മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Batis maritima L.

 
Bataceae 37 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Batis maritima
Batis maritima
Batis maritima
Batis maritima