മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small

 
Burmanniaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apteria aphylla
Apteria aphylla