മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sesuvium portulacastrum (L.) L.

 
Aizoaceae 475 413 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum

Trianthema portulacastrum L.

വെള്ളത്തഴുതാമ
Aizoaceae 138 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum