മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema adenophora (Ducke) Barneby & J.W. Grimes 25 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema barbouriana (Standl.) Barneby & J.W. Grimes 19 ചിത്രങ്ങൾ
Abuta panamensis (Standl.) Krukoff & Barneby 9 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon percaudatum Hochr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acaciella villosa (Sw.) Britton & Rose 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena cylindristachya Ruiz & Pav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena elongata L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha alopecuroidea Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha apodanthes Standl. & L.O. Williams 33 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha arvensis Poepp. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha costaricensis (Kuntze) Knobl. ex Pax & K. Hoffm. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha diversifolia Jacq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha leptopoda Müll. Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha macrostachya Jacq. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha mortoniana Lundell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha polystachya Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha radinostachya Donn. Sm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha villosa Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck 1235 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes longiflora DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera aberrans (Luer) Pupulin & Bogarín 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera decipiens (Ames & C. Schweinf.) Pridgeon & M.W. Chase 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera pantasmi (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase 20 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthera verecunda (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis indecora (Bonpl.) Triana 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) Triana 35 ചിത്രങ്ങൾ
Acisanthera quadrata Pers. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella papposa (Hemsl.) R.K. Jansen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella radicans (Jacq.) R.K. Jansen 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adelia triloba (Müll. Arg.) Hemsl. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana 65 ചിത്രങ്ങൾ
Adelonema wendlandii (Schott) S.Y. Wong & Croat 15 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantopsis radiata (L.) Fée 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 1942 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum latifolium Lam. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum Sw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum obliquum Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum petiolatum Desv. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C. Presl 136 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum seemannii Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea angustifolia Poepp. & Endl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea bracteata (Sw.) Griseb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea lueddemanniana (K. Koch) Brongn. ex Mez 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea magdalenae (André) André ex Baker 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea mariae-reginae H. Wendl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea mexicana Baker 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea pubescens Baker 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea tonduzii Mez & Pittier 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila costaricensis Moldenke 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila deppeana Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila falcata Donn. Sm. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila mollis Kunth 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila panamensis Moldenke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila quararibeana Rueda 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene ciliata Vogel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene compacta Rose 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene elegans Schltdl. & Cham. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene fascicularis Schltdl. & Cham. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene filosa Mart. ex Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene rudis Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene scabra G. Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agalinis maritima (Raf.) Raf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 4968 ചിത്രങ്ങൾ
Agave angustifolia Haw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave fourcroydes Lem. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Agave seemanniana Jacobi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King & H. Rob. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 1577 ചിത്രങ്ങൾ
Agonandra macrocarpa L.O. Williams 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia gryposepala Wallr. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis perennans (Walter) Tuck. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis tolucensis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis virescens Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aiouea costaricensis (Mez) Kosterm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia adinocephala (Donn. Sm.) Britton & Rose ex Record 49 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia carbonaria Britton 28 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea costaricensis Pax & K. Hoffm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea glandulosa Poepp. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea latifolia Sw. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll. Arg. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Alectra aspera (Cham. & Schltdl.) L.O. Williams 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alfaroa manningii J. León 71 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia atlantica (Dwyer) Delprete & C.H. Perss. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia patinoi (Cuatrec.) Delprete & C.H. Perss. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Allionia choisyi Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium glandulosum Link & Otto 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allomarkgrafia brenesiana Woodson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Allomarkgrafia plumeriiflora Woodson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus psilospermus Radlk. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus racemosus Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allosidastrum pyramidatum (Desp. ex Cav.) Krapov. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus acuminata Kunth 25 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Alophia silvestris (Loes.) Goldblatt 28 ചിത്രങ്ങൾ
Alseis costaricensis C.M. Taylor 56 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila erinacea (H. Karst.) D.S. Conant 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila firma (Baker) D.S. Conant 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 905 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera costaricensis Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera laguroides (Standl.) Standl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera tenella Colla 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alvaradoa amorphoides Liebm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Amalophyllon laceratum (C.V. Morton) Boggan 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amanoa guianensis Aubl. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 563 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia hispida Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amicia zygomeris DC. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia coccinea Rottb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia robusta Heer & Regel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocera macrocarpa Forero & A.H. Gentry 46 ചിത്രങ്ങൾ
Amphidasya longicalycina (Dwyer) C.M. Taylor 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth 50 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium pannosum (DC.) Bureau & K. Schum. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amphipterygium simplicifolium (Standl.) Cuev.-Fig. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amphitecna gentryi W.C. Burger 13 ചിത്രങ്ങൾ
Amphitecna isthmica (A.H. Gentry) A.H. Gentry 15 ചിത്രങ്ങൾ
Amphitecna kennedyae (A.H. Gentry) A.H. Gentry 15 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris balsamifera L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris elemifera L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris pinnata Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris sylvatica Jacq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium excelsum (Bertero & Balb. ex Kunth) Skeels 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anagallis pumila Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anathallis lewisiae (Ames) Solano & Soto Arenas 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea crassipetala Hemsl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea dolichocarpa Sprague & Sandwith 140 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea phaeocarpa Mart. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ancistrotropis peduncularis (Fawc. & Rendle) A. Delgado 10 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Androlepis skinneri Brongn. ex Houllet 22 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon bicornis L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gyrans Ashe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon leucostachyus Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia adiantifolia (L.) Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia hirsuta (L.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia mexicana Klotzsch 24 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia pastinacaria Moritz ex Prantl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia phyllitidis (L.) Sw. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopaegma chrysoleucum (Kunth) Sandwith 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopaegma orbiculatum (Jacq.) DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Anetium citrifolium (L.) Splitg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Angostura granulosa (Kallunki) Kallunki 54 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba venezuelana Mez 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantherina hispidula (Mart.) Pennell 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Annona amazonica R.E. Fr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Annona danforthii (Standl.) H. Rainer 17 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Annona mucosa Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Annona papilionella (Diels) H. Rainer 58 ചിത്രങ്ങൾ
Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal 19 ചിത്രങ്ങൾ
Annona rensoniana (Standl.) H. Rainer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Annona spraguei Saff. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda acerifolia Cav. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda cristata (L.) Schltdl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anogramma leptophylla (L.) Link 165 ചിത്രങ്ങൾ
Anomospermum reticulatum (Mart.) Eichler 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium acutangulum Engl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium acutifolium Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium alatipedunculatum Croat & R.A. Baker 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium angustispadix Croat & R.A. Baker 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium austin-smithii Croat & R.A. Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium bakeri Hook. f. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium bradeanum Croat & Grayum 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium clarinervium Matuda 217 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium clavigerum Poepp. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium clidemioides Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium consobrinum Schott 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium cubense Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium cuspidatum Mast. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium durandii Engl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium eximium Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium flexile Schott 31 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium formosum Schott 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium friedrichsthalii Schott 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium gracile (Rudge) Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hacumense Engl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hoffmannii Schott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium interruptum Sodiro 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium lancifolium Schott 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium llanense Croat 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium michelii Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium microspadix Schott 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium obtusilobum Schott 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium obtusum (Engl.) Grayum 33 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium ochranthum K. Koch 7 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium oerstedianum Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don 13 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium pittieri Engl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium ramonense Engl. ex K. Krause 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium ravenii Croat & R.A. Baker 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium salvinii Hemsl. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scandens (Aubl.) Engl. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum Schott 142 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium schlechtendalii Kunth 36 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium spathiphyllum N.E. Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium subsignatum Schott 25 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium testaceum Croat & R.A. Baker 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium trisectum Sodiro 11 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium upalaense Croat & R.A. Baker 28 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba tibourbou Aubl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra aurantiaca Lindl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra dolichantha Donn. Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra golfodulcensis McDade 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra lingua-bovis Leonard 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra scabra (Vahl) Sm. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra sinclairiana Nees 60 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra storkii Leonard 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra tonduzii Leonard 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra tridentata Hemsl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Apoplanesia paniculata C. Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aporocactus flagelliformis (L.) Lem. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx aspera (Standl.) Borhidi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx brenesii (Standl.) Borhidi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx buddleioides (Benth.) Planch. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Arachnothryx costaricensis (Standl.) Borhidi 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia humilis Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus xalapensis Kunth 115 ചിത്രങ്ങൾ
Arceuthobium campylopodum Engelm. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Archibaccharis schiedeana (Benth.) J.D. Jacks. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos pungens Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1055 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia auriculata Donn. Sm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia bracteosa A. DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia compressa Kunth 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia copeyana Standl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia dunlapiana P.H. Allen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia fimbrillifera Lundell 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia furfuracea Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia guianensis (Aubl.) Mez 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia nigropunctata Oerst. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia opegrapha Oerst. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia pellucida Oerst. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia revoluta Kunth 45 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia wedelii Lundell 28 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrochosma incana (C. Presl) Windham 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida jorullensis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida ternipes Cav. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia arborea Linden 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia cordiflora Mutis ex Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia elegans Mast. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora Sw. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia maxima Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pilosa Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia tonduzii O.C. Schmidt 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia trilobata L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arpophyllum giganteum Hartw. ex Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ludoviciana Nutt. 494 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don 40 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1507 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias woodsoniana Standl. & Steyerm. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aspasia epidendroides Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidogyne stictophylla (Schltr.) Garay 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll. Arg. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium aethiopicum (Burm. f.) Bech. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium auritum Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium blepharophorum Bertol. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium castaneum Schltdl. & Cham. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium dissectum Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium feei Kunze ex Fée 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium formosum Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium holophlebium Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hostmannii Hieron. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium juglandifolium Lam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium lividum Mett. ex Kuhn 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium macilentum Kunze ex Klotzsch 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium maxonii Lellinger 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pteropus Kaulf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pumilum Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium resiliens Kunze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium riparium Liebm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium salicifolium L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serra Langsd. & Fisch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serratum L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium sessilifolium Desv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium theciferum (Kunth) Mett. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia alata Harling 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia euryspatha Harling 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia ferruginea Grayum & Hammel 13 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia isabellina Harling 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia longitepala Harling 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia multistaminata Harling 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia sleeperae Grayum & Hammel 14 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia stenophylla (Standl.) Harling 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia uncinata Harling 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia utilis (Oerst.) Harling 21 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia vagans Harling 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asterogyne martiana (H. Wendl.) H. Wendl. ex Hemsl. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Astraea lobata (L.) Klotzsch 26 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum alatum H.F. Loomis 23 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum confertum H. Wendl. & Burret 8 ചിത്രങ്ങൾ
Astrolepis sinuata (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham 6 ചിത്രങ്ങൾ
Astronium graveolens Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ateleia herbert-smithii Pittier 15 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium filix-femina (L.) Roth 2149 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea cohune Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea rostrata Oerst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Avenella flexuosa (L.) Drejer 157 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia bicolor Standl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia germinans (L.) L. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana amygdalina (Lam.) R.M. King & H. Rob. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ayenia micrantha Standl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Azorella biloba (Schltdl.) Wedd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pedunculata (Mill.) Cabrera 9 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis trinervis Pers. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa repens (Sw.) Wettst. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa salzmannii (Benth.) Wettst. ex Edwall 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris caudata H. Wendl. ex Burret 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris coloradonis L.H. Bailey 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris glandulosa Oerst. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gracilior Burret 21 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris guineensis (L.) H.E. Moore 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris herrerana Cascante 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris hondurensis Standl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris longiseta H. Wendl. ex Burret 9 ചിത്രങ്ങൾ
Balizia elegans (Ducke) Barneby & J.W. Grimes 62 ചിത്രങ്ങൾ
Baltimora recta L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Banara guianensis Aubl. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Banisteriopsis elegans (Triana & Planch.) Sandwith 22 ചിത്രങ്ങൾ
Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Barbieria pinnata (Pers.) Baill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Barbosella dolichorhiza Schltr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria oenotheroides Dum. Cours. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Bastardia viscosa (L.) Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Batis maritima L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia cookii Rose 38 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia divaricata L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia pauletia Pers. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bdallophytum americanum (R. Br.) Eichler ex Solms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea goldmanii Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea guatemalensis Rose 12 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea pliabilis (Baker) Rose 5 ചിത്രങ്ങൾ
Becquerelia cymosa Brongn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia convallariodora C. DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia estrellensis C. DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia glabra Aubl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia guaduensis Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirsuta Aubl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia imperialis Lem. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia involucrata Liebm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia multinervia Liebm. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia parviflora Poepp. & Endl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia plebeja Liebm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia quaternata L.B. Sm. & B.G. Schub. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia semiovata Liebm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia sericoneura Liebm. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia strigillosa A. Dietr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia urophylla Hook. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia brenesii C.K. Allen 4 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia costaricensis (Mez & Pittier) C.K. Allen 19 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia tilaranensis Sach. Nishida 12 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch & H. Karst. ex Meisn.) Sach. Nishida 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bejaria aestuans Mutis ex L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia grossularioides (L.) Triana 54 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia pentamera Naudin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Beloglottis hameri Garay 3 ചിത്രങ്ങൾ
Beloglottis subpandurata (Ames & C. Schweinf.) Garay 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bertiera bracteosa (Donn. Sm.) B. Ståhl & L. Andersson 99 ചിത്രങ്ങൾ
Bertiera guianensis Aubl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria columneoides Hanst. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria flavovirens Nees & Mart. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria hirsuta (Oerst.) Hanst. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria laxiflora Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria notabilis C.V. Morton 13 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria pauciflora Rusby 3 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria robusta Donn. Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria solanoides Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aurea (Aiton) Sherff 442 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens reptans (L.) G. Don 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens riparia Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens triplinervia Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia corymbosa (Vent.) L.G. Lohmann 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia hyacinthina (Standl.) L.G. Lohmann 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia neoheterophylla L.G. Lohmann 33 ചിത്രങ്ങൾ
Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jørg. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum dendroides (Kunth) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea dimorphophylla (Almeda) Penneys & Almeda 3 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea gracilis Hemsl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea guatemalensis Donn. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea henripittieri Penneys & Almeda 12 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea litoralis L.O. Williams 5 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea maurofernandeziana (Cogn.) Penneys & Almeda 44 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea scarlatina Almeda 17 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea tuberculata Donn. Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea wilsoniorum Almeda 8 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum gracile Kaulf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum occidentale L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum polypodioides Raddi 20 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharodon mucronatum (Schltdl.) Decne. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Bletia purpurea (Lam.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare (L.) Mears 34 ചിത്രങ്ങൾ
