 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistes rosea Lindl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis acapulcensis Hook. & Arn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis dioica L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis grossa Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis guadeloupae Pers. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cleoserrata serrata (Jacq.) Iltis 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cleoserrata speciosa (Raf.) Iltis 120 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra consimilis Sleumer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra hondurensis Britton 36 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra mexicana DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra pyrogena Sleumer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cleyera theaeoides (Sw.) Choisy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium anceps Greenm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium eggersii Hieron. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium glomeratum Greenm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium leiocarpum Steetz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium surinamense L. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia ciliata Pav. ex D. Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia crenulata Gleason 37 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia davidsei Almeda 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia dentata D. Don 21 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia discolor (Triana) Cogn. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia epiphytica (Triana) Cogn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia fraterna Gleason 9 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hammelii Almeda 14 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia japurensis DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia mortoniana Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia ombrophila Gleason 23 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia sericea D. Don 41 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia setosa (Triana) Gleason 20 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia taurina Gleason 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze 19 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria falcata Lam. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria glaberrima Pittier 13 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria guianensis (Aubl.) Benth. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria javitensis (Kunth) Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia amazonica Planch. & Triana 14 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia cooperi Standl. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia croatii D'Arcy 47 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia cylindrica Hammel 25 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia dukei Maguire 12 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia flava Jacq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia gracilis Standl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia minor L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia multiflora Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia palmana Standl. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia palmicida Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia rosea Jacq. 1027 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia stenophylla Standl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia torresii Standl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia uvitana Pittier 34 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia valerii Standl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cnestidium rufescens Planch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus urens (L.) Arthur 193 ചിത്രങ്ങൾ
Cobaea gracilis (Oerst.) Hemsl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Coccineorchis standleyi (Ames) Garay 4 ചിത്രങ്ങൾ
Coccocypselum hirsutum Bartl. ex DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Coccocypselum hispidulum (Standl.) Standl. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba acapulcensis Standl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba acuminata Kunth 22 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba caracasana Meisn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba diversifolia Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba guanacastensis W.C. Burger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba mollis Casar. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba obovata Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba parimensis Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba porphyrostachys Gómez-Laur. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba spicata Lundell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba tuerckheimii Donn. Sm. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1530 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba venosa L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlidium linearifolium (Desv.) Maxon ex C. Chr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E. Bishop 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cochliostema odoratissimum Lem. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1764 ചിത്രങ്ങൾ
Codonanthopsis crassifolia (H. Focke) Chautems & Mat. Perret 14 ചിത്രങ്ങൾ
Codonanthopsis uleana (Fritsch) Chautems & Mat. Perret 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba arborea (L.) Britton & Rose 64 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba catenata (Donn. Sm.) Britton & Rose 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba costaricensis Britton & Rose 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba membranacea (Benth.) L. Rico 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba rufescens (Benth.) Britton & Rose 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba sophorocarpa (Benth.) Britton & Rose 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba undulatomarginata L. Rico 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba valerioi Britton & Rose 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cologania broussonetii (Balb.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina glandulosa Perkins 4 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina spinosa Donn. Sm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea consanguinea Hanst. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea flaccida Seem. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea florida C.V. Morton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea gloriosa Sprague 11 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea hirta Klotzsch & Hanst. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea lepidocaulis Hanst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea linearis Oerst. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea maculata C.V. Morton 12 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea microphylla Klotzsch & Hanst. ex Oerst. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea nervosa (Klotzsch ex Oerst.) Hanst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea nicaraguensis Oerst. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea polyantha (Wiehler) L.E. Skog 12 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea praetexta Hanst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea purpurata Hanst. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea querceti Oerst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea raymondii C.V. Morton 7 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea sanguinolenta (Klotzsch ex Oerst.) Hanst. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea schiedeana Schltdl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea segregata B.D. Morley 23 ചിത്രങ്ങൾ
Comaclinium montanum (Benth.) Strother 5 ചിത്രങ്ങൾ
Comarostaphylis arbutoides Lindl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum decandrum Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum farinosum Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum laxum Jacq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm. f. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1339 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina obliqua Vahl 13 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina rufipes Seub. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina tuberosa L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Comparettia falcata Poepp. & Endl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Compsoneura excelsa A.C. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Compsoneura mexicana (Hemsl.) Janovec 47 ചിത്രങ്ങൾ
Conceveiba pleiostemona Donn. Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Conchocarpus guyanensis (Pulle) Kallunki & Pirani 84 ചിത്രങ്ങൾ
Condaminea corymbosa (Ruiz & Pav.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Condea verticillata (Jacq.) Harley & J.F.B. Pastore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Connarus costaricensis G. Schellenb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Connarus lentiginosus Brandegee 2 ചിത്രങ്ങൾ
Conocarpus erectus L. 459 ചിത്രങ്ങൾ
Conopholis alpina Liebm. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia bernoulliana Cogn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia bigibbosa Cogn. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia bracteata Triana 25 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia chiriquensis Gleason 10 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia icosandra (Sw. ex Wikstr.) Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia lasiopoda Benth. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia micrantha Standl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia montana (Sw.) D. Don ex DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia monteleagreana Cogn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia rhodopetala Donn. Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia rufescens Naudin 25 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia setifera Standl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia setosa Triana 24 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia speciosa Naudin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia subcrustulata (Beurl.) Triana 67 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia tenuifolia Donn. Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus nodiflorus Desr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza bonariensis (L.) Cronquist 297 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza canadensis (L.) Cronquist 3285 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza laevigata (Rich.) Pruski 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker 34 ചിത്രങ്ങൾ
Copaifera aromatica Dwyer 21 ചിത്രങ്ങൾ
Corallorhiza wisteriana Conrad 30 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus hirtus L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus orinocensis Kunth 10 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus siliquosus L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia bicolor A. DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia collococca L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia correae J.S. Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia cymosa (Donn. Sm.) Standl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dentata Poir. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dwyeri Nowicke 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia eriostigma Pittier 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia gerascanthus L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia lucidula I.M. Johnst. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia megalantha S.F. Blake 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia panamensis L. Riley 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia porcata Nowicke 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Cordiera myrciifolia (K. Schum.) C.H. Perss. & Delprete 21 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria ruscifolia L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus disciflora DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cornutia pyramidata L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Corymborkis flava (Sw.) Kuntze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Corynaea crassa Hook. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmibuena grandiflora (Ruiz & Pav.) Rusby 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmibuena macrocarpa (Benth.) Klotzsch ex Walp. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 587 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 3104 ചിത്രങ്ങൾ
Costus barbatus Suess. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Costus bracteatus Rowlee 18 ചിത്രങ്ങൾ
Costus comosus (Jacq.) Roscoe 6 ചിത്രങ്ങൾ
Costus curvibracteatus Maas 22 ചിത്രങ്ങൾ
Costus guanaiensis Rusby 59 ചിത്രങ്ങൾ
Costus laevis Ruiz & Pav. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Costus lasius Loes. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Costus lima K. Schum. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Costus malortieanus H. Wendl. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Costus montanus Maas 11 ചിത്രങ്ങൾ
Costus nitidus Maas 21 ചിത്രങ്ങൾ
Costus plicatus Maas 2 ചിത്രങ്ങൾ
Costus pulverulentus C. Presl 15 ചിത്രങ്ങൾ
Costus scaber Ruiz & Pav. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Costus villosissimus Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Costus wilsonii Maas 16 ചിത്രങ്ങൾ
Costus woodsonii Maas 122 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula mexicana (DC.) Cabrera 9 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia hallwachsiae D. Santam. & Lagom. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia polyandra (Kunth) Rose 27 ചിത്രങ്ങൾ
Couratari guianensis Aubl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 852 ചിത്രങ്ങൾ
Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin 45 ചിത്രങ്ങൾ
Coussapoa nymphaeifolia Standl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Coussapoa parviceps Standl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coussapoa villosa Poepp. & Endl. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Coussarea caroliana Standl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Coussarea impetiolaris Donn. Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Coussarea talamancana Standl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Coutoubea spicata Aubl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cranichis lankesteri Ames 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cranichis muscosa Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cranichis reticulata Rchb. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula aquatica (L.) Schönland 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva palmeri Rose 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth 52 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 1014 ചിത്രങ്ങൾ
Cressa truxillensis Kunth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum erubescens Aiton 12 ചിത്രങ്ങൾ
Critonia billbergiana (Beurl.) R.M. King & H. Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Critonia morifolia (Mill.) R.M. King & H. Rob. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crossoglossa blephariglottis (Schltr.) Dressler 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crossopetalum enervium Hammel 27 ചിത്രങ്ങൾ
Crossopetalum parviflorum (Hemsl.) Lundell 11 ചിത്രങ്ങൾ
Crossopetalum rhacoma Crantz 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria longirostrata Hook. & Arn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 83 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pilosa Mill. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pumila Ortega 48 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria sagittalis L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria vitellina Ker Gawl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Croton argenteus L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Croton billbergianus Müll. Arg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Croton brevipes Pax 14 ചിത്രങ്ങൾ
Croton ciliatoglandulifer Ortega 20 ചിത്രങ്ങൾ
Croton cortesianus Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Croton draco Schltdl. & Cham. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Croton glandulosus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Croton guatemalensis Lotsy 11 ചിത്രങ്ങൾ
Croton hirtus L'Hér. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Croton jutiapensis Croizat 32 ചിത്രങ്ങൾ
Croton matourensis Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Croton morifolius Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Croton niveus Jacq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Croton punctatus Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Croton schiedeanus Schltdl. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Croton smithianus Croizat 15 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tenuicaudatus Lundell 17 ചിത്രങ്ങൾ
Croton trinitatis Millsp. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Croton yucatanensis Lundell 13 ചിത്രങ്ങൾ
Crudia glaberrima (Steud.) J.F. Macbr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cryosophila warscewiczii (H. Wendl.) Bartlett 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptarrhena guatemalensis Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptochloa concinna (Hook. f.) Swallen 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenanthe dasycarpa (Donn. Sm.) K. Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cuatresia amistadensis D.A. Soto & A.K. Monro 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cuatresia exiguiflora (D'Arcy) Hunz. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cuatresia morii (D'Arcy) Sousa-Peña ex Bohs 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cuatresia riparia (Kunth) Hunz. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1634 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 4167 ചിത്രങ്ങൾ
Cuervea kappleriana (Miq.) A.C. Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Culcita coniifolia (Hook.) Maxon 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania cinerea Poepp. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania glabra Sw. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania guatemalensis (Turcz.) Radlk. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania hirsuta Radlk. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania livida (Radlk.) Croat 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania rufescens Triana & Planch. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania scrobiculata Rich. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea appendiculata Benth. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea calophylla Cham. & Schltdl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea elliptica Koehne 36 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea epilobiifolia Koehne 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hookeriana Walp. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 2087 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea utriculosa Koehne 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill. 320 ചിത്രങ്ങൾ
Curatella americana L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta americana L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta indecora Choisy 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta jalapensis Schltdl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta umbellata Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea acutidens (Christ) Domin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea bicrenata Liebm. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea microdonta (Desv.) Domin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea multiflora Sm. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea poeppigii (Hook.) Domin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea schiedeana (C. Presl) Domin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea ursina (Maxon) Lellinger 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cybianthus schlimii (Hook. f.) G. Agostini 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera langaei Cogn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera multifoliola Cogn. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata (L.) Schrad. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthus bipartitus Poit. ex A. Rich. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopeltis semicordata (Sw.) J. Sm. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon cranichoides (Griseb.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon obliquus (J.J. Sm.) Szlach. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon olivaceus (Rolfe) Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson 114 ചിത്രങ്ങൾ
