മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Blechnum gracile Kaulf.

 
Blechnaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnum gracile
Blechnum gracile
Blechnum gracile
Blechnum gracile

Blechnum occidentale L.

 
Blechnaceae 64 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnum occidentale
Blechnum occidentale
Blechnum occidentale
Blechnum occidentale

Blechnum polypodioides Raddi

 
Blechnaceae 20 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnum polypodioides
Blechnum polypodioides
Blechnum polypodioides
Blechnum polypodioides

Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J. Sm.

 
Blechnaceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salpichlaena volubilis
Salpichlaena volubilis
Salpichlaena volubilis
Salpichlaena volubilis