Bocconia frutescens L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria aspera Wedd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria caudata Sw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria cylindrica (L.) Sw. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria ulmifolia Wedd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Bolbitis portoricensis (Spreng.) Hennipman 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea costaricensis Kraenzl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea edulis (Tussac) Herb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea hirsuta (Kunth) Herb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea obovata Herb. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Bonellia macrocarpa (Cav.) B. Ståhl & Källersjö 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bonellia nervosa (C. Presl) B. Ståhl & Källersjö 21 ചിത്രങ്ങൾ
Bontia daphnoides L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Borrichia arborescens (L.) DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Borrichia frutescens (L.) DC. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 286 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa laguroides (DC.) Herter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium schaffneri Underw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Botrychium virginianum (L.) Sw. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Bouchea prismatica (L.) Kuntze 25 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria andrieuxii (DC.) Hemsl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria costaricensis (Standl.) A.H. Gentry 46 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria huanita (Lex.) Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria quirosii Standl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria succulenta Jacq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua aristidoides (Kunth) Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua disticha (Kunth) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Brassavola acaulis Lindl. & Paxton 34 ചിത്രങ്ങൾ
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Brassia caudata (L.) Lindl. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Brassia gireoudiana Rchb. f. & Warsz. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Brassia verrucosa Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Briquetia spicata (Kunth) Fryxell 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia pinguin L. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia plumieri (E. Morren) L.B. Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl 61 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum alicastrum Sw. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum guianense (Aubl.) Huber 102 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg 28 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum rubescens Taub. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum utile (Kunth) Oken 1 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia speciosa Hook. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea rosa-de-monte P.J. Bergius 31 ചിത്രങ്ങൾ
Brunellia costaricensis Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buchnera pusilla Kunth 10 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja americana L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja cordata Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum pachyrachis (A. Rich.) Griseb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia argentea (Jacq.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia dwyeri Cuatrec. & Croat 26 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia macrophylla Rose ex Donn. Sm. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia nitida (Jacq.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia polystachia (Andrews) DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia volcanica W.R. Anderson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Burmeistera cyclostigmata Donn. Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera glabra (Jacq.) Triana & Planch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera grandifolia (Schltdl.) Engl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera simaruba (L.) Sarg. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima arthropoda A. Juss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 74 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima verbascifolia (L.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Byttneria catalpifolia Jacq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 1653 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium lindenii (André) Madison 12 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis viridiflavescens (Poir.) Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calandrinia acaulis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea crotalifera S. Watson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea guzmanioides L.B. Sm. & Idrobo 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea lasiostachya Donn. Sm. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea lutea (Aubl.) Schult. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea similis H. Kenn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Calatola costaricensis Standl. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria tripartita Ruiz & Pav. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Calea prunifolia Kunth 39 ചിത്രങ്ങൾ
Calea urticifolia (Mill.) DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra bijuga Rose 12 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra brenesii Standl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus Meisn. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra rhodocephala Donn. Sm. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra rubescens (M. Martens & Galeotti) Standl. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra tergemina (L.) Benth. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra trinervia Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa acuminata Kunth 36 ചിത്രങ്ങൾ
Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia fragrans (Lindl.) Woodson 846 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia gentlei Matuda 48 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia monandra (Sw.) Schult. & Schult. f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia repens (Jacq.) L. 1548 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia warszewicziana (Kunth & C.D. Bouché) D.R. Hunt 4 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche heterophylla Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche terrestris Raf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum brasiliense Cambess. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium caeruleum (Benth.) C. Wright 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium galactioides (Kunth) Benth. ex Hemsl. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptocarpus vialis Less. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptocarpus wendlandii Sch. Bip. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptranthes chytraculia (L.) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptranthes hylobates Standl. ex Amshoff 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptranthes pallens Griseb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptrogyne ghiesbreghtiana (Linden & H. Wendl.) H. Wendl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptrogyne trichostachys Burret 15 ചിത്രങ്ങൾ
Campuloclinium macrocephalum (Less.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Campylocentrum fasciola (Lindl.) Cogn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe 38 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée 28 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum aphanophlebium (Kunze) T. Moore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum brevifolium (Lodd. ex Link) Link 5 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum fasciale (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Presl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum sphenodes (Kunze ex Klotzsch) Fée 6 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia oxyphylla Standl. & L.O. Williams 22 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Canella winterana (L.) Gaertn. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7395 ചിത്രങ്ങൾ
Canna tuerckheimii Kraenzl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore 6 ചിത്രങ്ങൾ
Caperonia palustris (L.) A. St.-Hil. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Capparidastrum discolor (Donn. Sm.) Cornejo & Iltis 21 ചിത്രങ്ങൾ
Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis 4 ചിത്രങ്ങൾ
Capparidastrum pachaca (Kunth) Hutch. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 7184 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum baccatum L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa guianensis Aubl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa nicaraguensis C. DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine bonariensis Pers. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Carex laxiflora Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carex longii Mack. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex lurida Wahlenb. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Carex planostachys Kunze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Carex polystachya Sw. ex Wahlenb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 2503 ചിത്രങ്ങൾ
Carlowrightia arizonica A. Gray 25 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica palmata Ruiz & Pav. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica rotundifolia H. Wendl. ex Hook. f. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica sulcata Hammel 28 ചിത്രങ്ങൾ
Carminatia tenuiflora DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carolus sinemariensis (Aubl.) W.R. Anderson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carpotroche platyptera Pittier 22 ചിത്രങ്ങൾ
Caryodendron angustifolium Standl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela gaumeri (Hemsl.) Lippold 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela ovata (Cav.) Lippold 9 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia arborea (Rich.) Urb. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia arguta Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia commersoniana Cambess. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia coronata Standl. & L.O. Williams 51 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia corymbosa Kunth 56 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia praecox Griseb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia stjohnii I.M. Johnst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia sylvestris Sw. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia tacanensis Lundell 25 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia tremula (Griseb.) Griseb. ex C. Wright 15 ചിത്രങ്ങൾ
Casimiroa sapota Oerst. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L. f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cassipourea elliptica (Sw.) Poir. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Castilla elastica Sessé ex Cerv. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja arvensis Schltdl. & Cham. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja irasuensis Oerst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja talamancensis N.H. Holmgren 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castilleja tenuiflora Benth. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum maculatum Kunth 106 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis berteroniana (Schult. & Schult. f.) Mez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis juncifolia Mez & Wercklé 3 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cavendishia aberrans Luteyn 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cavendishia atroviolacea Luteyn 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cavendishia complectens Hemsl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia bidentata (Hampshire) P. Duchen & S.S. Renner 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia buraeavii Cogn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia granatensis Cogn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia prunifera (Poepp. & Endl.) P. Duchen & S.S. Renner 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia racemosa (Mill.) Cogn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia insignis Liebm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia obtusifolia Bertol. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela fissilis Vell. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela salvadorensis Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela tonduzii C. DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus vulcanicola Donn. Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis caudata Planch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis schippii Standl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis trinervia Lam. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus polystachios (L.) Morrone 12 ചിത്രങ്ങൾ
Centella erecta (L. f.) Fernald 11 ചിത്രങ്ങൾ
Centradenia floribunda Planch. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Centradenia inaequilateralis (Schltdl. & Cham.) G. Don 123 ചിത്രങ്ങൾ
Centradenia paradoxa (Kraenzl.) Almeda 9 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon congestus Gleason 5 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon cornutus (L.) Druce 12 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon costaricae (Vatke) McVaugh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon granulosus C. Presl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon solanifolius Benth. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema sagittatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegee 16 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthus occidentalis L. 785 ചിത്രങ്ങൾ
Ceradenia jungermannioides (Klotzsch) L.E. Bishop 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium nutans Raf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium vulcanicum Schltdl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis canadensis L. 2666 ചിത്രങ്ങൾ
Cespedesia spathulata (Ruiz & Pav.) Planch. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum Lindl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum diurnum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum fragile Francey 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum microcalyx Francey 69 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 919 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum racemosum Ruiz & Pav. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista diphylla (L.) Greene 44 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene 26 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista glandulosa (L.) Greene 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista hispidula (Vahl) H.S. Irwin & Barneby 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista kunthiana (Schltdl. & Cham.) H.S. Irwin & Barneby 28 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 118 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea binderi Hodel 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea brachyclada H. Wendl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea costaricana Oerst. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea crucensis Hodel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea deckeriana (Klotzsch) Hemsl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea elatior Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea lucidifrons L.H. Bailey 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea macrospadix Oerst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea oblongata Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea plumosa Hodel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea pumila H. Wendl. ex Dammer 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea pygmaea H. Wendl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea stenocarpa Standl. & Steyerm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea tepejilote Liebm. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea undulatifolia Hodel & N.W. Uhl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea zamorae Hodel 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chamissoa acuminata Mart. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chaptalia nutans (L.) Pol. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes eatonii Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chichicaste grandis (Standl.) Weigend 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chimaphila maculata (L.) Pursh 530 ചിത്രങ്ങൾ
Chimarrhis parviflora Standl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca alba (L.) Hitchc. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca belizensis Lundell 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca pachyphylla Wernham 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca semipilosa Standl. & Steyerm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus oblanceolatus (B.L. Rob.) P.S. Green 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chione venosa (Sw.) Urb. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Chiranthodendron pentadactylon Larreat. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris ciliata Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris cucullata Bisch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris pycnothrix Trin. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris radiata (L.) Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris rufescens Lag. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chomelia spinosa Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chomelia tenuiflora Benth. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Chorigyne pendula (Hammel) R. Erikss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Christiana africana DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena glaberrima (DC.) R.M. King & H. Rob. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena ivifolia (L.) R.M. King & H. Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysochlamys allenii (Maguire) Hammel 9 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysochlamys glauca (Oerst. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysochlamys nicaraguensis (Oerst. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysochlamys silvicola (Hammel) Hammel 17 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysochlamys skutchii Hammel 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum argenteum Jacq. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum brenesii Cronquist 34 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum colombianum (Aubrév.) T.D. Penn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum venezuelanense (Pierre) T.D. Penn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothemis friedrichsthaliana (Hanst.) H.E. Moore 30 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Chusquea virgata Hack. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cienfuegosia yucatanensis Millsp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cinchona pubescens Vahl 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cipura campanulata Ravenna 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cipura paludosa Aubl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium horridulum Michx. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium mexicanum DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cischweinfia dasyandra (Rchb. f.) Dressler & N.H. Williams 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos andromorpha DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos grandifolia Triana & Planch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos tropaeolifolia DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus alata Jacq. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus biformifolia Standl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus brevipes C.V. Morton & Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus erosa Rich. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus microcarpa Vahl 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis 38 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum caudatum L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum cooperi Standl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum donnell-smithii Greenm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Citronella costaricensis (Donn. Sm.) R.A. Howard 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clarisia biflora Ruiz & Pav. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Clavija biborrana Oerst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clavija costaricana Pittier 74 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 1682 ചിത്രങ്ങൾ
Cleidion castaneifolium Müll. Arg. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistes rosea Lindl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis grossa Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis guadeloupae Pers. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cleoserrata serrata (Jacq.) Iltis 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cleoserrata speciosa (Raf.) Iltis 54 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra hondurensis Britton 17 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra mexicana DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium anceps Greenm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium eggersii Hieron. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium glomeratum Greenm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium leiocarpum Steetz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium surinamense L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia ciliata Pav. ex D. Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia crenulata Gleason 53 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia davidsei Almeda 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia dentata D. Don 21 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia discolor (Triana) Cogn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia epiphytica (Triana) Cogn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia fraterna Gleason 9 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hammelii Almeda 47 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia japurensis DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia monantha L.O. Williams 29 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia mortoniana Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia ombrophila Gleason 50 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia sericea D. Don 50 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia setosa (Triana) Gleason 25 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia taurina Gleason 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze 15 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria falcata Lam. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria javitensis (Kunth) Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia amazonica Planch. & Triana 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia cooperi Standl. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia croatii D'Arcy 44 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia cylindrica Hammel 24 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia flava Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia gracilis Standl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia minor L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia palmana Standl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia palmicida Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia rosea Jacq. 606 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia stenophylla Standl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia torresii Standl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia uvitana Pittier 44 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia valerii Standl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cnestidium rufescens Planch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus megacanthus Breckon 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus urens (L.) Arthur 114 ചിത്രങ്ങൾ
Cobaea gracilis (Oerst.) Hemsl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Coccineorchis standleyi (Ames) Garay 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coccocypselum herbaceum Aubl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Coccocypselum hirsutum Bartl. ex DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Coccocypselum hispidulum (Standl.) Standl. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba acapulcensis Standl. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba acuminata Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba caracasana Meisn. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba diversifolia Jacq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba guanacastensis W.C. Burger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba liportizii Gómez-Laur. & N. Zamora 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba padiformis Meisn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba parimensis Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba porphyrostachys Gómez-Laur. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba spicata Lundell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba tuerckheimii Donn. Sm. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1072 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba venosa L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlidium linearifolium (Desv.) Maxon ex C. Chr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E. Bishop 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cochliostema odoratissimum Lem. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1349 ചിത്രങ്ങൾ
Codonanthopsis crassifolia (H. Focke) Chautems & Mat. Perret 14 ചിത്രങ്ങൾ
Codonanthopsis uleana (Fritsch) Chautems & Mat. Perret 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba arborea (L.) Britton & Rose 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba catenata (Donn. Sm.) Britton & Rose 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba costaricensis Britton & Rose 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba rufescens (Benth.) Britton & Rose 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba sophorocarpa (Benth.) Britton & Rose 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba undulatomarginata L. Rico 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cojoba valerioi Britton & Rose 17 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina elliptica (Sw.) Brizicky & W.L. Stern 4 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina glandulosa Perkins 3 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina spinosa Donn. Sm. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina triflora Brongn. ex G. Don 18 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea consanguinea Hanst. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea flaccida Seem. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea florida C.V. Morton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea gloriosa Sprague 3 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea hirta Klotzsch & Hanst. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea linearis Oerst. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea maculata C.V. Morton 12 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea microphylla Klotzsch & Hanst. ex Oerst. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea nervosa (Klotzsch ex Oerst.) Hanst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea nicaraguensis Oerst. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea polyantha (Wiehler) L.E. Skog 11 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea praetexta Hanst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea purpurata Hanst. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea querceti Oerst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea raymondii C.V. Morton 7 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea sanguinolenta (Klotzsch ex Oerst.) Hanst. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea segregata B.D. Morley 23 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea tulae Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum farinosum Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum laxum Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm. f. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina obliqua Vahl 11 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina rufipes Seub. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Comparettia falcata Poepp. & Endl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Compsoneura excelsa A.C. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Compsoneura mexicana (Hemsl.) Janovec 38 ചിത്രങ്ങൾ
