മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adenocalymma inundatum Mart. ex DC.

 
Bignoniaceae 12 1 നിരീക്ഷണം
Adenocalymma inundatum
Adenocalymma inundatum
Adenocalymma inundatum
Adenocalymma inundatum

Amphilophium paniculatum (L.) Kunth

 
Bignoniaceae 25 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum

Amphitecna isthmica (A.H. Gentry) A.H. Gentry NT

 
Bignoniaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphitecna isthmica
Amphitecna isthmica
Amphitecna isthmica
Amphitecna isthmica

Amphitecna kennedyae (A.H. Gentry) A.H. Gentry LC

 
Bignoniaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphitecna kennedyae
Amphitecna kennedyae
Amphitecna kennedyae
Amphitecna kennedyae

Anemopaegma chrysoleucum (Kunth) Sandwith

 
Bignoniaceae 26 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemopaegma chrysoleucum
Anemopaegma chrysoleucum
Anemopaegma chrysoleucum
Anemopaegma chrysoleucum

Anemopaegma orbiculatum (Jacq.) DC.

 
Bignoniaceae 33 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemopaegma orbiculatum
Anemopaegma orbiculatum
Anemopaegma orbiculatum
Anemopaegma orbiculatum

Bignonia aequinoctialis L.

 
Bignoniaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Bignonia aequinoctialis
Bignonia aequinoctialis
Bignonia aequinoctialis
Bignonia aequinoctialis

Bignonia binata Thunb.

 
Bignoniaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Bignonia binata
Bignonia binata

Bignonia diversifolia Kunth

 
Bignoniaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Bignonia diversifolia
Bignonia diversifolia
Bignonia diversifolia
Bignonia diversifolia

Bignonia hyacinthina (Standl.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignonia hyacinthina
Bignonia hyacinthina
Bignonia hyacinthina
Bignonia hyacinthina

Bignonia neoheterophylla L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bignonia neoheterophylla

Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum.

 
Bignoniaceae 34 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callichlamys latifolia
Callichlamys latifolia
Callichlamys latifolia
Callichlamys latifolia

Crescentia alata Kunth LC

 
Bignoniaceae 52 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata

Crescentia cujete L. LC

കമണ്ഡലു മരം
Bignoniaceae 1,014 612 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati
Dolichandra unguis-cati

Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fridericia chica
Fridericia chica
Fridericia chica
Fridericia chica

Fridericia florida (DC.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 13 1 നിരീക്ഷണം
Fridericia florida
Fridericia florida
Fridericia florida
Fridericia florida

Fridericia patellifera (Schltdl.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 17 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fridericia patellifera
Fridericia patellifera
Fridericia patellifera
Fridericia patellifera

Fridericia schumanniana (Loes.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 26 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fridericia schumanniana
Fridericia schumanniana
Fridericia schumanniana
Fridericia schumanniana

Godmania aesculifolia (Kunth) Standl. LC

 
Bignoniaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Godmania aesculifolia
Godmania aesculifolia
Godmania aesculifolia
Godmania aesculifolia

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose VU

 
Bignoniaceae 35 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Handroanthus chrysanthus
Handroanthus chrysanthus
Handroanthus chrysanthus
Handroanthus chrysanthus

Handroanthus guayacan (Seem.) S.O. Grose LC

 
Bignoniaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Handroanthus guayacan
Handroanthus guayacan
Handroanthus guayacan
Handroanthus guayacan

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos NT

 
Bignoniaceae 62 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Handroanthus impetiginosus
Handroanthus impetiginosus
Handroanthus impetiginosus
Handroanthus impetiginosus

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos

 
Bignoniaceae 243 159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Handroanthus ochraceus
Handroanthus ochraceus
Handroanthus ochraceus
Handroanthus ochraceus

Jacaranda caucana Pittier LC

 
Bignoniaceae 19 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jacaranda caucana
Jacaranda caucana
Jacaranda caucana
Jacaranda caucana

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don LC

 
Bignoniaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jacaranda copaia
Jacaranda copaia
Jacaranda copaia
Jacaranda copaia

Lundia corymbifera (Vahl) Sandwith

 
Bignoniaceae 29 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lundia corymbifera
Lundia corymbifera
Lundia corymbifera
Lundia corymbifera

Lundia puberula Pittier

 
Bignoniaceae 27 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lundia puberula
Lundia puberula
Lundia puberula
Lundia puberula

Martinella obovata (Kunth) Bureau & K. Schum.

 
Bignoniaceae 20 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Martinella obovata
Martinella obovata
Martinella obovata
Martinella obovata

Parmentiera aculeata (Kunth) Seem. LC

 
Bignoniaceae 45 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Parmentiera aculeata
Parmentiera aculeata
Parmentiera aculeata
Parmentiera aculeata

Parmentiera cereifera Seem. LC

മെഴുകുതിരി മരം
Bignoniaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Parmentiera cereifera
Parmentiera cereifera
Parmentiera cereifera
Parmentiera cereifera

Parmentiera valerii Standl. EN

 
Bignoniaceae 43 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Parmentiera valerii
Parmentiera valerii
Parmentiera valerii
Parmentiera valerii

Stizophyllum inaequilaterum Bureau & K. Schum.

 
Bignoniaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stizophyllum inaequilaterum
Stizophyllum inaequilaterum
Stizophyllum inaequilaterum
Stizophyllum inaequilaterum
Stizophyllum riparium
Stizophyllum riparium
Stizophyllum riparium

Tabebuia palustris Hemsl. VU

 
Bignoniaceae 22 1 നിരീക്ഷണം
Tabebuia palustris
Tabebuia palustris
Tabebuia palustris
Tabebuia palustris

Tabebuia rosea (Bertol.) DC. LC

 
Bignoniaceae 153 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea

Tanaecium pyramidatum (Rich.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 33 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tanaecium pyramidatum
Tanaecium pyramidatum
Tanaecium pyramidatum
Tanaecium pyramidatum

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth LC

 
Bignoniaceae 3,649 2,776 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans