മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aralia humilis Cav. LC

 
Araliaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aralia humilis
Aralia humilis
Aralia humilis
Aralia humilis
Dendropanax alberti-smithii
Dendropanax alberti-smithii

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch.

 
Araliaceae 117 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendropanax arboreus
Dendropanax arboreus
Dendropanax arboreus
Dendropanax arboreus
Dendropanax caucanus
Dendropanax caucanus
Dendropanax caucanus
Dendropanax caucanus

Dendropanax gonatopodus (Donn. Sm.) A.C. Sm. LC

 
Araliaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendropanax gonatopodus
Dendropanax gonatopodus
Dendropanax gonatopodus
Dendropanax gonatopodus

Dendropanax querceti Donn. Sm. LC

 
Araliaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Dendropanax querceti
Dendropanax querceti
Dendropanax querceti
Dendropanax querceti

Hydrocotyle bonariensis Lam. LC

 
Araliaceae 45 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis

Hydrocotyle bowlesioides Mathias & Constance

 
Araliaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle bowlesioides
Hydrocotyle bowlesioides
Hydrocotyle bowlesioides
Hydrocotyle bowlesioides

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl.

 
Araliaceae 65 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle leucocephala

Hydrocotyle ranunculoides L. f. LC

 
Araliaceae 76 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides

Hydrocotyle umbellata L. LC

 
Araliaceae 55 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle umbellata
Hydrocotyle umbellata
Hydrocotyle umbellata
Hydrocotyle umbellata

Hydrocotyle verticillata Thunb. LC

 
Araliaceae 418 362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata

Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. LC

 
Araliaceae 59 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oreopanax capitatus
Oreopanax capitatus
Oreopanax capitatus
Oreopanax capitatus

Oreopanax donnell-smithii Standl. NT

 
Araliaceae 9 1 നിരീക്ഷണം
Oreopanax donnell-smithii
Oreopanax donnell-smithii
Oreopanax donnell-smithii
Oreopanax donnell-smithii

Oreopanax oerstedianus Marchal

 
Araliaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Oreopanax oerstedianus
Oreopanax oerstedianus
Oreopanax oerstedianus

Oreopanax vestitus A.C. Sm. LC

 
Araliaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oreopanax vestitus
Oreopanax vestitus
Oreopanax vestitus
Oreopanax vestitus

Oreopanax xalapensis (Kunth) Decne. & Planch. LC

 
Araliaceae 12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oreopanax xalapensis
Oreopanax xalapensis
Oreopanax xalapensis
Oreopanax xalapensis

Schefflera brenesii A.C. Sm. VU

 
Araliaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schefflera brenesii
Schefflera brenesii
Schefflera brenesii
Schefflera brenesii

Schefflera nicaraguensis (Standl.) A.C. Sm. NT

 
Araliaceae 18 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schefflera nicaraguensis
Schefflera nicaraguensis
Schefflera nicaraguensis
Schefflera nicaraguensis