Conceveiba pleiostemona Donn. Sm. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Conchocarpus guyanensis (Pulle) Kallunki & Pirani 42 ചിത്രങ്ങൾ
Conchocarpus nicaraguensis (Standl. & L.O. Williams) Kallunki & Pirani 30 ചിത്രങ്ങൾ
Condaminea corymbosa (Ruiz & Pav.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Condea verticillata (Jacq.) Harley & J.F.B. Pastore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Connarus costaricensis G. Schellenb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Conocarpus erectus L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Conopholis alpina Liebm. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia bernoulliana Cogn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia bigibbosa Cogn. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia bracteata Triana 55 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia chiriquensis Gleason 11 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia icosandra (Sw. ex Wikstr.) Urb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia lasiopoda Benth. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia micrantha Standl. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia montana (Sw.) D. Don ex DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia monteleagreana Cogn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia rufescens Naudin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia setifera Standl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia setosa Triana 24 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia subcrustulata (Beurl.) Triana 36 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia tenuifolia Donn. Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus nodiflorus Desr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza bonariensis (L.) Cronquist 222 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza canadensis (L.) Cronquist 2128 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza laevigata (Rich.) Pruski 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker 6 ചിത്രങ്ങൾ
Corallorhiza wisteriana Conrad 29 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus hirtus L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus orinocensis Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus siliquosus L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia bicolor A. DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia collococca L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia correae J.S. Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia croatii J.S. Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia cymosa (Donn. Sm.) Standl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dentata Poir. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dwyeri Nowicke 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia eriostigma Pittier 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia gerascanthus L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia lucidula I.M. Johnst. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia megalantha S.F. Blake 79 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia panamensis L. Riley 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia porcata Nowicke 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria ruscifolia L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus disciflora DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cornutia pyramidata L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Corymborkis flava (Sw.) Kuntze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmibuena grandiflora (Ruiz & Pav.) Rusby 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmibuena macrocarpa (Benth.) Klotzsch ex Walp. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmibuena valerii (Standl.) C.M. Taylor 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 281 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 2269 ചിത്രങ്ങൾ
Costus barbatus Suess. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Costus bracteatus Rowlee 18 ചിത്രങ്ങൾ
Costus comosus (Jacq.) Roscoe 5 ചിത്രങ്ങൾ
Costus curvibracteatus Maas 10 ചിത്രങ്ങൾ
Costus guanaiensis Rusby 36 ചിത്രങ്ങൾ
Costus laevis Ruiz & Pav. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Costus lima K. Schum. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Costus malortieanus H. Wendl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Costus montanus Maas 7 ചിത്രങ്ങൾ
Costus nitidus Maas 17 ചിത്രങ്ങൾ
Costus pulverulentus C. Presl 15 ചിത്രങ്ങൾ
Costus scaber Ruiz & Pav. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Costus wilsonii Maas 10 ചിത്രങ്ങൾ
Costus woodsonii Maas 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula mexicana (DC.) Cabrera 4 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia hallwachsiae D. Santam. & Lagom. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Coulteria platyloba (S. Watson) N. Zamora 22 ചിത്രങ്ങൾ
Couratari guianensis Aubl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin 29 ചിത്രങ്ങൾ
Coussapoa glaberrima W.C. Burger 9 ചിത്രങ്ങൾ
Coussapoa nymphaeifolia Standl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Coussapoa villosa Poepp. & Endl. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Coussarea caroliana Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Coussarea impetiolaris Donn. Sm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Coussarea talamancana Standl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Coutoubea spicata Aubl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cranichis lankesteri Ames 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cranichis muscosa Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cranichis reticulata Rchb. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula aquatica (L.) Schönland 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Cressa truxillensis Kunth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum erubescens Aiton 11 ചിത്രങ്ങൾ
Critonia billbergiana (Beurl.) R.M. King & H. Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Critonia morifolia (Mill.) R.M. King & H. Rob. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crossoglossa blephariglottis (Schltr.) Dressler 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crossopetalum enervium Hammel 21 ചിത്രങ്ങൾ
Crossopetalum parviflorum (Hemsl.) Lundell 26 ചിത്രങ്ങൾ
Crossopetalum rhacoma Crantz 7 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 36 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pilosa Mill. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pumila Ortega 44 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria sagittalis L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Croton argenteus L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Croton billbergianus Müll. Arg. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Croton brevipes Pax 14 ചിത്രങ്ങൾ
Croton ciliatoglandulifer Ortega 16 ചിത്രങ്ങൾ
Croton cortesianus Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Croton draco Schltdl. & Cham. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Croton glandulosus L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Croton guatemalensis Lotsy 11 ചിത്രങ്ങൾ
Croton hirtus L'Hér. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Croton jutiapensis Croizat 14 ചിത്രങ്ങൾ
Croton megistocarpus J.Á. González & Poveda 13 ചിത്രങ്ങൾ
Croton niveus Jacq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Croton punctatus Jacq. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Croton schiedeanus Schltdl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Croton smithianus Croizat 7 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tenuicaudatus Lundell 17 ചിത്രങ്ങൾ
Croton trinitatis Millsp. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Crudia glaberrima (Steud.) J.F. Macbr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryosophila warscewiczii (H. Wendl.) Bartlett 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptarrhena guatemalensis Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptochloa concinna (Hook. f.) Swallen 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenanthe dasycarpa (Donn. Sm.) K. Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cuatresia amistadensis D.A. Soto & A.K. Monro 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cuatresia exiguiflora (D'Arcy) Hunz. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cuatresia morii (D'Arcy) Sousa-Peña ex Bohs 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cuatresia riparia (Kunth) Hunz. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1015 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3569 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania cinerea Poepp. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania glabra Sw. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania guatemalensis (Turcz.) Radlk. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania hirsuta Radlk. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania juglandifolia A. Rich. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania livida (Radlk.) Croat 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania rufescens Triana & Planch. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania scrobiculata Rich. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea appendiculata Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea calophylla Cham. & Schltdl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea elliptica Koehne 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea epilobiifolia Koehne 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hookeriana Walp. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 1485 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea utriculosa Koehne 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Curatella americana L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta americana L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta indecora Choisy 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta jalapensis Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta umbellata Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea acutidens (Christ) Domin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea bicrenata Liebm. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea microdonta (Desv.) Domin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea multiflora Sm. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea poeppigii (Hook.) Domin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea schiedeana (C. Presl) Domin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea ursina (Maxon) Lellinger 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cybianthus schlimii (Hook. f.) G. Agostini 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera langaei Cogn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera multifoliola Cogn. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata (L.) Schrad. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthus bipartitus Poit. ex A. Rich. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopeltis semicordata (Sw.) J. Sm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon cranichoides (Griseb.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon obliquus (J.J. Sm.) Szlach. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon olivaceus (Rolfe) Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cycnoches warszewiczii Rchb. f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopetalum costaricense (Donn. Sm.) Saff. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopetalum torulosum G.E. Schatz 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra retusa Britton & Rose 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cynophalla verrucosa (Jacq.) J. Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus amabilis Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus bipartitus Torr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus costaricensis Gómez-Laur. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 463 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavescens L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus flavicomus Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus giganteus Vahl 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus lanceolatus Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laxus Lam. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ligularis L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus miliifolius Poepp. & Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus niger Ruiz & Pav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ochraceus Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus prolixus Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus pseudovegetus Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus seslerioides Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus simplex Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus surinamensis Rottb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus tenuis Sw. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus virens Michx. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cypripedium irapeanum Lex. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrilla racemiflora L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtochiloides ochmatochila (Rchb. f.) N.H. Williams & M.W. Chase 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtopodium macrobulbon (Lex.) G.A. Romero & Carnevali 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 492 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia coccinea Cav. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies 57 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia glabra (Mill.) Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia glomerata Hemsl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia melanocardium Pittier 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia monetaria L. f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia retusa Hemsl. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Dalea leporina (Aiton) Bullock 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia cissifolia Poepp. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia dioscoreifolia Poepp. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia scandens L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia spathulata (Scheidw.) Baill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia tiliifolia Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia websteri Armbr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Danaea moritziana C. Presl 9 ചിത്രങ്ങൾ
Danaea wendlandii Rchb. f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Datura discolor Bernh. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8485 ചിത്രങ്ങൾ
Davilla kunthii A. St.-Hil. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Davilla nitida (Vahl) Kubitzki 34 ചിത്രങ്ങൾ
Decachaeta thieleana (Klatt) R.M. King & H. Rob. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze 37 ചിത്രങ്ങൾ
Delilia biflora (L.) Kuntze 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobangia boliviana Rusby 188 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax alberti-smithii Nevling 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax caucanus (Harms) Harms 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax globosus M.J. Cannon & Cannon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax gonatopodus (Donn. Sm.) A.C. Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax querceti Donn. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax sessiliflorus (Standl. & A.C. Sm.) A.C. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrophthora costaricensis Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium affine Schltdl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium angustifolium (Kunth) DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium axillare (Sw.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium barbatum (L.) Benth. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium distortum (Aubl.) J.F. Macbr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum (Sw.) DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium purpusii Brandegee 18 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium wydlerianum Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Desmoncus moorei A.J. Hend. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Desmopsis bibracteata (B.L. Rob.) Saff. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Desmopsis maxonii Saff. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Desmopsis microcarpa R.E. Fr. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Desmopsis oerstedii Saff. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Desmopsis schippii Standl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 48 ചിത്രങ്ങൾ
Diastema affine Fritsch 10 ചിത്രങ്ങൾ
Diastema racemiferum Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea acroblephara Schltr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea costaricensis Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea cryptarrhena Rchb. f. ex Kraenzl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea dammeriana Kraenzl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea glauca (Sw.) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea globosa Dressler & Pupulin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea hystricina Rchb. f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea neglecta Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea panamensis Lindl. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea pendula (Aubl.) Cogn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea sarapiquinsis Folsom 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea trulla Rchb. f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A. Clark 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum axillare Woodson 32 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum grayumii Prance 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum morenoi Prance 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum rugosum (Vahl) Prance 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra sericea Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra amabilis J.R. Grant 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra hexandra (Aubl.) C.B. Clarke 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dichromanthus cinnabarinus (Lex.) Garay 22 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera podocephala Donn. Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera sexangularis (L.) Juss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera trifurca Oerst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera unguiculata Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopygium umbrophilum Hammel 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopygium wedelii Harling 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranostyles ampla Ducke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum angustifrons Fée 3 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum curtii (Rosenst.) Pic. Serm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum ekmanii (Wess. Boer) Ebihara & Dubuisson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum godmanii (Hook.) Ebihara & Dubuisson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum membranaceum (L.) Vareschi 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia beachiana Croat & Grayum 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia concinna Croat & Grayum 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia grayumiana Croat 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia hammelii Croat & Grayum 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia nitidipetiolata Croat & Grayum 66 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia oerstedii Schott 116 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia tonduzii Croat & Grayum 15 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 65 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dilodendron costaricense (Radlk.) A.H. Gentry & Steyerm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dimerandra emarginata (G. Mey.) Hoehne 33 ചിത്രങ്ങൾ
Dinema polybulbon (Sw.) Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea guianensis Benth. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea malacocarpa Ducke 32 ചിത്രങ്ങൾ
Diodia virginiana L. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon mejiae Standl. & L.O. Williams 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea hondurensis R. Knuth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea lepida C.V. Morton 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea matagalpensis Uline 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea mexicana Scheidw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea racemosa (Klotzsch) Uline 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea spiculiflora Hemsl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea standleyi C.V. Morton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea trifida L. f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea trifoliata Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea urophylla Hemsl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros digyna Jacq. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Diphysa americana (Mill.) M. Sousa 24 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium atirrense (Donn. Sm.) Lellinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium cristatum (Desr.) Alston 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium lindbergii (Mett.) Christ 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium macrophyllum Desv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium obscurum Christ 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium pactile Lellinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium prominulum Maxon 12 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium seemannii T. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium skutchii Lellinger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium striatastrum Lellinger 17 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium werckleanum Christ 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diplopterys platyptera (Griseb.) W.R. Anderson & C. Davis 4 ചിത്രങ്ങൾ
Disciphania calocarpa Standl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Disciphania ernstii Eichler 3 ചിത്രങ്ങൾ
Discophora guianensis Miers 78 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus ackermannii (Haw.) Ralf Bauer 398 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus biformis (Lindl.) Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus nelsonii (Britton & Rose) Linding. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Distichlis spicata (L.) Greene 82 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann 12 ചിത്രങ്ങൾ
Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Doliocarpus multiflorus Standl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Domingoa purpurea (Lindl.) Van den Berg & Soto Arenas 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia choconiana S. Watson 35 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia contrajerva L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia drakena L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn 15 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris nobilis (T. Moore) C. Chr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Draba jorullensis Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dracontium gigas (Seem.) Engl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Drimys granadensis L. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera brevifolia Pursh 51 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera capillaris Poir. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera cayennensis Sagot ex Diels 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dryadella guatemalensis (Schltr.) Luer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dryadella odontostele Luer 13 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria villosa Schltdl. & Cham. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia alloplectoides Hanst. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia conchocalyx Hanst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia coriacea (Oerst. ex Hanst.) Wiehler 19 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia fimbriata C.V. Morton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia macrantha (Donn. Sm.) D.N. Gibson 18 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia macrophylla (Oerst.) H.E. Moore 42 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia multiflora (Oerst. ex Hanst.) Wiehler 1 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia parviflora Hanst. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia pilifera Wiehler 19 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia rubra C.V. Morton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia rubripilosa Kriebel 11 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia serrulata (Jacq.) Mart. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia stenophylla (Donn. Sm.) H.E. Moore 13 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia submarginalis Gómez-Laur. & Chavarría 21 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia turrialvae Hanst. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia warszewicziana Hanst. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris patula (Sw.) Underw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes brownii Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes standleyi G.L. Webster 24 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 3842 ചിത്രങ്ങൾ
Dussia atropurpurea N. Zamora 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dussia macroprophyllata (Donn. Sm.) Harms 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 411 ചിത്രങ്ങൾ
Dyssodia papposa (Vent.) Hitchc. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Dystovomita paniculata (Donn. Sm.) Hammel 25 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria australis Rose 22 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria coccinea (Cav.) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett 12 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli 35 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus grisebachii Small 10 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopepon wrightii (A. Gray) S. Watson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Egletes viscosa (L.) Less. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia latifolia Loisel. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia tinifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia azurea (Sw.) Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 999 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia diversifolia (Vahl) Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia paradoxa (Schult. f. ex Mart.) Solms 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eirmocephala brachiata (Benth.) H. Rob. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagia karstenii Standl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis oleifera (Kunth) Cortés 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron xylocarpum (Vent.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum amygdalifolium (Mett. ex Kuhn) Christ 9 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum brenesii Mickel 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum coto-brusense A. Rojas 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum crinitum (L.) Christ 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum glabellum J. Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum herminieri (Bory & Fée) T. Moore 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum heterochroum Mickel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum lanceiforme Mickel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum lingua (C. Presl) Brack. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum longicrure Christ 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum moranii Mickel 15 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum muscosum (Sw.) T. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum revolutum (Liebm.) T. Moore 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum setosum (Liebm.) T. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum succubus Mickel 13 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum tenuiculum (Fée) T. Moore ex C. Chr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum tonduzii Christ 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis albibracteata Nees & Meyen ex Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis albida Torr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis cellulosa Torr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis macrostachya Britton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis sellowiana Kunth 21 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 86 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch. Bip. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elleanthus caricoides Nash 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elleanthus cynarocephalus (Rchb. f.) Rchb. f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Elleanthus graminifolius (Barb. Rodr.) Løjtnant 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elleanthus hymenophorus (Rchb. f.) Rchb. f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elleanthus poiformis Schltr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Elvasia elvasioides (Planch.) Gilg 40 ചിത്രങ്ങൾ
Elytraria imbricata (Vahl) Pers. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrostachys clavigera McClure 19 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia fosbergii Nicolson 361 ചിത്രങ്ങൾ
Encyclia cordigera (Kunth) Dressler 16 ചിത്രങ്ങൾ
Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle 39 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Enterosora trichosora (Hook.) L.E. Bishop 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum acroamparoanum Hágsater & L. Sánchez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum acunae Dressler 16 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum anceps Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum angustilobum Fawc. & Rendle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum angustisegmentum (L.O. Williams) Hágsater 27 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum atwoodii Hágsater & L. Sánchez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum baumannianum Schltr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum candelabrum Hágsater 12 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum chlorocorymbos Schltr. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ciliare L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum coriifolium Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum coronatum Ruiz & Pav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum eburneum Rchb. f. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum firmum Rchb. f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum hunterianum Schltr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum incomptum Rchb. f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum isomerum Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum isthmi Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum lacertinum Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum lagenocolumna Hágsater & L. Sánchez 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum myodes Rchb. f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum nocturnum Jacq. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum octomerioides Schltr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum paraguastigma Hágsater & García-Cruz 11 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum phragmites A.H. Heller & L.O. Williams 5 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum physodes Rchb. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum piliferum Rchb. f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum pinniferum C. Schweinf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum porpax Rchb. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum powellii Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum pseudepidendrum Rchb. f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ramosum Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum repens Cogn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum resectum Rchb. f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum rigidum Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum roseoscriptum Hágsater 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum schlechterianum Ames 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum stamfordianum Bateman 20 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum stangeanum Rchb. f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum strobiliferum Rchb. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum tetraceros Rchb. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum trialatum Hágsater 5 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 2944 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium denticulatum Ruiz & Pav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum cartagense (F.A.C. Weber) Britton & Rose 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum hookeri Haw. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 1388 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum pumilum Britton & Rose 6 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia lilacina Hanst. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum bogotense Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum giganteum L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum hyemale L. 1443 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis hypnoides (Lam.) Britton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees 25 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Erblichia odorata Seem. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 642 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Pers. 3225 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 2186 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon decangulare L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon seemannii Moldenke 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eriosema crinitum (Kunth) G. Don 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eriosema diffusum (Kunth) G. Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Erithalis fruticosa L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ernodea littoralis Sw. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium ebracteatum Lam. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium humile Cav. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium reptans Hemsl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina berteroana Urb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina cochleata Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina costaricensis Micheli 12 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina gibbosa Cufod. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina lanceolata Standl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum fimbriatum Peyr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum havanense Jacq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum macrophyllum Cav. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum rotundifolium Lunan 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera collinsii Pittier 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera costaricensis S.A. Mori 35 ചിത്രങ്ങൾ
Escobedia grandiflora (L. f.) Kuntze 8 ചിത്രങ്ങൾ
Esenbeckia berlandieri Baill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Esenbeckia pentaphylla (Macfad.) Griseb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Eucharis bouchei Woodson & P.H. Allen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia acapulcensis Steud. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia austin-smithii Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia axillaris (Sw.) Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia basilaris McVaugh 61 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia biflora (L.) DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia cartagensis O. Berg 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia cerrocacaoensis Barrie 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia costaricensis O. Berg 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia florida DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia foetida Pers. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia galalonensis (C. Wright ex Griseb.) Krug & Urb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia gomezii Barrie 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia grayumii Barrie 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia hartshornii Barrie 26 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia hiraeifolia Standl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia hypargyrea Standl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia lithosperma Barrie 31 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia monticola (Sw.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia oerstediana O. Berg 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia pittieri Standl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia riosiae Barrie 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia selvana Barrie 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia siggersii Standl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia tapacumensis O. Berg 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia truncata O. Berg 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle 23 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia ariensis Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 191 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graminea Jacq. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hyssopifolia L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy 173 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia marginata Pursh 710 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nutans Lag. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 724 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4086 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia schlechtendalii Boiss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 186 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides L. 811 ചിത്രങ്ങൾ
Euploca procumbens (Mill.) Diane & Hilger 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eustachys petraea (Sw.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eustoma exaltatum (L.) Salisb. ex G. Don 53 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe precatoria Mart. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus filipes Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus nummularius (L.) L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus sericeus Sw. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Exostema mexicanum A. Gray 23 ചിത്രങ്ങൾ
Exothea paniculata (Juss.) Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea glandulosa Poepp. & Endl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea multiflora A. Rich. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea occidentalis (L.) A. Rich. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea parvibractea Steyerm. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea suerrensis (Donn. Sm.) Donn. Sm. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ferdinandusa panamensis Standl. & L.O. Williams 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fevillea cordifolia L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus americana Aubl. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus aurea Nutt. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus brevibracteata W.C. Burger 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus cahuitensis C.C. Berg 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus citrifolia Mill. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus colubrinae Standl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus costaricana (Liebm.) Miq. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus cotinifolia Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus crassinervia Desf. ex Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus crocata (Miq.) Miq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus donnell-smithii Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus hartwegii (Miq.) Miq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus insipida Willd. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus macbridei Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus maxima Mill. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus nymphaeifolia Mill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus obtusifolia Kunth 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus paraensis (Miq.) Miq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pertusa L. f. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus popenoei Standl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus richteri Dugand 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus schippii Standl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus tonduzii Standl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus velutina Humb. & Bonpl. ex Willd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus yoponensis Desv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis vahlii (Lam.) Link 16 ചിത്രങ്ങൾ
Fischeria billbergiana (Beurl.) Morillo 10 ചിത്രങ്ങൾ
Fischeria brachycalyx L.O. Williams 6 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria linearis Lag. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria trinervia (Spreng.) C. Mohr 24 ചിത്രങ്ങൾ
Fleischmannia microstemon (Cass.) R.M. King & H. Rob. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Fleischmannia pycnocephala (Less.) R.M. King & H. Rob. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Fleischmannia sideritidis (Benth.) R.M. King & H. Rob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Floscopa glabrata (Kunth) Hassk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Floscopa robusta (Seub.) C.B. Clarke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Forchhammeria iltisii J.F. Morales 3 ചിത്രങ്ങൾ
Forchhammeria trifoliata Radlk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Forsteronia myriantha Donn. Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Forsteronia spicata (Jacq.) G. Mey. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula pendula A. Pool 10 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Freziera friedrichsthaliana (Szyszył.) Kobuski 4 ചിത്രങ്ങൾ
Freziera grisebachii Krug & Urb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann 15 ചിത്രങ്ങൾ
Fridericia costaricensis (Kraenzl.) L.G. Lohmann 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fridericia florida (DC.) L.G. Lohmann 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fridericia patellifera (Schltdl.) L.G. Lohmann 18 ചിത്രങ്ങൾ
Fridericia schumanniana (Loes.) L.G. Lohmann 26 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia microphylla Kunth 42 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia paniculata Lindl. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena incompleta Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena simplex Vahl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Funastrum clausum (Jacq.) Schltr. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea cabuya Trel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2140 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia argentea Brandegee 10 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia glaucescens Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia striata (Jacq.) Urb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Galeottia grandiflora A. Rich. & Galeotti 9 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2158 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 1942 ചിത്രങ്ങൾ
Galipea dasysperma Gómez-Laur. & Q. Jiménez 48 ചിത്രങ്ങൾ
Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mexicanum Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia glauca Cav. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera 5 ചിത്രങ്ങൾ
Garcia nutans Vahl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia intermedia (Pittier) Hammel 52 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia madruno (Kunth) Hammel 104 ചിത്രങ്ങൾ
Gasteranthus wendlandianus (Hanst.) Wiehler 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria erecta Vent. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana ovatiloba Kusn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana sedifolia Kunth 20 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma congesta H. Wendl. ex Spruce 70 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma cuneata H. Wendl. ex Spruce 29 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma deversa (Poit.) Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma interrupta (Ruiz & Pav.) Mart. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma longevaginata H. Wendl. ex Spruce 15 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma pinnatifrons Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Geophila cordifolia Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Geophila macropoda (Ruiz & Pav.) DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Geophila repens (L.) I.M. Johnst. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Geum canadense Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder 90 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia bipinnatifida (Nutt.) Nutt. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Gleichenella pectinata (Willd.) Ching 18 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Gloeospermum diversipetalum L.O. Williams 15 ചിത്രങ്ങൾ
Glossoloma cucullatum (C.V. Morton) J.L. Clark 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gloxinia erinoides (DC.) Roalson & Boggan 16 ചിത്രങ്ങൾ
Gloxinia perennis (L.) Fritsch 51 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria striata (Lam.) Hitchc. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium polycaulon Pers. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gnetum leyboldii Tul. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Godmania aesculifolia (Kunth) Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia cleistantha (Standl.) Borchs. & S. Suárez 9 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia donnell-smithii (K. Schum.) Borchs. & S. Suárez 41 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia foliosa (Rowlee ex Woodson & Schery) Borchs. & S. Suárez 5 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia gloriana (H. Kenn.) Borchs. & S. Suárez 12 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia gymnocarpa (H. Kenn.) Borchs. & S. Suárez 28 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia hammelii (H. Kenn.) Borchs. & S. Suárez 16 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia inocephala (Kuntze) Borchs. & S. Suárez 11 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia leucostachys (Hook. f.) Borchs. & S. Suárez 17 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia macrosepala (K. Schum.) Borchs. & S. Suárez 7 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia marantifolia (Standl.) Borchs. & S. Suárez 31 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia micans (L. Mathieu) Borchs. & S. Suárez 20 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia venusta (H. Kenn.) Borchs. & S. Suárez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia warszewiczii (L. Mathieu ex Planch.) Borchs. & S. Suárez 36 ചിത്രങ്ങൾ
Goethalsia meiantha (Donn. Sm.) Burret 44 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena elegans Mart. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena serrata L. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Gonolobus albomarginatus (Pittier) Woodson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gonolobus edulis Hemsl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Gonzalagunia brenesii Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gonzalagunia ovatifolia (Donn. Sm.) B.L. Rob. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gonzalagunia panamensis (Cav.) K. Schum. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gonzalagunia rosea Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gordonia fruticosa (Schrad.) H. Keng 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania hypoglauca Standl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania lupuloides (L.) Urb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania polygama (Jacq.) Urb. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania velutina Reissek 10 ചിത്രങ്ങൾ
Govenia quadriplicata Rchb. f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Govenia superba (Lex.) Lindl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Graffenrieda galeottii (Naudin) L.O. Williams 32 ചിത്രങ്ങൾ
Grias cauliflora L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gronovia scandens L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Guadua angustifolia Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Guadua paniculata Munro 3 ചിത്രങ്ങൾ
Guadua velutina Londoño & L.G. Clark 5 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum sanctum L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Guapira costaricana (Standl.) Woodson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Guapira discolor (Spreng.) Little 2 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea bullata Radlk. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea chiricana Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea excelsa Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea gentryi Coronado 25 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea glabra Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea grandifolia DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea guidonia (L.) Sleumer 36 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea macrophylla Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea microcarpa C. DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea pterorhachis Harms 9 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea rhopalocarpa Radlk. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea zarceroensis Coronado 5 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria aeruginosa Standl. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria amplifolia Triana & Planch. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria chiriquiensis R.E. Fr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria costaricensis R.E. Fr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria dolichopoda Donn. Sm. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria lucens Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria oliviformis Donn. Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda crispiflora Vahl 31 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda elliptica Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda foliacea Standl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda macrosperma Donn. Sm. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda tournefortiopsis Standl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Guilandina urophylla (Donn. Sm.) Britton & Rose 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gunnera insignis (Oerst.) A. DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gurania coccinea Cogn. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gurania lobata (L.) Pruski 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gurania makoyana (Lem.) Cogn. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Gurania tubulosa Cogn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gustavia superba (Kunth) O. Berg 1 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania lingulata (L.) Mez 122 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez 602 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania nicaraguensis Mez & C.F. Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania scherzeriana Mez 5 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania zahnii (Hook. f.) Mez 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnanthes riparia (Schltdl.) Klotzsch 49 ചിത്രങ്ങൾ
Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Gyrocarpus jatrophifolius Domin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria alata Hook. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria monorrhiza (Sw.) Rchb. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria odontopetala Rchb. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria repens Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria strictissima Rchb. f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria trifida Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum brasiletto H. Karst. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Hagenbachia panamensis (Standl.) Cruden 3 ചിത്രങ്ങൾ
Halodule wrightii Asch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Halophila decipiens Ostenf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia axillaris Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia magnifolia Wernham 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia xerocarpa Kuntze 24 ചിത്രങ്ങൾ
Hampea appendiculata (Donn. Sm.) Standl. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Hanburia oerstedii (Cogn.) H. Schaef. & S.S. Renner 11 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose 33 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus guayacan (Seem.) S.O. Grose 6 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos 26 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 119 ചിത്രങ്ങൾ
Hasseltia floribunda Kunth 43 ചിത്രങ്ങൾ