Cycnoches warszewiczii Rchb. f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopetalum costaricense (Donn. Sm.) Saff. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopetalum torulosum G.E. Schatz 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra bauhiniifolia Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra retusa Britton & Rose 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cynophalla amplissima (Lam.) Iltis & Cornejo 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynophalla verrucosa (Jacq.) J. Presl 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus amabilis Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus bipartitus Torr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus costaricensis Gómez-Laur. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 588 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavescens L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavicomus Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus giganteus Vahl 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus lanceolatus Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laxus Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ligularis L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus miliifolius Poepp. & Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus niger Ruiz & Pav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ochraceus Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus polystachyos Rottb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus prolixus Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus pseudovegetus Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus seslerioides Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus simplex Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus surinamensis Rottb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus tenuis Sw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus virens Michx. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium irapeanum Lex. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrilla racemiflora L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtochiloides ochmatochila (Rchb. f.) N.H. Williams & M.W. Chase 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtopodium macrobulbon (Lex.) G.A. Romero & Carnevali 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 699 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia coccinea Cav. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies 156 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia glabra (Mill.) Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia glomerata Hemsl. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia melanocardium Pittier 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia monetaria L. f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia retusa Hemsl. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea leporina (Aiton) Bullock 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia cissifolia Poepp. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia dioscoreifolia Poepp. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia osana Armbr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia scandens L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia spathulata (Scheidw.) Baill. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia tiliifolia Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia websteri Armbr. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Danaea moritziana C. Presl 9 ചിത്രങ്ങൾ
Danaea wendlandii Rchb. f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Daphnopsis costaricensis Barringer & Grayum 14 ചിത്രങ്ങൾ
Daphnopsis hammelii Barringer & Nevling 8 ചിത്രങ്ങൾ
Datura discolor Bernh. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 11322 ചിത്രങ്ങൾ
Davilla kunthii A. St.-Hil. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Davilla nitida (Vahl) Kubitzki 44 ചിത്രങ്ങൾ
Decachaeta thieleana (Klatt) R.M. King & H. Rob. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Deherainia smaragdina (Planch. ex Linden) Decne. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Delilia biflora (L.) Kuntze 22 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobangia boliviana Rusby 203 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax alberti-smithii Nevling 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax caucanus (Harms) Harms 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax gonatopodus (Donn. Sm.) A.C. Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax querceti Donn. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax sessiliflorus (Standl. & A.C. Sm.) A.C. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrophthora costaricensis Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia bipinnata (Cav.) Maxon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus leptophyllus Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium affine Schltdl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium angustifolium (Kunth) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium axillare (Sw.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium barbatum (L.) Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium distortum (Aubl.) J.F. Macbr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum (Sw.) DC. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium maxonii (Standl.) Standl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium purpusii Brandegee 36 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium wydlerianum Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Desmoncus moorei A.J. Hend. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Desmopsis bibracteata (B.L. Rob.) Saff. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Desmopsis maxonii Saff. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Desmopsis microcarpa R.E. Fr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Desmopsis oerstedii Saff. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Desmopsis schippii Standl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 54 ചിത്രങ്ങൾ
Diastema affine Fritsch 10 ചിത്രങ്ങൾ
Diastema racemiferum Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea acroblephara Schltr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea costaricensis Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea cryptarrhena Rchb. f. ex Kraenzl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea dammeriana Kraenzl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea glauca (Sw.) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea globosa Dressler & Pupulin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea hystricina Rchb. f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea neglecta Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea panamensis Lindl. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea pendula (Aubl.) Cogn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea sarapiquinsis Folsom 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea trulla Rchb. f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A. Clark 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum axillare Woodson 46 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum donnell-smithii Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum grayumii Prance 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum morenoi Prance 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum rugosum (Vahl) Prance 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra sericea Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra amabilis J.R. Grant 29 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra hexandra (Aubl.) C.B. Clarke 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dichromanthus cinnabarinus (Lex.) Garay 31 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera podocephala Donn. Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera sexangularis (L.) Juss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera trifurca Oerst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera unguiculata Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopygium umbrophilum Hammel 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopygium wedelii Harling 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranostyles ampla Ducke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum angustifrons Fée 3 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum curtii (Rosenst.) Pic. Serm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum ekmanii (Wess. Boer) Ebihara & Dubuisson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum godmanii (Hook.) Ebihara & Dubuisson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum membranaceum (L.) Vareschi 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia beachiana Croat & Grayum 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia burgeri Croat & Grayum 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia concinna Croat & Grayum 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia grayumiana Croat 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia hammelii Croat & Grayum 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia nitidipetiolata Croat & Grayum 111 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia oerstedii Schott 171 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia tonduzii Croat & Grayum 22 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 104 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dilodendron costaricense (Radlk.) A.H. Gentry & Steyerm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dimerandra emarginata (G. Mey.) Hoehne 34 ചിത്രങ്ങൾ
Dimerocostus strobilaceus Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dinema polybulbon (Sw.) Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea guianensis Benth. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea malacocarpa Ducke 36 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea virgata (Rich.) Amshoff 17 ചിത്രങ്ങൾ
Diodia virginiana L. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon mejiae Standl. & L.O. Williams 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea hondurensis R. Knuth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea lepida C.V. Morton 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea matagalpensis Uline 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea mexicana Scheidw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea racemosa (Klotzsch) Uline 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea spiculiflora Hemsl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea standleyi C.V. Morton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea trifida L. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea trifoliata Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea urophylla Hemsl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros digyna Jacq. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros inconstans Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros salicifolia Humb. & Bonpl. ex Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Diphysa americana (Mill.) M. Sousa 46 ചിത്രങ്ങൾ
Diplasia karatifolia Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium atirrense (Donn. Sm.) Lellinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium cristatum (Desr.) Alston 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium lindbergii (Mett.) Christ 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium macrophyllum Desv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium obscurum Christ 11 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium pactile Lellinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium prominulum Maxon 12 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium seemannii T. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium skutchii Lellinger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium striatastrum Lellinger 17 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium striatum (L.) C. Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium werckleanum Christ 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diplopterys platyptera (Griseb.) W.R. Anderson & C. Davis 4 ചിത്രങ്ങൾ
Disciphania calocarpa Standl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Disciphania ernstii Eichler 3 ചിത്രങ്ങൾ
Discophora guianensis Miers 96 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus ackermannii (Haw.) Ralf Bauer 633 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus biformis (Lindl.) Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus nelsonii (Britton & Rose) Linding. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Distichlis spicata (L.) Greene 76 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann 2 ചിത്രങ്ങൾ
Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Doliocarpus multiflorus Standl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Domingoa purpurea (Lindl.) Van den Berg & Soto Arenas 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia choconiana S. Watson 39 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia contrajerva L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia drakena L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn 25 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris nobilis (T. Moore) C. Chr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Draba jorullensis Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Dracontium gigas (Seem.) Engl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Dresslerothamnus schizotrichus (Greenm.) C. Jeffrey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Drimys granadensis L. f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera brevifolia Pursh 55 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera capillaris Poir. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Dryadella guatemalensis (Schltr.) Luer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dryadella odontostele Luer 13 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria villosa Schltdl. & Cham. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia alloplectoides Hanst. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia conchocalyx Hanst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia coriacea (Oerst. ex Hanst.) Wiehler 32 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia fimbriata C.V. Morton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia macrantha (Donn. Sm.) D.N. Gibson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia macrophylla (Oerst.) H.E. Moore 42 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia multiflora (Oerst. ex Hanst.) Wiehler 1 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia parviflora Hanst. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia pilifera Wiehler 19 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia rubra C.V. Morton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia rubripilosa Kriebel 24 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia serrulata (Jacq.) Mart. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia stenophylla (Donn. Sm.) H.E. Moore 11 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia submarginalis Gómez-Laur. & Chavarría 24 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia turrialvae Hanst. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia warszewicziana Hanst. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris patula (Sw.) Underw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes brownii Standl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes standleyi G.L. Webster 6 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 5408 ചിത്രങ്ങൾ
Duroia costaricensis Standl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dussia macroprophyllata (Donn. Sm.) Harms 30 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste quadrangularis (Oerst.) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 700 ചിത്രങ്ങൾ
Dyssodia papposa (Vent.) Hitchc. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dystovomita paniculata (Donn. Sm.) Hammel 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre 14 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria australis Rose 34 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria coccinea (Cav.) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett 12 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli 69 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus grisebachii Small 19 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus paniculatus Micheli 3 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopepon wrightii (A. Gray) S. Watson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Echites puntarenensis J.F. Morales 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echites umbellatus Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 917 ചിത്രങ്ങൾ
Egletes viscosa (L.) Less. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia latifolia Loisel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia tinifolia L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia azurea (Sw.) Kunth 20 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1259 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia diversifolia (Vahl) Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia paradoxa (Schult. f. ex Mart.) Solms 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eirmocephala brachiata (Benth.) H. Rob. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagia karstenii Standl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis oleifera (Kunth) Cortés 8 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron xylocarpum (Vent.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeoluma glabrescens (Mart. & Eichler) Aubrév. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum amygdalifolium (Mett. ex Kuhn) Christ 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum brenesii Mickel 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum coto-brusense A. Rojas 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum crinitum (L.) Christ 17 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum engelii (H. Karst.) Christ 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum erinaceum (Fée) T. Moore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum glabellum J. Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum herminieri (Bory & Fée) T. Moore 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum heterochroum Mickel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum lanceiforme Mickel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum lingua (C. Presl) Brack. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum longicrure Christ 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum moranii Mickel 15 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum muscosum (Sw.) T. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum petiolatum (Sw.) Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum proximum (J. Bommer) Christ 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum revolutum (Liebm.) T. Moore 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum setosum (Liebm.) T. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum succubus Mickel 15 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum tenuiculum (Fée) T. Moore ex C. Chr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum tonduzii Christ 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis albibracteata Nees & Meyen ex Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis albida Torr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis cellulosa Torr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis elongata Chapm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis filiculmis Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis macrostachya Britton 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis sellowiana Kunth 21 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 171 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch. Bip. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elleanthus caricoides Nash 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elleanthus cynarocephalus (Rchb. f.) Rchb. f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Elleanthus graminifolius (Barb. Rodr.) Løjtnant 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elleanthus hymenophorus (Rchb. f.) Rchb. f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elleanthus poiformis Schltr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Elvasia elvasioides (Planch.) Gilg 65 ചിത്രങ്ങൾ
Elytraria imbricata (Vahl) Pers. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrostachys clavigera McClure 19 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia fosbergii Nicolson 447 ചിത്രങ്ങൾ
Encyclia cordigera (Kunth) Dressler 28 ചിത്രങ്ങൾ
Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle 74 ചിത്രങ്ങൾ
Entada polystachya (L.) DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Enterosora trichosora (Hook.) L.E. Bishop 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum acroamparoanum Hágsater & L. Sánchez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum acunae Dressler 16 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum anceps Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum angustilobum Fawc. & Rendle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum angustisegmentum (L.O. Williams) Hágsater 27 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum atwoodii Hágsater & L. Sánchez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum baumannianum Schltr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum candelabrum Hágsater 12 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum chlorocorymbos Schltr. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ciliare L. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum coriifolium Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum coronatum Ruiz & Pav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum eburneum Rchb. f. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum firmum Rchb. f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum hunterianum Schltr. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum incomptum Rchb. f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum isomerum Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum isthmi Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum lacertinum Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum lagenocolumna Hágsater & L. Sánchez 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum myodes Rchb. f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum nocturnum Jacq. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum octomerioides Schltr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum paraguastigma Hágsater & García-Cruz 11 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum parkinsonianum Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum phragmites A.H. Heller & L.O. Williams 5 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum physodes Rchb. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum piliferum Rchb. f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum pinniferum C. Schweinf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum porpax Rchb. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum powellii Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum pseudepidendrum Rchb. f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. 513 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ramosum Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum repens Cogn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum resectum Rchb. f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum rigidum Jacq. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum roseoscriptum Hágsater 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum schlechterianum Ames 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum stamfordianum Bateman 42 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum stangeanum Rchb. f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum strobiliferum Rchb. f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum tetraceros Rchb. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum trialatum Hágsater 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 3421 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium denticulatum Ruiz & Pav. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum hookeri Haw. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 1984 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum pumilum Britton & Rose 7 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia lilacina Hanst. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum bogotense Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum giganteum L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum hyemale L. 1836 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum myriochaetum Schltdl. & Cham. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees 26 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Erblichia odorata Seem. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 907 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Pers. 4409 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 3127 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron longipes DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon decangulare L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon seemannii Moldenke 22 ചിത്രങ്ങൾ
Erithalis fruticosa L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ernodea littoralis Sw. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium ebracteatum Lam. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium humile Cav. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium reptans Hemsl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina berteroana Urb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina cochleata Standl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina costaricensis Micheli 19 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina gibbosa Cufod. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina globocalyx Porsch & Cufod. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina lanceolata Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum amazonicum Peyr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum fimbriatum Peyr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum havanense Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum macrophyllum Cav. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum rotundifolium Lunan 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera collinsii Pittier 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera costaricensis S.A. Mori 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera hondurensis Standl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Escobedia grandiflora (L. f.) Kuntze 8 ചിത്രങ്ങൾ
Esenbeckia berlandieri Baill. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Esenbeckia pentaphylla (Macfad.) Griseb. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Espejoa mexicana DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eucharis bouchei Woodson & P.H. Allen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia acapulcensis Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia austin-smithii Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia axillaris (Sw.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia basilaris McVaugh 78 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia biflora (L.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia cararaensis Barrie & Q. Jiménez 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia cerrocacaoensis Barrie 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia chavarriae Barrie 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia florida DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia foetida Pers. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia galalonensis (C. Wright ex Griseb.) Krug & Urb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia gomezii Barrie 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia grayumii Barrie 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia hartshornii Barrie 51 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia herrerae Barrie 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia hiraeifolia Standl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia hypargyrea Standl. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia lithosperma Barrie 41 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia monticola (Sw.) DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia oerstediana O. Berg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia paloverdensis Barrie 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia pittieri Standl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia riosiae Barrie 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia selvana Barrie 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia siggersii Standl. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia tapacumensis O. Berg 38 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle 25 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus costaricensis Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatoriastrum nelsonii Greenm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia ariensis Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 268 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia dioeca Kunth 10 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graminea Jacq. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hyssopifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lasiocarpa Klotzsch 17 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy 266 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia marginata Pursh 1021 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nutans Lag. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia ophthalmica Pers. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 917 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 5934 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia schlechtendalii Boiss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 289 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides L. 1140 ചിത്രങ്ങൾ
Euploca procumbens (Mill.) Diane & Hilger 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eustachys petraea (Sw.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eustoma exaltatum (L.) Salisb. ex G. Don 51 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe precatoria Mart. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus filipes Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus nummularius (L.) L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus sericeus Sw. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy 13 ചിത്രങ്ങൾ
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Exostema mexicanum A. Gray 47 ചിത്രങ്ങൾ
Exothea paniculata (Juss.) Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea glandulosa Poepp. & Endl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea multiflora A. Rich. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea parvibractea Steyerm. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea suerrensis (Donn. Sm.) Donn. Sm. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ferdinandusa panamensis Standl. & L.O. Williams 25 ചിത്രങ്ങൾ
Fevillea cordifolia L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus americana Aubl. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus aurea Nutt. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus brevibracteata W.C. Burger 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus cahuitensis C.C. Berg 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus citrifolia Mill. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus colubrinae Standl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus costaricana (Liebm.) Miq. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus cotinifolia Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus crocata (Miq.) Miq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus donnell-smithii Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus hartwegii (Miq.) Miq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus insipida Willd. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus macbridei Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus maxima Mill. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus nymphaeifolia Mill. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus obtusifolia Kunth 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus paraensis (Miq.) Miq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pertusa L. f. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus popenoei Standl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus richteri Dugand 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus schippii Standl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus tonduzii Standl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus velutina Humb. & Bonpl. ex Willd. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus yoponensis Desv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis vahlii (Lam.) Link 19 ചിത്രങ്ങൾ
Fischeria billbergiana (Beurl.) Morillo 10 ചിത്രങ്ങൾ
Fischeria brachycalyx L.O. Williams 6 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria linearis Lag. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria trinervia (Spreng.) C. Mohr 25 ചിത്രങ്ങൾ
Fleischmannia microstemon (Cass.) R.M. King & H. Rob. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Fleischmannia pycnocephala (Less.) R.M. King & H. Rob. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Fleischmannia sideritidis (Benth.) R.M. King & H. Rob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Floscopa glabrata (Kunth) Hassk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Floscopa robusta (Seub.) C.B. Clarke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Forchhammeria iltisii J.F. Morales 7 ചിത്രങ്ങൾ
Forsteronia myriantha Donn. Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Forsteronia spicata (Jacq.) G. Mey. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula pendula A. Pool 7 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Freziera grisebachii Krug & Urb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann 14 ചിത്രങ്ങൾ
Fridericia florida (DC.) L.G. Lohmann 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fridericia patellifera (Schltdl.) L.G. Lohmann 17 ചിത്രങ്ങൾ
Fridericia schumanniana (Loes.) L.G. Lohmann 26 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia microphylla Kunth 104 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia paniculata Lindl. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena incompleta Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena simplex Vahl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Funastrum clausum (Jacq.) Schltr. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea cabuya Trel. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2636 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia argentea Brandegee 29 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia glaucescens Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia striata (Jacq.) Urb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Galeottia grandiflora A. Rich. & Galeotti 9 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2676 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 2776 ചിത്രങ്ങൾ
Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mexicanum Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia glauca Cav. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera 14 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia intermedia (Pittier) Hammel 80 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia madruno (Kunth) Hammel 122 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia magnifolia (Pittier) Hammel 15 ചിത്രങ്ങൾ
Gasteranthus wendlandianus (Hanst.) Wiehler 16 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria erecta Vent. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gelsemium sempervirens (L.) J. St.-Hil. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana ovatiloba Kusn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana sedifolia Kunth 40 ചിത്രങ്ങൾ
Geobalanus riverae (Prance) Sothers & Prance 5 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma congesta H. Wendl. ex Spruce 43 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma cuneata H. Wendl. ex Spruce 29 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma deversa (Poit.) Kunth 46 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma interrupta (Ruiz & Pav.) Mart. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma longevaginata H. Wendl. ex Spruce 15 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma pinnatifrons Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma undata Klotzsch 1 ചിത്രങ്ങൾ
Geophila cordifolia Miq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Geophila macropoda (Ruiz & Pav.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Geophila repens (L.) I.M. Johnst. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Geum canadense Jacq. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder 218 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia bipinnatifida (Nutt.) Nutt. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Gleichenella pectinata (Willd.) Ching 29 ചിത്രങ്ങൾ
Glinus radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Gloeospermum diversipetalum L.O. Williams 19 ചിത്രങ്ങൾ
Gloeospermum sphaerocarpum Triana & Planch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Glossoloma cucullatum (C.V. Morton) J.L. Clark 5 ചിത്രങ്ങൾ
Glossoloma tetragonum Hanst. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gloxinia erinoides (DC.) Roalson & Boggan 15 ചിത്രങ്ങൾ
Gloxinia perennis (L.) Fritsch 77 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria striata (Lam.) Hitchc. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium polycaulon Pers. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gnetum leyboldii Tul. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Godmania aesculifolia (Kunth) Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia cleistantha (Standl.) Borchs. & S. Suárez 9 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia donnell-smithii (K. Schum.) Borchs. & S. Suárez 36 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia foliosa (Rowlee ex Woodson & Schery) Borchs. & S. Suárez 5 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia gloriana (H. Kenn.) Borchs. & S. Suárez 12 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia gymnocarpa (H. Kenn.) Borchs. & S. Suárez 28 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia hammelii (H. Kenn.) Borchs. & S. Suárez 16 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia inocephala (Kuntze) Borchs. & S. Suárez 11 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia leucostachys (Hook. f.) Borchs. & S. Suárez 12 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia macrosepala (K. Schum.) Borchs. & S. Suárez 7 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia marantifolia (Standl.) Borchs. & S. Suárez 40 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia micans (L. Mathieu) Borchs. & S. Suárez 10 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia venusta (H. Kenn.) Borchs. & S. Suárez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia warszewiczii (L. Mathieu ex Planch.) Borchs. & S. Suárez 27 ചിത്രങ്ങൾ
Goethalsia meiantha (Donn. Sm.) Burret 44 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena elegans Mart. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena serrata L. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Gonolobus albomarginatus (Pittier) Woodson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gonolobus edulis Hemsl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Gonzalagunia brenesii Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gonzalagunia ovatifolia (Donn. Sm.) B.L. Rob. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gonzalagunia rosea Standl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Gordonia fruticosa (Schrad.) H. Keng 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 366 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania hypoglauca Standl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania lupuloides (L.) Urb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania polygama (Jacq.) Urb. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania velutina Reissek 41 ചിത്രങ്ങൾ
Govenia quadriplicata Rchb. f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Govenia superba (Lex.) Lindl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Graffenrieda galeottii (Naudin) L.O. Williams 32 ചിത്രങ്ങൾ
Grias cauliflora L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gronovia scandens L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Guadua angustifolia Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Guadua paniculata Munro 6 ചിത്രങ്ങൾ
Guadua velutina Londoño & L.G. Clark 5 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum sanctum L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Guapira costaricana (Standl.) Woodson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Guapira discolor (Spreng.) Little 2 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea bullata Radlk. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea chiricana Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea excelsa Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea gentryi Coronado 40 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea grandifolia DC. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea guidonia (L.) Sleumer 80 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea kunthiana A. Juss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea macrophylla Vahl 33 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea pterorhachis Harms 17 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea rhopalocarpa Radlk. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea williamsii C. DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea zarceroensis Coronado 5 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria aeruginosa Standl. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria amplifolia Triana & Planch. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria chiriquiensis R.E. Fr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria costaricensis R.E. Fr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria dolichopoda Donn. Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria lucens Standl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria oliviformis Donn. Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria tomentosa Rusby 20 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria ucayalina Huber 11 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda combsii Urb. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda crispiflora Vahl 63 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda elliptica Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda foliacea Standl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda macrosperma Donn. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda tournefortiopsis Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Guilandina urophylla (Donn. Sm.) Britton & Rose 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gunnera insignis (Oerst.) A. DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gurania coccinea Cogn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Gurania lobata (L.) Pruski 20 ചിത്രങ്ങൾ
Gurania makoyana (Lem.) Cogn. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Gurania tubulosa Cogn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gustavia brachycarpa Pittier 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gustavia superba (Kunth) O. Berg 6 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania lingulata (L.) Mez 229 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez 84 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania nicaraguensis Mez & C.F. Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania scherzeriana Mez 7 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania zahnii (Hook. f.) Mez 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gyminda tonduzii Loes. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnanthes riparia (Schltdl.) Klotzsch 54 ചിത്രങ്ങൾ
Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Gyrocarpus americanus Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gyrocarpus jatrophifolius Domin 33 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria alata Hook. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria monorrhiza (Sw.) Rchb. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria repens Nutt. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria trifida Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum brasiletto H. Karst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Hagenbachia panamensis (Standl.) Cruden 3 ചിത്രങ്ങൾ
Halodule wrightii Asch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Halophila decipiens Ostenf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia axillaris Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia macrantha Little 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia magnifolia Wernham 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq. 783 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia xerocarpa Kuntze 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hampea appendiculata (Donn. Sm.) Standl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hanburia oerstedii (Cogn.) H. Schaef. & S.S. Renner 11 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose 35 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus guayacan (Seem.) S.O. Grose 9 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos 62 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 244 ചിത്രങ്ങൾ
Hasseltia floribunda Kunth 58 ചിത്രങ്ങൾ
Hasseltia guatemalensis Warb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hasseltiopsis dioica (Benth.) Sleumer 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hauya elegans DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hebeclinium macrophyllum (L.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hechtia glomerata Zucc. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hechtia guatemalensis Mez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hecistopteris pumila (Spreng.) J. Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyosmum bonplandianum Kunth 38 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyosmum costaricense C.E. Wood ex W.C. Burger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyosmum scaberrimum Standl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Heimia salicifolia Link 13 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria acuminata (Bonpl.) Engl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria concinna Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria macrophylla Oerst. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria povedae Q. Jiménez & S. Knapp 19 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria scandens Ducke 44 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bourgaeana Petersen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia collinsiana Griggs 28 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia danielsiana W.J. Kress 5 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia hirsuta L. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia imbricata (Kuntze) Baker 15 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia irrasa Lane ex R.R. Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia lankesteri Standl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia latispatha Benth. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia longa (Griggs) H.J.P. Winkl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia longiflora R.R. Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia marginata (Griggs) Pittier 2 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia mariae Hook. f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia mathiasiae G.S. Daniels & F.G. Stiles 17 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia metallica Planch. & Linden ex Hook. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia monteverdensis G.S. Daniels & F.G. Stiles 3 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia nutans Woodson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia platystachys Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia pogonantha Cufod. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia sarapiquensis G.S. Daniels & F.G. Stiles 12 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia stilesii W.J. Kress 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia tortuosa Griggs 18 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia trichocarpa G.S. Daniels & F.G. Stiles 8 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia umbrophila G.S. Daniels & F.G. Stiles 8 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia vaginalis Benth. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wagneriana Petersen 118 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wilsonii G.S. Daniels & F.G. Stiles 14 ചിത്രങ്ങൾ
Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 25 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres baruensis Jacq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres guazumifolia Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Heliocarpus americanus L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Heliocarpus appendiculatus Turcz. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Heliomeris longifolia (B.L. Rob. & Greenm.) Cockerell 6 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium angiospermum Murray 128 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium filiforme Lehm. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 417 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium lagoense (Warm.) Gürke 12 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium transalpinum Vell. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Helosis cayanensis (Sw.) Spreng. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hemichaena fruticosa Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hemionitis palmata L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hemionitis rufa (L.) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea cuneata (Standl.) L.O. Williams 17 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea ramiflora (Sw.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea seemannii (Naudin) L.O. Williams 5 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea succosa (Aubl.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea tuberculosa (Donn. Sm.) L.O. Williams 10 ചിത്രങ്ങൾ
Herissantia crispa (L.) Brizicky 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia didymantha Donn. Sm. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia stenura Standl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Herpetacanthus panamensis Leonard 14 ചിത്രങ്ങൾ
Herpetacanthus stenophyllus Gómez-Laur. & Grayum 5 ചിത്രങ്ങൾ
Herrania purpurea (Pittier) R.E. Schult. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera dubia (Jacq.) MacMill. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera limosa (Sw.) Willd. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera reniformis Ruiz & Pav. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Heterocentron glandulosum Schenk 13 ചിത്രങ്ങൾ
Heterocentron subtriplinervium (Link & Otto) A. Braun & C.D. Bouché 3 ചിത്രങ്ങൾ
Heterocondylus vitalbae (DC.) R.M. King & H. Rob. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropsis oblongifolia Kunth 15 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys brachiata (L.) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys laurifolia (L.) A. Juss. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys macrostachya A. Juss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys obovata (Small) Cuatrec. & Croat 17 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys panamensis Cuatrec. & Croat 65 ചിത്രങ്ങൾ
Heterosperma pinnatum Cav. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotheca subaxillaris (Lam.) Britton & Rusby 211 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus phoeniceus Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus poeppigii (Spreng.) Garcke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus striatus Cav. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium fendleri Sch. Bip. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hieronyma alchorneoides Allemão 32 ചിത്രങ്ങൾ
Hieronyma oblonga (Tul.) Müll. Arg. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hillia grayumii C.M. Taylor 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hillia palmana Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hillia triflora (Oerst.) C.M. Taylor 8 ചിത്രങ്ങൾ
Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocratea volubilis L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Hippomane mancinella L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Hippotis panamensis (Dwyer) C.M. Taylor 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hiraea fagifolia (DC.) A. Juss. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Hiraea reclinata Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hiraea smilacina Standl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella davisii Sandwith 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella guatemalensis Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella lemsii L.O. Williams & Prance 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella racemosa Lam. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella triandra Sw. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella trichotoma Prance 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella tubiflora Cuatrec. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia amplexifolia Standl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia asclepiadea Standl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia congesta (Oerst.) Dwyer 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia discolor (Lem.) Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia dotae Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia josefina Standl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia laxa Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia liesneriana L.O. Williams 21 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia longipetiolata Pol. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia pittieri Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia psychotriifolia (Benth.) Griseb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia pustulata Dwyer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia valerii Standl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia viridis Rusby 5 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium guianense (Aubl.) Oken 9 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium racemosum Jacq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Homolepis aturensis (Kunth) Chase 11 ചിത്രങ്ങൾ
Humiriastrum diguense (Cuatrec.) Cuatrec. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hunnemannia fumariifolia Sweet 43 ചിത്രങ്ങൾ
Huntleya burtii (Endrés & Rchb. f.) Pfitzer 14 ചിത്രങ്ങൾ
Huntleya lucida (Rolfe) Rolfe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hura crepitans L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Hybanthus denticulatus H.E. Ballard 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hybanthus galeottii (Turcz.) C.V. Morton ex L.O. Williams 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hybanthus guanacastensis Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hybanthus yucatanensis Millsp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea asterolasia Diels 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea peruviana Moric. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle bonariensis Lam. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle bowlesioides Mathias & Constance 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle ranunculoides L. f. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle umbellata L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle verticillata Thunb. 395 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrolea spinosa L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila costata Nees & T. Nees 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees 29 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenandra calycosa (Hemsl.) Pipoly & Ricketson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenandra pittieri (Mez) Pipoly & Ricketson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenandra sordida (Lundell) Pipoly & Ricketson 26 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenandra squamata (Lundell) Pipoly & Ricketson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenandra stenophylla (Donn. Sm.) Pipoly & Ricketson 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 1131 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenolobium mesoamericanum H.C. Lima 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum maxonii Christ ex C.V. Morton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Hyospathe elegans Mart. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Hyperbaena eladioana Q. Jiménez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hyperbaena tonduzii Diels 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum hypericoides (L.) Crantz 180 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum thesiifolium Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hypolepis hostilis (Kunze) C. Presl 21 ചിത്രങ്ങൾ
Hypolepis repens (L.) C. Presl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoxis decumbens L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis atrorubens Poit. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis brachiata Briq. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis brevipes Poit. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis conferta Pohl ex Benth. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis lantanifolia Poit. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis obtusiflora C. Presl ex Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis recurvata Poit. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis sinuata Pohl ex Benth. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis spicigera Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis vilis Kunth & C.D. Bouché 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ichnanthus calvescens (Nees ex Trin.) Döll 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex guianensis (Aubl.) Kuntze 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex lamprophylla Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex maxima W.J. Hahn 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex skutchii Edwin ex T.R. Dudley & W.J. Hahn 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex vomitoria Aiton 551 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera lespedezioides Kunth 40 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Inga acrocephala Steud. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Inga acuminata Benth. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Inga affinis DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Inga alba (Sw.) Willd. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Inga capitata Desv. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Inga chocoensis Killip ex T.S. Elias 13 ചിത്രങ്ങൾ
Inga cocleensis Pittier 30 ചിത്രങ്ങൾ
Inga cylindrica (Vell.) Mart. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Inga densiflora Benth. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Inga exalata T.S. Elias 7 ചിത്രങ്ങൾ
Inga flagelliformis (Vell.) Mart. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Inga goldmanii Pittier 4 ചിത്രങ്ങൾ
Inga jinicuil Schltdl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Inga laurina (Sw.) Willd. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Inga leiocalycina Benth. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Inga longispica Standl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Inga marginata Willd. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Inga mortoniana J. León 4 ചിത്രങ്ങൾ
Inga nobilis Willd. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Inga oerstediana Benth. ex Seem. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Inga pezizifera Benth. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Inga polita Killip 29 ചിത്രങ്ങൾ
Inga punctata Willd. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Inga rubiginosa (Rich.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Inga ruiziana G. Don 15 ചിത്രങ്ങൾ
Inga samanensis L. Uribe 19 ചിത്രങ്ങൾ
Inga sapindoides Willd. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Inga sertulifera DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Inga sierrae Britton & Killip 8 ചിത്രങ്ങൾ
Inga skutchii Standl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Inga spectabilis (Vahl) Willd. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Inga thibaudiana DC. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Inga tonduzii Donn. Sm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Inga umbellifera (Vahl) Steud. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Inga venusta Standl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Inga vera Willd. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb. f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 406 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea arborescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) G. Don 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 2832 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatoides Choisy 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 1053 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea capillacea (Kunth) G. Don 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 611 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cholulensis Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea costellata Torr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 2810 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea lobata (Cerv.) Thell. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 324 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea orizabensis (G. Pelletan) Ledeb. ex Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 595 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea philomega (Vell.) House 55 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 6200 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea sagittata Poir. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea setifera Poir. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea squamosa Choisy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea ternifolia Cav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy 78 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea trifida (Kunth) G. Don 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Isachne arundinacea (Sw.) Griseb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Isachne polygonoides (Lam.) Döll 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum latifolium (Spreng.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ischnosiphon elegans Standl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ischnosiphon inflatus L. Andersson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Isertia haenkeana DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Isocarpha oppositifolia (L.) Cass. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Isochilus carnosiflorus Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Isochilus linearis (Jacq.) R. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Itzaea sericea (Standl.) Standl. & Steyerm. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ixophorus unisetus (J. Presl) Schltdl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora nicaraguensis Wernham 32 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda caucana Pittier 19 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaratia dolichaula (Donn. Sm.) Woodson 44 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia agrestis (Mart. ex Choisy) Meisn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia ciliata Sandwith 12 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia havanensis (Jacq.) Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia mexicana (Loes.) Standl. & Steyerm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G. Don 81 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella equitantifolia (Ames) Dressler 2 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella teretifolia (Sw.) Britton & P. Wilson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Jaegeria hirta (Lag.) Less. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Jaltomata procumbens (Cav.) J.L. Gentry 5 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 629 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 919 ചിത്രങ്ങൾ
