മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Liquidambar styraciflua L. LC

 
Altingiaceae 6,878 5,386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Liquidambar styraciflua
Liquidambar styraciflua
Liquidambar styraciflua
Liquidambar styraciflua