Hasseltia guatemalensis Warb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hasseltiopsis dioica (Benth.) Sleumer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hauya elegans DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hebeclinium macrophyllum (L.) DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hechtia glomerata Zucc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hechtia guatemalensis Mez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hecistopteris pumila (Spreng.) J. Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyosmum bonplandianum Kunth 36 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyosmum costaricense C.E. Wood ex W.C. Burger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyosmum scaberrimum Standl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Heimia salicifolia Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria acuminata (Bonpl.) Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria concinna Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria macrophylla Oerst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria povedae Q. Jiménez & S. Knapp 18 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria scandens Ducke 30 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia collinsiana Griggs 4 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia danielsiana W.J. Kress 5 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia hirsuta L. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia imbricata (Kuntze) Baker 15 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia irrasa Lane ex R.R. Sm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia latispatha Benth. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia longa (Griggs) H.J.P. Winkl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia longiflora R.R. Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia marginata (Griggs) Pittier 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia mariae Hook. f. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia mathiasiae G.S. Daniels & F.G. Stiles 14 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia metallica Planch. & Linden ex Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia monteverdensis G.S. Daniels & F.G. Stiles 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia nutans Woodson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia pogonantha Cufod. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia sarapiquensis G.S. Daniels & F.G. Stiles 12 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia secunda R.R. Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia stilesii W.J. Kress 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia tortuosa Griggs 12 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia trichocarpa G.S. Daniels & F.G. Stiles 8 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia umbrophila G.S. Daniels & F.G. Stiles 8 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia vaginalis Benth. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wagneriana Petersen 83 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wilsonii G.S. Daniels & F.G. Stiles 8 ചിത്രങ്ങൾ
Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 24 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres baruensis Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres guazumifolia Kunth 30 ചിത്രങ്ങൾ
Heliocarpus americanus L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Heliocarpus appendiculatus Turcz. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Heliomeris longifolia (B.L. Rob. & Greenm.) Cockerell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium angiospermum Murray 90 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium filiforme Lehm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium lagoense (Warm.) Gürke 13 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium transalpinum Vell. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Helosis cayanensis (Sw.) Spreng. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Hemionitis palmata L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hemionitis rufa (L.) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea cuneata (Standl.) L.O. Williams 17 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea seemannii (Naudin) L.O. Williams 5 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea succosa (Aubl.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea tuberculosa (Donn. Sm.) L.O. Williams 40 ചിത്രങ്ങൾ
Herissantia crispa (L.) Brizicky 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia didymantha Donn. Sm. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia stenura Standl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Herpetacanthus panamensis Leonard 14 ചിത്രങ്ങൾ
Herrania purpurea (Pittier) R.E. Schult. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera dubia (Jacq.) MacMill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera limosa (Sw.) Willd. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera reniformis Ruiz & Pav. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Heterocentron glandulosum Schenk 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heterocentron subtriplinervium (Link & Otto) A. Braun & C.D. Bouché 3 ചിത്രങ്ങൾ
Heterocondylus vitalbae (DC.) R.M. King & H. Rob. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropsis oblongifolia Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys brachiata (L.) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys laurifolia (L.) A. Juss. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys macrostachya A. Juss. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys obovata (Small) Cuatrec. & Croat 17 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys panamensis Cuatrec. & Croat 63 ചിത്രങ്ങൾ
Heterosperma pinnatum Cav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotheca subaxillaris (Lam.) Britton & Rusby 134 ചിത്രങ്ങൾ
Hexasepalum teres (Walter) J.H. Kirkbr. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus phoeniceus Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus poeppigii (Spreng.) Garcke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus striatus Cav. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hieracium fendleri Sch. Bip. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hieronyma alchorneoides Allemão 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hieronyma oblonga (Tul.) Müll. Arg. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hillia grayumii C.M. Taylor 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hillia palmana Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hillia triflora (Oerst.) C.M. Taylor 6 ചിത്രങ്ങൾ
Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocratea volubilis L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Hippomane mancinella L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Hippotis panamensis (Dwyer) C.M. Taylor 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hiraea fagifolia (DC.) A. Juss. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Hiraea reclinata Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hiraea smilacina Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella guatemalensis Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella lemsii L.O. Williams & Prance 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella racemosa Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella triandra Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia asclepiadea Standl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia discolor (Lem.) Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia dotae Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia liesneriana L.O. Williams 30 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia longipetiolata Pol. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia nicotianifolia (M. Martens & Galeotti) L.O. Williams 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia pittieri Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia pustulata Dwyer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia viridis Rusby 5 ചിത്രങ്ങൾ
Homolepis aturensis (Kunth) Chase 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hunnemannia fumariifolia Sweet 36 ചിത്രങ്ങൾ
Huntleya burtii (Endrés & Rchb. f.) Pfitzer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Huntleya lucida (Rolfe) Rolfe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hura crepitans L. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Hybanthus denticulatus H.E. Ballard 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hybanthus galeottii (Turcz.) C.V. Morton ex L.O. Williams 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hybanthus guanacastensis Standl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hybanthus yucatanensis Millsp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea asterolasia Diels 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea peruviana Moric. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle bonariensis Lam. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle bowlesioides Mathias & Constance 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle ranunculoides L. f. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle umbellata L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle verticillata Thunb. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrolea spinosa L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila costata Nees & T. Nees 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenandra calycosa (Hemsl.) Pipoly & Ricketson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenandra pittieri (Mez) Pipoly & Ricketson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenandra sordida (Lundell) Pipoly & Ricketson 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenandra squamata (Lundell) Pipoly & Ricketson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenandra stenophylla (Donn. Sm.) Pipoly & Ricketson 60 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 796 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenolobium mesoamericanum H.C. Lima 20 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum maxonii Christ ex C.V. Morton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Hyospathe elegans Mart. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hyperbaena eladioana Q. Jiménez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum hypericoides (L.) Crantz 126 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum thesiifolium Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hypolepis hostilis (Kunze) C. Presl 20 ചിത്രങ്ങൾ
Hypolepis repens (L.) C. Presl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoxis decumbens L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis atrorubens Poit. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis brachiata Briq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis brevipes Poit. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis conferta Pohl ex Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis lantanifolia Poit. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis obtusiflora C. Presl ex Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis recurvata Poit. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis spicigera Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis vilis Kunth & C.D. Bouché 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ichnanthus calvescens (Nees ex Trin.) Döll 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex guianensis (Aubl.) Kuntze 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex lamprophylla Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex maxima W.J. Hahn 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex skutchii Edwin ex T.R. Dudley & W.J. Hahn 76 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex vomitoria Aiton 448 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera lespedezioides Kunth 44 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Inga acuminata Benth. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Inga affinis DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Inga alba (Sw.) Willd. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Inga chocoensis Killip ex T.S. Elias 34 ചിത്രങ്ങൾ
Inga cocleensis Pittier 26 ചിത്രങ്ങൾ
Inga densiflora Benth. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Inga exalata T.S. Elias 15 ചിത്രങ്ങൾ
Inga herrerae N. Zamora 32 ചിത്രങ്ങൾ
Inga jinicuil Schltdl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Inga laurina (Sw.) Willd. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Inga leiocalycina Benth. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Inga longispica Standl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Inga marginata Willd. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Inga mortoniana J. León 7 ചിത്രങ്ങൾ
Inga nobilis Willd. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Inga oerstediana Benth. ex Seem. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Inga pezizifera Benth. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Inga polita Killip 17 ചിത്രങ്ങൾ
Inga punctata Willd. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Inga ruiziana G. Don 15 ചിത്രങ്ങൾ
Inga samanensis L. Uribe 15 ചിത്രങ്ങൾ
Inga sapindoides Willd. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Inga sertulifera DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Inga sierrae Britton & Killip 6 ചിത്രങ്ങൾ
Inga spectabilis (Vahl) Willd. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Inga thibaudiana DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Inga tonduzii Donn. Sm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Inga umbellifera (Vahl) Steud. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Inga venusta Standl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Inga vera Willd. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb. f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea arborescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) G. Don 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 1982 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 689 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea capillacea (Kunth) G. Don 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cholulensis Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea costellata Torr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 1942 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea lobata (Cerv.) Thell. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 275 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea orizabensis (G. Pelletan) Ledeb. ex Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea philomega (Vell.) House 37 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 4791 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea sagittata Poir. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea setifera Poir. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea squamosa Choisy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea ternifolia Cav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy 73 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea trifida (Kunth) G. Don 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Isachne arundinacea (Sw.) Griseb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Isachne polygonoides (Lam.) Döll 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum latifolium (Spreng.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ischnosiphon elegans Standl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ischnosiphon inflatus L. Andersson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Isertia haenkeana DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Isocarpha oppositifolia (L.) Cass. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Isochilus linearis (Jacq.) R. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ixophorus unisetus (J. Presl) Schltdl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora nicaraguensis Wernham 16 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda caucana Pittier 5 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaratia dolichaula (Donn. Sm.) Woodson 53 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia agrestis (Mart. ex Choisy) Meisn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia ciliata Sandwith 9 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia havanensis (Jacq.) Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia mexicana (Loes.) Standl. & Steyerm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G. Don 39 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella equitantifolia (Ames) Dressler 2 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella teretifolia (Sw.) Britton & P. Wilson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Jaegeria hirta (Lag.) Less. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Jaltomata procumbens (Cav.) J.L. Gentry 5 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha stevensii G.L. Webster 18 ചിത്രങ്ങൾ
Jouvea pilosa (J. Presl) Scribn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Juanulloa mexicana (Schltdl.) Miers 36 ചിത്രങ്ങൾ
Jubelina wilburii W.R. Anderson 20 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus ebracteatus E. Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 1852 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus marginatus Rostk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus tenuis Willd. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia aurea Schltdl. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B. Sm. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brenesii (Leonard) D.N. Gibson 16 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carthagenensis Jacq. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia comata (L.) Lam. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia macrantha Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia metallica Lindau 7 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia oerstedii Leonard 6 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia pectoralis Jacq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia refractifolia (Kuntze) Leonard 36 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia sarapiquensis McDade 4 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia secunda Vahl 90 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia sessilis Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia spicigera Schltdl. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia trichotoma (Kuntze) Leonard 5 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia valerii Leonard 12 ചിത്രങ്ങൾ
Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Kallstroemia pubescens (G. Don) Dandy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Karwinskia calderonii Standl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Karwinskia pluvialis A. Pool 2 ചിത്രങ്ങൾ
Kefersteinia costaricensis Schltr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Kefersteinia lactea (Rchb. f.) Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Klaprothia fasciculata (C. Presl) Poston 14 ചിത്രങ്ങൾ
Koanophyllon albicaule (Sch. Bip. ex Klatt) R.M. King & H. Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Koanophyllon hylonomum (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Koanophyllon pittieri (Klatt) R.M. King & H. Rob. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Koanophyllon solidaginoides (Kunth) R.M. King & H. Rob. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria allenii Standl. & L.O. Williams 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria hirsuta (Kunth) Regel 10 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria spicata (Kunth) Oerst. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria tubiflora (Cav.) Hanst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Kosteletzkya depressa (L.) O.J. Blanch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Krameria ixine L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Lachemilla procumbens (Rose) Rydb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lachnanthes caroliniana (Lam.) Dandy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) Rusby 65 ചിത്രങ്ങൾ
Lacmellea edulis H. Karst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lacmellea panamensis (Woodson) Markgr. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca graminifolia Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lacunaria crenata (Tul.) A.C. Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Laetia procera (Poepp.) Eichler 74 ചിത്രങ്ങൾ
Laetia thamnia L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lafoensia punicifolia DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lagascea mollis Cav. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lamourouxia gutierrezii Oerst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana achyranthifolia Desf. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13749 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana canescens Kunth 48 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana hirta Graham 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana involucrata L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana velutina M. Martens & Galeotti 1 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea aestuans (L.) Chew 265 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis linearis Swallen 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis nigra Davidse 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis oaxacensis (Steud.) Hitchc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis procerrima (Hack.) Hitchc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis rugelii (Griseb.) Hitchc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis ruscifolia (Kunth) Hitchc. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis standleyi Hitchc. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lasianthus panamensis (Dwyer) Robbr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lastreopsis exculta (Mett.) Tindale 19 ചിത്രങ്ങൾ
Leandra dichotoma (Pav. ex D. Don) Cogn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Leandra granatensis Gleason 51 ചിത്രങ്ങൾ
Leandra grandifolia Cogn. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Leandra longicoma Cogn. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Leandra mexicana (Naudin) Cogn. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Leandra subseriata (Naudin) Cogn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lecointea amazonica Ducke 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis ampla Miers 51 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis minor Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia ligularis Trin. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lellingeria hirsuta A.R. Sm. & R.C. Moran 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna valdiviana Phil. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lennea viridiflora Seem. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Leochilus labiatus (Sw.) Kuntze 25 ചിത്രങ്ങൾ
Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes fimbriata Ames 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes helleri A.D. Hawkes 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes inescata Luer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes lindleyana Oerst. & Rchb. f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes mariposa Luer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes psyche Luer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes valerioi Luer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidagathis alopecuroidea (Vahl) R. Br. ex Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidaploa canescens (Kunth) H. Rob. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidaploa salzmannii (DC.) H. Rob. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidaploa tortuosa (L.) H. Rob. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa scabra Nees 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leptolobium panamense (Benth.) R.S. Rodr. & A.M.G. Azevedo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leretia cordata Vell. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1623 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena multicapitula Schery 24 ചിത്രങ്ങൾ
Leucocarpus perfoliatus (Kunth) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Liabum bourgeaui Hieron. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Licania affinis Fritsch 18 ചിത്രങ്ങൾ
Licania hypoleuca Benth. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Licania micrantha Miq. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 10 ചിത്രങ്ങൾ
Limnocharis flava (L.) Buchenau 10 ചിത്രങ്ങൾ
Limnocharis laforestii Griseb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lindackeria laurina C. Presl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia crustacea (L.) F. Muell. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia diffusa (L.) Wettst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia dubia (L.) Pennell 159 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea lancea (L.) Bedd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea quadrangularis Raddi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Linum rupestre (A. Gray) Engelm. ex A. Gray 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia cardiostegia Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia dulcis Trevir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia graveolens Kunth 39 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia micromera Schauer 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia myriocephala Schltdl. & Cham. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Liquidambar styraciflua L. 7299 ചിത്രങ്ങൾ
Lisianthius seemannii (Griseb.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lisianthius skinneri (Hemsl.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lithachne pauciflora (Sw.) P. Beauv. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum calycosum (J.F. Macbr.) I.M. Johnst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia cardinalis L. 1183 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia laxiflora Kunth 227 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia longicaulis Brandegee 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia xalapensis Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lockhartia endresiana M.A. Blanco 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lockhartia hercodonta Rchb. f. ex Kraenzl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lockhartia oerstedii Rchb. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Lomariopsis maxonii (Underw.) Holttum 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lomariopsis vestita E. Fourn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchitis hirsuta L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus atropurpureus Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus ferrugineus M. Sousa 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus heptaphyllus (Poir.) DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus lanceolatus Benth. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus macrophyllus Kunth 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus michelianus Pittier 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus minimiflorus Donn. Sm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus oliganthus F.J. Herm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus phaseolifolius Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus phlebophyllus Standl. & Steyerm. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus retifer Standl. & L.O. Williams 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus rugosus Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus salvadorensis Pittier 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera pilosa (Kunth) Spreng. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lopezia racemosa Cav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lophanthera hammelii W.R. Anderson 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Louteridium costaricense Radlk. & Donn. Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Loxogramme mexicana (Fée) C. Chr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lozania mutisiana Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lozania pittieri (S.F. Blake) L.B. Sm. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Ludovia integrifolia (Woodson) Harling 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ludovia lancifolia Brongn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia affinis (DC.) H. Hara 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia decurrens Walter 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia erecta (L.) H. Hara 42 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia foliobracteolata (Munz) H. Hara 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet 692 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia inclinata (L. f.) M. Gómez 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia latifolia (Benth.) H. Hara 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia linifolia Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia nervosa (Poir.) H. Hara 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven 64 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia palustris (L.) Elliott 189 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peruviana (L.) H. Hara 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia rigida (Miq.) Sandwith 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia torulosa (Arn.) H. Hara 3 ചിത്രങ്ങൾ