Juanulloa mexicana (Schltdl.) Miers 66 ചിത്രങ്ങൾ
Jubelina wilburii W.R. Anderson 20 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus ebracteatus E. Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 2496 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus marginatus Rostk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus microcephalus Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus tenuis Willd. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia arborescens Durkee & McDade 9 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia aurea Schltdl. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B. Sm. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brenesii (Leonard) D.N. Gibson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia candelariae (Oerst.) Leonard 4 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carthagenensis Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia comata (L.) Lam. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia macrantha Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia metallica Lindau 7 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia oerstedii Leonard 6 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia pectoralis Jacq. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia refractifolia (Kuntze) Leonard 40 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia sarapiquensis McDade 4 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia secunda Vahl 154 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia sessilis Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia spicigera Schltdl. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia trichotoma (Kuntze) Leonard 5 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia urophylla (Lindau) D.N. Gibson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia valerii Leonard 9 ചിത്രങ്ങൾ
Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Kallstroemia pubescens (G. Don) Dandy 6 ചിത്രങ്ങൾ
Karwinskia calderonii Standl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Karwinskia pluvialis A. Pool 2 ചിത്രങ്ങൾ
Kefersteinia costaricensis Schltr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Kefersteinia lactea (Rchb. f.) Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Klaprothia fasciculata (C. Presl) Poston 14 ചിത്രങ്ങൾ
Koanophyllon hylonomum (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Koanophyllon pittieri (Klatt) R.M. King & H. Rob. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Koanophyllon solidaginoides (Kunth) R.M. King & H. Rob. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria allenii Standl. & L.O. Williams 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria hirsuta (Kunth) Regel 21 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria spicata (Kunth) Oerst. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria tigridia (Ohlend.) Roalson & Boggan 10 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria tubiflora (Cav.) Hanst. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Krameria ixine L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lachemilla mandoniana (Wedd.) Rothm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Lachemilla procumbens (Rose) Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lachnanthes caroliniana (Lam.) Dandy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) Rusby 42 ചിത്രങ്ങൾ
Lacmellea edulis H. Karst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lacmellea panamensis (Woodson) Markgr. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca graminifolia Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lacunaria crenata (Tul.) A.C. Sm. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Laetia procera (Poepp.) Eichler 83 ചിത്രങ്ങൾ
Laetia thamnia L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Lafoensia punicifolia DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lagascea mollis Cav. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Lamourouxia gutierrezii Oerst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Langsdorffia hypogaea Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana achyranthifolia Desf. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 16822 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana canescens Kunth 166 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana hirta Graham 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana involucrata L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana velutina M. Martens & Galeotti 4 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea aestuans (L.) Chew 425 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis linearis Swallen 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis nigra Davidse 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis rugelii (Griseb.) Hitchc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis ruscifolia (Kunth) Hitchc. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis standleyi Hitchc. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lasianthus panamensis (Dwyer) Robbr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lastreopsis exculta (Mett.) Tindale 19 ചിത്രങ്ങൾ
Leandra dichotoma (Pav. ex D. Don) Cogn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Leandra granatensis Gleason 67 ചിത്രങ്ങൾ
Leandra grandifolia Cogn. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Leandra longicoma Cogn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Leandra mexicana (Naudin) Cogn. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Leandra subseriata (Naudin) Cogn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lecointea amazonica Ducke 60 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis ampla Miers 69 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis minor Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia ligularis Trin. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lellingeria hirsuta A.R. Sm. & R.C. Moran 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna valdiviana Phil. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lennea viridiflora Seem. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Leochilus labiatus (Sw.) Kuntze 25 ചിത്രങ്ങൾ
Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes fimbriata Ames 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes helleri A.D. Hawkes 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes inescata Luer 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes lindleyana Oerst. & Rchb. f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes mariposa Luer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes psyche Luer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes valerioi Luer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidagathis alopecuroidea (Vahl) R. Br. ex Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidaploa canescens (Kunth) H. Rob. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Leptobalanus granvillei (Prance) Sothers & Prance 13 ചിത്രങ്ങൾ
Leptobalanus longistylus (Hook. f.) Sothers & Prance 14 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa scabra Nees 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leptolobium panamense (Benth.) R.S. Rodr. & A.M.G. Azevedo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leptospron adenanthum (G. Mey.) A. Delgado 5 ചിത്രങ്ങൾ
Leretia cordata Vell. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2356 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena multicapitula Schery 43 ചിത്രങ്ങൾ
Leucocarpus perfoliatus (Kunth) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Liabum bourgeaui Hieron. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Libidibia coriaria (Jacq.) Schltdl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Licania affinis Fritsch 35 ചിത്രങ്ങൾ
Licania hypoleuca Benth. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Licania kunthiana Hook. f. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Licania micrantha Miq. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 17 ചിത്രങ്ങൾ
Limnocharis flava (L.) Buchenau 38 ചിത്രങ്ങൾ
Limnocharis laforestii Griseb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lindackeria laurina C. Presl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia crustacea (L.) F. Muell. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia diffusa (L.) Wettst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia dubia (L.) Pennell 182 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea lancea (L.) Bedd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea quadrangularis Raddi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Linum rupestre (A. Gray) Engelm. ex A. Gray 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia cardiostegia Benth. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia dulcis Trevir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia graveolens Kunth 41 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia micromera Schauer 56 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia myriocephala Schltdl. & Cham. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Liquidambar styraciflua L. 9493 ചിത്രങ്ങൾ
Lisianthius seemannii (Griseb.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lisianthius skinneri (Hemsl.) Kuntze 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lithachne pauciflora (Sw.) P. Beauv. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum calycosum (J.F. Macbr.) I.M. Johnst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia cardinalis L. 1508 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia laxiflora Kunth 305 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia longicaulis Brandegee 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia nana Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia xalapensis Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lockhartia endresiana M.A. Blanco 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lockhartia hercodonta Rchb. f. ex Kraenzl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Loeselia ciliata L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Loeselia mexicana (Lam.) Brand 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Lomariopsis maxonii (Underw.) Holttum 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lomariopsis vestita E. Fourn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchitis hirsuta L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus atropurpureus Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus ferrugineus M. Sousa 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus guatemalensis Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus hedyosmus Miq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus heptaphyllus (Poir.) DC. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus lanceolatus Benth. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus macrophyllus Kunth 38 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus minimiflorus Donn. Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus oliganthus F.J. Herm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus parviflorus Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus peninsularis (Donn. Sm.) Pittier 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus phaseolifolius Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus phlebophyllus Standl. & Steyerm. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus rugosus Benth. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus schiedeanus (Schltdl.) Harms 61 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera pilosa (Kunth) Spreng. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lopezia racemosa Cav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lophanthera hammelii W.R. Anderson 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Louteridium costaricense Radlk. & Donn. Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Loxogramme mexicana (Fée) C. Chr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lozania mutisiana Schult. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lozania pittieri (S.F. Blake) L.B. Sm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ludovia integrifolia (Woodson) Harling 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ludovia lancifolia Brongn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia affinis (DC.) H. Hara 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia decurrens Walter 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia erecta (L.) H. Hara 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia foliobracteolata (Munz) H. Hara 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet 890 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia latifolia (Benth.) H. Hara 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia linifolia Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia nervosa (Poir.) H. Hara 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven 78 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia palustris (L.) Elliott 217 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peruviana (L.) H. Hara 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia rigida (Miq.) Sandwith 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia torulosa (Arn.) H. Hara 3 ചിത്രങ്ങൾ
Luehea candida (DC.) Mart. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Luehea seemannii Triana & Planch. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Luehea speciosa Willd. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa operculata (L.) Cogn. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Lunania mexicana Brandegee 44 ചിത്രങ്ങൾ
Lundia corymbifera (Vahl) Sandwith 29 ചിത്രങ്ങൾ
Lundia puberula Pittier 27 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus elegans Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula campestris (L.) DC. 1163 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula racemosa Desv. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lycaste aromatica (Graham) Lindl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lycaste bradeorum Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lycaste cruenta (Lindl.) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes acapulcensis (Baill.) D'Arcy 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes amatitlanensis (J.M. Coult. & Donn. Sm.) Bitter 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes ferruginea Bitter 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes heteroclita (Sendtn.) Bitter 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes luteynii D'Arcy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes multiflora Bitter 81 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter 27 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes rantonnetii (Carrière) Bitter 30 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes sanctaeclarae (Greenm.) D'Arcy 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes synanthera (Sendtn.) Bitter 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium venustum Sw. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium volubile Sw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lysiloma auritum (Schltdl.) Benth. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Lysiloma divaricatum (Jacq.) J.F. Macbr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum alatum Pursh 33 ചിത്രങ്ങൾ
Mabea excelsa Standl. & Steyerm. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Mabea occidentalis Benth. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium biovulatum Micheli 45 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium cirrhiferum Pittier 13 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium cobanense Donn. Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium floribundum Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium kegelii Meisn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium leiophyllum (DC.) Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium microphyllum (E. Mey.) Standl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium pittieri J.F. Macbr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium salvadorense (Donn. Sm.) Rudd 6 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium seemannii Benth. ex Seem. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Macleania insignis M. Martens & Galeotti 5 ചിത്രങ്ങൾ
Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Macroclinium paniculatum (Ames & C. Schweinf.) Dodson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Macrohasseltia macroterantha (Standl. & L.O. Williams) L.O. Williams 10 ചിത്രങ്ങൾ
Macrolobium costaricense W.C. Burger 7 ചിത്രങ്ങൾ
Macropharynx renteriae A.H. Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium longepedunculatum (Mart. ex Benth.) Urb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Macroscepis pleistantha Donn. Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia costaricensis A. Vázquez 16 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia gloriensis (Pittier) Govaerts 9 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia inbioana A. Vázquez 30 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum paniculatum (M. Martens & Galeotti) La Frankie 3 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra alceifolia Jacq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra fasciata Jacq. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra radiata (L.) L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Malaxis brachyrrhynchos (Rchb. f.) Ames 1 ചിത്രങ്ങൾ
Malaxis hastilabia (Rchb. f.) Kuntze 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malaxis nana C. Schweinf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Malaxis unifolia Michx. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia albiflora (Cuatrec.) Cuatrec. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia emarginata DC. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum americanum (L.) Torr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 474 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus achanioides (Turcz.) Fryxell 9 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus Cav. 1179 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus concinnus Kunth 21 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus palmanus Pittier & Donn. Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria voburnensis Scheer 35 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla hirsuta (Rich.) K. Schum. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla subsagittata (Ruiz & Pav.) Woodson 18 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla veraguasensis (Seem.) Hemsl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla villosa (Miers) Woodson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Manekia naranjoana (C. DC.) Callejas ex N. Zamora 21 ചിത്രങ്ങൾ
Manettia barbata Oerst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Manettia longipedicellata C.M. Taylor 22 ചിത്രങ്ങൾ
Manettia reclinata L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Manicaria saccifera Gaertn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot aesculifolia (Kunth) Pohl 13 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot brachyloba Müll. Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara chicle (Pittier) Gilly 13 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara staminodella Gilly 11 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P. Royen 23 ചിത്രങ്ങൾ
Mansoa standleyi (Steyerm.) A.H. Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mapania assimilis T. Koyama 4 ചിത്രങ്ങൾ
Maquira guianensis Aubl. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 401 ചിത്രങ്ങൾ
Maranthes panamensis (Standl.) Prance & F. White 32 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia brownei (Triana & Planch.) Krug & Urb. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia mexicana Gilg 57 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia nepenthoides Seem. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia nervosa Triana & Planch. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia pittieri Gilg 12 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia roonii S. Dressler 11 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgraviastrum subsessile (Benth.) Bedell 14 ചിത്രങ്ങൾ
Margaritaria nobilis L. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Marila laxiflora Rusby 17 ചിത്രങ്ങൾ
Marila pluricostata Standl. & L.O. Williams 18 ചിത്രങ്ങൾ
Maripa nicaraguensis Hemsl. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E. Fourn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia propinqua Hemsl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia trivirgulata Bartlett 5 ചിത്രങ്ങൾ
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze 59 ചിത്രങ്ങൾ
Martinella obovata (Kunth) Bureau & K. Schum. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Martynia annua L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Mascagnia divaricata (Kunth) Nied. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mascagnia vacciniifolia Nied. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia attenuata Rchb. f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia tubuliflora Ames 17 ചിത്രങ്ങൾ
Matayba clavelligera Radlk. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Matayba ingifolia Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Matayba oppositifolia (A. Rich.) Britton 7 ചിത്രങ്ങൾ
