മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Helosis cayanensis (Sw.) Spreng.

 
Balanophoraceae 26 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Helosis cayanensis
Helosis cayanensis
Helosis cayanensis
Helosis cayanensis