Luehea candida (DC.) Mart. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Luehea seemannii Triana & Planch. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Luehea speciosa Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa operculata (L.) Cogn. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lunania mexicana Brandegee 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lundia corymbifera (Vahl) Sandwith 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lundia puberula Pittier 27 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus elegans Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula campestris (L.) DC. 832 ചിത്രങ്ങൾ
Luzula racemosa Desv. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lycaste aromatica (Graham) Lindl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lycaste bradeorum Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lycaste cruenta (Lindl.) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes acapulcensis (Baill.) D'Arcy 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes amatitlanensis (J.M. Coult. & Donn. Sm.) Bitter 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes ferruginea Bitter 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes heteroclita (Sendtn.) Bitter 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes multiflora Bitter 64 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes rantonnetii (Carrière) Bitter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes sanctaeclarae (Greenm.) D'Arcy 22 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium venustum Sw. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium volubile Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lysiloma auritum (Schltdl.) Benth. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Lysiloma divaricatum (Jacq.) J.F. Macbr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum alatum Pursh 29 ചിത്രങ്ങൾ
Mabea excelsa Standl. & Steyerm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mabea montana Müll. Arg. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Mabea occidentalis Benth. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium biovulatum Micheli 35 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium cobanense Donn. Sm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium floribundum Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium isadelphum (E. Mey.) Amshoff 5 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium pittieri J.F. Macbr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium salvadorense (Donn. Sm.) Rudd 2 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium seemannii Benth. ex Seem. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Macroclinium paniculatum (Ames & C. Schweinf.) Dodson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Macrohasseltia macroterantha (Standl. & L.O. Williams) L.O. Williams 6 ചിത്രങ്ങൾ
Macrolobium costaricense W.C. Burger 7 ചിത്രങ്ങൾ
Macropharynx renteriae A.H. Gentry 14 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium longepedunculatum (Mart. ex Benth.) Urb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Macroscepis pleistantha Donn. Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia costaricensis A. Vázquez 15 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia inbioana A. Vázquez 30 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum paniculatum (M. Martens & Galeotti) La Frankie 3 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra alceifolia Jacq. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra fasciata Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra radiata (L.) L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malaxis brachyrrhynchos (Rchb. f.) Ames 1 ചിത്രങ്ങൾ
Malaxis hastilabia (Rchb. f.) Kuntze 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malaxis nana C. Schweinf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Malaxis unifolia Michx. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia albiflora (Cuatrec.) Cuatrec. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia emarginata DC. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum americanum (L.) Torr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 321 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus achanioides (Turcz.) Fryxell 9 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus Cav. 790 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus concinnus Kunth 31 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus palmanus Pittier & Donn. Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria voburnensis Scheer 17 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla hirsuta (Rich.) K. Schum. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla subsagittata (Ruiz & Pav.) Woodson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla veraguasensis (Seem.) Hemsl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla villosa (Miers) Woodson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Manekia naranjoana (C. DC.) Callejas ex N. Zamora 21 ചിത്രങ്ങൾ
Manettia barbata Oerst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Manettia longipedicellata C.M. Taylor 22 ചിത്രങ്ങൾ
Manettia reclinata L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Manicaria saccifera Gaertn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot aesculifolia (Kunth) Pohl 11 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot brachyloba Müll. Arg. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara chicle (Pittier) Gilly 8 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara staminodella Gilly 3 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P. Royen 40 ചിത്രങ്ങൾ
Mansoa standleyi (Steyerm.) A.H. Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mapania assimilis T. Koyama 35 ചിത്രങ്ങൾ
Maquira guianensis Aubl. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Maranthes panamensis (Standl.) Prance & F. White 34 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia brownei (Triana & Planch.) Krug & Urb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia mexicana Gilg 49 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia nepenthoides Seem. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia nervosa Triana & Planch. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia pittieri Gilg 12 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia roonii S. Dressler 11 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgraviastrum subsessile (Benth.) Bedell 6 ചിത്രങ്ങൾ
Margaritaria nobilis L. f. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Marila laxiflora Rusby 13 ചിത്രങ്ങൾ
Marila pluricostata Standl. & L.O. Williams 44 ചിത്രങ്ങൾ
Maripa nicaraguensis Hemsl. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E. Fourn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia propinqua Hemsl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia trivirgulata Bartlett 4 ചിത്രങ്ങൾ
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze 39 ചിത്രങ്ങൾ
Martinella obovata (Kunth) Bureau & K. Schum. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Martynia annua L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Mascagnia divaricata (Kunth) Nied. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mascagnia vacciniifolia Nied. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia attenuata Rchb. f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia tubuliflora Ames 16 ചിത്രങ്ങൾ
Matayba ingifolia Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Matayba oppositifolia (A. Rich.) Britton 22 ചിത്രങ്ങൾ
Matisia pacifica Fern. Alonso 3 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria discoidea DC. 2043 ചിത്രങ്ങൾ
Matudaea trinervia Lundell 21 ചിത്രങ്ങൾ
Mauria heterophylla Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria brachybulbon Schltr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria confusa Ames & C. Schweinf. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria endresii Rchb. f. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria lueri Dodson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria porrecta Lindl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria reichenheimiana Endrés & Rchb. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria ringens Rchb. f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria tenuifolia Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria variabilis Bateman ex Lindl. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Mayaca fluviatilis Aubl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mecardonia procumbens (Mill.) Small 79 ചിത്രങ്ങൾ
Megalastrum longipilosum A. Rojas 5 ചിത്രങ്ങൾ
Megalastrum subincisum (Willd.) A.R. Sm. & R.C. Moran 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melampodium costaricense Stuessy 17 ചിത്രങ്ങൾ
Melampodium divaricatum (Rich.) DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Melampodium perfoliatum (Cav.) Kunth 28 ചിത്രങ്ങൾ
Melampodium sericeum Lag. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melanthera nivea (L.) Small 52 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma brenesii Standl. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma clandestina J.F. Morales 7 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma donnellsmithii Urb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma glabrata (Liebm.) Urb. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma idiopoda S.F. Blake 18 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma occidentalis Cuatrec. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Melocactus curvispinus Pfeiff. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia arenosa Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia lupulina Sw. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia melissifolia Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia nodiflora Sw. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia pyramidata L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia tomentosa L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia villosa (Mill.) Fawc. & Rendle 59 ചിത്രങ്ങൾ
Melothria dulcis Wunderlin 18 ചിത്രങ്ങൾ
Melothria pendula L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Melpomene xiphopteroides (Liebm.) A.R. Sm. & R.C. Moran 13 ചിത്രങ്ങൾ
Mendoncia brenesii Standl. & Leonard 14 ചിത്രങ്ങൾ
Mendoncia costaricana Oerst. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Mendoncia retusa Turrill 41 ചിത്രങ്ങൾ
Mendoncia tonduzii Turrill 16 ചിത്രങ്ങൾ
Mentzelia aspera L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Meriania macrophylla (Benth.) Triana 8 ചിത്രങ്ങൾ
Merinthopodium neuranthum (Hemsl.) Donn. Sm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia discoidesperma (Donn. Sm.) O'Donell 4 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 302 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Mesechites trifidus (Jacq.) Müll. Arg. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Mesosphaerum pectinatum (L.) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze 17 ചിത്രങ്ങൾ
Metastelma liesnerianum (L.O. Williams) Liede 18 ചിത്രങ്ങൾ
Metaxya rostrata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mezobromelia pleiosticha (Griseb.) Utley & H. Luther 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mickelia nicotianifolia (Sw.) R.C. Moran 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mickelia oligarchica (Baker) R.C. Moran 1 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia affinis DC. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia albertobrenesii Gamba & Almeda 20 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia albicans (Sw.) Steud. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia appendiculata Triana 32 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia argentea (Sw.) DC. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia astroplocama Donn. Sm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia barbinervis (Benth.) Triana 36 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia brenesii Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia bubalina (D. Don) Naudin 25 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia calocoma Almeda 13 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia calvescens DC. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia caudata (Bonpl.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia centrodesma Naudin 21 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia chiriquiensis Almeda 11 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ciliata (Rich.) DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia commutata Almeda 3 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia cremadena Gleason 5 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia desmantha Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia dissitinervia Kriebel 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia dodecandra Cogn. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia dolichorrhyncha Naudin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia doniana Naudin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia dorsiloba Gleason 23 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia elata (Sw.) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia gracilis Triana 26 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia grayumii Almeda 12 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia holosericea (L.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia hondurensis Donn. Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ibaguensis (Bonpl.) Triana 37 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia impetiolaris (Sw.) D. Don ex DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia incurva Gleason 7 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia lacera (Bonpl.) Naudin 47 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia laevigata (L.) D. Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia lateriflora Cogn. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia laxivenula (Wurdack) Gamba & Almeda 12 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ligulata Almeda 53 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia lonchophylla Naudin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia longifolia (Aubl.) DC. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia matthaei Naudin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia mirabilis (Aubl.) L.O. Williams 35 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia multiplinervia Cogn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia multispicata Naudin 22 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia nervosa (Sm.) Triana 21 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia nutans Donn. Sm. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia oinochrophylla Donn. Sm. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia paleacea Cogn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia prasina (Sw.) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia pterocaulon Triana 8 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia reitziana (Cogn. & Gleason) Gamba & Almeda 8 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia schlimii Triana 5 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia serrulata (DC.) Naudin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia simplex Triana 15 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia sparrei Wurdack 11 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia stenostachya DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia stevensiana Almeda 23 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia trinervia (Sw.) D. Don ex Loudon 72 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia triplinervis Ruiz & Pav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Microchilus lunifer (Schltr.) Ormerod 3 ചിത്രങ്ങൾ
Microchilus tridax (Rchb. f.) Ormerod 14 ചിത്രങ്ങൾ
Microchloa kunthii Desv. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma lycopodioides (L.) Copel. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma nitida (J. Sm.) A.R. Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma percussa (Cav.) de la Sota 3 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma reptans (Cav.) A.R. Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma tecta (Kaulf.) Alston 3 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis melinoniana Pierre 4 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre 75 ചിത്രങ്ങൾ
Micropleura renifolia Lag. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus 19 ചിത്രങ്ങൾ
Microtea debilis Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania banisteriae DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania cordifolia (L. f.) Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania guaco Bonpl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 113 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania riparia Greenm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania sylvatica Klatt 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania tonduzii B.L. Rob. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania vitifolia DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Milla biflora Cav. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Milleria quinqueflora L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Miltoniopsis warszewiczii (Rchb. f.) Garay & Dunst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa camporum Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa myriadenia (Benth.) Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pigra L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 1730 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa skinneri Benth. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa tarda Barneby 32 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa tricephala Schltdl. & Cham. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa velloziana Mart. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa watsonii B.L. Rob. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Minquartia guianensis Aubl. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis albida (Walter) Heimerl 26 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 8754 ചിത്രങ്ങൾ
Mitchella repens L. 629 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Mitreola petiolata (Walter ex J.F. Gmel.) Torr. & A. Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mollinedia costaricensis Donn. Sm. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Mollinedia viridiflora Tul. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo verticillata L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Monochaetum floribundum (Schltdl.) Naudin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Monochaetum macrantherum Gleason 13 ചിത്രങ്ങൾ
Monochaetum vulcanicum Cogn. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Monolena primuliflora Hook. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Monopyle maxonii C.V. Morton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monopyle puberula C.V. Morton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Monotropa hypopitys L. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Monotropa uniflora L. 799 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera adansonii Schott 1596 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera costaricensis (Engl. & K. Krause) Croat & Grayum 15 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 5504 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera dissecta (Schott) Croat & Grayum 17 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera glaucescens Croat & Grayum 12 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera lechleriana Schott 4 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera minima Madison 108 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera molinae Grayum 4 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera obliqua Miq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera oreophila Madison 13 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera pinnatipartita Schott 22 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera pittieri Engl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera punctulata (Schott) Schott ex Engl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera siltepecana Matuda 26 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera spruceana (Schott) Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera standleyana G.S. Bunting 6 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera tenuis K. Koch 36 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera tuberculata Lundell 29 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa guatemalensis B.L. Rob. & Greenm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa hibiscifolia Benth. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa tomentosa Cerv. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Montrichardia arborescens (L.) Schott 30 ചിത്രങ്ങൾ
Moranopteris taenifolia (Jenman) R.Y. Hirai & J. Prado 3 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda royoc L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Mortoniodendron abelianum Al. Rodr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mortoniodendron anisophyllum (Standl.) Standl. & Steyerm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Mortoniodendron costaricense Standl. & L.O. Williams 12 ചിത്രങ്ങൾ
Mortoniodendron guatemalense Standl. & Steyerm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Morus celtidifolia Kunth 10 ചിത്രങ്ങൾ
Mosquitoxylum jamaicense Krug & Urb. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri gleasoniana Standl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri myrtilloides (Sw.) Poir. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri osaensis Morley 1 ചിത്രങ്ങൾ
Moutabea gentryi T. Wendt 28 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna globulifera T.M. Moura 15 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna holtonii (Kuntze) Moldenke 68 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna monticola N. Zamora 11 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna mutisiana (Kunth) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 14 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna urens (L.) Medik. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Muehlenbeckia volcanica (Benth.) Endl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia capillaris (Lam.) Trin. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia fragilis Swallen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia aliena McVaugh 11 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia amazonica DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia fallax (Rich.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia splendens (Sw.) DC. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh 10 ചിത്രങ്ങൾ
Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg 30 ചിത്രങ്ങൾ
Myrciaria vexator McVaugh 9 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica cerifera L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myriocarpa cordifolia Liebm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myriocarpa longipes Liebm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum heterophyllum Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myrmecophila tibicinis (Bateman) Rolfe 9 ചിത്രങ്ങൾ
Myrospermum frutescens Jacq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Myroxylon balsamum (L.) Harms 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrrhidendron donnellsmithii J.M. Coult. & Rose 12 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine pellucidopunctata Oerst. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus 10 ചിത്രങ്ങൾ
Napeanthus bracteatus C.V. Morton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Naucleopsis capirensis C.C. Berg 37 ചിത്രങ്ങൾ
Naucleopsis naga Pittier 29 ചിത്രങ്ങൾ
Nautilocalyx panamensis (Seem.) Seem. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra cissiflora Nees 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra coriacea (Sw.) Griseb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra hypoleuca Hammel 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra lineata (Kunth) Rohwer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra purpurea (Ruiz & Pav.) Mez 31 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra ramonensis Standl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez 34 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra salicina C.K. Allen 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra smithii C.K. Allen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra turbacensis (Kunth) Nees 9 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra umbrosa (Kunth) Mez 26 ചിത്രങ്ങൾ
Neea amplifolia Donn. Sm. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Neea delicatula Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Neea elegans P.H. Allen 8 ചിത്രങ്ങൾ
Neea laetevirens Standl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Neea pittieri Standl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Neea popenoei P.H. Allen 14 ചിത്രങ്ങൾ
Neea psychotrioides Donn. Sm. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Neea urophylla Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo lutea Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague 222 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica variegata (M. Martens & Galeotti) Henrich & Goldblatt 4 ചിത്രങ്ങൾ
Neomirandea araliifolia (Less.) R.M. King & H. Rob. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Neomirandea carnosa (Kuntze) R.M. King & H. Rob. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Neomirandea pendulissima Al. Rodr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Neonicholsonia watsonii Dammer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 517 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 975 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott 1639 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis obtusiloba A. Rojas 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis undulata (Afzel. ex Sw.) J. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia plena (L.) Benth. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia pubescens Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Neurolaena lobata (L.) Cass. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana plumbaginifolia Viv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nidema boothii (Lindl.) Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 15 ചിത്രങ്ങൾ
Niphidium nidulare (Rosenst.) Lellinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Norantea guianensis Aubl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn 248 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura aggregata (Standl.) C.M. Taylor 3 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura amicitiae C.M. Taylor 13 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura anomothyrsa (K. Schum. & Donn. Sm.) C.M. Taylor 29 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura capacifolia (Dwyer) C.M. Taylor 20 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura capitata C.M. Taylor 44 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura epiphytica (K. Krause) C.M. Taylor 20 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura guadalupensis (DC.) C.M. Taylor 3 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura polyphlebia (Donn. Sm.) C.M. Taylor 27 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura siggersiana (Standl.) C.M. Taylor 13 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura tonduzii (Standl.) C.M. Taylor 2 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea ampla (Salisb.) DC. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea conardii Wiersema 15 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea mexicana Zucc. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea odorata Aiton 297 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica (L.) Kuntze 56 ചിത്രങ്ങൾ
Nyssa sylvatica Marshall 449 ചിത്രങ്ങൾ
Nyssa talamancana Hammel & N. Zamora 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum campechianum Mill. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum carnosum (Spreng.) Link & Otto ex Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea atirrensis Mez & Donn. Sm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea cernua (Nees) Mez 65 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea dendrodaphne Mez 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea floribunda (Sw.) Mez 60 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea gomezii W.C. Burger 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea hartshorniana Hammel 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea helicterifolia (Meisn.) Hemsl. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea insularis (Meisn.) Mez 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea laetevirens Standl. & Steyerm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea lentii W.C. Burger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea macropoda (Kunth) Mez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea meziana C.K. Allen 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea mollifolia Mez & Pittier 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea oblonga (Meisn.) Mez 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea praetermissa van der Werff 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea puberula (Rich.) Nees 50 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea sinuata (Mez) Rohwer 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea stenoneura Mez & Pittier 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea tenera Mez & Donn. Sm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea valeriana (Standl.) W.C. Burger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea valerioides W.C. Burger 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea veraguensis (Meisn.) Mez 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea whitei Woodson 9 ചിത്രങ്ങൾ
Octomeria costaricensis Schltr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Octomeria graminifolia (L.) R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Odontadenia macrantha (Roem. & Schult.) Markgr. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Odontadenia puncticulosa (Rich.) Pulle 8 ചിത്രങ്ങൾ
Odontocarya truncata Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze 437 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze 63 ചിത്രങ്ങൾ
Odontosoria gymnogrammoides Christ 6 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera elata Kunth 150 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera kunthiana (Spach) Munz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton 595 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera suffrutescens (Ser.) W.L. Wagner & Hoch 46 ചിത്രങ്ങൾ
Oleandra articulata (Sw.) C. Presl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Oleandra costaricensis Maxon 6 ചിത്രങ്ങൾ
Olfersia cervina (L.) Kunze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Olyra latifolia L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalea diandra L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium dichromaticum Rchb. f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium ensatum Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium leucochilum Bateman ex Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium schroederianum Garay & Stacy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium sphacelatum Lindl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium stenotis Rchb. f. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina hamiltonii (G. Don) D.F. Austin & Staples 5 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina pinnatifida (Kunth) O'Donell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina pteripes (G. Don) O'Donell 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum crotalophoroides Walter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum engelmannii Prantl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum vulgatum L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia brasiliensis (Willd.) Haw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera (L.) Mill. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia elatior Mill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 4113 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia guatemalensis Britton & Rose 3 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia tomentosa Salm-Dyck 241 ചിത്രങ്ങൾ
Oreomunnea pterocarpa Oerst. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Oreomyrrhis andicola (Kunth) Endl. ex Hook. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax echinops (Schltdl. & Cham.) Decne. & Planch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax striatus M.J. Cannon & Cannon 7 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax vestitus A.C. Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax xalapensis (Kunth) Decne. & Planch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia amazonica Ducke 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia cruenta Rudd 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia intermedia N. Zamora 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia macrocalyx Ducke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia panamensis Benth. ex Seem. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia paraensis Ducke 42 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia subsimplex Spruce ex Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia velutina Rudd 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithocephalus bicornis Lindl. ex Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Orthilia secunda (L.) House 249 ചിത്രങ്ങൾ
Orthoclada laxa (Rich.) P. Beauv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Oryctanthus callicarpus Kuijt 22 ചിത്രങ്ങൾ
Oryctanthus cordifolius (C. Presl) Urb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Oryctanthus spicatus (Jacq.) Eichler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza latifolia Desv. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda cinnamomea L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda regalis L. 1379 ചിത്രങ്ങൾ
Ossaea macrophylla (Benth.) Cogn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ossaea micrantha (Sw.) Macfad. ex Cogn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch 77 ചിത്രങ്ങൾ
Otoba novogranatensis Moldenke 20 ചിത്രങ്ങൾ
Otopappus verbesinoides Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea crassinervia Engl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea prominens Dwyer 35 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea valerii Standl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1556 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis frutescens L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 1584 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis tetraphylla Cav. 860 ചിത്രങ്ങൾ
Oxyrhynchus trinervius (Donn. Sm.) Rudd 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oyedaea verbesinoides DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 1237 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira quinata W.S. Alverson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus ferrugineus (Piper) M. Sørensen 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pacourina edulis Aubl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Paepalanthus pilosus (Kunth) Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea acuminata (Benth.) Borhidi 10 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea alajuelensis C.M. Taylor 16 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea beachiana C.M. Taylor 12 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea calidicola (C.M. Taylor) C.M. Taylor 26 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea crocea (Sw.) Schult. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea discolor K. Krause 10 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea eurycarpa (Standl.) C.M. Taylor 20 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea guianensis Aubl. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea hondensis (Standl.) C.M. Taylor 17 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea padifolia (Humb. & Bonpl. ex Schult.) C.M. Taylor & Lorence 2 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea tetragona (Donn. Sm.) C.M. Taylor & Lorence 47 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea triphylla DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea vestita Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Palmorchis powellii (Ames) C. Schweinf. & Correll 12 ചിത്രങ്ങൾ
Palmorchis sordida Dressler 6 ചിത്രങ്ങൾ
Palmorchis trilobulata L.O. Williams 9 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum amarum Elliott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum aquaticum Poir. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum grande Hitchc. & Chase 21 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum haenkeanum J. Presl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum hirsutum Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum hispidifolium Swallen 7 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum rudgei Roem. & Schult. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum trichanthum Nees 5 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum trichoides Sw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum virgatum L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Panopsis costaricensis Standl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Parathesis cartagoana Lundell 8 ചിത്രങ്ങൾ
Parathesis microcalyx Donn. Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Parathesis trichogyne Hemsl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pariana parvispica R.W. Pohl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari excelsa Sabine 9 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari parvifolia Sandwith 13 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 999 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera aculeata (Kunth) Seem. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera cereifera Seem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera valerii Standl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J. Bergius 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum decumbens Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé 18 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum fimbriatum Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum foliiforme S. Denham 5 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum humboldtianum Flüggé 9 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum nutans Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum pectinatum Nees ex Trin. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum pilosum Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum plicatulum Michx. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum saccharoides Nees ex Trin. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum setaceum Michx. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum virgatum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora adenopoda DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ambigua Hemsl. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora arbelaezii L. Uribe 25 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora auriculata Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora biflora Lam. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora capsularis L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ciliata Aiton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora coccinea Aubl. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora costaricensis Killip 17 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora dispar Killip 6 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora filipes Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 882 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora holosericea L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora lancearia Mast. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ligularis Juss. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora lobata (Killip) Hutch. ex J.M. MacDougal 70 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora megacoriacea Port.-Utl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora menispermifolia Kunth 67 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora mexicana Juss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora morifolia Mast. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora nitida Kunth 16 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora obtusifolia Sessé & Moc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora oerstedii Mast. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora pallida L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora pittieri Mast. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora platyloba Killip 11 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora seemannii Griseb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora serratifolia L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora sexflora Juss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora tripartita (Juss.) Poir. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora vitifolia Kunth 247 ചിത്രങ്ങൾ
Passovia pyrifolia (Kunth) Tiegh. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia alata (Ruiz & Pav.) G. Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia bracteosa Radlk. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia capreolata (Aubl.) Radlk. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia costaricensis Radlk. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia cupana Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia cururu L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia granatensis (Planch. & Linden) Radlk. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia ingifolia Rich. ex Juss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia mallophylla Radlk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia pinnata L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia pterocarpa Triana & Planch. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia rugosa Benth. ex Radlk. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia serjaniifolia Triana & Planch. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia talamancensis J.F. Morales 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia tetragona Aubl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia turbacensis Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pausandra trianae (Müll. Arg.) Baill. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia cancellata (L.) Cav. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia castaneifolia A. St.-Hil. & Naudin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia dasypetala Turcz. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia oxyphyllaria Donn. Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia paludicola Nicolson ex Fryxell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia penduliflora (Standl.) Standl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia peruviana Gürke 49 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia schiedeana Steud. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Paypayrola guianensis Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pecluma consimilis (Mett.) M.G. Price 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pecluma hygrometrica (Splitg.) M.G. Price 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pecluma pectinata (L.) M.G. Price 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis elongata Kunth 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis linifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis prostrata Cav. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pelexia funckiana (A. Rich. & Galeotti) Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea atropurpurea (L.) Link 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea ovata (Desv.) Weath. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea ternifolia (Cav.) Link 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pelliciera rhizophorae Planch. & Triana 14 ചിത്രങ്ങൾ
Peltaea trinervis (C. Presl) Krapov. & Cristóbal 5 ചിത്രങ്ങൾ
Peltostigma guatemalense (Standl. & Steyerm.) Gereau 11 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon campanulatus (Cav.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon gentianoides (Kunth) Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pentacalia andicola (Turcz.) Cuatrec. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze 61 ചിത്രങ്ങൾ
Pentagonia costaricensis (Standl.) W.C. Burger & C.M. Taylor 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pentagonia wendlandii Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia alpina (Sw.) A. Dietr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia amphitricha Trel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia calvicaulis C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia candelaber Trel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia deppeana Schltdl. & Cham. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia distachyos (L.) A. Dietr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia elata C. DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia emarginella (Sw. ex Wikstr.) C. DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia flexinervia Yunck. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia galioides Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia hernandiifolia (Vahl) A. Dietr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia humilis A. Dietr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia lancifolia Hook. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia lignescens C. DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia macrostachyos (Vahl) A. Dietr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia maculosa (L.) Hook. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia oerstedii C. DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia olivacea C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pecuniifolia Trel. & Standl. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 359 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pernambucensis Miq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia portobellensis Beurl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pseudocasaretti C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pseudopereskiifolia C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia quadrifolia (L.) Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia rhombea Ruiz & Pav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth 407 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia san-joseana C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia serpens (Sw.) Loudon 806 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia sessilifolia C. DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia silvivaga C. DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia syringifolia C. DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia tenuifolia C. DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia tetraphylla Hook. & Arn. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia urocarpa Fisch. & C.A. Mey. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia vinasiana C. DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pera arborea Mutis 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia aculeata Mill. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia bleo (Kunth) DC. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia lychnidiflora DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Peritassa laevigata (Hoffmanns. ex Link) A.C. Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Perityle microglossa Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pernettya prostrata (Cav.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Perrottetia longistylis Rose 19 ചിത്രങ്ങൾ
Perrottetia sessiliflora Lundell 24 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 4155 ചിത്രങ്ങൾ
Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez 28 ചിത്രങ്ങൾ
Persea silvatica van der Werff 4 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria hydropiperoides (Michx.) Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria punctata (Elliott) Small 16 ചിത്രങ്ങൾ
Perymenium grande Hemsl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pescatoria cerina (Lindl. & Paxton) Rchb. f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pescatoria dayana Rchb. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Petiveria alliacea L. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia platycarpa (Cav.) Spreng. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus lappulaceus Aubl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus latifolius L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus virescens Döll 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus vittatus Lem. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus coccineus L. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus leptostachyus Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Phenax mexicanus Wedd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phenax sonneratii (Poir.) Wedd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron alliodorum Croat & Grayum 13 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron angustilobum Croat & Grayum 6 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron aromaticum Croat & Grayum 5 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron aurantiifolium Schott 21 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron bakeri Croat & Grayum 5 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron brevispathum Schott 13 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron brunneicaule Croat & Grayum 6 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron cotonense Croat & Grayum 3 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron cretosum Croat & Grayum 10 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron davidsonii Croat 12 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron dodsonii Croat & Grayum 6 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron ensifolium Croat & Grayum 4 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron gigas Croat 6 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron grandipes K. Krause 17 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott 1273 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron inaequilaterum Liebm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron jodavisianum G.S. Bunting 20 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron ligulatum Schott 7 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron mexicanum Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron microstictum Standl. & L.O. Williams 12 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron opacum Croat & Grayum 8 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron platypetiolatum Madison 10 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron pterotum K. Koch & Augustin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron purpureoviride Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron radiatum Schott 30 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron rhodoaxis G.S. Bunting 3 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron rigidifolium K. Krause 5 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron rothschuhianum (Engl.) Croat & Grayum 38 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron sagittifolium Liebm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron schottii K. Koch 4 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron subincisum Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron sulcatum K. Krause 5 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron tenue K. Koch & Augustin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron thalassicum Croat & Grayum 7 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron tripartitum (Jacq.) Schott 36 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron verrucosum L. Mathieu ex Schott 11 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron wendlandii Schott 25 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron wilburii Croat & Grayum 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger 47 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus crassus (Humb. & Bonpl. ex Willd.) B. Øllg. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pholidostachys pulchra H. Wendl. ex Burret 42 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron bolleanum (Seem.) Eichler 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron nitens Kuijt 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron robustissimum Eichler 18 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron velutinum (DC.) Oliv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmipedium longifolium (Warsz. & Rchb. f.) Rolfe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 3316 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 786 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus caroliniensis Walter 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus niruri L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus salviifolius Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus skutchii Standl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. Webster 10 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis nicandroides Schltdl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis philadelphica Lam. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Physostemon guianense (Aubl.) Malme 11 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca icosandra L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca octandra L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca rivinoides Kunth & C.D. Bouché 15 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca rugosa A. Braun & C.D. Bouché 1 ചിത്രങ്ങൾ
Picramnia antidesma Sw. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Picramnia latifolia Tul. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Picramnia teapensis Tul. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Picrasma excelsa (Sw.) Planch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea angustifolia Killip 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea auriculata Liebm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea ecboliophylla Donn. Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea glabra S. Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea herniarioides (Sw.) Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea hyalina Fenzl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1307 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea pittieri Killip 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea pteropodon Wedd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea pubescens Liebm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea vulcanica Liebm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocarpus racemosus Vahl 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocosta oerstedii (Triana) Almeda & Whiffin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta dioica (L.) Merr. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta guatemalensis (Lundell) Lundell 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pinaropappus roseus (Less.) Less. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pinguicula moranensis Kunth 53 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus devoniana Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus hartwegii Lindl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus montezumae Lamb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus strobus L. 2836 ചിത്രങ്ങൾ
Pinzona coriacea Mart. & Zucc. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Piper arcteacuminatum Trel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Piper asymmetricum C. DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper auritifolium Trel. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Piper auritum Kunth 182 ചിത്രങ്ങൾ