Matelea picturata (Hemsl.) Woodson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Matisia ochrocalyx K. Schum. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Matisia pacifica Fern. Alonso 3 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria discoidea DC. 2600 ചിത്രങ്ങൾ
Matudaea trinervia Lundell 34 ചിത്രങ്ങൾ
Mauria heterophylla Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria alba (Hook.) Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria attenuata Ames & C. Schweinf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria brachybulbon Schltr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria camaridii Rchb. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria confusa Ames & C. Schweinf. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria endresii Rchb. f. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria lueri Dodson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria porrecta Lindl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria reichenheimiana Endrés & Rchb. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria ringens Rchb. f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria tenuifolia Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria uncata Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria variabilis Bateman ex Lindl. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Mayaca fluviatilis Aubl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Mayna odorata Aubl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek 24 ചിത്രങ്ങൾ
Mecardonia procumbens (Mill.) Small 114 ചിത്രങ്ങൾ
Megalastrum longipilosum A. Rojas 5 ചിത്രങ്ങൾ
Megalastrum subincisum (Willd.) A.R. Sm. & R.C. Moran 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melampodium costaricense Stuessy 18 ചിത്രങ്ങൾ
Melampodium divaricatum (Rich.) DC. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Melampodium perfoliatum (Cav.) Kunth 30 ചിത്രങ്ങൾ
Melampodium sericeum Lag. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melanthera nivea (L.) Small 80 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma brenesii Standl. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma clandestina J.F. Morales 7 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma donnellsmithii Urb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma glabrata (Liebm.) Urb. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma idiopoda S.F. Blake 8 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma occidentalis Cuatrec. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Melocactus curvispinus Pfeiff. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia arenosa Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia lupulina Sw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia melissifolia Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia nodiflora Sw. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia pyramidata L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia tomentosa L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia villosa (Mill.) Fawc. & Rendle 72 ചിത്രങ്ങൾ
Melothria dulcis Wunderlin 18 ചിത്രങ്ങൾ
Melothria pendula L. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Melpomene moniliformis (Lag. ex Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran 7 ചിത്രങ്ങൾ
Melpomene xiphopteroides (Liebm.) A.R. Sm. & R.C. Moran 14 ചിത്രങ്ങൾ
Mendoncia brenesii Standl. & Leonard 36 ചിത്രങ്ങൾ
Mendoncia costaricana Oerst. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Mendoncia retusa Turrill 44 ചിത്രങ്ങൾ
Mendoncia tonduzii Turrill 16 ചിത്രങ്ങൾ
Mentzelia aspera L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Meriania grandiflora (Standl.) Almeda 6 ചിത്രങ്ങൾ
Meriania macrophylla (Benth.) Triana 9 ചിത്രങ്ങൾ
Meriania phlomoides (Triana) Almeda 11 ചിത്രങ്ങൾ
Merinthopodium neuranthum (Hemsl.) Donn. Sm. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia cissoides (Lam.) Hallier f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia discoidesperma (Donn. Sm.) O'Donell 4 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 349 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Mesechites trifidus (Jacq.) Müll. Arg. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Mesosphaerum pectinatum (L.) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze 75 ചിത്രങ്ങൾ
Metastelma liesnerianum (L.O. Williams) Liede 4 ചിത്രങ്ങൾ
Metaxya rostrata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Metopium brownei (Jacq.) Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Metteniusa tessmanniana (Sleumer) Sleumer 24 ചിത്രങ്ങൾ
Mezobromelia pleiosticha (Griseb.) Utley & H. Luther 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mickelia nicotianifolia (Sw.) R.C. Moran 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mickelia oligarchica (Baker) R.C. Moran 1 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia affinis DC. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia albertobrenesii Gamba & Almeda 15 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia albicans (Sw.) Steud. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ampla Triana 8 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia appendiculata Triana 37 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia argentea (Sw.) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia astroplocama Donn. Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia barbinervis (Benth.) Triana 37 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia biperulifera Cogn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia brenesii Standl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia brevitheca Gleason 16 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia bubalina (D. Don) Naudin 18 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia calocoma Almeda 13 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia calvescens DC. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia caudata (Bonpl.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia centrodesma Naudin 26 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia chiriquiensis Almeda 11 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia chrysophylla (Rich.) Urb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ciliata (Rich.) DC. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia commutata Almeda 24 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia costaricensis Cogn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia cremadena Gleason 5 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia crenata (Vahl) Michelang. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia desmantha Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia dissitinervia Kriebel 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia dodecandra Cogn. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia dolichorrhyncha Naudin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia doniana Naudin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia dorsiloba Gleason 23 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia elata (Sw.) DC. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia evanescens (Almeda) Gamba & Almeda 5 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia gracilis Triana 43 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia gratissima Benth. ex Triana 7 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia grayumii Almeda 12 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia holosericea (L.) DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia hondurensis Donn. Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ibaguensis (Bonpl.) Triana 10 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia impetiolaris (Sw.) D. Don ex DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia incurva Gleason 7 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia intricata Triana 3 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia lacera (Bonpl.) Naudin 56 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia laevigata (L.) D. Don 13 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia lateriflora Cogn. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia laxivenula (Wurdack) Gamba & Almeda 24 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ligulata Almeda 71 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia lonchophylla Naudin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia longifolia (Aubl.) DC. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia matthaei Naudin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia mirabilis (Aubl.) L.O. Williams 38 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia multiplinervia Cogn. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia multispicata Naudin 22 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia nervosa (Sm.) Triana 14 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia nutans Donn. Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia octona (Bonpl.) Judd & Majure 30 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia oinochrophylla Donn. Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia paleacea Cogn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia phaeophylla Triana 9 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia poeppigii Triana 11 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia prasina (Sw.) DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia pterocaulon Triana 9 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia reitziana (Cogn. & Gleason) Gamba & Almeda 11 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia schlimii Triana 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia serrulata (DC.) Naudin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia simplex Triana 28 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia smaragdina Naudin 21 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia sparrei Wurdack 25 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia splendens (Sw.) Griseb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia stenostachya DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia stevensiana Almeda 30 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia trinervia (Sw.) D. Don ex Loudon 22 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia triplinervis Ruiz & Pav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Microchilus lunifer (Schltr.) Ormerod 3 ചിത്രങ്ങൾ
Microchilus tridax (Rchb. f.) Ormerod 14 ചിത്രങ്ങൾ
Microchloa kunthii Desv. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Microdesmia arborea (Seem.) Sothers & Prance 29 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma lycopodioides (L.) Copel. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma nitida (J. Sm.) A.R. Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma percussa (Cav.) de la Sota 3 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma reptans (Cav.) A.R. Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma tecta (Kaulf.) Alston 3 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis crotonoides (Pierre) Pierre 15 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis egensis (A. DC.) Pierre 10 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre 28 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis melinoniana Pierre 6 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre 78 ചിത്രങ്ങൾ
Micropleura renifolia Lag. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus 35 ചിത്രങ്ങൾ
Microtea debilis Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania banisteriae DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania cordifolia (L. f.) Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania guaco Bonpl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 157 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania riparia Greenm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania sylvatica Klatt 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania tonduzii B.L. Rob. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania vitifolia DC. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Mildella intramarginalis (Kaulf. ex Link) Trevis. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Milla biflora Cav. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Milleria quinqueflora L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Miltoniopsis warszewiczii (Rchb. f.) Garay & Dunst. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa caesalpiniifolia Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa camporum Benth. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa guilandinae (DC.) Barneby 15 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa myriadenia (Benth.) Benth. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pigra L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa platycarpa Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 2304 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa skinneri Benth. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa tarda Barneby 47 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa tricephala Schltdl. & Cham. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa velloziana Mart. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa watsonii B.L. Rob. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa xanthocentra Mart. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Minquartia guianensis Aubl. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis albida (Walter) Heimerl 37 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 11590 ചിത്രങ്ങൾ
Mitchella repens L. 717 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Mitreola petiolata (Walter ex J.F. Gmel.) Torr. & A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mollinedia costaricensis Donn. Sm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Mollinedia viridiflora Tul. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo verticillata L. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Monochaetum floribundum (Schltdl.) Naudin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Monochaetum macrantherum Gleason 13 ചിത്രങ്ങൾ
Monochaetum vulcanicum Cogn. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Monolena dressleri R.H. Warner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Monolena primuliflora Hook. f. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Monopyle maxonii C.V. Morton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Monotropa hypopitys L. 682 ചിത്രങ്ങൾ
Monotropa uniflora L. 894 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera adansonii Schott 2291 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera costaricensis (Engl. & K. Krause) Croat & Grayum 15 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 7408 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera dissecta (Schott) Croat & Grayum 18 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera glaucescens Croat & Grayum 12 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera lechleriana Schott 11 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera minima Madison 229 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera molinae Grayum 4 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera obliqua Miq. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera oreophila Madison 16 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera pinnatipartita Schott 44 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera pittieri Engl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera punctulata (Schott) Schott ex Engl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera siltepecana Matuda 73 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera spruceana (Schott) Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera standleyana G.S. Bunting 8 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera tenuis K. Koch 36 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera tuberculata Lundell 33 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa guatemalensis B.L. Rob. & Greenm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa hibiscifolia Benth. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa tomentosa Cerv. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Montrichardia arborescens (L.) Schott 37 ചിത്രങ്ങൾ
Moquilea platypus Hemsl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Mora oleifera (Triana ex Hemsl.) Ducke 21 ചിത്രങ്ങൾ
Moranopteris taenifolia (Jenman) R.Y. Hirai & J. Prado 3 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda panamensis Seem. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda royoc L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Morisonia americana L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mortoniella pittieri Woodson 27 ചിത്രങ്ങൾ
Mortoniodendron abelianum Al. Rodr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mortoniodendron anisophyllum (Standl.) Standl. & Steyerm. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Mortoniodendron costaricense Standl. & L.O. Williams 12 ചിത്രങ്ങൾ
Morus celtidifolia Kunth 78 ചിത്രങ്ങൾ
Mosquitoxylum jamaicense Krug & Urb. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri cyphocarpa Standl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri gleasoniana Standl. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri myrtifolia Spruce ex Triana 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri myrtilloides (Sw.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri osaensis Morley 1 ചിത്രങ്ങൾ
Moutabea gentryi T. Wendt 29 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna globulifera T.M. Moura 15 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna holtonii (Kuntze) Moldenke 89 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna monticola N. Zamora 11 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna mutisiana (Kunth) DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 21 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna urens (L.) Medik. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Muehlenbeckia volcanica (Benth.) Endl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Muellera frutescens (Aubl.) Standl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia capillaris (Lam.) Trin. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia fragilis Swallen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia aliena McVaugh 11 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia amazonica DC. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia fallax (Rich.) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia magnoliifolia DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia splendens (Sw.) DC. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh 29 ചിത്രങ്ങൾ
Myrciaria vexator McVaugh 17 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica cerifera L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myriocarpa cordifolia Liebm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Myriocarpa longipes Liebm. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum heterophyllum Michx. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Myrmecophila tibicinis (Bateman) Rolfe 10 ചിത്രങ്ങൾ
Myrospermum frutescens Jacq. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Myroxylon balsamum (L.) Harms 10 ചിത്രങ്ങൾ
Myrrhidendron donnellsmithii J.M. Coult. & Rose 12 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine dependens (Ruiz & Pav.) Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine pellucidopunctata Oerst. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus 12 ചിത്രങ്ങൾ
Nama jamaicensis L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Napeanthus bracteatus C.V. Morton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Naucleopsis capirensis C.C. Berg 5 ചിത്രങ്ങൾ
Naucleopsis naga Pittier 35 ചിത്രങ്ങൾ
Naucleopsis ulei (Warb.) Ducke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra cissiflora Nees 35 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra coriacea (Sw.) Griseb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra hihua (Ruiz & Pav.) Rohwer 45 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra hypoleuca Hammel 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra lineata (Kunth) Rohwer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra martinicensis Mez 28 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra oppositifolia Nees & Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra purpurea (Ruiz & Pav.) Mez 18 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra ramonensis Standl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez 90 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra umbrosa (Kunth) Mez 35 ചിത്രങ്ങൾ
Neea amplifolia Donn. Sm. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Neea delicatula Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Neea elegans P.H. Allen 8 ചിത്രങ്ങൾ
Neea laetevirens Standl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Neea pittieri Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Neea popenoei P.H. Allen 14 ചിത്രങ്ങൾ
Neea psychotrioides Donn. Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Neea urophylla Standl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo lutea Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague 309 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica variegata (M. Martens & Galeotti) Henrich & Goldblatt 4 ചിത്രങ്ങൾ
Neomirandea carnosa (Kuntze) R.M. King & H. Rob. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Neomirandea pendulissima Al. Rodr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Neonicholsonia watsonii Dammer 9 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 760 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 1381 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott 2286 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis obtusiloba A. Rojas 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug 8 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis undulata (Afzel. ex Sw.) J. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia plena (L.) Benth. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia pubescens Benth. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Neurolaena lobata (L.) Cass. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana plumbaginifolia Viv. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Nidema boothii (Lindl.) Schltr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 36 ചിത്രങ്ങൾ
Niphidium nidulare (Rosenst.) Lellinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nissolia fruticosa Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Norantea guianensis Aubl. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn 432 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura aggregata (Standl.) C.M. Taylor 3 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura amicitiae C.M. Taylor 13 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura anomothyrsa (K. Schum. & Donn. Sm.) C.M. Taylor 16 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura capacifolia (Dwyer) C.M. Taylor 8 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura capitata C.M. Taylor 22 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura epiphytica (K. Krause) C.M. Taylor 18 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura guadalupensis (DC.) C.M. Taylor 3 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura polyphlebia (Donn. Sm.) C.M. Taylor 17 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura siggersiana (Standl.) C.M. Taylor 6 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea ampla (Salisb.) DC. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea conardii Wiersema 15 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea mexicana Zucc. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea odorata Aiton 339 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica (L.) Kuntze 94 ചിത്രങ്ങൾ
Nyssa sylvatica Marshall 639 ചിത്രങ്ങൾ
Nyssa talamancana Hammel & N. Zamora 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum campechianum Mill. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum carnosum (Spreng.) Link & Otto ex Benth. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea atirrensis Mez & Donn. Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea atlantica van der Werff 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea cernua (Nees) Mez 95 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea dendrodaphne Mez 61 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea fendleri (Meisn.) Rohwer 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea floribunda (Sw.) Mez 124 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea hartshorniana Hammel 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea helicterifolia (Meisn.) Hemsl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea insularis (Meisn.) Mez 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea laetevirens Standl. & Steyerm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea lentii W.C. Burger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea macropoda (Kunth) Mez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea meziana C.K. Allen 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea mollifolia Mez & Pittier 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea morae Gómez-Laur. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea oblonga (Meisn.) Mez 47 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea praetermissa van der Werff 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea puberula (Rich.) Nees 90 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea sinuata (Mez) Rohwer 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea stenoneura Mez & Pittier 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea tenera Mez & Donn. Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea valeriana (Standl.) W.C. Burger 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea valerioides W.C. Burger 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea veraguensis (Meisn.) Mez 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea viridiflora Lundell 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea whitei Woodson 37 ചിത്രങ്ങൾ
Octomeria costaricensis Schltr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Octomeria graminifolia (L.) R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Odontadenia macrantha (Roem. & Schult.) Markgr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Odontadenia puncticulosa (Rich.) Pulle 10 ചിത്രങ്ങൾ
Odontocarya truncata Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema callistachyum (Schltdl. & Cham.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze 617 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze 104 ചിത്രങ്ങൾ
Odontosoria gymnogrammoides Christ 6 ചിത്രങ്ങൾ
Oecopetalum mexicanum Greenm. & C.H. Thomps. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera elata Kunth 154 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera kunthiana (Spach) Munz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton 875 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera suffrutescens (Ser.) W.L. Wagner & Hoch 57 ചിത്രങ്ങൾ
Oleandra articulata (Sw.) C. Presl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Oleandra costaricensis Maxon 6 ചിത്രങ്ങൾ
Olfersia cervina (L.) Kunze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Olyra latifolia L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalea diandra L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium dichromaticum Rchb. f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium ensatum Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium leucochilum Bateman ex Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium planilabre Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium schroederianum Garay & Stacy 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium sphacelatum Lindl. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium stenotis Rchb. f. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Onoseris silvatica Greenm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina hamiltonii (G. Don) D.F. Austin & Staples 5 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina pinnatifida (Kunth) O'Donell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina pteripes (G. Don) O'Donell 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum crotalophoroides Walter 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum engelmannii Prantl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum vulgatum L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia brasiliensis (Willd.) Haw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera (L.) Mill. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia dejecta Salm-Dyck 3 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia elatior Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 5405 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia guatemalensis Britton & Rose 3 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia lutea (Rose) D.R. Hunt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia tomentosa Salm-Dyck 394 ചിത്രങ്ങൾ
Oreomunnea pterocarpa Oerst. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Oreomyrrhis andicola (Kunth) Endl. ex Hook. f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax donnell-smithii Standl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax echinops (Schltdl. & Cham.) Decne. & Planch. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax oerstedianus Marchal 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax striatus M.J. Cannon & Cannon 7 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax vestitus A.C. Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax xalapensis (Kunth) Decne. & Planch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia amazonica Ducke 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia cruenta Rudd 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia intermedia N. Zamora 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia macrocalyx Ducke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia panamensis Benth. ex Seem. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia paraensis Ducke 76 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia subsimplex Spruce ex Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia velutina Rudd 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithocephalus bicornis Lindl. ex Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithocephalus inflexus Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Orthilia secunda (L.) House 335 ചിത്രങ്ങൾ
Orthoclada laxa (Rich.) P. Beauv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Orthrosanthus chimboracensis (Kunth) Baker 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ortizacalia austin-smithii (Standl.) Pruski 12 ചിത്രങ്ങൾ
Oryctanthus callicarpus Kuijt 22 ചിത്രങ്ങൾ
Oryctanthus spicatus (Jacq.) Eichler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza latifolia Desv. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda cinnamomea L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda regalis L. 1778 ചിത്രങ്ങൾ
Ossaea macrophylla (Benth.) Cogn. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch 139 ചിത്രങ്ങൾ
Otoba novogranatensis Moldenke 50 ചിത്രങ്ങൾ
Otopappus verbesinoides Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea crassinervia Engl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea lucens (Kunth) Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea prominens Dwyer 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea valerii Standl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 2012 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis frutescens L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 2100 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis tetraphylla Cav. 1109 ചിത്രങ്ങൾ
Oxyrhynchus trinervius (Donn. Sm.) Rudd 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oyedaea verbesinoides DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 1858 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira quinata W.S. Alverson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus ferrugineus (Piper) M. Sørensen 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pacourina edulis Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Paepalanthus pilosus (Kunth) Kunth 31 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea acuminata (Benth.) Borhidi 18 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea alajuelensis C.M. Taylor 6 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea angustifolia Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea beachiana C.M. Taylor 12 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea calidicola (C.M. Taylor) C.M. Taylor 26 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea crocea (Sw.) Schult. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea discolor K. Krause 22 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea guianensis Aubl. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea hondensis (Standl.) C.M. Taylor 17 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea padifolia (Humb. & Bonpl. ex Schult.) C.M. Taylor & Lorence 2 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea tetragona (Donn. Sm.) C.M. Taylor & Lorence 47 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea triphylla DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea valeriana (Standl.) C.M. Taylor 3 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea vestita Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Palmorchis powellii (Ames) C. Schweinf. & Correll 12 ചിത്രങ്ങൾ
Palmorchis sordida Dressler 6 ചിത്രങ്ങൾ
Palmorchis trilobulata L.O. Williams 9 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum amarum Elliott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum aquaticum Poir. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum grande Hitchc. & Chase 22 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum haenkeanum J. Presl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum hirsutum Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum hispidifolium Swallen 9 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum rudgei Roem. & Schult. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum trichanthum Nees 10 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum trichoides Sw. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum virgatum L. 674 ചിത്രങ്ങൾ
Panopsis costaricensis Standl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Parathesis cartagoana Lundell 24 ചിത്രങ്ങൾ
Parathesis microcalyx Donn. Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Parathesis trichogyne Hemsl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pariana parvispica R.W. Pohl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari excelsa Sabine 26 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari parvifolia Sandwith 13 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1452 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera aculeata (Kunth) Seem. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera cereifera Seem. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera valerii Standl. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 808 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J. Bergius 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum decumbens Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé 18 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum fimbriatum Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum humboldtianum Flüggé 9 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum nutans Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum pilosum Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum plicatulum Michx. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum saccharoides Nees ex Trin. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum setaceum Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum virgatum L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora adenopoda DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ambigua Hemsl. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora arbelaezii L. Uribe 25 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora auriculata Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora biflora Lam. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora capsularis L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ciliata Aiton 13 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora coccinea Aubl. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora costaricensis Killip 17 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora dispar Killip 6 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora filipes Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 994 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora holosericea L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora lancearia Mast. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ligularis Juss. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora lobata (Killip) Hutch. ex J.M. MacDougal 53 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora megacoriacea Port.-Utl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora menispermifolia Kunth 69 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora mexicana Juss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora misera Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora morifolia Mast. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora nitida Kunth 15 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora obtusifolia Sessé & Moc. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora oerstedii Mast. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora pallida L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora pedata L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora pittieri Mast. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora platyloba Killip 43 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora seemannii Griseb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora serratifolia L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora sexflora Juss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora subpeltata Ortega 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora tarminiana Coppens & V.E. Barney 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora tripartita (Juss.) Poir. 408 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora vitifolia Kunth 345 ചിത്രങ്ങൾ
Passovia pyrifolia (Kunth) Tiegh. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia alata (Ruiz & Pav.) G. Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia austin-smithii Standl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia bracteosa Radlk. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia capreolata (Aubl.) Radlk. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia costaricensis Radlk. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia cupana Kunth 21 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia cururu L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia granatensis (Planch. & Linden) Radlk. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia ingifolia Rich. ex Juss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia mallophylla Radlk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia pinnata L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia pterocarpa Triana & Planch. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia rugosa Benth. ex Radlk. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia serjaniifolia Triana & Planch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia talamancensis J.F. Morales 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia tetragona Aubl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia turbacensis Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia cancellata (L.) Cav. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia castaneifolia A. St.-Hil. & Naudin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia dasypetala Turcz. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia oxyphyllaria Donn. Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia paludicola Nicolson ex Fryxell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia penduliflora (Standl.) Standl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia peruviana Gürke 60 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia schiedeana Steud. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Paypayrola guianensis Aubl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pecluma consimilis (Mett.) M.G. Price 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pecluma hygrometrica (Splitg.) M.G. Price 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pecluma pectinata (L.) M.G. Price 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis bonplandiana Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis elongata Kunth 37 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis linifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis prostrata Cav. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pelexia funckiana (A. Rich. & Galeotti) Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea atropurpurea (L.) Link 45 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea ovata (Desv.) Weath. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea ternifolia (Cav.) Link 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pelliciera rhizophorae Planch. & Triana 16 ചിത്രങ്ങൾ
Peltastes isthmicus Woodson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Peltogyne purpurea Pittier 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peltostigma guatemalense (Standl. & Steyerm.) Gereau 14 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon campanulatus (Cav.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon gentianoides (Kunth) Poir. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze 72 ചിത്രങ്ങൾ
