മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aralia humilis Cav. LC

 
Araliaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aralia humilis
Aralia humilis
Aralia humilis
Aralia humilis

Dendropanax alberti-smithii Nevling VU

 
Araliaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Dendropanax alberti-smithii
Dendropanax alberti-smithii

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch.

 
Araliaceae 88 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendropanax arboreus
Dendropanax arboreus
Dendropanax arboreus
Dendropanax arboreus

Dendropanax caucanus (Harms) Harms LC

 
Araliaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Dendropanax caucanus
Dendropanax caucanus
Dendropanax caucanus
Dendropanax caucanus

Dendropanax globosus M.J. Cannon & Cannon LC

 
Araliaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Dendropanax globosus
Dendropanax globosus
Dendropanax globosus

Dendropanax gonatopodus (Donn. Sm.) A.C. Sm. LC

 
Araliaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendropanax gonatopodus
Dendropanax gonatopodus
Dendropanax gonatopodus
Dendropanax gonatopodus

Dendropanax querceti Donn. Sm. LC

 
Araliaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Dendropanax querceti
Dendropanax querceti
Dendropanax querceti
Dendropanax querceti

Hydrocotyle bonariensis Lam. LC

 
Araliaceae 45 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis

Hydrocotyle bowlesioides Mathias & Constance

 
Araliaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle bowlesioides
Hydrocotyle bowlesioides
Hydrocotyle bowlesioides
Hydrocotyle bowlesioides

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl.

 
Araliaceae 48 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle leucocephala

Hydrocotyle ranunculoides L. f. LC

 
Araliaceae 65 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides

Hydrocotyle umbellata L. LC

 
Araliaceae 43 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle umbellata
Hydrocotyle umbellata
Hydrocotyle umbellata
Hydrocotyle umbellata

Hydrocotyle verticillata Thunb.

 
Araliaceae 256 227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata

Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. LC

 
Araliaceae 53 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oreopanax capitatus
Oreopanax capitatus
Oreopanax capitatus
Oreopanax capitatus

Oreopanax oerstedianus Marchal

 
Araliaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Oreopanax oerstedianus
Oreopanax oerstedianus
Oreopanax oerstedianus

Oreopanax striatus M.J. Cannon & Cannon

 
Araliaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Oreopanax striatus
Oreopanax striatus
Oreopanax striatus
Oreopanax striatus

Oreopanax vestitus A.C. Sm. LC

 
Araliaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oreopanax vestitus
Oreopanax vestitus
Oreopanax vestitus
Oreopanax vestitus
Oreopanax xalapensis
Oreopanax xalapensis
Oreopanax xalapensis

Schefflera brenesii A.C. Sm. VU

 
Araliaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schefflera brenesii
Schefflera brenesii
Schefflera brenesii
Schefflera brenesii

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire LC

 
Araliaceae 36 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schefflera morototoni
Schefflera morototoni
Schefflera morototoni
Schefflera morototoni

Schefflera nicaraguensis (Standl.) A.C. Sm.

 
Araliaceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schefflera nicaraguensis
Schefflera nicaraguensis
Schefflera nicaraguensis
Schefflera nicaraguensis

Schefflera robusta (A.C. Sm.) A.C. Sm. LC

 
Araliaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Schefflera robusta
Schefflera robusta
Schefflera robusta
Schefflera robusta