Piper barbulatum C. DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Piper bredemeyeri J. Jacq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper brevistylum C. DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Piper cabagranum C. DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Piper candelarianum C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper ceibense C. DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Piper clavuligerum Trel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Piper concepcionis Trel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Piper conversum Trel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Piper corozalanum Trel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Piper crassinervium Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Piper culebranum C. DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Piper cyanophyllum Trel. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Piper darienense C. DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Piper davidianum C. DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Piper decurrens C. DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Piper epigynium C. DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Piper evasum Trel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Piper fimbriulatum C. DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper flavidum C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper friedrichsthalii C. DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper garagaranum C. DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Piper generalense Trel. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Piper hians Trel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper holdridgeanum W.C. Burger 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper longepetiolatum (C. DC.) Trel. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Piper marginatum Jacq. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Piper melanocladum C. DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Piper multiplinervium C. DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nudifolium C. DC. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Piper onus Trel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper pallidifolium C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper peltatum L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Piper pentagonum Trel. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Piper peracuminatum C. DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Piper perbrevicaule Yunck. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Piper pileatum Trel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Piper playablancanum Trel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper polytrichum C. DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Piper prismaticum C. DC. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Piper pseudobumbratum C. DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Piper pseudofimbriulatum Trel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Piper pseudofuligineum C. DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Piper reticulatum L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Piper scintillans Trel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Piper silvicola C. DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Piper silvivagum C. DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Piper simulans Trel. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sinuatifolium Trel. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sublineatum Kuntze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Piper subzhorquinense C. DC. ex Trel. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Piper terrabanum C. DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Piper tinctum Trel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Piper tonduzii C. DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Piper tsuritkubense Trel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Piper tuberculatum Jacq. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbellatum L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbricola C. DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Piper urophyllum C. DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Piper urostachyum Hemsl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Piper vallicola C. DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Piper xanthostachyum C. DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Piper zhorquinense C. DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Piptocarpha poeppigiana (DC.) Baker 18 ചിത്രങ്ങൾ
Piriqueta cistoides (L.) Griseb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Piscidia carthagenensis Jacq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Piscidia piscipula (L.) Sarg. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia aculeata L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia macranthocarpa (Donn. Sm.) Donn. Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia silvatica Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia mexicana Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia atrorubens (Beer) Baker 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia brittoniana Mez 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia heterophylla (Lindl.) Beer 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia imbricata (Brongn.) Regel 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia megasepala Baker 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium bipinnatum L. Rico 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium furcatum Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium lanceolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Benth. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Pityopsis graminifolia (Michx.) Nutt. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 88 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma trifoliata (L.) R.M. Tryon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago australis Lam. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago tubulosa Decne. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus mexicana Moric. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Platymiscium dimorphandrum Donn. Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Platymiscium parviflorum Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 12 ചിത്രങ്ങൾ
Platystele catiensis Karremans & Bogarín 17 ചിത്രങ്ങൾ
Platystele oxyglossa (Schltr.) Garay 4 ചിത്രങ്ങൾ
Platystele perpusilla (Rchb. f.) Garay 8 ചിത്രങ്ങൾ
Platystele stenostachya (Rchb. f.) Garay 3 ചിത്രങ്ങൾ
Platythelys querceticola (Lindl.) Garay 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pleiostachya leiostachya (Donn. Sm.) Hammel 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pleiostachya pruinosa (Regel) K. Schum. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis bradeorum (Rosenst.) A.R. Sm. & Tejero 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis fallax (Schltdl. & Cham.) Mickel & Beitel 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis furfuracea (Schltdl. & Cham.) A.R. Sm. & Tejero 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis polypodioides (L.) E.G. Andrews & Windham 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis remota (Desv.) A.R. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis wiesbaurii (Sodiro) Lellinger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pleuranthodendron lindenii (Turcz.) Sleumer 50 ചിത്രങ്ങൾ
Pleuropetalum pleiogynum (Kuntze) Standl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pleuropetalum sprucei (Hook. f.) Standl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis cardiothallis Rchb. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis crocodiliceps Rchb. f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis discoidea Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis homalantha Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis longipedicellata Ames & C. Schweinf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis phyllocardia Rchb. f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis phyllocardioides Schltr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis pruinosa Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis tonduzii Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plinia guanacastensis Barrie 5 ചിത്രങ്ങൾ
Plocosperma buxifolium Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea baccharis (Mill.) Pruski 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea odorata (L.) Cass. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Plukenetia stipellata L.J. Gillespie 20 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria obtusa L. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria pudica Jacq. 940 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 2846 ചിത്രങ്ങൾ
Podandrogyne decipiens (Triana & Planch.) Woodson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Podostemum ceratophyllum Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonopus exsertus (Oerst.) Oerst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poikilacanthus macranthus Lindau 7 ചിത്രങ്ങൾ
Poincianella eriostachys (Benth.) Britton & Rose 18 ചിത്രങ്ങൾ
Polanisia uniglandulosa (Cav.) DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Polyanthina nemorosa (Klatt) R.M. King & H. Rob. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polybotrya alfredii Brade 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polybotrya caudata Kunze 19 ചിത്രങ്ങൾ
Polybotrya gomezii R.C. Moran 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Polyclathra cucumerina Bertol. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala glochidata Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala longicaulis Kunth 36 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala panamensis Chodat 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala tenella Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala timoutou Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala variabilis Kunth 22 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum acuminatum Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polyphlebium capillaceum (L.) Ebihara & Dubuisson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polyphlebium diaphanum (Kunth) Ebihara & Dubuisson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium dulce Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polypremum procumbens L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Polystemma guatemalense (Schltr.) W.D. Stevens 20 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum orbiculatum (Desv.) J. Rémy & Fée 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum platyphyllum (Willd.) C. Presl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict 10 ചിത്രങ്ങൾ
Polytaenium lineatum (Sw.) J. Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pombalia hespericlivus (H.E. Ballard 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pontederia cordata L. 673 ചിത്രങ്ങൾ
Ponthieva racemosa (Walter) C. Mohr 13 ചിത്രങ്ങൾ
Populus fremontii S. Watson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Poraqueiba guianensis Aubl. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Porophyllum punctatum (Mill.) S.F. Blake 51 ചിത്രങ്ങൾ
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca halimoides L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7065 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca pilosa L. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca rubricaulis Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca umbraticola Kunth 395 ചിത്രങ്ങൾ
Posoqueria costaricensis C.M. Taylor 2 ചിത്രങ്ങൾ
Posoqueria grandiflora Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Posoqueria grandifructa Hammel & C.M. Taylor 15 ചിത്രങ്ങൾ
Posoqueria latifolia (Rudge) Schult. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Posoqueria robusta Hammel & C.M. Taylor 11 ചിത്രങ്ങൾ
Potalia turbinata Struwe & V.A. Albert 21 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton foliosus Raf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton nodosus Poir. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma bicolor Mart. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma melinonii Benoist 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma minor Benoist 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria calistophylla (Standl.) Baehni 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 89 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria durlandii (Standl.) Baehni 33 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria exfoliata T.D. Penn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria filipes Eyma 109 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria fossicola Cronquist 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria guianensis Aubl. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria hispida Eyma 49 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria izabalensis (Standl.) Baehni 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria juruana K. Krause 39 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria laevigata (Mart.) Radlk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria leptopedicellata Pilz 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria reticulata (Engl.) Eyma 76 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria silvestris T.D. Penn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria torta (Mart.) Radlk. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Pouzolzia obliqua (Wedd.) Wedd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pradosia atroviolacea Ducke 15 ചിത്രങ്ങൾ
Preslianthus pittieri (Standl.) Iltis & Cornejo 39 ചിത്രങ്ങൾ
Prestoea decurrens (H. Wendl. ex Burret) H.E. Moore 30 ചിത്രങ്ങൾ
Prestoea longipetiolata (Oerst.) H.E. Moore 8 ചിത്രങ്ങൾ
Prestonia longifolia (Sessé & Moc.) J.F. Morales 10 ചിത്രങ്ങൾ
Prestonia mexicana A. DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Prestonia portobellensis (Beurl.) Woodson 40 ചിത്രങ്ങൾ
Prestonia quinquangularis (Jacq.) Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Prioria copaifera Griseb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Priva lappulacea (L.) Pers. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Prockia costaricensis Standl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Proserpinaca palustris L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Proserpinaca pectinata Lam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Prosthechea abbreviata (Schltr.) W.E. Higgins 22 ചിത്രങ്ങൾ
Prosthechea brassavolae (Rchb. f.) W.E. Higgins 11 ചിത്രങ്ങൾ
Prosthechea chacaoensis (Rchb. f.) W.E. Higgins 46 ചിത്രങ്ങൾ
Prosthechea cochleata (L.) W.E. Higgins 84 ചിത്രങ്ങൾ
Prosthechea fragrans (Sw.) W.E. Higgins 39 ചിത്രങ്ങൾ
Prosthechea pseudopygmaea (Finet) W.E. Higgins 14 ചിത്രങ്ങൾ
Prosthechea pygmaea (Hook.) W.E. Higgins 11 ചിത്രങ്ങൾ
Prosthechea spondiada (Rchb. f.) W.E. Higgins 5 ചിത്രങ്ങൾ
Protium aracouchini (Aubl.) Marchand 51 ചിത്രങ്ങൾ
Protium confusum (Rose) Pittier 23 ചിത്രങ്ങൾ
Protium glabrum (Rose) Engl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Protium panamense (Rose) I.M. Johnst. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Protium pittieri (Rose) Engl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Protium ravenii D.M. Porter 77 ചിത്രങ്ങൾ
Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus myrtifolia (L.) Urb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus rhamnoides Koehne 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psammisia ramiflora Klotzsch 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudabutilon umbellatum (L.) Fryxell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudelephantopus spiralis (Less.) Cronquist 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand 153 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand 39 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B.L. Burtt 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudognaphalium stramineum (Kunth) Anderb. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera 90 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudogynoxys cummingii (Benth.) H. Rob. & Cuatrec. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudolmedia glabrata (Liebm.) C.C. Berg 31 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudolmedia spuria (Sw.) Griseb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudorhipsalis acuminata Cufod. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium friedrichsthalianum (O. Berg) Nied. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium salutare (Kunth) O. Berg 18 ചിത്രങ്ങൾ
Psiguria triphylla (Miq.) C. Jeffrey 16 ചിത്രങ്ങൾ
Psiguria warscewiczii (Hook. f.) Wunderlin 22 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P. Beauv. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Psittacanthus ramiflorus (DC.) G. Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Psittacanthus rhynchanthus (Benth.) Kuijt 15 ചിത്രങ്ങൾ
Psychopsis krameriana (Rchb. f.) H.G. Jones 7 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria alfaroana Standl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria aubletiana Steyerm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria aurantiibractea C.M. Taylor 16 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria berteroana DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria buchtienii (H.J.P. Winkl.) Standl. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria carthagenensis Jacq. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria chagrensis Standl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria chiriquina Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria cooperi Standl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria correae (Dwyer & M.V. Hayden) C.M. Taylor 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria cyanococca Dombrain 63 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria deflexa DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria elata (Sw.) Hammel 52 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria glomerulata (Donn. Sm.) Steyerm. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria gracilenta Müll. Arg. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria graciliflora Benth. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria grandis Sw. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria guapilensis (Standl.) Hammel 25 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria hebeclada DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria hoffmannseggiana (Schult.) Müll. Arg. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria horizontalis Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria jimenezii Standl. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria lamarinensis C.W. Ham. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria laselvensis C.W. Ham. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria limonensis K. Krause 39 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria luxurians Rusby 28 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria marginata Sw. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria micrantha Kunth 10 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria microbotrys Ruiz ex Standl. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria mortoniana Standl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria neillii C.W. Ham. & Dwyer 23 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria nervosa Sw. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria orosiana Standl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria panamensis Standl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria parvifolia Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria pilosa Ruiz & Pav. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria platypoda DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria poeppigiana Müll. Arg. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria psychotriifolia (Seem.) Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria pubescens Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria racemosa Rich. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria recordiana Standl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria suerrensis Donn. Sm. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria viridis Ruiz & Pav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium caudatum (L.) Maxon 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris altissima Poir. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris grandifolia L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris longifolia L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris muricella Fée 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris navarrensis Christ 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris propinqua J. Agardh 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris pungens Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris quadriaurita Retz. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus hayesii Hemsl. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus officinalis Jacq. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus violaceus Vogel 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Puya dasylirioides Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Puya floccosa (Linden) E. Morren ex Mez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Quadrella indica (L.) Iltis & Cornejo 18 ചിത്രങ്ങൾ
Quadrella morenoi Cornejo & Iltis 5 ചിത്രങ്ങൾ
Quadrella odoratissima (Jacq.) Hutch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Qualea polychroma Stafleu 39 ചിത്രങ്ങൾ
Quararibea funebris (La Llave) Vischer 28 ചിത്രങ്ങൾ
Quararibea parvifolia Standl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia amara L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus benthamii A. DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus bumelioides Liebm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus insignis M. Martens & Galeotti 17 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus lancifolia Schltdl. & Cham. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus oleoides Schltdl. & Cham. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus salicifolia Née 14 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus segoviensis Liebm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus xalapensis Bonpl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Quiina macrophylla Tul. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Racinaea spiculosa (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Radiovittaria stipitata (Kunze) E.H. Crane 1 ചിത്രങ്ങൾ
Randia aculeata L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Randia altiscandens (Ducke) C.M. Taylor 22 ചിത്രങ്ങൾ
Randia armata (Sw.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Randia calycosa Standl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Randia genipoides Dwyer 17 ചിത്രങ്ങൾ
Randia grandifolia (Donn. Sm.) Standl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Randia loniceroides Dwyer & Lorence 14 ചിത്രങ്ങൾ
Randia mira Dwyer 14 ചിത്രങ്ങൾ
Randia monantha Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Randia thurberi S. Watson 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus cymbalaria Pursh 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus flagelliformis Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus peruvianus Pers. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus praemorsus Kunth ex DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia taedigera (Mart.) Mart. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Raritebe palicoureoides Wernham 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia aphlebia (Standl.) A.H. Gentry 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia purpurascens Standl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia tetraphylla L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia viridis Willd. ex Roem. & Schult. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ravenia rosea Standl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Razisea citrina D.N. Gibson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Razisea spicata Oerst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Razisea villosa Gómez-Laur. & Hammel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Razisea wilburii McDade 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rehdera trinervis (S.F. Blake) Moldenke 33 ചിത്രങ്ങൾ
Reinhardtia gracilis (H. Wendl.) Drude ex Dammer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Reinhardtia latisecta (H. Wendl.) Burret 15 ചിത്രങ്ങൾ
Reinhardtia simplex (H. Wendl.) Drude ex Dammer 29 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia alpinia (Rottb.) Maas 42 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia cernua (Sw. ex Roem. & Schult.) J.F. Macbr. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia concinna Standl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia costaricensis Standl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia mexicana Klotzsch ex Petersen 24 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia pluriplicata Maas 41 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda alba L. 1017 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda luteola L. 1790 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda odorata L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Restrepia trichoglossa F. Lehm. ex Sander 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhipidocladum racemiflorum (Steud.) McClure 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rhipsalis baccifera (Sol.) Stearn 30 ചിത്രങ്ങൾ
Rhipsalis micrantha (Kunth) DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mangle L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora racemosa G. Mey. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodospatha pellucida Croat & Grayum 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodospatha wendlandii Schott 28 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne kunthiana (Nees) Rohwer 20 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchanthera paludicola (Donn. Sm.) Gleason 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhyncholaelia digbyana (Lindl.) Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhyncholaelia glauca (Lindl.) Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia calycosa Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia erythrinoides Schltdl. & Cham. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia quercetorum Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora argentea Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora cephalotes (L.) Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora contracta (Nees) J. Raynal 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora fascicularis (Michx.) Vahl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter 35 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler 54 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora polyphylla (Vahl) Vahl 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora radicans (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora schiedeana Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora tuerckheimii C.B. Clarke ex Kük. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora velutina (Kunth) Boeckeler 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchostele cordata (Lindl.) Soto Arenas & Salazar 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchostele maculata (Lex.) Soto Arenas & Salazar 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes ciliatum Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia brasiliensis Gomes 74 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia scabra L. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Richeria dressleri G.L. Webster 38 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea deflexiflora Bartlett 36 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea hummelii Sprague 39 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Robinia pseudoacacia L. 13920 ചിത്രങ്ങൾ
Rochefortia spinosa (Jacq.) Urb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Rodriguezia compacta Schltr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Rodriguezia secunda Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rogiera amoena Planch. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ronabea emetica (L. f.) A. Rich. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ronabea latifolia Aubl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rotala ramosior (L.) Koehne 8 ചിത്രങ്ങൾ
Roupala glaberrima Pittier 9 ചിത്രങ്ങൾ
Roupala montana Aubl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea adenophora S.F. Blake 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea latifoliolata Standl. & L.O. Williams 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea schippii Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea suerrensis Donn. Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus urticifolius Poir. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rudgea cornifolia (Kunth) Standl. 42 ചിത്രങ്ങൾ