Pentagonia gomez-lauritoi Hammel 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pentagonia hirsuta Standl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pentagonia wendlandii Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia alpina (Sw.) A. Dietr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia amphitricha Trel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia calvicaulis C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia candelaber Trel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia deppeana Schltdl. & Cham. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia distachyos (L.) A. Dietr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia elata C. DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia emarginella (Sw. ex Wikstr.) C. DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia flexinervia Yunck. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia galioides Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia hernandiifolia (Vahl) A. Dietr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia humilis A. Dietr. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia lancifolia Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia lignescens C. DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia macrostachyos (Vahl) A. Dietr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia maculosa (L.) Hook. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 479 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia oerstedii C. DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia olivacea C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia palmana C. DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pecuniifolia Trel. & Standl. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 495 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pernambucensis Miq. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia portobellensis Beurl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pseudoalpina Trel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pseudocasaretti C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pseudopereskiifolia C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia quadrifolia (L.) Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia rhombea Ruiz & Pav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth 584 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia san-joseana C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia serpens (Sw.) Loudon 1125 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia sessilifolia C. DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia silvivaga C. DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia syringifolia C. DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia tenuifolia C. DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia tetraphylla Hook. & Arn. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia urocarpa Fisch. & C.A. Mey. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia vinasiana C. DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pera arborea Mutis 87 ചിത്രങ്ങൾ
Perebea guianensis Aubl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia aculeata Mill. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia bleo (Kunth) DC. 347 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia lychnidiflora DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Peritassa laevigata (Hoffmanns. ex Link) A.C. Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Perityle microglossa Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pernettya prostrata (Cav.) DC. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Perrottetia longistylis Rose 17 ചിത്രങ്ങൾ
Perrottetia sessiliflora Lundell 19 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 5691 ചിത്രങ്ങൾ
Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez 27 ചിത്രങ്ങൾ
Persea donnell-smithii Mez 6 ചിത്രങ്ങൾ
Persea silvatica van der Werff 19 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria hydropiperoides (Michx.) Small 3 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria punctata (Elliott) Small 26 ചിത്രങ്ങൾ
Perymenium grande Hemsl. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Pescatoria cerina (Lindl. & Paxton) Rchb. f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pescatoria dayana Rchb. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Petiveria alliacea L. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 1154 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia platycarpa (Cav.) Spreng. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phanerophlebia juglandifolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus lappulaceus Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus latifolius L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus mezii Prod. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus virescens Döll 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus vittatus Lem. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus coccineus L. 560 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus leptostachyus Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Phenax mexicanus Wedd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phenax sonneratii (Poir.) Wedd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron alliodorum Croat & Grayum 13 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron angustilobum Croat & Grayum 6 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron aromaticum Croat & Grayum 5 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron aurantiifolium Schott 27 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron bakeri Croat & Grayum 5 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron brevispathum Schott 13 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron brunneicaule Croat & Grayum 6 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron cotonense Croat & Grayum 2 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron cretosum Croat & Grayum 10 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron davidsonii Croat 20 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron dodsonii Croat & Grayum 6 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron ensifolium Croat & Grayum 4 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron grandipes K. Krause 18 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott 1810 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron inaequilaterum Liebm. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron jodavisianum G.S. Bunting 20 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron ligulatum Schott 7 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron mexicanum Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron microstictum Standl. & L.O. Williams 12 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron opacum Croat & Grayum 7 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron platypetiolatum Madison 10 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron pterotum K. Koch & Augustin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron purpureoviride Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron radiatum Schott 39 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron rhodoaxis G.S. Bunting 3 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron rigidifolium K. Krause 5 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron rothschuhianum (Engl.) Croat & Grayum 38 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron sagittifolium Liebm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron schottii K. Koch 4 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron subincisum Schott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron sulcatum K. Krause 5 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron tenue K. Koch & Augustin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron thalassicum Croat & Grayum 7 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron tripartitum (Jacq.) Schott 41 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron verrucosum L. Mathieu ex Schott 14 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron wendlandii Schott 35 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron wilburii Croat & Grayum 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger 71 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus crassus (Humb. & Bonpl. ex Willd.) B. Øllg. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pholidostachys pulchra H. Wendl. ex Burret 42 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron bolleanum (Seem.) Eichler 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron nitens Kuijt 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron robustissimum Eichler 20 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron velutinum (DC.) Oliv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmipedium longifolium (Warsz. & Rchb. f.) Rolfe 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 4776 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 1016 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acuminatus Vahl 30 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus caroliniensis Walter 12 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus niruri L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus salviifolius Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus skutchii Standl. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. Webster 10 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 714 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis philadelphica Lam. 461 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca icosandra L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca octandra L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca rivinoides Kunth & C.D. Bouché 17 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca rugosa A. Braun & C.D. Bouché 3 ചിത്രങ്ങൾ
Picramnia antidesma Sw. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Picramnia latifolia Tul. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Picramnia teapensis Tul. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Picrasma excelsa (Sw.) Planch. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea angustifolia Killip 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea auriculata Liebm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea ecboliophylla Donn. Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea glabra S. Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea herniarioides (Sw.) Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea hyalina Fenzl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea imparifolia Wedd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1767 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. 497 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea pittieri Killip 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea pteropodon Wedd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea pubescens Liebm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea vulcanica Liebm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocarpus racemosus Vahl 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocosta nana (Standl.) Almeda & Whiffin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocosta nubicola Almeda 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocosta oerstedii (Triana) Almeda & Whiffin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta dioica (L.) Merr. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta guatemalensis (Lundell) Lundell 37 ചിത്രങ്ങൾ
Pinaropappus roseus (Less.) Less. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Pinguicula moranensis Kunth 98 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus devoniana Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus hartwegii Lindl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus montezumae Lamb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus strobus L. 3367 ചിത്രങ്ങൾ
Pinzona coriacea Mart. & Zucc. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Piper allisum Trel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper arcteacuminatum Trel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Piper asymmetricum C. DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper auritifolium Trel. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Piper auritum Kunth 280 ചിത്രങ്ങൾ
Piper barbulatum C. DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Piper bredemeyeri J. Jacq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper cabagranum C. DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Piper candelarianum C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper ceibense C. DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Piper clavuligerum Trel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Piper concepcionis Trel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Piper concinnifolium Trel. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Piper conversum Trel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Piper cordulatum C. DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Piper corozalanum Trel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Piper crassinervium Kunth 49 ചിത്രങ്ങൾ
Piper culebranum C. DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Piper curvipilum Trel. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Piper cyanophyllum Trel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Piper darienense C. DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Piper davidianum C. DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Piper decurrens C. DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Piper dissimulans Trel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Piper epigynium C. DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Piper evasum Trel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Piper fimbriulatum C. DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper friedrichsthalii C. DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper garagaranum C. DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Piper generalense Trel. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Piper hians Trel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper holdridgeanum W.C. Burger 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper longepetiolatum (C. DC.) Trel. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Piper marginatum Jacq. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Piper melanocladum C. DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Piper multiplinervium C. DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nudifolium C. DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Piper onus Trel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper pallidifolium C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper peltatum L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Piper pentagonum Trel. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Piper peracuminatum C. DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Piper perbrevicaule Yunck. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Piper pileatum Trel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Piper playablancanum Trel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper polytrichum C. DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Piper prismaticum C. DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Piper pseudobumbratum C. DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Piper pseudofimbriulatum Trel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Piper pseudofuligineum C. DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper reticulatum L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Piper schiedeanum Steud. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Piper scintillans Trel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Piper silvicola C. DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Piper silvivagum C. DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Piper simulans Trel. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sinuatifolium Trel. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sublineatum Kuntze 24 ചിത്രങ്ങൾ
Piper subzhorquinense C. DC. ex Trel. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Piper terrabanum C. DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Piper tinctum Trel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Piper tonduzii C. DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Piper tsuritkubense Trel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Piper tuberculatum Jacq. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbellatum L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbricola C. DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Piper urophyllum C. DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Piper urostachyum Hemsl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Piper vallicola C. DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Piper xanthostachyum C. DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Piper zhorquinense C. DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Piptocarpha poeppigiana (DC.) Baker 25 ചിത്രങ്ങൾ
Piriqueta cistoides (L.) Griseb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Piscidia carthagenensis Jacq. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Piscidia piscipula (L.) Sarg. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia aculeata L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia macranthocarpa (Donn. Sm.) Donn. Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia silvatica Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia mexicana Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 747 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia atrorubens (Beer) Baker 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia brittoniana Mez 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia funkiae M.A. Spencer & L.B. Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia heterophylla (Lindl.) Beer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia imbricata (Brongn.) Regel 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia megasepala Baker 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 376 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium furcatum Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium lanceolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Benth. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Pittoniotis trichantha Griseb. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Pityopsis graminifolia (Michx.) Nutt. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 112 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma trifoliata (L.) R.M. Tryon 5 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago australis Lam. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago tubulosa Decne. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus mexicana Moric. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Platymiscium dimorphandrum Donn. Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Platymiscium parviflorum Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 15 ചിത്രങ്ങൾ
Platystele catiensis Karremans & Bogarín 17 ചിത്രങ്ങൾ
Platystele oxyglossa (Schltr.) Garay 4 ചിത്രങ്ങൾ
Platystele perpusilla (Rchb. f.) Garay 8 ചിത്രങ്ങൾ
Platystele stenostachya (Rchb. f.) Garay 3 ചിത്രങ്ങൾ
Platythelys querceticola (Lindl.) Garay 3 ചിത്രങ്ങൾ
Plectrophora alata (Rolfe) Garay 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pleiostachya leiostachya (Donn. Sm.) Hammel 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pleiostachya pruinosa (Regel) K. Schum. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis bradeorum (Rosenst.) A.R. Sm. & Tejero 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis fallax (Schltdl. & Cham.) Mickel & Beitel 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis furfuracea (Schltdl. & Cham.) A.R. Sm. & Tejero 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis polypodioides (L.) E.G. Andrews & Windham 57 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis remota (Desv.) A.R. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis wiesbaurii (Sodiro) Lellinger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pleuranthodendron lindenii (Turcz.) Sleumer 50 ചിത്രങ്ങൾ
Pleuropetalum pleiogynum (Kuntze) Standl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pleuropetalum sprucei (Hook. f.) Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis cardiothallis Rchb. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis crocodiliceps Rchb. f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis discoidea Lindl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis homalantha Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis longipedicellata Ames & C. Schweinf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis maduroi Luer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis palliolata Ames 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis phyllocardia Rchb. f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis phyllocardioides Schltr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis pruinosa Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis tonduzii Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plinia guanacastensis Barrie 5 ചിത്രങ്ങൾ
Plinia nicaraguensis Barrie 35 ചിത്രങ്ങൾ
Plocosperma buxifolium Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea baccharis (Mill.) Pruski 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea odorata (L.) Cass. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Plukenetia stipellata L.J. Gillespie 20 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria obtusa L. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria pudica Jacq. 1381 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 3686 ചിത്രങ്ങൾ
Podandrogyne decipiens (Triana & Planch.) Woodson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus guatemalensis Standl. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus matudae Lundell 2 ചിത്രങ്ങൾ
Podopterus mexicanus Bonpl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Podostemum ceratophyllum Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonopus exsertus (Oerst.) Oerst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Poikilacanthus macranthus Lindau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Poincianella eriostachys (Benth.) Britton & Rose 16 ചിത്രങ്ങൾ
Polanisia uniglandulosa (Cav.) DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Polyanthina nemorosa (Klatt) R.M. King & H. Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polybotrya alfredii Brade 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polybot