മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amphilophium paniculatum (L.) Kunth

 
Bignoniaceae 50 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum

Amphitecna gentryi W.C. Burger VU

 
Bignoniaceae 13 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphitecna gentryi
Amphitecna gentryi
Amphitecna gentryi
Amphitecna gentryi

Amphitecna isthmica (A.H. Gentry) A.H. Gentry NT

 
Bignoniaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphitecna isthmica
Amphitecna isthmica
Amphitecna isthmica
Amphitecna isthmica

Amphitecna kennedyae (A.H. Gentry) A.H. Gentry LC

 
Bignoniaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphitecna kennedyae
Amphitecna kennedyae
Amphitecna kennedyae
Amphitecna kennedyae

Anemopaegma chrysoleucum (Kunth) Sandwith

 
Bignoniaceae 26 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemopaegma chrysoleucum
Anemopaegma chrysoleucum
Anemopaegma chrysoleucum
Anemopaegma chrysoleucum

Anemopaegma orbiculatum (Jacq.) DC.

 
Bignoniaceae 28 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemopaegma orbiculatum
Anemopaegma orbiculatum
Anemopaegma orbiculatum
Anemopaegma orbiculatum

Bignonia hyacinthina (Standl.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignonia hyacinthina
Bignonia hyacinthina
Bignonia hyacinthina
Bignonia hyacinthina

Bignonia neoheterophylla L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 33 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignonia neoheterophylla
Bignonia neoheterophylla
Bignonia neoheterophylla
Bignonia neoheterophylla

Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum.

 
Bignoniaceae 30 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callichlamys latifolia
Callichlamys latifolia
Callichlamys latifolia
Callichlamys latifolia

Crescentia alata Kunth LC

 
Bignoniaceae 32 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata

Crescentia cujete L. LC

കമണ്ഡലു മരം
Bignoniaceae 734 407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati
Dolichandra unguis-cati
Dolichandra unguis-cati
Dolichandra unguis-cati

Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fridericia chica
Fridericia chica
Fridericia chica
Fridericia chica

Fridericia florida (DC.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 13 1 നിരീക്ഷണം
Fridericia florida
Fridericia florida
Fridericia florida
Fridericia florida

Fridericia patellifera (Schltdl.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 18 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fridericia patellifera
Fridericia patellifera
Fridericia patellifera
Fridericia patellifera

Fridericia schumanniana (Loes.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 26 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fridericia schumanniana
Fridericia schumanniana
Fridericia schumanniana
Fridericia schumanniana

Godmania aesculifolia (Kunth) Standl. LC

 
Bignoniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Godmania aesculifolia

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose

 
Bignoniaceae 33 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Handroanthus chrysanthus
Handroanthus chrysanthus
Handroanthus chrysanthus
Handroanthus chrysanthus

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos LC

 
Bignoniaceae 26 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Handroanthus impetiginosus
Handroanthus impetiginosus
Handroanthus impetiginosus
Handroanthus impetiginosus

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos

 
Bignoniaceae 119 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Handroanthus ochraceus
Handroanthus ochraceus
Handroanthus ochraceus
Handroanthus ochraceus

Jacaranda caucana Pittier LC

 
Bignoniaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jacaranda caucana
Jacaranda caucana
Jacaranda caucana
Jacaranda caucana

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don LC

 
Bignoniaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jacaranda copaia
Jacaranda copaia
Jacaranda copaia
Jacaranda copaia

Lundia corymbifera (Vahl) Sandwith

 
Bignoniaceae 16 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lundia corymbifera
Lundia corymbifera
Lundia corymbifera
Lundia corymbifera

Lundia puberula Pittier

 
Bignoniaceae 27 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lundia puberula
Lundia puberula
Lundia puberula
Lundia puberula

Martinella obovata (Kunth) Bureau & K. Schum.

 
Bignoniaceae 16 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Martinella obovata
Martinella obovata
Martinella obovata
Martinella obovata

Parmentiera aculeata (Kunth) Seem. LC

 
Bignoniaceae 33 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Parmentiera aculeata
Parmentiera aculeata
Parmentiera aculeata
Parmentiera aculeata

Parmentiera cereifera Seem. EN

മെഴുകുതിരി മരം
Bignoniaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Parmentiera cereifera
Parmentiera cereifera
Parmentiera cereifera
Parmentiera cereifera

Parmentiera valerii Standl. EN

 
Bignoniaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Parmentiera valerii
Parmentiera valerii
Parmentiera valerii
Parmentiera valerii
Roseodendron donnell-smithii

Stizophyllum inaequilaterum Bureau & K. Schum.

 
Bignoniaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stizophyllum inaequilaterum
Stizophyllum inaequilaterum
Stizophyllum inaequilaterum
Stizophyllum inaequilaterum

Tabebuia rosea (Bertol.) DC. LC

 
Bignoniaceae 114 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea

Tanaecium pyramidatum (Rich.) L.G. Lohmann

 
Bignoniaceae 33 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tanaecium pyramidatum
Tanaecium pyramidatum
Tanaecium pyramidatum
Tanaecium pyramidatum

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth LC

സുബ്രഹ്മണ്യകിരീടം
Bignoniaceae 2,542 1,929 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans